Diffuus haarverlies: oorzaken en behandeling

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Vrouw met diffuus haaruitval Probleem aanraken Haar Permanent Thuis

Diffuus haar­uit­val zorgt ervoor dat het haar gelijk­ma­tig uit­val­len over het hele hoofd. We leg­gen uit wat dit ver­oor­zaakt en wat helpt.

Wat is diffuus haarverlies?

De eens dik­ke haren wordt dun­ner en dun­ner en de hoofd­huid glin­stert door meer en meer: Als het haar wordt gelijk­ma­tig dun­ner en valt uit meer dan de nor­ma­le 100 haren per dag, dif­fuus haar­ver­lies is vaak het resul­taat. Deze vorm van haar­uit­val kan ook wor­den her­kend door het feit dat er geen geï­so­leer­de kale plek­ken. Er kun­nen ver­schil­len­de oor­za­ken voor dit, zoals ziek­ten zoals hypo­thy­re­o­ï­die of hor­mo­na­le ver­an­de­rin­gen. Als de trig­ger voor dif­fuus haar­uit­val wordt ver­wij­derd, het haar begint meest­al weer te groei­en.

Vormen van diffuus haarverlies

In tegen­stel­ling tot erfe­lij­ke haar­uit­val, des­kun­di­gen onder­scheid maken tus­sen twee ver­schil­len­de vor­men van dif­fuus haar­uit­val:

 • Theoloog fase: Dit is de meest voor­ko­men­de vorm van dif­fuus haar­uit­val. Haaruitval treedt op onge­veer twee tot drie maan­den na de oor­zaak van de haar­uit­val is geï­den­ti­fi­ceerd. Het haar bevindt zich momen­teel in de zoge­naam­de rust- of ver­lie­s­fa­se. Alleen wan­neer de trig­ger van dif­fuus haar­ver­lies wordt ver­wij­derd, kan het haar terug­groei­en – dit duurt meest­al zes tot twaalf maan­den. In the­o­rie kan ieder­een ziek wor­den met dit haar­ver­lies, maar vrou­wen wor­den iets vaker getrof­fen dan man­nen.
 • Anagene fase: De ana­ge­ne fase is de acu­te vorm van dif­fuus haar­ver­lies. Hier valt het haar al een tot twee weken na de trig­ger uit – en nog steeds in de zoge­naam­de groei­fa­se. Haaruitval treedt zeer snel in deze fase. Een voor­beeld van de oor­zaak van deze vorm van haar­uit­val is che­mo­the­ra­pie.
  Oorzaken van dif­fuus haar­ver­lies

Er kun­nen vele oor­za­ken voor dif­fu­se haar­uit­val. Onder hen zijn:

 • Stress
 • ver­schil­len­de ziek­ten, zoals hyper­t­hy­re­o­ï­die en hypo­thy­re­o­ï­die, huid­ziek­ten zoals vira­le en schim­mel­in­fec­ties of pso­ri­a­sis
 • IJzertekort
 • Gebrek aan voe­dings­stof­fen, bij­voor­beeld als gevolg van een ver­an­de­ring in dieet, een dieet of als bij­wer­king van ziek­ten zoals influ­en­za
 • hor­mo­na­le ver­an­de­rin­gen, bij­voor­beeld als gevolg van zwan­ger­schap of meno­pau­ze
 • Onderhoudsfout
 • Chemotherapie en radio­the­ra­pie
 • genees­mid­de­len, bij­voor­beeld voor hoge bloed­druk of acne

Diffuse patroon en ongepaste haaruitval behandeling

Aangezien er zo veel moge­lij­ke trig­gers, moet men een arts raad­ple­gen om uit te vin­den van de moge­lij­ke oor­za­ken van haar­uit­val.

Therapie: Deze behandeling helpt bij diffuus haarverlies

Om het haar­ver­lies onder con­tro­le te krij­gen, moet de des­be­tref­fen­de oor­zaak wor­den behan­deld. Als, bij­voor­beeld, medi­ca­tie haar­uit­val ver­oor­zaakt, kan het moge­lijk zijn om de medi­ca­tie te ver­an­de­ren in over­leg met de arts. IJzertekort kan bij­voor­beeld wor­den bestre­den door ijzer­hou­den­de voe­dings­mid­de­len in het dieet op te nemen of pas­sen­de ijzer­be­rei­din­gen te gebrui­ken. Een bloed­test kan ver­dui­de­lij­ken of ijzer­te­kort aan­we­zig is. Onderliggende ziek­ten, zoals schild­klier­ziek­te, moe­ten ook wor­den behan­deld.

Als het haar­ver­lies wordt ver­oor­zaakt door een dieet, moet wor­den gestopt. Om per­ma­nent gewicht te ver­lie­zen, is een uit­ge­ba­lan­ceerd dieet in com­bi­na­tie met wat sport sowie­so een gezon­der alter­na­tief. Op deze manier kan men ook voor­ko­men dat het gebrek aan voe­dings­stof­fen. Als het haar valt uit als gevolg van che­mo­the­ra­pie, Dit is meest­al een gro­te psy­cho­lo­gi­sche last, voor­al voor vrou­wen. Psychologische onder­steu­ning kan hier­bij bij­voor­beeld hel­pen.

Het is belang­rijk om te weten dat haar­uit­val vaak kan blij­ven voor twee tot drie maan­den na de oor­zaak is ver­wij­derd voor­dat haar­groei her­vat.

Met Factor Hair Activator voor vrou­wenwordt haar­uit­val voor­tij­dig gestopt en wordt de haar­groei gesti­mu­leerd, zodat na een paar weken het haar begint terug te groei­en. Aangezien Factor Hair Activator geen hor­mo­nen bevat,kan het ook wor­den gebruikt tij­dens che­mo­the­ra­pie om haar­uit­val dras­tisch te ver­min­de­ren of zelfs te voor­ko­men.

Laat een reactie achter

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Lees voordat u het verzendt
Ik heb het privacybeleid gelezen en begrepen. Ik ben het ermee eens dat mijn gegevens en gegevens elektronisch zullen worden verzameld en opgeslagen om mijn vraag te beantwoorden. Let op: U uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken door een e-mail te sturen naar info@factorhair.de.

Factor haar

Droom niet van mooi, gezond haar. Met Factor Hair Activator u het probleem bij de wortel aanpakken en nieuwe haargroei activeren met een slagingspercentage van meer dan 93%.

Profiteer van onze unieke formule, waarvan de werkzaamheid is bewezen door klinische studies. Word dikker, gezonder en sterker haar dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

Factorhair 2019 © alle rechten voorbehouden.

Initiative: Fairness im Handel

Lid van het initiatief "Fairness in Trade".
Informatie over het initiatief: https://www.fairness-im-handel.de

Webmaster affiliate programma voor exclusieve beauty producten