Een blik op Mannelijk Haarverlies

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
het bestrijden en voorkomen of stoppen van verschillende soorten mannelijke kaalheid

Uit een onder­zoek aan een uni­ver­si­teit in Norfolk, Virginia, bleek dat 84 pro­cent van de man­nen die lij­den aan haar­uit­val zich zor­gen maakt over het ver­lies. Ze beschre­ven gevoe­lens van hul­pe­loos­heid, kwets­baar­heid en jaloe­zie van man­nen met vol, gezond haar. Mannen die begin jaren twin­tig begon­nen waren met haar­ver­lies, had­den meer kans op pro­ble­men met een laag gevoel van eigen­waar­de.

De haar­uit­val bij man­nen is te wij­ten aan een ver­sto­ring van de hor­moon­huis­hou­ding. De medi­sche term voor man­ne­lij­ke kaal­heid is alope­cia andro­ge­ne­ti­ca. Deze term zal u hel­pen de fac­to­ren te begrij­pen die betrok­ken zijn bij over­ma­ti­ge man­ne­lij­ke kaal­heid. Androgeen ver­wijst naar een van de vele hor­mo­nen die het uiter­lijk en de ont­wik­ke­ling van man­ne­lij­ke ken­mer­ken rege­len. Een voor­beeld is tes­tos­te­ron. Genetisch ver­wijst naar erfe­lijk­heid, d.w.z. de over­er­ving van genen van de moe­der of de vader. Alopecia bete­kent gewoon haar­uit­val. Je zou dus kun­nen zeg­gen dat male haar­uit­val optreedt als gevolg van man­ne­lij­ke hor­mo­nen die beïn­vloed wor­den door gene­ti­sche over­er­ving.

DHT (tes­tos­te­ron en 5‑alp­ha-reduct­a­se) is een natuur­lijk voor­ko­mend hor­moon dat helpt bij de sek­su­e­le ont­wik­ke­ling. Genetische scha­ke­laars ver­oor­za­ken ver­an­de­rin­gen in de haar­fol­li­kels bij bepaal­de man­nen na de puber­teit, op andro­geen-spe­ci­fie­ke recep­tor­plaat­sen in de fol­li­kels die een gezon­de haar­groei regu­le­ren. Aangezien DHT niveaus toe­ne­men met de leef­tijd bij man­nen, neemt de bin­ding aan de fol­li­kel­re­cep­tor sites toe. Dit leidt tot een onba­lans in de bio­lo­gi­sche pro­ces­sen van de meer gevoe­li­ge haar­fol­li­kels. Langzaam begin­nen de fol­li­kels af te bre­ken als DHT zich op de plaats opbouwt, waar­door het haar weer dun­ner en kor­ter wordt en uit­ein­de­lijk zo dun en kort wordt dat het niet meer zicht­baar is.

Het Hamilton-Norwood sche­ma ver­deelt de man­ne­lij­ke andro­ge­ne­ti­sche haar­uit­val in ver­schil­len­de sta­dia, die zijn inge­deeld in zeven sta­dia. Deze gesche­ma­ti­seer­de pro­gres­sie-inde­ling werd in 1951 ont­wik­keld door James Hamilton. O’Tar Norwood wij­zig­de en breid­de het uit in 1975.

Mannen ver­lie­zen hun haar op ver­schil­len­de manie­ren, afhan­ke­lijk van hun gene­ti­sche aan­leg. In het geval van male haar­uit­val kan meest­al een terug­trek­king bij de sla­pen, een ver­lies op het boven­hoofd en een ver­dun­ning van het haar over een groot gebied wor­den waar­ge­no­men. Deze patro­nen wor­den geï­den­ti­fi­ceerd op de zoge­naam­de Noordhoutschaal, die ver­schil­len­de soor­ten haar­uit­val clas­si­fi­ceert.

Hinterlassen Sie einen Kommentar

Tragen Sie sich in unseren Newsletter ein.