Aandacht verontreinigende stoffen!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Haarausfall

Hoe oppervlakteactieve stoffen in je shampoo je haar permanent kunnen beschadigen.

Vol, dicht, sterk en glan­zend haar. Dit is het gemeen­schap­pe­lij­ke schoon­heids­ide­aal, of het nu voor man­nen of vrou­wen is. Honderden pro­duc­ten belo­ven ons om een beet­je dich­ter bij deze droom te komen. Of u nu krul­lend of glad, droog of vet­tig, bescha­digd of geverfd haar – voor elk haar­ty­pe is er de juis­te sham­poo, de ide­a­le ver­zor­gings­spoe­ling of de per­fec­te haar­scheu­ren.

Maar ter­wijl racy schoon­he­den schud­den hun uit­pui­len­de haar heen en weer voor een com­mer­ci­al om u te ver­ko­pen de illu­sie van per­fect haar, het gebruik van som­mi­ge pro­duc­ten in uw eigen huis kan een ech­te nacht­mer­rie gewor­den. Want: Veel ingre­di­ën­ten zijn alles­be­hal­ve voe­dend en kun­nen niet alleen het haar broos en broos maken, maar kun­nen zelfs lei­den tot meer haar­uit­val.

Oppervlakteactieve stoffen

Schuimen of (Alb)Dromen?

Om sham­poos te hel­pen vuil en vet uit het haar te ver­wij­de­ren en ze met water te spoe­len, bevat­ten ze zoge­naam­de opper­vlak­te­ac­tie­ve stof­fen. Deze zijn over­al te vin­den in was­mid­de­len. Vooral in per­soon­lij­ke ver­zor­gings­pro­duc­ten bie­den ze het prach­ti­ge schuim dat ons het gevoel geeft dat alles nu echt schoon is. Er zijn zowel natuur­lij­ke als syn­the­ti­sche opper­vlak­te­ac­tie­ve stof­fen, waar­bij de opper­vlak­te­ac­tie­ve stof­fen van natuur­lij­ke oor­sprong iets min­der scha­de krij­gen dan de zui­ver che­mi­sche vari­ant. Ze zijn ver­deeld in mil­de tot scher­pe sul­fa­ten. Hoe scher­per en agres­sie­ver de opper­vlak­te­ac­tie­ve, hoe scha­de­lij­ker het is voor het mili­eu en natuur­lijk voor ons lichaam en haar.

De scherp­ste sul­faat moet je zeker ver­mij­den is natri­um lau­rier­sul­faat (SLS). Omdat het goed­koop is om te pro­du­ce­ren, wordt het meest gebruikt. Door zijn zeer ont­vet­ma­ken­de wer­king beho­ren droog haar, dro­ge hoofd­huid en aller­gi­sche reac­ties tot de moge­lij­ke bij­wer­kin­gen. Het ver­stoort de natuur­lij­ke balans van huid en haar. De huid pro­du­ceert meer talg om dit tegen te gaan, maar de opper­vlak­te­ac­tie­ve stof­fen ver­wij­de­ren de natuur­lij­ke bescher­men­de vet­film van de huid steeds opnieuw.

Dit kan lei­den tot hoofd­huid jeuk en, in het erg­ste geval, haar­uit­val. Oppervlakteactieve stof­fen zijn ook bekend om nieu­we haar­groei rem­men. Maar pas op. Op de ver­pak­king wordt SLS ook wel natri­um­lau­sul­faat en ande­re namen genoemd, daar­om is het niet altijd gemak­ke­lijk om te zien wat er echt ach­ter de afzon­der­lij­ke ingre­di­ën­ten zit.

Schoon haar

Ten koste van de gezondheid

Andere agres­sie­ve sul­fa­ten zijn Natrium Laureth Sulfaat (SLES), Natrium Myreth Sulfaat, Natrium Laurylsulfaat en Ammonium LaurylSufaat (ALS), Ammonium-Laureth Sulfaat (ALES), Methylgluceth, Laureth‑2 en Laureth‑3, Methylisothiazolinone, Natrium Cetearyl Sulfaat en Natrium Coco Sarylcosinate. Ze bevat­ten vaak res­ten van for­mal­de­hy­de en wor­den ver­dacht van kan­ker­ver­wek­kend.

Hoewel SLES vaak wordt aan­ge­pre­zen als een min­der agres­sie­ve vari­ant, wordt de 1.4‑dioxaan gepro­du­ceerd als bij­pro­duct, dat sterk lijkt op het vrou­we­lij­ke hor­moon oes­tro­geen en daar­om onze hor­moon­ba­lans kan ver­war­ren. Bij man­nen kan het een nega­tief effect heb­ben op de pro­duc­tie van sper­ma en lei­den tot onvrucht­baar­heid bij vrou­wen.

Laurylsulfaat wordt geab­sor­beerd door de huid en accu­mu­le­ren in het lichaam. Cocamidopropyl Betaine, Natrium Coco Sulfaat, Disodium Laureth en Sulfosuccinate, Disodium Cocoamphodiacetate zijn iets mil­der, maar niet vol­le­dig onscha­de­lijk. Deze wor­den ook gebruikt in natuur­lij­ke cos­me­ti­ca, maar dit bete­kent niet dat deze ingre­di­ën­ten vol­le­dig onscha­de­lijk zijn.

glückliche junge Frau im FriseursalonShampoo van de professionele kapper

Is duurder echt beter?

Een popu­lai­re truc van de recla­me-indu­strie is om te bewe­ren dat salon pro­duc­ten, die vaak veel van de con­ven­ti­o­ne­le haar­ver­zor­gings­pro­duc­ten kos­ten van de dro­gis­te­rij of super­markt, zijn beter. Maar, zo ont­dek­te Öko-Test, de aan­zien­lijk duur­de­re fri­seur-exclu­sie­ve ver­zor­gings­pro­duc­ten zijn vaak ver­re van onscha­de­lijk.

Naast agres­sie­ve opper­vlak­te­ac­tie­ve stof­fen zijn ook over­bo­di­ge UV-fil­ters, kunst­ma­ti­ge mus­kus­geu­ren en con­ser­ve­rings­mid­de­len van de con­tro­ver­si­ë­le halo­geen-orga­ni­sche ver­bin­din­gen gede­tec­teerd. De stof­fen wor­den in het lichaam afge­zet en zijn al in de moe­der­melk aan­ge­trof­fen.

Maar dat is niet alles. De geu­ren hydroxy­ci­tro­nel­lal en lyral en de stof methyl­chlo­roi­so­thi­a­zo­li­non zijn ook ont­dekt in veel kap­pers­pro­duc­ten, die alle­maal con­tac­tal­ler­gie­ën kun­nen ver­oor­za­ken. Vijf pro­duc­ten bevat­ten zelfs kan­ker­ver­wek­ken­de for­mal­de­hy­de-relea­sers. Conclusie: Een op de drie pro­duc­ten viel gena­de­loos.

CodeCheck en ToxFox

2 apps om je een overzicht te geven

Wie ver­wacht dat haar­ver­zor­gings­pro­duc­ten ook de reden kun­nen zijn waar­om het haar begint te bre­ken of zelfs te mis­luk­ken? De mees­ten van ons ver­trou­wen vol­le­dig op de fabri­kan­ten en gelo­ven in de afbeel­din­gen van avo­ca­do’s, waar­de­vol­le oli­ën en zij­de­ach­ti­ge eiwit­ten, hoe­wel in het bes­te geval slechts een paar drup­pels natuur­lij­ke ingre­di­ën­ten ver­bor­gen zijn in de sham­poo.

Zodat u doen zon­der onge­wens­te ingre­di­ën­ten in de toe­komst, hoe­wel de spe­ci­a­list Chinees op de ach­ter­kant van de ver­pak­king zegt niets voor u, advi­seer ik de apps: CodeCheck en ToxFox. Met deze apps u de inhoud van uw favo­rie­te lichaams­ver­zor­gings­pro­duc­ten con­tro­le­ren voor­dat u ze koopt, direct in de win­kel.

Terwijl ToxFox zich richt op hor­mo­na­le ver­ont­rei­ni­gen­de stof­fen in onge­veer 80.000 pro­duc­ten voor per­soon­lij­ke ver­zor­ging, biedt Codecheck een veel gro­ter over­zicht, waar­door de app een uiterst nut­ti­ge inkoop­ad­vi­seur is. Met CodeCheck u in een paar secon­den ont­dek­ken of er onge­wens­te ver­ont­rei­ni­gen­de stof­fen zoals opper­vlak­te­ac­tie­ve stof­fen, para­be­nen, nano­deel­tjes, paraf­fi­nes of micro­plas­tics in uw sham­poo zit­ten. U ook ande­re para­me­ters instel­len die voor u belang­rijk zijn, zoals of de pro­duc­ten vega­nis­tisch of vege­ta­risch zijn, of dat palm­olie is gebruikt. Hier u niet alleen sham­poos con­tro­le­ren op uw ingre­di­ën­ten, maar ook vele ande­re pro­duc­ten voor per­soon­lij­ke ver­zor­ging, huis­hou­de­lij­ke arti­ke­len en meer recen­te­lijk ook voe­dings­mid­de­len.

Beide apps zijn gra­tis te down­lo­a­den in de iTunesStore en GooglePlayStore. Eenmaal gedown­load, u een­vou­dig de bar­co­de scan­nen met uw mobie­le tele­foon of het EAN-num­mer invoe­ren wan­neer u win­kelt – u krijgt alle infor­ma­tie in één oog­op­slag.

De dosis maakt het gif

Neem een kijkje op uw favoriete producten

Als u al last heeft van haar­uit­val, of je haar is saai, broos en broos, dan is het zeker de moei­te waard op zoek naar uw eigen bad­ka­mer. Met de CodeCheck en ToxFox apps u de bar­co­des van bestaan­de pro­duc­ten scan­nen en kij­ken of de reden voor uw haar­uit­val al op de loer ligt in uw eigen vier muren.

Houd er reke­ning mee dat je sham­poo niet de eni­ge bron van opper­vlak­te­ac­tie­ve stof­fen is. In alle rei­ni­gings­pro­duc­ten, voor­al die van schuim, zijn er opper­vlak­te­ac­tie­ve stof­fen, die gemak­ke­lijk door de huid wor­den geab­sor­beerd en zich ver­vol­gens in het lichaam opho­pen. In haar­ver­zor­gings­pro­duc­ten hoopt natri­um­lau­sul­faat zich ook pre­cies op waar haar­uit­val begint: in de haar­wor­tels.

De haar­wor­tels wor­den niet meer vol­doen­de van voe­dings­stof­fen voor­zien en er komt een groei­stop voor. Bij lang­du­rig gebruik kan het zelfs lei­den tot haar­uit­val. Elke haar­spoe­ling met sul­fa­ten ver­hoogt dus het risi­co op voor­tij­di­ge haar­uit­val.

Factor Hair stoppt Haarausfall
Met Factor Hair Activator heb­ben we een inno­va­tie­ve haar­uit­val behan­de­ling die werkt!

Instellen op interne waarden

Want minder is soms meer.

Reclame is ver­re van wat het belooft. Of u nu de goed­ko­pe sham­poo bij de dro­gist koopt of ver­trouwt op dure salon­pro­duc­ten. Zodat er geen ver­ve­len­de ont­wa­ken, moet u altijd een kijk­je nemen op de lijst van ingre­di­ën­ten en niet alleen ver­trou­wen op de veel­be­lo­ven­de ver­pak­king.

Met name al bescha­digd, droog of broos haar wordt nog meer bescha­digd door het ster­ke rei­ni­gings­ef­fect en het ont­ve­gen­de effect van de opper­vlak­te­ac­tie­ve stof­fen. Nieuwe haar­groei wordt geremd en er is meer haar­uit­val.

Als het gaat om opper­vlak­te­ac­tie­ve stof­fen, min­der is zeker meer. Gebruik het mooie schuim niet – je haar zal je bedan­ken.

Tip: Als u al gebruik maakt van Factor Hair
Activator
voor haar­ver­zor­ging of om nieu­we haar­groei te sti­mu­le­ren, gebruik dan geen sham­poos of haar­ver­zor­gings­pro­duc­ten die sili­co­nen of natri­um­lauyl­sul­faat (SLS) bevat­ten.

Bronnen:

https://www.codecheck.info/news/Wie-Sulfate-im-Shampoo-Deinem-Haar-schaden-koennen-306205

Sulfate im Shampoo: Weshalb sie so beden­k­lich sind

https://www.rtl.de/cms/oekotest-viele-schadstoffe-in-friseur-shampoos-1426400.html

https://www.oekotest.de/kosmetik-wellness/29-Friseur-Shampoos-und-Haarpflegemittel-im-Test_102925_1.html

https://www.bund.net/themen/chemie/toxfox/

https://www.codecheck.info

Laat een reactie achter

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Lees voordat u het verzendt
Ik heb het privacybeleid gelezen en begrepen. Ik ben het ermee eens dat mijn gegevens en gegevens elektronisch zullen worden verzameld en opgeslagen om mijn vraag te beantwoorden. Let op: U uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken door een e-mail te sturen naar info@factorhair.de.

Factor haar

Droom niet van mooi, gezond haar. Met Factor Hair Activator u het probleem bij de wortel aanpakken en nieuwe haargroei activeren met een slagingspercentage van meer dan 93%.

Profiteer van onze unieke formule, waarvan de werkzaamheid is bewezen door klinische studies. Word dikker, gezonder en sterker haar dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

Factorhair 2019 © alle rechten voorbehouden.

Initiative: Fairness im Handel

Lid van het initiatief "Fairness in Trade".
Informatie over het initiatief: https://www.fairness-im-handel.de

Webmaster affiliate programma voor exclusieve beauty producten