De 4 belangrijkste vitamines voor een gezonde haargroei

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Vitamine für Haarwachstum

en welke voedingsmiddelen je moet eten om adequaat te worden geleverd met hen

Haar, zoals elk deel van ons lichaam, heeft vita­mi­nen nodig om gezond te zijn en gezond te blij­ven. Elke vita­mi­ne heeft zijn eigen unie­ke bereik van actie in het lichaam. Het is niet onge­woon dat onge­zond broos haar en haar­uit­val het gevolg zijn van een mil­de (hypo­vi­ta­mi­no­se) of acu­te vita­mi­ne­te­kort (avi­ta­mi­no­se).

Heeft u al last van haar­uit­val, kaal­heid of bent u haar al dof of broos? Dan is het de moei­te waard om te con­tro­le­ren of je lichaam vol­doen­de wordt voor­zien van vita­mi­nen. Echter, wees voor­zich­tig niet te veel absor­be­ren, voor­al door voe­dings­sup­ple­men­ten, omdat een over­do­sis kan net zo onbe­doel­de gevol­gen heb­ben als een onder­aan­bod.

Vitamine A
Deficiëntie kan leiden tot diffuus haarverlies

We begin­nen met­een met waar­schijn­lijk de meest pro­mi­nen­te vita­mi­ne: de in vet oplos­ba­re vita­mi­ne A. Het is belang­rijk voor ons immuun­sys­teem, maar ook voor huid- en slijm­vlie­zen en de groei­pro­ces­sen en ont­wik­ke­ling van onze cel­len. Vitamine A wordt alleen gevon­den in voe­dings­mid­de­len van dier­lij­ke oor­sprong, voor­al in lever, lever, melk, boter, eidooi­ers, lever en vis.
Beta-caro­teen komt vaak voor in plant­aar­di­ge voe­dings­mid­de­len. Een stof die ons lichaam ver­vol­gens kan omzet­ten in vita­mi­ne A in de lever als dat nodig is. Vooral geel, rood, oran­je, maar ook groe­ne groen­ten en fruit, zoals wor­te­len, abri­ko­zen, man­go’s, spi­na­zie, boe­ren­kool en broc­co­li bevat­ten veel bèta­ca­ro­teen.

Deficiëntie symp­to­men zijn zeld­zaam in ont­wik­kel­de lan­den, maar extre­me dië­ten of een over het alge­meen zeer een­zij­dig dieet kan lei­den tot een vita­mi­ne A‑tekort.
Vitamine‑A is belang­rijk voor nagels, visie en huid. Het sti­mu­leert talg­pro­duc­tie op de hoofd­huid. Voldoende, maar niet te veel, vita­mi­ne A zorgt voor een bete­re huid, een gezon­de hoofd­huid en een goe­de haar­groei. Een tekort kan lei­den tot visu­e­le stoor­nis­sen en (dif­fuus) haar­uit­val. De dage­lijk­se behoef­te voor man­nen is onge­veer 1 mg. RÄ (reti­nol equi­va­lent) en bij vrou­wen op 0,8 mg RÄ.

Vitamine B12
Bijzonder belangrijk voor stress-gerelateerde haaruitval

Vitamine B12 is, net als vita­mi­ne A, ook erg belang­rijk voor onze cel­vor­ming en cel­groei en is onder ande­re nodig voor de vor­ming van rode bloed­cel­len, die op hun beurt ver­ant­woor­de­lijk zijn voor het trans­port van zuur­stof in het lichaam. Een beken­de bij­wer­king van een vita­mi­ne B12-tekort is bloed­ar­moe­de, ook bekend als bloed­ar­moe­de. Vitamine B12 is ook ver­ant­woor­de­lijk voor de func­tie van ons zenuw­stel­sel. Daarom kan een tekort lei­den tot hoofd­pijn, scha­de aan de oog­ze­nuw, depres­sie, ver­slech­te­ring van de haarstruc­tuur en uit­ein­de­lijk haar­uit­val.

Naast dier­lijk voed­sel zoals rood vlees, kalfs­le­ver, vis, oes­ters, eda­mer, camem­bert en brie, bevat­ten nori-algen ook veel vita­mi­ne B. Alopecia bij vega­nis­ten en vege­ta­ri­ërs wordt vaak ver­oor­zaakt door een vita­mi­ne B‑12-tekort, omdat deze vita­mi­ne voor­al in dier­voe­ding wordt aan­ge­trof­fen. De dage­lijk­se behoef­te van een vol­was­se­ne is 4,0 g. Met vol­doen­de aan­bod helpt de vita­mi­ne haar­uit­val te stop­pen en zorgt voor sterk, dicht haar.

Vitamine C
Stimuleert haargroei

Vitamine C is een ech­te all­roun­der en is betrok­ken bij tal van meta­bo­le pro­ces­sen van het lichaam. Bijvoorbeeld, het blok­keert vrije radi­ca­len en zorgt ervoor dat ons lichaam ijzer uit het voed­sel kan absor­be­ren en ver­vol­gens toe­bren­gen aan zijn eigen cir­cu­la­tie. Het bindt ijzer aan de rode bloed­cel­len. IJzer bevor­dert de bloed­cir­cu­la­tie en dus zorgt een goe­de vita­mi­ne C‑toevoer ervoor dat de hoofd­huid en haar­zak­jes vol­doen­de wor­den voor­zien van voe­dings­stof­fen.

Een gebrek aan vita­mi­ne C kan tal van onge­wens­te gevol­gen heb­ben. Naast bloe­den, ont­sto­ken tand­vlees en ver­traag­de wond­ge­ne­zing, kan er zelfs punc­tu­e­le bloe­den bij de haar­wor­tels. Aangezien vita­mi­ne C belang­rijk is voor de ijzer­toe­voer, kan een gebrek aan vita­mi­ne C onver­mij­de­lijk ook lei­den tot een ijzer­te­kort, wat op zijn beurt haar­uit­val kan ver­oor­za­ken. Vanwege de tal­rij­ke taken, de aan­be­vo­len dage­lijk­se behoef­te aan vita­mi­ne C is 110mg/dag voor man­nen en 95mg/dag voor vrou­wen, vol­gens de Duitse Vereniging voor Voeding e.V. Rokers heb­ben een iets ver­hoog­de behoef­te en moet ook eten een extra 40mg per dag.

De bes­te bron­nen van natuur­lij­ke vita­mi­ne C zijn ver­se groen­ten en fruit, hoe vers hoe beter. Hoe lan­ger de opslag, hoe lager het vita­mi­ne C‑gehalte. De Acerola kers is de abso­lu­te lei­der met een vita­mi­ne C‑gehalte van 1.700mg per 100g, maar ook rozen­bot­tels, duin­doorn­sap, gua­ven, zwar­te bes­sen, papaja’s en aard­bei­en die­nen als goe­de vita­mi­ne­le­ve­ran­ciers. En wie had het gedacht? Brandnetels, wil­de knof­look, rode paprika’s, zuring, rode kool en boe­ren­kool heb­ben alle­maal een veel hoger vita­mi­ne C‑gehalte dan appels, citroe­nen en sinaas­ap­pe­len.

Vitamine D
De zon vitamine voor een intacte haargroeicyclus

Ons lichaam heeft vita­mi­ne D nodig voor meta­bo­lis­me, absorp­tie en gebruik van cal­ci­um, mag­ne­si­um en fos­fa­ten uit voed­sel, even­als voor bot­bouw. Het groot­ste deel van vita­mi­ne Ds wordt gevormd door zon­licht uit ons lichaam in de huid. Slechts een klein deel, onge­veer 10%, wordt geab­sor­beerd door voed­sel. Hoewel D‑vitaminen kun­nen wor­den toe­ge­voegd aan het lichaam als een voe­dings­sup­ple­ment of door voed­sel zoals eet­ba­re vis, lever, lever of schim­mels, slechts een ding helpt om een tekort tegen te gaan: Stap uit in de zon, maar neem altijd met de juis­te UV-bescher­ming!

Vitamine D‑tekort is een groot pro­bleem in dit land in het bij­zon­der, omdat de mees­ten van ons beste­den een groot deel van de dag in kunst­ma­tig ver­lich­te inte­ri­eurs, bij­voor­beeld in het kan­toor of school. Aangezien vita­mi­ne D de expres­sie van meer dan 2000 genen in onze cel­len con­tro­leert, kan een tekort onvoor­zie­ne gevol­gen op lan­ge ter­mijn heb­ben. Het is niet ver­won­der­lijk dat dit ook ver­stoort de haar­groei cyclus en kan lei­den tot haar­uit­val.

Vitaminen voor haargroei

Please enter cor­rect post id for Video SEO Post

Vitaminetekort?
Laat je testen

Heeft u last van haar­uit­val en heb­ben nog geen oor­zaak van haar­uit­val gevon­den? Dan is het de moei­te waard om uw bloed te laten con­tro­le­ren op een vita­mi­ne­te­kort.
Vooral als je een­zij­dig eet, veel tijd bin­nens­huis door­brengt, wei­nig vers voed­sel eet of zelfs vega­nis­tisch of vege­ta­risch eet, dan kan een acuut vita­mi­ne­te­kort wel eens ver­ant­woor­de­lijk zijn voor je haar­uit­val. Eenmaal geï­den­ti­fi­ceerd, kan dit wor­den gecor­ri­geerd door een even­wich­ti­ge voe­ding.

Bronnen van vita­mi­nen voor haar­groei:
https://www.dge.de/wissenschaft/referenzwerte/vitamin-a-b-carotin/
https://www.gofeminin.de/abnehmen/vitamin-b12-lebensmittel-s1603912.html
https://www.netdoktor.at/gesundheit/gesunde-ernaehrung/beta-carotin-5916
https://www.apotheken-umschau.de/Ernaehrung/Vitamin-A-Retinol-169709.html
https://www.netdoktor.de/ernaehrung/vitamin‑c/lebensmittel-mit-hohem-gehalt/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2998276/

Laat een reactie achter

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Lees voordat u het verzendt
Ik heb het privacybeleid gelezen en begrepen. Ik ben het ermee eens dat mijn gegevens en gegevens elektronisch zullen worden verzameld en opgeslagen om mijn vraag te beantwoorden. Let op: U uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken door een e-mail te sturen naar info@factorhair.de.

Factor haar

Droom niet van mooi, gezond haar. Met Factor Hair Activator u het probleem bij de wortel aanpakken en nieuwe haargroei activeren met een slagingspercentage van meer dan 93%.

Profiteer van onze unieke formule, waarvan de werkzaamheid is bewezen door klinische studies. Word dikker, gezonder en sterker haar dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

Factorhair 2019 © alle rechten voorbehouden.

Initiative: Fairness im Handel

Lid van het initiatief "Fairness in Trade".
Informatie over het initiatief: https://www.fairness-im-handel.de

Webmaster affiliate programma voor exclusieve beauty producten