De stu­die werd uit­ge­voerd door IMEX in Valencia (Spanje).Test gedurende 4 weken

De geselecteerde patiënten hadden beginnende androgenetische alopecia.

Teststart

Aan het begin van de test

U zeer lich­te vlek­ken in het haar zien.

Week 2

Na 2 weken toepassing van Factor Hair

Het haar wordt aan­zien­lijk dik­ker.

Week 4

Na 4 weken van het gebruik van Factor Hair

Het haar is bij­na vol­le­dig her­steld.

Analyse van factor haaractivator

“Het product vertoont een significante werkzaamheid”

De stu­die omvat in totaal 20 man­nen en 20 vrou­wen ouder dan 18 jaar die heb­ben inge­stemd om deel te nemen aan de stu­die.

Geanalyseerde variabelen en testresultaat samen

VROUWEN en mannen

Een totaal van 20 man­nen en 20 vrou­wen namen deel aan de Factor Hair Activator werk­zaam­heid stu­die.

De stu­die werd uit­ge­voerd door IMEX Institute, Spanje, als onder­deel van een alope­cia haar stu­die.

De der­ma­to­lo­gen die de stu­die ver­ge­zel­den von­den dat fac­tor Hair Activator was 90% effec­tief.

Dit bete­kent dat, in 9 van de 10 onder­wer­pen, haar­groei opnieuw begon­nen in de gebie­den die getrof­fen zijn door alope­cia en het haar groei­de terug.

De proef­per­so­nen van de stu­die had­den het gevoel dat Factor Hair Activator 100% werkt.

Deze per­cep­tie wordt dan ook weer­spie­geld in de late­re tevre­den­heid van de gebrui­kers.

Dit maakt een ver­schil van 10% aan de daad­wer­ke­lij­ke werk­zaam­heid, die door der­ma­to­lo­gen bij 90% werd geme­ten.

Factor Hair Activator heeft een zeer goe­de ver­draag­baar­heid.

95% van de vrij­wil­li­gers beoor­deeld fac­tor haar acti­va­tor’s ver­draag­baar­heid als zeer goed.

De res­te­ren­de 5% van de gebrui­kers nog steeds beoor­deeld Factor Hair Activator’s ver­draag­baar­heid als goed.

Geen van de vrij­wil­li­gers gemeld pro­ble­men met ver­draag­baar­heid en Imex merk­te geen bij­wer­kin­gen onder de gebrui­kers.

Het cos­me­ti­sche aspect – d.w.z. het zicht­ba­re effect van Factor Hair Activator – dat door gebrui­kers 100% wordt beoor­deeld als “Zeer goed”.

Alle test­per­so­nen waren zeer tevre­den met de toe­pas­sing en resul­ta­ten van Factor Hair Activator, zodat 100% van hen beoor­deeld Factor Hair “zeer goed”.

Op de vraag of ze zou­den kopen Factor Hair tegen elke prijs, 70% van de res­pon­den­ten waren posi­tief en zei dat de prijs was onder­ge­schikt aan hen en dat ze zeker zou kopen Factor Hair.

De res­te­ren­de 30% (dit cij­fer is iets hoger als de man­ne­lij­ke res­pon­den­ten wor­den beschouwd) zei dat de prijs een rol zou spe­len in een aan­koop­be­slis­sing.

Alle test­per­so­nen waren over­tuigd van Factor Hair.

Alle onder­wer­pen ver­klaard dat Factor Hair Activator is aan­zien­lijk beter in actie en gebruik dan een van de pro­duc­ten die ze heb­ben getest of bekend op de markt.

Voor de onder­wer­pen is het dui­de­lijk dat Factor Hair Activator is de bes­te pro­duct beschik­baar op de markt tegen haar­uit­val,ver voor zijn con­cur­ren­ten.

Sonja K, 42J

Zowel de werk­zaam­heid als het cos­me­ti­sche aspect wor­den gewaar­deerd door de vrou­we­lij­ke vrij­wil­li­gers.

Factor Hair Activator biedt hier een beslis­send voor­deel, omdat Minoxidil het haar ver­vuilt / vett en de vrouw dwingt om haar haar elke dag te was­sen.

Voor veel vrou­wen is dit niet accep­ta­bel. Het getes­te pro­duct pro­du­ceert geen deel­tjes en kan daar­om dage­lijks wor­den gebruikt.

Imex