Bereik een volle kop van vrouwelijk haar – Nu

Factor Hair Activator – vrouwen

Dunner wor­dend haar is niet alleen een pro­bleem dat man­nen beïn­vloedt. Hoewel vrou­wen min­der vaak wor­den beïn­vloed door vol­le­di­ge kaal­heid, vrou­we­lij­ke kaal­heid, die kan uit­brei­den over de hele hoofd­huid, is niet zo soci­aal geac­cep­teerd als man­ne­lij­ke haar­uit­val. De for­mu­le­ring van de Factor Hair Activator voor vrou­wen is spe­ci­aal afge­stemd op de behoef­ten van de vrou­we­lij­ke haarstruc­tuur. Het revi­ta­li­seert het haar direct bij de wor­tel, bestaand haar wordt ver­sterkt en tege­lij­ker­tijd wordt nieu­we haar­groei gesti­mu­leerd. Begin van­daag nog en geniet van een vol hoofd van gezond en vitaal uit­ziend haar.

Factor Hair Activator - vrouwen 1

Factor Hair – voe­dings­stof­fen voor haar­groei

De haar­wor­tels, net als wij, heb­ben voe­dings­stof­fen nodig om gezond te blij­ven. Factor Hair Activator levert vita­le voe­dings­stof­fen aan de haar­bol die een belang­rij­ke rol spe­len in de haar­groei­cy­clus. Als deze cyclus wordt ver­stoord, kan ver­hoogd haar­ver­lies en zelfs kaal­heid optre­den.

 

Factor Hair Activator - vrouwen 2

De haar­groei­cy­clus

Onze haar­groei cyclus loopt door 3 sta­dia van de groei, die drie tot vijf jaar duurt. Elk haar heeft zijn eigen cyclus.

 

Hoe werkt Factor Hair Activator?

Nadat de haar­zak­jes in het embry­o­ge­ne­se­sta­di­um zijn gege­ne­reerd, onder­gaan de fol­li­kels een cycli­sche groei. De haar­groei­cy­clus bestaat uit drie hoofd­fa­sen:

 

Anagen (Anagen)

Catagen Catagen

Telogen Telogen

 

De eer­ste en lang­ste fase is de ana­ge­ne fase, wan­neer het haar 3–5 jaar lang dage­lijks lang wordt.

 

In de daar­op­vol­gen­de zoge­naam­de cata­gen­fa­se krimpt en lost de haar­zak­je op uit de bloed­toe­voer in de hoofd­huid en komt een soort rust­toe­stand bin­nen. Deze fase duurt slechts een paar weken.

 

Over de over­gang naar de laat­ste fase van de haar­groei­cy­clus, de tel­ogen­fa­se,

de haar­zak­je relea­ses de haar­schacht en het haar als uit.

 

Dit is een natuur­lijk pro­ces en mag u niet bezig­hou­den als het ver­lies van 100–200 haren per dag wordt beschouwd als nor­maal. Een gezon­de fol­li­kel rege­ne­reert meest­al en sluit zich weer aan bij de bloed­baan van de hoofd­huid om een nieu­we haar­schacht te vor­men.

 

Deze drie-fase cyclus blijft zich her­ha­len! Hoe vaak dit gebeurt is gene­tisch voor­af bepaald, net als onze haar­leng­te. Als de natuur­lij­ke cyclus wordt ver­kort door een gebrek aan voe­dings­stof­fen of de invloed van het hor­moon dihy­dro­tes­tos­te­ron (DHT), kan het lei­den tot ver­hoog­de of zelfs vol­le­di­ge haar­uit­val en ver­lie­zen we ons haar ruim voor onze gene­tisch voor­af bepaal­de tijd.

MKMS24 – Ontworpen voor vrou­wen

De lijn Factor Hair Activator voor vrou­wen is spe­ci­aal ont­wor­pen om te vol­doen aan de behoef­ten van het haar van vrou­wen om de natuur­lij­ke schoon­heid, vita­li­teit en kracht van je haar te ver­krij­gen.

Er is een unie­ke actie­ve agent in Factor Hair ‘MKMS24’, die is gefor­mu­leerd met lin­zen, tijm en bam­boe en wordt gepro­du­ceerd met duur­za­me bio­tech­no­lo­gie.

Het pakt het pro­bleem van haar­uit­val bij de wor­tels die de ver­me­nig­vul­di­gen­de cel­len en de huid­pa­pil­len cel­len in de haar­bol sti­mu­leert, waar­door de ver­be­te­ring van haar re-groei. Het remt ook een haar­uit­val enzym genaamd 5 reduct­a­se II. De resul­ta­ten zijn zicht­baar merk­baar in een kwes­tie van maan­den, waar­door u met vol­ler, dik­ker en gezon­der haar.

We gebrui­ken alleen pure ingre­di­ën­ten: Aqua, alco­hol denat, Bambusa Vulgaris Bladextract, Cicer Arietinum Seed Extract, Glycine Max Seed Extract, Lens EsculentaSeed Extract, Ocimum Extract, Origanum Vulgare Extract, Pisum Sativum Extract, Thymus Vulgaris Extract, Glycerine, Citric Acid, Linalool, Kalium Sorbate, Natrium Benzolaat, Sorbinzuur, Citral, Citric

Factor Hair Activator - vrouwen 3

Toepassing

Om haar­uit­val effec­tief toe te pas­sen 2 drup­pe­laars fac­tor haar acti­va­tor en mas­sa­ge in de hoofd­huid in de och­tend en de avond. Niet spoe­len na het aan­bren­gen. Solliciteer voor ten min­ste 3 maan­den. Gebruik fac­tor hair acti­va­tor 2–3 keer per week om de resul­ta­ten te behou­den en te inten­si­ve­ren. Gebruik geen haar­sham­poo of con­di­ti­o­ner die sili­co­nen of sul­faat (SLS) bevat.

Preventieve toe­pas­sing:

Om de haartex­tuur te ver­be­te­ren en toe­kom­sti­ge haar­uit­val te voor­ko­men, breng 1–2 drup­pe­laars fac­tor haar acti­va­tor een­maal per dag in de avond voor ten min­ste 3 maan­den.

Intensieve behan­de­lingstoe­pas­sing:

Voor bin­nen­kort bestaan­de pat­ches of dun­ner wor­dend haar en om nieu­we groei te sti­mu­le­ren raden we aan om min­stens 3 maan­den lang twee keer per dag ’s och­tends en ’s avonds 1–2 drup­pe­laars Factor Hair Activator te gebrui­ken.

Toepassing op lan­ge ter­mijn:

Na 3 maan­den regel­ma­tig gebruik ziet u de eer­ste resul­ta­ten. Wij raden het gebruik van 1–2 drup­pe­laars van Factor Hair Activator twee keer per week (gelijk­ma­tig ver­deeld) om te hand­ha­ven en inten­si­ve­ren van de resul­ta­ten.

Factor Hair Activator is geen magi­sche reme­die

maar een kli­nisch bewe­zen effec­tie­ve for­mu­le om haar­uit­val te bestrij­den en nieu­we haar­groei te sti­mu­le­ren. Het pakt let­ter­lijk haar­uit­val van de wor­tel van het pro­bleem. De resul­ta­ten zijn zicht­baar merk­baar in een kwes­tie van maan­den.

De sleu­tel tot uw suc­ces is om de toe­pas­sing op te nemen in uw dage­lijk­se rou­ti­ne, zoals het poet­sen van je tan­den. Houd je doel in gedach­ten. De resul­ta­ten zijn zicht­baar merk­baar in een kwes­tie van maan­den, waar­door u met vol­ler, dik­ker en gezon­der haar.

Transform your hair: Door de inte­gra­tie van Factor Hair Activator in uw dage­lijk­se rou­ti­ne, ziet u lang­du­ri­ge resul­ta­ten. Verwacht geen won­de­ren en onmid­del­lijk suc­ces.

Je moet een pati­ënt zijn en onder­hou­den van uw rou­ti­ne om haar­groei te sti­mu­le­ren en om ver­de­re haar­uit­val te bestrij­den.

Factor Hair Activator is kli­nisch bewe­zen vei­lig en effec­tief te zijn. Stop haar­uit­val nu!

Factor haar

Droom niet van mooi, gezond haar. Met Factor Hair Activator u het probleem bij de wortel aanpakken en nieuwe haargroei activeren met een slagingspercentage van meer dan 93%.

Profiteer van onze unieke formule, waarvan de werkzaamheid is bewezen door klinische studies. Word dikker, gezonder en sterker haar dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

Factorhair 2019 © alle rechten voorbehouden.

Initiative: Fairness im Handel

Lid van het initiatief "Fairness in Trade".
Informatie over het initiatief: https://www.fairness-im-handel.de

Webmaster affiliate programma voor exclusieve beauty producten