Finasteride voor haaruitval

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Medikamente gegen Haarausfall – Finasterid

Kunnen agenten met finasteride helpen tegen haaruitval?

Tegen haaruitval

Haaruitval is een van de meest voor­ko­men­de pro­ble­men wereld­wijd. Een der­de van de bevol­king wordt getrof­fen. Iedereen ver­liest 100 haar niveaus elke dag. Het is een natuur­lijk feno­meen; Er kun­nen vele oor­za­ken zijn, waar­on­der mine­ra­len­te­kort, medi­ca­tie, stress, ver­vui­ling en gene­ti­ca. Er zijn ver­schil­len­de oor­za­ken van haar­uit­val. Een reden is dat als je ouder wordt, je haar ver­liest zijn volu­me en dik­te. In som­mi­ge geval­len, dun­ner wor­dend haar wordt geas­so­ci­eerd met dieet, voe­dings­te­kort of erfe­lij­ke haar­uit­val.

In de mees­te geval­len, dun­ner wor­den van het haar is niet geas­so­ci­eerd met alge­me­ne gezond­heids­pro­ble­men.

Veel men­sen pijn doen in het gevoel van eigen­waar­de en maken ze geld gooi­en op bij­na alles om hun haar terug te zien groei­en. Veel men­sen den­ken aan ziek­te in haar­uit­val. Het is het geval dat ieder­een haar­uit­val met de leef­tijd heeft. Het over­komt ieder­een in de loop van hun leven, het is gewoon een vraag, op wel­ke leef­tijd? en hoe snel het gebeurt!

Finasteride wordt gebruikt als een genees­mid­del in ver­ras­sen­de pros­taat­hy­per­pla­sie (BPH) en in andro­ge­ne haar­uit­val (andro­ge­ne­ti­sche alope­cia, AGA). Finasteride is onder­wor­pen aan een medisch voor­schrift in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. De con­tro­ver­si­ë­le werk­za­me stof wordt aan­ge­bo­den bij de dosis van 5 mg tegen pri­ci­pi­ë­ren­de pros­taat­hy­per­pla­sie en als tablet­ten met andro­geen-gere­la­teer­de haar­uit­val.

Eco-Test heeft ook behan­deld met het onder­werp van haar­uit­val en kan “niet laten een goed haar” op de meer­der­heid van de pro­duc­ten. Van de genees­mid­de­len, alleen de finas­te­ri­de-bevat­ten­de, alleen voor gebruik bij man­nen, afge­sne­den recept­pre­pa­ra­ten met “goed”. Volgens Öko-Test vol­ston­den de uit­ke­rings­do­cu­men­ten van alle niet-genees­mid­de­len ech­ter niet om een aan­vraag in geval van haar­uit­val te recht­vaar­di­gen.

Bron: Remedie voor haar­uit­val – Kahlauer. Eco-Test april 2010

Werkt finasteride tegen haaruitval?

Volgens de hui­di­ge stand van de ken­nis van het onder­zoek rea­ge­ren bepaal­de haar­zak­jes op DHT met de ver­min­de­ring van de ana­ge­ne­fa­se (groei­fa­se). Deze gevoe­lig­heid van haar­zak­jes is here­di­tat. Finasteride remt de omzet­ting van tes­tos­te­ron in DHT. De haar­zak­jes kun­nen dan rea­ge­ren met een ver­len­ging van de ana­ge­ne fase. Echter, als de haar­zak­je is nau­we­lijks meer actief, meest­al niets kan wor­den bereikt. Finasteride moet wor­den geno­men zolang de man wil zijn haar te hou­den. Als gevolg hier­van stelt finas­te­ri­de het begin van het andro­ge­ne­ti­sche haar­ver­lies van de man uit in late­re jaren. Als de behan­de­ling wordt onder­bro­ken, neemt het DHT-niveau in het bloed toe en kun­nen de her­groei­de haar­zak­jes opnieuw falen. Eerste suc­ces­sen kun­nen alleen wor­den waar­ge­no­men van­af een duur van 3–6 maan­den.

Ernstige bijwerkingen van Finasteride

Bijwerkingen van finas­te­ri­de bij lage doses van 1 mg per dag af en toe, maar bij hoge­re doses van 5 mg per dag tra­den vaak ver­min­der­de libi­do- en poten­tie­stoor­nis­sen (erec­tie­stoor­nis­sen, ver­min­derd eja­cu­laat­vo­lu­me) op. Deze ver­dwij­nen niet altijd vol­le­dig na het ein­de van de the­ra­pie. Af en toe mel­den pati­ën­ten de per­sis­ten­tie van erec­tie­stoor­nis­sen na stop­zet­ting van finas­te­ri­de­the­ra­pie. Testiculaire pijn en onvrucht­baar­heid, af en toe depres­sie­ve stem­min­gen, wer­den ook gemeld.

20 jaar na de goed­keu­ring van het haar­groei­mid­del, rea­geer­den de fabri­kan­ten. In een zoge­naam­de rode hand brief afge­lo­pen zomer, de far­ma­ceu­ti­sche bedrij­ven erkend moge­lij­ke pro­ble­men met finas­te­ri­de. Bijvoorbeeld: sek­su­e­le stoor­nis­sen, depres­sie, suï­ci­da­le gedach­ten of angst. De sek­su­e­le pro­ble­men, geven de fabri­kan­ten toe, kun­nen zelfs “lan­ger dan tien jaar aan­hou­den, zelfs nadat de the­ra­pie is gestopt”.

Een stu­die gepu­bli­ceerd in 2009 door de Britse Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) vond een ver­hoog­de inci­den­tie van borst­kan­ker. De moge­lij­ke asso­ci­a­tie van borst­kan­ker met de inna­me van finas­te­ri­de was niet sig­ni­fi­cant, maar vol­gens de MHRA kan het niet wor­den uit­ge­slo­ten.

Neem geen finas­te­ri­de bij vrou­wen en per­so­nen jon­ger dan 18 jaar, even­als pati­ën­ten met fre­quen­te uri­ne­lee­g­ing. Finasteride inge­no­men tij­dens de zwan­ger­schap leidt tot mis­vor­min­gen van de exter­ne geslachts­or­ga­nen van man­ne­lij­ke foe­tus­sen. Vermijd daar­om voor vrou­wen die zwan­ger of moge­lijk zwan­ger zijn, elk con­tact met deze stof.

Bron Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Finasterid

Please enter cor­rect post id for Video SEO Post

“Ik heb sinds­dien geen leven meer gehad”, zegt Martin. Hij gebruik­te een haar­groei­mid­del in zijn vroe­ge jaren ’20. De pil moest het begin van kaal­heid stop­pen, maar hij ver­wacht­te niet de ern­sti­ge bij­wer­kin­gen. “Volledig gebrek aan dri­ve. Het begon met staat van uit­put­ting en dreef in een depres­sie”, zegt Martin, die uit schaam­te zijn ech­te naam niet wil publi­ce­ren. Later wer­den arti­cu­la­tie­stoor­nis­sen, geheu­gen en sek­su­e­le pro­ble­men toe­ge­voegd. “Dat wist ik eerst niet.”
Citaat: https://www.mdr.de/nachrichten/panorama/haarwuchsmittel-finasterid-depression-gesundheitsprobleme-100.html

Statistisch gezien heb­ben meer man­nen dan vrou­wen last van haar­uit­val. De getrof­fe­nen ver­lie­zen vaak een groot deel van de kwa­li­teit van leven op het­zelf­de moment. Meer dan de helft van de man­nen boven de leef­tijd van 50 lij­den aan erfe­lij­ke haar­uit­val, en een op de drie ver­to­nen symp­to­men op jon­ge leef­tijd. Een gerucht ver­spreid onder kale dra­gers ziet de schuld voor dit in het man­ne­lij­ke geslachts­hor­moon tes­tos­te­ron. In fei­te, ech­ter, Sean Connery 8ok, die kan ;)), Heiner Lauterbach of André Agassi heb­ben niet meer tes­tos­te­ron in het lichaam dan hun hari­ge kame­ra­den. Omdat het niet het geslachts­hor­moon zelf, maar een erfe­lij­ke gevoe­lig­heid van de haar­wor­tel is die het de haar­pracht kost. De haar­wor­tels zijn gene­tisch gepo­lijst op een zoda­ni­ge wij­ze dat het haar vroeg zou mis­luk­ken, zelfs met een gemid­deld hor­moon­ni­veau.

Sneaky verandering bij de haarwortels

Testosteron, of meer pre­cies de afbraak pro­duct dihy­dro­tes­tos­te­ron (DHT), werkt op gevoe­li­ge haar­wor­tels als een trig­ger voor een krui­pen­de ver­an­de­ring: de wor­tel gelei­de­lijk krimpt tot een frac­tie van zijn oor­spron­ke­lij­ke groot­te, in plaats van een nor­ma­le hoofd­haar, het vormt nu een zach­te, ble­ke pluis­je gist­haar. Tot slot, dit haar ook mis­lukt – wat over­blijft is een kale plek.

Bij de man begint deze dege­ne­ra­tie van de haar­wor­tels zij­de­lings bij de voor­ste haar­lijn (gehei­me hoe­ken) en cen­traal aan de boven­rug van het hoofd. Ten laat­ste, wan­neer bei­de bald­stro­kes in elkaar samen­smel­ten, wordt elke poging om ze te ver­ber­gen nut­te­loos. Als troost, zelfs met vol­le­di­ge kaal­heid, een smal­le haar­krans blijft aan de ach­ter­kant van het hoofd. Vrouwen die min­der last heb­ben van erfe­lij­ke haar­uit­val ver­to­nen een ander patroon: ze begin­nen te rui­men in het top­ge­bied, ter­wijl de voor­ste haar­lijn een zoom heeft van enke­le cen­ti­me­ters breed.

Conclusie

Haaruitval is een veel voor­ko­mend pro­bleem dat niet alleen man­nen lij­den aan. Je hoeft niet te accep­te­ren het ver­lies van je haar gemak­ke­lijk. Door te behan­de­len met de juis­te mid­de­len, u iets doen aan haar­uit­val in een vroeg sta­di­um. U spe­ci­fiek voor­ko­men dat uw haar­uit­val of neem spe­ci­fie­ke sup­ple­men­ten om het ver­lies van je haar te ver­min­de­ren. Echter, van­we­ge de vele bij­wer­kin­gen, pre­pa­ra­ten met finas­te­ri­de wor­den alleen aan­be­vo­len als geno­men door een arts.

We wil­len alle­maal sterk, vol en gezond haar, zowel voor vrou­wenals voor man­nen. Mooi, gezond haar levert een belang­rij­ke bij­dra­ge aan onze aan­trek­ke­lijk­heid en ver­sterkt het zelf­ver­trou­wen.

Factor Hair Activator is gemaakt van 100% natuur­lij­ke ingre­di­ën­ten en is daar­om vrij van onge­wens­te bij­wer­kin­gen. Het unie­ke mole­cuul
MKMS24
voor­komt effec­tief nieuw haar­ver­lies en bevor­dert nieu­we groei om kale en lich­te vlek­ken aan te vul­len. Shine in jeug­di­ge pracht en her­win je oor­spron­ke­lij­ke haar vol­heid met Factor Hair.

Laat een reactie achter

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Lees voordat u het verzendt
Ik heb het privacybeleid gelezen en begrepen. Ik ben het ermee eens dat mijn gegevens en gegevens elektronisch zullen worden verzameld en opgeslagen om mijn vraag te beantwoorden. Let op: U uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken door een e-mail te sturen naar info@factorhair.de.

Factor haar

Droom niet van mooi, gezond haar. Met Factor Hair Activator u het probleem bij de wortel aanpakken en nieuwe haargroei activeren met een slagingspercentage van meer dan 93%.

Profiteer van onze unieke formule, waarvan de werkzaamheid is bewezen door klinische studies. Word dikker, gezonder en sterker haar dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

Factorhair 2019 © alle rechten voorbehouden.

Initiative: Fairness im Handel

Lid van het initiatief "Fairness in Trade".
Informatie over het initiatief: https://www.fairness-im-handel.de

Webmaster affiliate programma voor exclusieve beauty producten