De hele kracht van de brandnetel als remedie voor haaruitval

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Die ganze Kraft der Brennessel als Mittel gegen Haarausfall

Brandnetel voorkomt haaruitval 

Je hebt het mis­schien net ont­dekt, maar de brand­ne­tel is een oude reme­die voor de behan­de­ling van haar­uit­val. De bla­de­ren heb­ben ont­ste­kings­rem­men­de eigen­schap­pen om ont­ste­king van de hoofd­huid te ver­min­de­ren en gezond hoofd­haar te bevor­de­ren.

De brand­ne­tel­wor­tel wordt ook wel brand­ne­tel en gemeen­schap­pe­lij­ke brand­ne­tel genoemd; het is een goe­de krui­den­be­han­de­ling optie voor haar­uit­val. Maar er is echt geen weten­schap­pe­lijk bewijs ter onder­steu­ning van bewe­rin­gen dat het haar­uit­val kan voor­ko­men of haar­groei te bevor­de­ren. Echter, het gebruik ver­oor­zaakt geen ech­te scha­de, ten­zij de per­soon neemt spe­ci­a­le medi­ca­tie.

De plant bestaat al eeu­wen en wordt gebruikt voor de behan­de­ling van ver­schil­len­de ziek­ten. De brand­ne­tel is afkom­stig uit Azië en Noord-Europa, maar is nu te vin­den in ver­schil­len­de delen van de wereld. De brand­ne­tel plant heeft dun haar op de sten­gel en bla­de­ren, die ste­ken op aan­ra­king en geef het zijn naam. De wor­tel wordt vaak gebruikt voor de behan­de­ling van pros­taat­pro­ble­men.

Om gezond haar te pro­du­ce­ren, uw haar­zak­jes ver­trou­wen op mine­ra­len, vita­mi­nen en ande­re bio­ac­tie­ve ver­bin­din­gen. De brand­ne­tel voor haar­groei is een effec­tie­ve reme­die omdat het fyto­nu­tri­ën­ten, mine­ra­len en vita­mi­nen bevat, waar­door het een gun­sti­ge behan­de­ling is voor je haar­uit­val.

Waarom verliezen we ons haar?

Er zijn tal van rede­nen waar­om men­sen lij­den haar­uit­val. Een van de meest voor­ko­men­de rede­nen is te wij­ten aan dihy­dro­tes­tos­te­ron, een ech­te tong-brea­ker, dus laten we vast­hou­den aan DHT. Testosteron wordt omge­zet in DHT, die zich ver­vol­gens hecht aan de haar­zak­jes en voor­komt dat de voe­dings­stof­fen van het berei­ken van de fol­li­kels om ze te voe­den. Het resul­taat is een ver­kor­te levens­duur van de haar­zak­jes, waar­door het haar snel­ler uit­valt dan nor­maal zou moe­ten val­len. DHT kan ook lei­den tot haar­zak­jes te krim­pen, waar­door het haar dun­ner en fij­ner, waar­door het gemak­ke­lijk bre­ken.

Haaruitval wordt ook toe­ge­schre­ven aan ande­re fac­to­ren zoals ver­ou­de­ring, schild­klier, stress, schim­mel­in­fec­ties, dia­be­tes, bepaal­de medi­cij­nen en zwan­ger­schap. Hormonale ver­an­de­rin­gen kun­nen ook lei­den tot haar­uit­val.

Hoe helpt de brandnetelwortel bij haaruitval?

Er wordt gedacht dat de brand­ne­tel­wor­tel de nodi­ge eigen­schap­pen heeft om de omzet­ting van tes­tos­te­ron in DHT te blok­ke­ren en te onder­druk­ken. Het blok­ke­ren van DHT pro­duc­tie bete­kent een ver­min­de­ring van haar­uit­val. Er zijn geen stu­dies om de effec­ti­vi­teit van dit kruid te bewij­zen.

De brand­ne­tel­wor­tel is ver­krijg­baar in ver­schil­len­de vor­men, waar­on­der: droog extract, vloei­baar extract, gedroog­de wor­tel en wor­tel­tinc­tuur. Elk type brand­ne­tel­wor­tel­pre­pa­raat moet in spe­ci­fie­ke doses wor­den geno­men. Er zijn ver­schil­len­de sham­poos op de marktdie de brand­ne­tel­wor­tel bevat­ten.

Zoals hier­bo­ven ver­meld, de brand­ne­tel wor­tel werkt tegen je haar­uit­val pro­ble­men. Maar nog beter is hun ver­mo­gen om je haar te hel­pen terug te groei­en. Zwavel en sili­ca zijn aan­we­zig in de bla­de­ren van de brand­ne­tel in rij­ke pro­por­ties. Dit zal je haar gezon­der en glan­zen­der.

Een een­vou­di­ge toe­pas­sing van brand­ne­tel extrac­ten voor het spoe­len van het haar met water helpt om het haar regrow en her­stelt de natuur­lij­ke haar­kleur.

De brand­ne­tel­wor­tel heeft ook de moge­lijk­heid om DHT te blok­ke­ren, een hor­moon dat scha­de­lijk kan zijn voor haar­zak­jes wan­neer over­ge­pro­du­ceerd. Studies tonen aan dat brand­ne­tel extract kan de pro­duc­tie van DHT te blok­ke­ren door het ver­min­de­ren van de pro­duc­tie van de 5‑alpha reduct­a­se enzym.

U cap­su­les met brand­ne­tel gebrui­ken of zelfs brand­ne­tel con­su­me­ren om uw haar­uit­val intern te behan­de­len.

Brandnetels tegen roos

De actie­ve ingre­di­ën­ten in de bla­de­ren van de brand­ne­tel hel­pen om roos te ver­min­de­ren, wat ook een ande­re oor­zaak van haar­uit­val is. Je moet het sap van ver­se brand­ne­tel­bla­de­ren extra­he­ren door ze te ver­plet­te­ren en ze op de hoofd­huid te mas­se­ren om de roos te gene­zen.

Als alter­na­tief u de brand­ne­tel­bla­de­ren ook bestrooi­en met mos­terd of kokos­olie en het meng­sel in uw hoofd­huid mas­se­ren.

Bijwerkingen van brandnetelwortel

Er zijn wei­nig bij­wer­kin­gen bij het nemen van brand­ne­tel om haar­uit­val te behan­de­len. In dit zeld­za­me geval kun­nen vocht­op­ho­pin­gen of maag­klach­ten optre­den. Mensen die bloed­ver­dun­nen­de medi­cij­nen moe­ten een arts te raad­ple­gen alvo­rens de brand­ne­tel wor­tel, want het kan bloed ver­dun­nen eigen­schap­pen. Zwangere en zogen­de moe­ders wordt gead­vi­seerd om geen brand­ne­tel wor­tel behan­de­lin­gen uit te voe­ren zon­der over­leg met een arts.

Laat een reactie achter

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Lees voordat u het verzendt
Ik heb het privacybeleid gelezen en begrepen. Ik ben het ermee eens dat mijn gegevens en gegevens elektronisch zullen worden verzameld en opgeslagen om mijn vraag te beantwoorden. Let op: U uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken door een e-mail te sturen naar info@factorhair.de.

Factor haar

Droom niet van mooi, gezond haar. Met Factor Hair Activator u het probleem bij de wortel aanpakken en nieuwe haargroei activeren met een slagingspercentage van meer dan 93%.

Profiteer van onze unieke formule, waarvan de werkzaamheid is bewezen door klinische studies. Word dikker, gezonder en sterker haar dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

Factorhair 2019 © alle rechten voorbehouden.

Initiative: Fairness im Handel

Lid van het initiatief "Fairness in Trade".
Informatie over het initiatief: https://www.fairness-im-handel.de

Webmaster affiliate programma voor exclusieve beauty producten