3 tips voor haaruitval in de zomer

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Haarausfall im Sommer bei Frauen

Haaruitval in de zomer

En 3 tips over wat te doen over haaruitval in de zomer

Als u hebt gemerkt extra uit­ge­put pluk­jes haar tij­dens de zomer, je bent niet alleen. Experts zeg­gen dat haar komt vaker voor in de laat­ste hete maan­den van het jaar – maar dat is geen reden tot bezorgd­heid. Het is niet te wij­ten aan vroeg­tij­di­ge kaal­heid, maar aan de natuur­lij­ke cyclus van het lichaam.

Velen van ons zul­len mer­ken dat we meer haar ver­lie­zen dan nor­maal tij­dens de (meest­al) war­me­re zomer­pe­ri­o­de. Zomer haar­uit­val of “sei­zoens­ge­bon­den haar­uit­val” is inder­daad bekend bij zowel man­nen als vrou­wen en kan te wij­ten zijn aan een meng­sel van inter­ne en exter­ne fac­to­ren. De mees­te men­sen zul­len aan­ne­men dat met de toe­ne­men­de hit­te van de zomer haar­uit­val, als ons lichaam een manier vin­den om ons koe­ler te hou­den wan­neer een der­ge­lij­ke effec­tie­ve iso­la­tie niet lan­ger nodig is. En vol­gens weten­schap­pe­lij­ke stu­dies in Scandinavië, is dit waar.

Volgens de Zweedse onder­zoe­kers, die haar­uit­val waar­ge­no­men bij 800 vrou­wen ouder dan 6 jaar, is er een gro­ter deel van de sla­pen­de fol­li­kels in de zomer­maan­den. Rustende fol­li­kels ver­lie­zen hun haar ter voor­be­rei­ding op her­groei, dat wil zeg­gen het kan eigen­lijk optre­den dat alleen in de herfst de groot­ste hoe­veel­heid haar­uit­val optreedt.

Waarom blijven de follikels langer slapen in de zomer?

De eer­ste reden is het zon­licht, waar­door je lichaam min­der mela­to­ni­ne pro­du­ceert, wat de hor­moon­spie­gels in je hoofd­huid beïn­vloedt. Het sig­na­len effec­tief de haar­zak­jes om hun natuur­lij­ke vil­len fase uit te voe­ren over een lan­ge­re peri­o­de van tijd dan nor­maal. De ande­re belang­rij­ke fac­tor is het effect van tes­tos­te­ron, waar­van de niveaus zijn meest­al hoger in het voor­jaar en de herfst. Hoewel tes­tos­te­ron wordt vaak beschouwd als een man­ne­lijk hor­moon, het komt voor bij zowel man­nen als vrou­wen en is bekend dat haar­uit­val ver­oor­za­ken in de zomer. We zul­len dus alle­maal een zeke­re hoe­veel­heid haar­uit­val erva­ren, die, het is ver­mel­dens­waard, niet vol­le­dig kan optre­den tot de vroe­ge herfst­maan­den en daar­om gemak­ke­lijk kan wor­den ver­ward met een ander type haar­uit­val, zoals Alopecia Areata of Tellogen-Effluvium.

Voorbij haaruitval in de zomer:

Wat als je haaruitval is meer dan seizoensgebonden?

Zomer haar­uit­val of sei­zoens­ge­bon­den haar­uit­val mag geen reden tot bezorgd­heid zijn; de haar­groei en haar­uit­val van elke per­soon fluc­tu­e­ren gedu­ren­de het jaar. Echter, als je merkt dat in bepaal­de gebie­den van de hoofd­huid, zoals de top of tem­pels, is er een meer uni­for­me, ster­ke­re haar­uit­val, het kan een bre­der pro­bleem van haar­uit­val. Mannelijke kaal­heid begint met terug­ke­ren­de haar­uit­val in het top­ge­bied en bij de tem­pels, en de per­soon zal mer­ken dat er geen her­groei plaats­vindt, zelfs als het haar­ver­lies traag is. In de vrou­we­lij­ke vorm van kaal­heid is haar­uit­val in eer­ste instan­tie nog­al dif­fuus, waar­door moge­lijk gro­te­re kale plek­ken optre­den in het gebied van de tem­pels en de top. Als u het gevoel dat je haar­uit­val is een beet­je meer, moet u con­tact opne­men met een pro­fes­si­o­nal als er een aan­tal manie­ren om haar­groei te bescher­men of te her­stel­len ver­lo­ren haar.

3 tips voor haaruitval in de zomer

Gelukkig zijn er een aan­tal behan­de­lin­gen die u kun­nen hel­pen om uw fol­li­kels aan te moe­di­gen om wak­ker te wor­den en groei­en nieuw haar. U hoeft niets inge­wik­kelds te doen om voor uw haar te zor­gen – zelfs in bar­re zomer­om­stan­dig­he­den, waar het te maken heeft met zout of chloor­hou­dend water, sterk zon­licht en het uit­dro­gen­de effect van zon en wind.

Haarmaskers of hoofdhuidmassage met warme olie

Het aan­bren­gen van een war­me (niet-hete) olie op de hoofd­huid en mas­se­ren de haar­wor­tels een keer per week kan een brood­no­di­ge impuls voor de zomer haar­uit­val. Met de sti­mu­la­tie van de haar­zak­jes wordt de natuur­lij­ke her­groei bevor­derd, om nog maar te zwij­gen van de ver­zor­ging van het bestaan­de haar na hit­te­pe­ri­o­des, sty­ling of zout zee­wa­ter.

Wij raden kokos­olieaan omdat deze vol­le­dig schoon, natuur­lijk en aan­ge­naam geu­rig is. Het is ook geschikt voor alle haar­ty­pes. Voor de per­fec­te olie­be­han­de­ling, volg deze een­vou­di­ge stap­pen:

  • Kam je haar om mat­ti­des te ver­wij­de­ren – je wilt niet dat het knoop!
  • Verhit de olie zodat deze gemak­ke­lijk aan te bren­gen is. Plaats een kom olie in een gro­te­re kom warm water of plaats het in de mag­ne­tron voor een paar secon­den (roer goed om te voor­ko­men dat broei­en). De olie moet aan­ge­naam warm zijn, zodat het het haar en de fol­li­kels kan bin­nen­drin­gen.
  • Breng de olie aan op je haar. Masseer het zacht­jes in de hoofd­huid en langs de haar­schacht. Wees zacht om de gevoe­li­ge huid van de hoofd­huid te bescher­men.
  • Wikkel je haar in een hete, voch­ti­ge hand­doek, zodat de olie echt de hoofd­huid kan pene­tre­ren. Laat onge­veer een uur han­de­len en was het voor­zich­tig met lauw water om je pori­ën weer te slui­ten.

Probeer te voor­ko­men dat het ver­war­men van je haar onmid­del­lijk na de behan­de­ling (ja, dat bete­kent niet föh­nen!) en opnieuw aan­slui­ten om kap­sels aan te scher­pen.

Draag bescherming tegen zomerhaaruitval

De meest stijl­vol­le en tra­di­ti­o­ne­le manier om je hoofd te bescher­men is het dra­gen van een zon­ne­hoed of doek,maar niet ieder­een houdt ervan om dit te doen. Er is nu een enor­me selec­tie van haar­be­scher­ming pro­duc­ten ter bestrij­ding van broos­heid, droog­te en scha­de ver­oor­zaakt door de zon, de zee en out­door toe­ris­ti­sche attrac­ties. Braziliaanse vrou­wen, voor wie het strand­le­ven deel uit­maakt van het dage­lijks leven, zijn fans van het gebruik van bescher­men­de haar­olie voor elk moment van bloot­stel­ling, die ervoor zorgt dat hun haar goed ver­zorgd en soe­pel blijft en vol­le­dig vrij is van haar­uit­val in de zomer.

Please enter cor­rect post id for Video SEO Post

Bij het sty­len van je haar, zorg ervoor dat het niet terug­krab­ben naar een ste­vi­ge knoop. Als je druk op de fol­li­kels, ze heb­ben meer kans om los te laten van hun haar. De zomer is de tijd dat je je haar los laat of zacht­jes draai­en in een rom­me­lig brood­je of een lage paar­den­staart. Maar niet te ste­vig, van­we­ge trac­tie alope­cia – haar­uit­val pull­through!

Voeding en vochtinname

Die richtige Ernährung und viel Flüssigkeitszufuhr gegen Haarausfall im Sommer
Het juis­te dieet en veel voch­tin­na­me voor haar­uit­val in de zomer

In de Wimpole Kliniek waar­schu­wen we onze klan­ten vaak voor de geva­ren van een gebrek aan voe­ding voor haar­groei. Je haar heeft voed­sel nodig om te groei­en, en aan­ge­zien haar­groei van­uit het oog­punt van je lichaam is een opti­o­ne­le extra, tekort­ko­min­gen in je haar vaak ver­schij­nen lang voor­dat de rest van je lichaam toont geen symp­to­men.

Haaruitval in de zomer kan ook wor­den beïn­vloed door een gebrek aan vol­doen­de hydra­ta­tie (in de zomer is het moei­lij­ker om gelij­ke tred te hou­den met haar­uit­val) en min­der aan­dacht voor een even­wich­ti­ge dage­lijk­se maal­tijd vol voe­dings­stof­fen die we nodig heb­ben om te blij­ven bewe­gen in de bui­ten­lucht weer. Veel men­sen vin­den dat met het war­me­re weer, het eten van ron­de maal­tij­den is min­der sma­ke­lijk, maar knab­be­len in plaats van voe­den kan ern­sti­ge gevol­gen heb­ben voor haar­uit­val, voor­al als het haar is al droog als gevolg van het war­me weer. Als u lie­ver klei­ne­re maal­tij­den eten in de zomer, dat is pri­ma – houd gewoon een oog­je op het gro­te­re plaat­je om een ade­quaat dieet te garan­de­ren. Zorg voor een uit­ge­ba­lan­ceerd dieet, zorg voor veel vers water en beperk alco­hol en cafe­ï­ne bij bar­be­cues, avond­cock­tails en vakan­ties­nacks.

Voor meer infor­ma­tie om te hel­pen voor­ko­men dat haar­uit­val, stop­pen met haar­uit­val en regrow haar, zie onze haar­uit­val blogs voor man­nen en vrou­wen met veel infor­ma­tie over haar­uit­val en haar­her­stel voor men­sen die lij­den aan aan­hou­den­de haar­uit­val. Wij zijn gespe­ci­a­li­seerd in de natuur­lij­ke the­ra­pie van haar­uit­val met Factor Hair Activator en kun­nen ook infor­meel advies geven over niet-inva­sie­ve haar­uit­val oplos­sin­gen zoals loti­ons en medi­cij­nen. Wij bie­den al onze nieu­we klan­ten een vol­le­dig gra­tis en vrij­blij­vend advies over haar­uit­val met onze toon­aan­ge­ven­de haar­spe­ci­a­list. Neem nu con­tact met ons op voor meer infor­ma­tie.

Laat een reactie achter

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Lees voordat u het verzendt
Ik heb het privacybeleid gelezen en begrepen. Ik ben het ermee eens dat mijn gegevens en gegevens elektronisch zullen worden verzameld en opgeslagen om mijn vraag te beantwoorden. Let op: U uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken door een e-mail te sturen naar info@factorhair.de.

Factor haar

Droom niet van mooi, gezond haar. Met Factor Hair Activator u het probleem bij de wortel aanpakken en nieuwe haargroei activeren met een slagingspercentage van meer dan 93%.

Profiteer van onze unieke formule, waarvan de werkzaamheid is bewezen door klinische studies. Word dikker, gezonder en sterker haar dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

Factorhair 2019 © alle rechten voorbehouden.

Initiative: Fairness im Handel

Lid van het initiatief "Fairness in Trade".
Informatie over het initiatief: https://www.fairness-im-handel.de

Webmaster affiliate programma voor exclusieve beauty producten