Een blik op Mannelijk Haarverlies

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
het bestrijden en voorkomen of stoppen van verschillende soorten mannelijke kaalheid

Uit een onder­zoek aan een uni­ver­si­teit in Norfolk, Virginia, bleek dat 84 pro­cent van de man­nen die lij­den aan haar­uit­val zich zor­gen maakt over het ver­lies. Ze beschre­ven gevoe­lens van hul­pe­loos­heid, kwets­baar­heid en jaloe­zie van man­nen met vol, gezond haar. Mannen die begin jaren twin­tig begon­nen waren met haar­ver­lies, had­den meer kans op pro­ble­men met een laag gevoel van eigen­waar­de.

De haar­uit­val bij man­nen is te wij­ten aan een ver­sto­ring van de hor­moon­huis­hou­ding. De medi­sche term voor man­ne­lij­ke kaal­heid is alope­cia andro­ge­ne­ti­ca. Deze term zal u hel­pen de fac­to­ren te begrij­pen die betrok­ken zijn bij over­ma­ti­ge man­ne­lij­ke kaal­heid. Androgeen ver­wijst naar een van de vele hor­mo­nen die het uiter­lijk en de ont­wik­ke­ling van man­ne­lij­ke ken­mer­ken rege­len. Een voor­beeld is tes­tos­te­ron. Genetisch ver­wijst naar erfe­lijk­heid, d.w.z. de over­er­ving van genen van de moe­der of de vader. Alopecia bete­kent gewoon haar­uit­val. Je zou dus kun­nen zeg­gen dat male haar­uit­val optreedt als gevolg van man­ne­lij­ke hor­mo­nen die beïn­vloed wor­den door gene­ti­sche over­er­ving.

DHT (tes­tos­te­ron en 5‑alp­ha-reduct­a­se) is een natuur­lijk voor­ko­mend hor­moon dat helpt bij de sek­su­e­le ont­wik­ke­ling. Genetische scha­ke­laars ver­oor­za­ken ver­an­de­rin­gen in de haar­fol­li­kels bij bepaal­de man­nen na de puber­teit, op andro­geen-spe­ci­fie­ke recep­tor­plaat­sen in de fol­li­kels die een gezon­de haar­groei regu­le­ren. Aangezien DHT niveaus toe­ne­men met de leef­tijd bij man­nen, neemt de bin­ding aan de fol­li­kel­re­cep­tor sites toe. Dit leidt tot een onba­lans in de bio­lo­gi­sche pro­ces­sen van de meer gevoe­li­ge haar­fol­li­kels. Langzaam begin­nen de fol­li­kels af te bre­ken als DHT zich op de plaats opbouwt, waar­door het haar weer dun­ner en kor­ter wordt en uit­ein­de­lijk zo dun en kort wordt dat het niet meer zicht­baar is.

Het Hamilton-Norwood sche­ma ver­deelt de man­ne­lij­ke andro­ge­ne­ti­sche haar­uit­val in ver­schil­len­de sta­dia, die zijn inge­deeld in zeven sta­dia. Deze gesche­ma­ti­seer­de pro­gres­sie-inde­ling werd in 1951 ont­wik­keld door James Hamilton. O’Tar Norwood wij­zig­de en breid­de het uit in 1975.

Mannen ver­lie­zen hun haar op ver­schil­len­de manie­ren, afhan­ke­lijk van hun gene­ti­sche aan­leg. In het geval van male haar­uit­val kan meest­al een terug­trek­king bij de sla­pen, een ver­lies op het boven­hoofd en een ver­dun­ning van het haar over een groot gebied wor­den waar­ge­no­men. Deze patro­nen wor­den geï­den­ti­fi­ceerd op de zoge­naam­de Noordhoutschaal, die ver­schil­len­de soor­ten haar­uit­val clas­si­fi­ceert.

Laat een reactie achter

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Lees voordat u het verzendt
Ik heb het privacybeleid gelezen en begrepen. Ik ben het ermee eens dat mijn gegevens en gegevens elektronisch zullen worden verzameld en opgeslagen om mijn vraag te beantwoorden. Let op: U uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken door een e-mail te sturen naar info@factorhair.de.

Factor haar

Droom niet van mooi, gezond haar. Met Factor Hair Activator u het probleem bij de wortel aanpakken en nieuwe haargroei activeren met een slagingspercentage van meer dan 93%.

Profiteer van onze unieke formule, waarvan de werkzaamheid is bewezen door klinische studies. Word dikker, gezonder en sterker haar dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

Factorhair 2019 © alle rechten voorbehouden.

Initiative: Fairness im Handel

Lid van het initiatief "Fairness in Trade".
Informatie over het initiatief: https://www.fairness-im-handel.de

Webmaster affiliate programma voor exclusieve beauty producten