De 5 meest voorkomende oorzaken van haaruitval

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
een terugtrekkende haarlijn of haaruitval te stoppen of om te keren

Haaruitval is niet een ongewoon probleem voor zowel mannen als vrouwen onder ogen te zien.

In fei­te zijn er een paar rede­nen waar­om een per­soon dit pro­bleem kan erva­ren: Haaruitval. Of het pro­bleem is een terug­trek­ken­de haar­lijn of wer­ke­lij­ke haar­uit­val, kan er heel goed een logi­sche ver­kla­ring voor de kwes­tie. Houd in gedach­ten dat man­nen meer kans op een terug­trek­ken­de haar­lijn erva­ring, maar man­nen en vrou­wen kun­nen zowel erva­ring aan­zien­lij­ke haar­uit­val ver­oor­zaakt door bepaal­de boos­doe­ners. Het vol­gen­de is een lijst van de top 5 oor­za­ken van haar­uit­val.

Als u een van deze pro­ble­men onder­vindt, praat dan met een arts over manie­ren om te stop­pen of omke­ren van een terug­trek­ken­de haar­lijn of haar­uit­val.

1. Stress

Stress is een veel voor­ko­men­de oor­zaak van haar­uit­val. In fei­te, stress is nauw ver­want aan drie haar­uit­val boos­doe­ners:

  • Telogen efflu­vi­um
  • Alopecia are­a­ta
  • Trichotillomanie

Telogen efflu­vi­um is een aan­doe­ning waar­bij fysie­ke of emo­ti­o­ne­le stress daad­wer­ke­lijk zal lei­den tot haar in een rust­fa­se. Binnen een paar weken tot een paar maan­den, het haar kan plot­se­ling lij­ken uit te val­len door de han­den­vol tij­dens het was­sen of bor­ste­len. Alopecia are­a­ta is een aan­doe­ning die wordt ver­on­der­steld te wor­den ver­oor­zaakt door ver­schil­len­de fac­to­ren, waar­van er een is stress. Deze aan­doe­ning zorgt ervoor dat het haar te stop­pen met groei­en en val­len. Trichotillomania is een term waar­in een per­soon niet kan weer­staan aan de drang om haar te trek­ken uit hun lichaam, die meest­al gere­la­teerd is aan stress, span­ning, frus­tra­tie en angst.

Haarchirurg Dr William Yates legt uit hoe stress haar­uit­val beïn­vloedt en bespreekt of een stress­vol­le erva­ring kan ertoe lei­den dat je kaal wordt.

Please enter cor­rect post id for Video SEO Post

2. IJzertekort

Studies zijn waar­uit blijkt dat ijzer­te­kort of bloed­ar­moe­de kan nauw ver­want zijn aan haar­uit­val. Dermatologen kwa­men tot deze con­clu­sie nadat ze onder­zoek had­den beoor­deeld dat in de afge­lo­pen 40 jaar was uit­ge­voerd met betrek­king tot haar­uit­val bij pati­ën­ten met een ijzer­te­kort. Er wordt nu aan­ge­no­men dat de behan­de­ling van een pati­ënt met deze medi­sche kwes­tie daad­wer­ke­lijk kan her­stel­len haar, het bevor­de­ren van het om terug te groei­en.

Artsen ver­tel­len pati­ën­ten vaak dat haar­uit­val kan wor­den gere­la­teerd aan een ern­sti­ge ziek­te. Iedereen die haar­uit­val moet fol­low-up met hun arts voor het tes­ten van ziek­ten zoals bloed­ar­moe­de.

3. Medicatie

Er zijn ver­schil­len­de soor­ten medi­ca­tie die kun­nen lei­den tot het haar van een per­soon uit te val­len. Deze medi­cij­nen kun­nen wor­den gebruikt om ande­re aan­doe­nin­gen te behan­de­len, maar haar­uit­val kan moge­lijk een van de bij­wer­kin­gen. Bijvoorbeeld, pati­ën­ten die wor­den behan­deld voor kan­ker vaak gecon­fron­teerd met aan­zien­lij­ke hoe­veel­he­den haar­uit­val. Praat met uw arts over moge­lij­ke bij­wer­kin­gen van de medi­ca­tie die u neemt om uit haar­uit­val te komen is een van hen.

4. Hypothyreoïdie

Samen met ijzer­te­kort, zoals reeds werd ver­meld, haar­uit­val kan een teken van hypo­thy­re­o­ï­die. Mensen met hypo­thy­re­o­ï­die erva­ren vaak haar dat droog, grof en broos is. Het haar kan gemak­ke­lijk bre­ken van val­len tij­dens de dou­che of tij­dens het bor­ste­len. Ernstige haar­uit­val komt vaak voor bij men­sen met deze medi­sche aan­doe­ning. In dit geval zal haar­uit­val waar­schijn­lijk optre­den op de hoofd­huid, maar kan ook optre­den rond de bui­ten­rand van de wenk­brau­wen.

5. Dihydrotestosteron

Als het lichaam pro­du­ceert te veel dihy­dro­tes­tos­te­ron of DHT, het kan heel goed lei­den tot haar­uit­val. DHT is een hor­moon gepro­du­ceerd door het lichaam dat resul­teert in het dun­ner wor­den van de haar­zak­je, waar­door het haar gemak­ke­lijk en in gro­te hoe­veel­he­den uit­valt. Praat met uw arts over een medi­cijn dat de pro­duc­tie van DHT van het lichaam kan ver­tra­gen als een vorm van behan­de­ling voor dit pro­bleem.

Laat een reactie achter

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Lees voordat u het verzendt
Ik heb het privacybeleid gelezen en begrepen. Ik ben het ermee eens dat mijn gegevens en gegevens elektronisch zullen worden verzameld en opgeslagen om mijn vraag te beantwoorden. Let op: U uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken door een e-mail te sturen naar info@factorhair.de.

Factor haar

Droom niet van mooi, gezond haar. Met Factor Hair Activator u het probleem bij de wortel aanpakken en nieuwe haargroei activeren met een slagingspercentage van meer dan 93%.

Profiteer van onze unieke formule, waarvan de werkzaamheid is bewezen door klinische studies. Word dikker, gezonder en sterker haar dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

Factorhair 2019 © alle rechten voorbehouden.

Initiative: Fairness im Handel

Lid van het initiatief "Fairness in Trade".
Informatie over het initiatief: https://www.fairness-im-handel.de

Webmaster affiliate programma voor exclusieve beauty producten