Ernstige of normale haaruitval?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Ernstig of normaal haaruitval

Hebben ze last van ernstige of normale haaruitval?

Een bezoek aan de kap­per doet vaak won­de­ren. Het haar schijnt en laat je zelf stra­len. Omdat vers knip­pen en gewoon bevroor haar ziet er goed uit en dit maakt je aan­trek­ke­lijk voe­len. Geen won­der, dan, dat onge­zond of zelfs falend haar heeft een nega­tief effect op uw stem­ming en zelf­per­cep­tie. Echter, het is heel nor­maal dat je uit­val­len met onge­veer 100 haren per dag. Haaruitval is daar­om niet altijd een reden tot bezorgd­heid. Dit geldt voor­al als een nor­ma­le hoe­veel­heid haar niet dage­lijks.

Maar wan­neer moet u uw haar­uit­val beter in de gaten of zelfs een arts te zien? De reden voor ern­stig haar­ver­lies moet in de vol­gen­de situ­a­ties wor­den ver­dui­de­lijkt:

 • Als u merkt dat u elke dag veel meer haar ver­liest dan nor­maal (op het kus­sen, in de hand­doek of in de bor­stel).
 • Als u merkt dat kale plek­ken vor­men zich op je hoofd.
 • Als, het haar­ver­lies duurt voor een lan­ge­re peri­o­de van tijd.

Omdat op kor­te ter­mijn haar­uit­val is vaak niet de oor­zaak van de gezond­heid. Om er abso­luut zeker van te zijn, is het het bes­te om een der­ma­to­loog te raad­ple­gen. Hij beslist na het onder­zoek over een moge­lij­ke behan­de­ling.

Redenen en oorzaken van haaruitval

Er zijn vele moge­lij­ke oor­za­ken voor haar­uit­val. Het mani­fes­teert zich ook op ver­schil­len­de manie­ren bij vrou­wen en man­nen. De reden hier­voor is van hor­mo­na­le aard. Genetica speelt ook een gro­te rol.

Haaruitval bij vrou­wen mani­fes­teert zich vaak door het ver­lies van haar in het top­ge­bied. Het hele haar wordt dun­ner en ver­liest pig­men­ten. Om deze reden wordt het fij­ner en schijnt de hoofd­huid door. Vrouwen krij­gen vaak de indruk dat ze meer haar ver­lie­zen dan nor­maal in de maan­den na de zwan­ger­schap. Dat is niet juist. Tijdens de zwan­ger­schap ver­lie­zen vrou­wen min­der haar dan nor­maal. Als gevolg hier­van lijkt het haar vaak dik­ker tij­dens de zwan­ger­schap. In de maan­den die vol­gen, ver­lies je meer haar. Dit geeft de indruk van het lij­den aan haar­uit­val. Hormoonpreparaten zoals de pil ver­oor­za­ken ook ern­sti­ge haar­uit­val in som­mi­ge geval­len.

Bij man­nen daar­en­te­gen ont­staan al snel de zoge­naam­de gehei­me raads­hoe­ken. Ze ont­wik­ke­len zich aan de zij­kan­ten boven de tem­pels. Na ver­loop van tijd wor­den ze gro­ter en gro­ter. Genen zijn hier ver­ant­woor­de­lijk voor.

Bij man­nen en vrou­wen zijn er ech­ter vele ande­re rede­nen voor haar­uit­val:

 • Een ver­zwakt immuun­sys­teem
 • Tekort aan voe­dings­stof­fen
 • Infecties
 • Ziekten
 • Een onge­zon­de levens­stijl
 • Medicamenteuze behan­de­lin­gen
 • Stress
 • Een onba­lans in de hor­moon­ba­lans

Je moet ook voor­zich­tig zijn met je haar. Omdat het onder stress als gevolg van grof kam­men of fre­quent ver­ven. In dit geval breekt het haar, wordt broos of val­len de wor­tels uit.

Erfelijke of plantgerelateerde haaruitval

Mensen die last heb­ben van haar­uit­val heb­ben meest­al last van erfe­lij­ke haar­uit­val. Het is ook bekend als alope­cia andro­ge­ne­ti­ca of andro­ge­ne­ti­sche alope­cia. Bijna een op de twee man­nen wordt beïn­vloed door deze vorm van haar­uit­val tij­dens hun leven.

Deze plant-gere­la­teer­de haar­uit­val is bij­na altijd ver­ge­lijk­baar. In het begin ont­wik­ke­len zich de beken­de gehei­me raads­hoe­ken.

Getroffen men­sen ver­lie­zen ook hun haar:

 • aan de ach­ter­kant van het hoofd
 • in de ver­de­re cur­sus in de top­re­gio

Zodra de erfe­lij­ke haar­uit­val is gevor­derd, is er slechts een hoef­ij­zer­vor­mi­ge rand zoom. In extre­me geval­len wordt vol­le­di­ge kaal­heid gevormd.

Mannen zijn niet de eni­gen die getrof­fen zijn door andro­ge­ne­ti­sche alope­cia. Vrouwen heb­ben ook last van deze vorm van erfe­lij­ke haar­uit­val. Echter, het treft slechts een op de vijf getrof­fen vrou­wen. De cur­sus is ook heel anders dan het ver­loop van een man. Vrouwen ver­lie­zen niet al hun haar. Het haar­ver­lies is merk­baar in de ver­lich­ten­de top gebied.

Verantwoordelijk voor andro­ge­ne­ti­sche alope­cia is een erfe­lij­ke over­ge­voe­lig­heid van de haar­wor­tel voor een bepaald hor­moon. Dit hor­moon is dihy­dro­tes­tos­te­ron, of DHTvoor kort. Leeftijd speelt ook een belang­rij­ke rol in deze vorm van haar­uit­val. De ver­an­de­ring in haar­dik­te begint vaak tus­sen de leef­tij­den van 30 en 40. Het haar zwelt op en de getrof­fen gebie­den wor­den gro­ter en gro­ter.

Behandeling voor haaruitval

De behan­de­ling van haar­uit­val is afhan­ke­lijk van de onder­lig­gen­de oor­zaak. Als dit bestaat uit exter­ne fac­to­ren zoals fre­quen­te haar­ver­ven, glad­ma­ken of stress, is het meest­al vol­doen­de om dit te ver­an­de­ren. Een one­ven­wich­ti­ge voe­ding of een onge­zon­de levens­stijl als oor­zaak van uw haar­uit­val ver­ei­sen ook geen behan­de­ling van genees­mid­de­len. De mees­te van de tijd, het haar her­stelt van­zelf wan­neer u uw levens­stijl gewoon­ten ver­an­de­ren of ver­an­der je dieet.

In het geval van hor­mo­na­le haar­uit­val wordt de behan­de­ling op een ande­re manier uit­ge­voerd. In dit geval is het niet moge­lijk om te voor­ko­men dat u naar de dok­ter gaat. Alleen een der­ma­to­loog is in staat om een betrouw­ba­re dia­gno­se te stel­len. Omdat hij de nodi­ge onder­zoe­ken uit­voert. Hiervoor heeft hij een tri­cho­gram nodig. Met dit instru­ment voert hij een ana­ly­se uit van de haar­wor­tel­sta­tus. Specifiek, het con­tro­leert de ver­hou­ding van het kwe­ken tot niet-groei­end haar.

Als hor­mo­nen zijn de reden voor uw haar­uit­val, in som­mi­ge geval­len medi­ca­tie the­ra­pie is geschikt. Vaak zijn medi­cij­nen ech­ter niet nodig. Omdat in het geval van zwan­ger­schap of het gebruik van een hor­mo­na­le anti­con­cep­tie­me­tho­de, het pro­bleem meest­al zelf oplost. Het haar groeit terug zodra de hor­moon­ba­lans is terug­ge­keerd naar nor­maal of u hebt het medi­cijn stop­ge­zet in over­leg met uw arts.

Androgenetische alope­cia ver­eist een com­plexe­re behan­de­ling. Hiervoor zijn medi­cij­nen moge­lijk om de bloed­cir­cu­la­tie van de haar­zak­jes te sti­mu­le­ren.

Ze sti­mu­le­ren de acti­vi­teit van de haar­wor­tel op de hoofd­huid. Er is ech­ter een risi­co op ver­schil­len­de bij­wer­kin­gen:

Echter, goe­de zorg niet stop­pen of ver­tra­gen andro­ge­ne­ti­sche alope­cia. In veel geval­len kan deze vorm van haar­uit­val hele­maal niet wor­den beïn­vloed.

Als het haar­ver­lies niet meer kan wor­den gestopt, is het moge­lijk om prui­ken of tou­pets te gebrui­ken. Als alter­na­tief u haar­wor­tels getrans­plan­teerd door een arts. Er zijn momen­teel ver­schil­len­de manie­ren om dit te doen:

 • De auto­lo­ge haar­wor­tel­trans­plan­ta­tie: In deze pro­ce­du­re ver­wij­dert de arts hari­ge huid­ge­bied onder loka­le anes­the­sie. Hij gebruikt dit weer in de haar­lo­ze plaat­sen.
 • Het gebruik van plas­tic haren: deze wor­den gebruikt in de lich­te gebie­den.

In ieder geval is het belang­rijk dat u eerst de oor­za­ken van uw haar­uit­val medisch ver­dui­de­lijkt. Alleen dan kan een suc­ces­vol­le behan­de­ling begin­nen.

Laat een reactie achter

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Lees voordat u het verzendt
Ik heb het privacybeleid gelezen en begrepen. Ik ben het ermee eens dat mijn gegevens en gegevens elektronisch zullen worden verzameld en opgeslagen om mijn vraag te beantwoorden. Let op: U uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken door een e-mail te sturen naar info@factorhair.de.

Factor haar

Droom niet van mooi, gezond haar. Met Factor Hair Activator u het probleem bij de wortel aanpakken en nieuwe haargroei activeren met een slagingspercentage van meer dan 93%.

Profiteer van onze unieke formule, waarvan de werkzaamheid is bewezen door klinische studies. Word dikker, gezonder en sterker haar dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

Factorhair 2019 © alle rechten voorbehouden.

Initiative: Fairness im Handel

Lid van het initiatief "Fairness in Trade".
Informatie over het initiatief: https://www.fairness-im-handel.de

Webmaster affiliate programma voor exclusieve beauty producten