Factor haar

Uw kans op sterk, gezond, dicht haar!

Het pakt haar­uit­val van de wor­tel van het pro­bleem: Geen bij­wer­kin­gen!

Met Factor Hair wordt je haar gesti­mu­leerd om te groei­en, zon­der hor­mo­nen.

Start vandaag nog met je professionele haarbehandeling

We wil­len alle­maal sterk, dicht en gezond haar.

Mooi gezond haar is een schoon­heid ide­aal voor man­nen en vrou­wen. Wees zelf­ver­ze­ker­der met een vol­le haar­dos.

Haaruitval ‑het bekende probleem

Je bent niet alleen!

tot 40% van alle vrou­wen

100%

tot 80% van alle man­nen

100%

kan last hebben van haaruitval!

Factor Hair Activator bestaat uit 100% natuur­lij­ke ingre­di­ën­ten en is daar­om vrij van onge­wens­te bij­wer­kin­gen. Er is een unie­ke actie­ve agent in Factor Hair ‘MKMS24’, die effec­tief voor­komt dat nieu­we haar­uit­val en bevor­dert nieu­we groei aan te vul­len snel en dun­ner wor­den­de pat­ches. Fleur je jeug­di­ge glans op en her­win je ori­gi­ne­le vol­le haar­dos met Factor Hair.

Homepage 1

Haaruitval kan optre­den voor een ver­schei­den­heid van rede­nen, zoals infec­ties, schild­klier en hor­mo­na­le one­ven­wich­tig­he­den, voe­dings­te­kor­ten, stress, trau­ma, drugs, of het kan optre­den als gevolg van auto-immuun­ver­schijn­se­len.

Veel van de haar­uit­val pro­ble­men hier­bo­ven ver­meld zijn tij­de­lijk, maar er is een ander type van haar­uit­val dat is min­der zicht­baar, maar die kan onge­loof­lijk ver­ont­rus­tend. Dit houdt in dat het haar gelei­de­lijk dun­ner wordt, vaak in de loop van enke­le decen­nia.

 

Het kan begin­nen op elke leef­tijd, is pro­gres­sief en is erfe­lijk. Dit feno­meen, bekend als andro­ge­ne alope­cia is gere­la­teerd aan man­ne­lij­ke hor­mo­nen, maar wordt niet ver­oor­zaakt door over­ma­tig tes­tos­te­ron. Haar dun­ner is een gene­ti­sche aan­leg die ervoor zorgt dat haar­zak­jes gevoe­li­ger wor­den voor dit hor­moon.

Het enzym 5a reduct­a­se zet het man­ne­lij­ke geslachts­hor­moon tes­tos­te­ron om in de actie­ve vorm dihy-dro­tes­tos­te­ron (DHT). Dit hor­moon zorgt ervoor dat de haar­zak­jes te pro­du­ce­ren dun­ner en fij­ner haar, tot het punt dat het haar stopt met groei­en.

 • Stress
 • Trauma
 • Milieutoxines
 • Drugs
 • Infecties
 • Drugsgebruik
 • Zwangerschap
 • Erfelijke fac­to­ren
 • Auto-immuun­ziek­ten
 • Chronische ziek­ten
 • Hormonale anti­con­cep­ti­va
 • Chirurgie onder alge­me­ne ver­do­ving
 • Schildklierdisfunctie
 • Hormonale onba­lans
 • Dihydrotestosteron (DHT)
 • Ondervoeding (voor­al een gebrek aan vita­mi­nen en spo­ren­ele­men­ten)

 

Stop haaruitval vandaag!

Tevreden klan­ten beoor­de­len hun erva­rin­gen met Factor Hair en eva­lu­e­ren de resul­ta­ten.

Homepage 2

Wat is Factor Hair?

Look Good- Feel Good met beter haar

Factor Haar Activator 3 in 1Factor Hair Activator is de eer­ste kli­nisch bewe­zen reme­die die haar­uit­val effec­tief kan stop­pen.

De unie­ke for­mu­le sti­mu­leert de haar­groei direct bij de wor­tel.

 • Merk meer volu­me bin­nen 8–12 weken
 • 100% natuur­lij­ke actie­ve ingre­di­ën­ten
 • Vrij van scha­de­lij­ke ingre­di­ën­ten zoals hor­mo­nen, para­be­nen en sili­co­nen
 • De werk­za­me stof MKMS24 toont de capa­ci­teit om haar­uit­val met meer dan 90 pro­cent te ver­min­de­ren en de groei­co­ëf­fi­ci­ënt met 93% te ver­ho­gen.
 • Factor Hair is kli­nisch bewe­zen en vei­lig
Homepage 3

Actuele informatie

Een sprank­je hoop voor de slacht­of­fers van haar­uit­val Een arti­kel op de bloom­berg web­si­te beschrijft het onder­zoek van Merck & Co (MRK) en Actelion Ltd. over een spe­ci­fiek …
Plotseling vindt u veel los haar op het kus­sen van uw kind. Of bang gemaakt door een groot pluk­je haar, dat je na het poet­sen uit de kam …
Een sprank­je hoop voor de slacht­of­fers van haar­uit­val Een arti­kel op de bloom­berg web­si­te beschrijft het onder­zoek van Merck & Co (MRK) en Actelion Ltd. over een spe­ci­fiek …

De oplossing voor je haarproblemen

FACTOR HAAR

51 jaar ago
Anoniem

Heeft u vra­gen – wij hel­pen u graag. Lees meer op onze FAQ pagi­na. Neem gerust con­tact met ons op.