Gezonde hoofdhuid helpt tegen haaruitval

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Gezonde hoofdhuid helpt tegen haaruitval

Haaruitval! We vertellen je waar je op moet letten.

Als u een van die men­sen die nog steeds haar op hun hoofd, bent u waar­schijn­lijk geen zor­gen te maken over je hoofd­huid – ten­zij het pro­ble­men ver­oor­zaakt. Veel men­sen rich­ten zich vaak op hun gezichts­huid en de rim­pels die het ver­oor­zaakt als ze ouder wor­den: Rimpels, pig­ment­vlek­ken en cou­pe­ro­se (klei­ne rode ade­ren) zijn niet onge­woon. Maar op dezelf­de manier ver­slech­tert de hoofd­huid ook als het niet goed wordt ver­zorgd. Een gevolg: haar­uit­val! We ver­tel­len je waar je op moet let­ten.

Gevoeliger dan verwacht: de hoofdhuid

Het ver­schil tus­sen de nau­we­lijks opge­merk­te hoofd­huid en de zicht­ba­re huid van het gezicht wordt niet alleen aan­ge­toond door de dicht­heid van het haar of in de loop van de huid­ver­ou­de­ring, maar ook door het toe­ge­no­men aan­tal apo­cri­ne zweet­klie­ren en holo­cri­ne talg­klie­ren. Deze bie­den de gevoe­li­ge hoofd­huid bescher­ming tegen vrije radi­ca­len en invloe­den op het mili­eu. Als de hoofd­huid niet meer gezond is, is dit onmid­del­lijk dui­de­lijk – soms op het hoofd­huid­haar. (Lees hier alles over cir­cu­lair haar­ver­lies)

Hoofdhuid ver­ou­dert zes keer snel­ler dan gezichts­huid – waar­om? De hoofd­huid dankt zijn snel­le ver­ou­de­rings­pro­ces aan zijn extre­me gezind­heid aan de zon, omdat het ver­uit de meest bloot­ge­stel­de en vaak de meest bloot­ge­steld aan zon­licht. De UVA-stra­ling dringt diep door in de der­mis en zorgt ervoor dat de col­la­geen en elas­ti­sche vezels ont­span­nen. De situ­a­tie wordt ver­der ver­er­gerd door het feit dat de hoofd­huid in het bij­zon­der nau­we­lijks tegen de zon wordt beschermd. Daarom: de vol­gen­de keer dat je met een pet of hoed de zon in gaat.

Roos en vette huid: Als de natuurlijke bescherming onevenwichtig is

De mees­ten van ons ken­nen het pro­bleem: roos. Vervelende huid­deel­tjes, die vaak lei­den tot bescha­mend gênan­te momen­ten, voor­al op don­ke­re kle­ding. De ont­wik­ke­ling is een­vou­dig – in tegen­stel­ling tot de behan­de­ling, legt mees­ter­kap­per en coach van het haar­ver­zor­gings­merk “Goldwell” Beatrice Naumann uit: “De natuur­lij­ke zuur­man­tel (vet­ten, zweet) van de huid en de PH-waar­de is uit balans, de bescher­men­de bac­te­ri­ë­le flo­ra wordt ver­nie­tigd”. (Ook inte­res­sant: De bes­te tips tegen roos)

Het tegen­over­ge­stel­de is ook vaak het geval: vet­te huid, ondanks (of zelfs wegens) dage­lijk­se haar­was­sen. Om een onba­lans in het hoofd­huid­ge­bied tegen te gaan, legt de expert uit: “Dermatologen advi­se­ren om eerst alles te ver­wij­de­ren wat op de hoofd­huid is. Gebruik mil­de sham­poos die spe­ci­aal zijn gefor­mu­leerd voor de hoofd­huid”.

Hoofdhuid scrubs? Natuurlijk!

Beatrice Naumann is een hoofd­huid­ex­pert en geeft ook de tip: “Het bes­te is om het huid­ver­zor­gings­ri­tu­eel van het gezicht te vol­gen: pee­ling, mas­ker, serum. Dit is ook opti­maal voor hoofd­huid­ver­zor­ging”. Ze beveelt ook deli­ca­te spe­ci­a­le pee­lings aan, die dode huid­deel­tjes extreem voor­zich­tig ver­wij­de­ren en zo de ide­a­le ont­van­ke­lijk­heid van de huid garan­de­ren voor hoofd­huid­be­han­de­lin­gen, tinc­tu­ren en mas­kers.

Je moet ook spe­ci­a­le aan­dacht beste­den aan een ding: “Wees voor­zich­tig met ingre­di­ën­ten! Niet elk sty­ling­pro­duct is geschikt voor elke hoofd­huid. Het zou ide­a­li­ter alco­hol­vrij moe­ten zijn. Te veel warm­te en UV-bloot­stel­ling moet zeker wor­den ver­me­den!” Een goed ver­zorg­de hoofd­huid ver­licht niet alleen roos­pro­ble­men, maar kan ook een posi­tief effect heb­ben op haar­uit­val (wat voor­al man­nen treft). (Lees meer over haar­uit­val: Tijd om deze mythen te ver­drij­ven!)

Welk hoofdhuidtype ben jij?

Om suc­ces te kun­nen bepa­len bij de behan­de­ling van ver­schil­len­de hoofd­huid­ziek­ten, zorg er dan eerst voor dat je je hoofd­huid­ty­pe kent. Dit is vaak niet dui­de­lijk op het eer­ste gezicht, daar­om raadt Naumann altijd aan om naar een spe­ci­a­list te gaan: “Hoofdhuidspecialisten heb­ben ver­schil­len­de dia­gno­se­mo­ge­lijk­he­den, bij­voor­beeld we heb­ben gedif­fe­ren­ti­eer­de der­ma­to­sco­pen en hoofdhuidcamera’s met ver­schil­len­de reso­lu­ties. Op deze manier kun­nen we onze klan­ten hun hoofd­huid laten zien met een digi­ta­le wan­de­ling en krij­gen ze hun eigen voor/ na foto’s direct op hun mobie­le tele­foon of per e‑mail”.

Haaruitval: Dit zijn de meest voorkomende oorzaken - en wat je doen
Haaruitval: Dit zijn de meest voor­ko­men­de oor­za­ken – en wat je doen

Haaruitval: Dit zijn de meest voorkomende oorzaken – en wat je doen

Oorzaak#1: Genetische aanleg

Erfelijke haar­uit­val, ook bekend als andro­ge­ne­ti­sche alope­cia, wordt beschouwd als de belang­rijk­ste oor­zaak van de mees­te man­nen met licht haar (onge­veer 80%). De eer­ste teke­nen ver­schij­nen vaak van­af de leef­tijd van 20 jaar in de vorm van terug­trek­ken­de haar­lijn. De haar­wor­tels zijn dan bij­zon­der over­ge­voe­lig voor de eigen bood­schap­per stof dihy­dor­tes­tos­te­ron (DHT).

DHT is een meta­bo­lisch pro­duct (een wij­zi­ging van tes­tos­te­ron), die eigen­lijk posi­tie­ve eigen­schap­pen heeft. Het is ver­ant­woor­de­lijk voor de man­ne­lij­ke ont­wik­ke­ling tij­dens de puber­teit en voor lichaams­haar. Echter, als de haar­wor­tel is over­ge­voe­lig voor DHT als gevolg van gene­ti­sche aan­leg, de stof zorgt ervoor dat de wor­tel lang­zaam ver­drij­zen. Als gevolg hier­van wordt het haar dun­ner en dun­ner tot­dat er uit­ein­de­lijk geen haar meer kan ont­staan. (Lees ook: Afscheid van haar­uit­val? Onderzoekers ont­dek­ken veel­be­lo­ven­de metho­de tegen haar­uit­val)

Behandelingsoptie: Helaas is het nau­we­lijks moge­lijk om de gene­ti­sche aan­leg tegen te gaan. Hoewel haar kan wor­den ver­sterkt door vita­mi­ne­be­han­de­lin­gen zoals Pantovigar en Priorin, kun­nen ze niet vol­le­dig voor­ko­men dat de gene­tisch ver­oor­zaak­te haar­uit­val. Alleen radi­ca­le behan­del­me­tho­den zoals haar­t­rans­plan­ta­tie kun­nen hel­pen.

Oorzaak#2: Onjuiste verzorging van de hoofdhuid

Verlies je veel te veel haar? Misschien ben je groo­m­ing je haar op de ver­keer­de manier. Geen paniek, dat kan gemak­ke­lijk wor­den ver­an­derd. Beginnend met (te fre­quen­te) haar­was­sen, dage­lijk­se sty­ling en kleu­ring, bescha­di­gen we vaak de hoofd­huid. Steeds vaker wor­den rei­ni­gen­de sham­poos gebruikt tij­dens het was­sen, die effec­tief zijn tegen resi­du­en en vet. Echter, ze dro­gen ook vaak de huid uit en bren­gen het in onba­lans, omdat ze agres­sief en soms schu­rend zijn. (Meer over haar­ver­zor­ging: Je hebt deze acht pro­duc­ten echt nodig)
De abso­lu­te super gau voor huid en haar is en blijft het ver­ven pro­ces. Het maakt niet uit of als gevolg van een ver­an­de­ring in stijl of grijs haar dek­king – com­mer­ci­ë­le kleu­ren bevat­ten gif­ti­ge stof­fen zoals ammo­ni­ak, die agres­sief inter­fe­re­ren met de natuur­lij­ke haarstruc­tuur en scha­de aan het haar bij de wor­tel.

Behandeling optie: Probeer ook niet om je haar te was­sen elke dag, zodat de natuur­lij­ke bescher­men­de bar­ri­è­re niet onmid­del­lijk wordt ver­wij­derd en gebruik maken van mil­de sham­poos. Evenzo essen­ti­eel voor de gezond­heid van de hoofd­huid is zacht, dage­lijk­se sty­ling. Styling pro­duc­ten zoals haar­gel ver­stop­pen de pori­ën van de hoofd­huid en dus ver­sto­ren de leve­ring aan de haar­wor­tel. Vermijd het gebruik van ver­schil­len­de pro­duc­ten, althans tij­de­lijk. (Lees ook: Hoe zorgt een man goed voor zijn hoofd­huid?)

Oorzaak#3: Storingen van de schildklier

De schild­klier is een van de “gebrui­ke­lij­ke ver­dach­ten” als het gaat om haar­uit­val. Het vlin­der­vor­mi­ge orgaan lijkt mis­schien onschul­dig, maar het is een com­plexe con­struc­tie: zowel over- als onder-func­ti­o­ne­ren mani­fes­te­ren zich vaak door bro­ze haar­stof­fen en haar­uit­val. De schild­klier­hor­mo­nen, die wor­den gevormd uit jodi­um en ande­re stof­fen, zijn ver­ant­woor­de­lijk voor het ver­wij­den van de bloed­va­ten, het regu­le­ren van de bloed­druk en het acti­ve­ren van bind­weef­sel en meta­bo­lis­me in het lichaam.

Wanneer de schild­klier­hor­mo­nen trii­o­do­thy­ro­ni­ne (T3) en tetrai­odo­thy­ro­ni­ne (T4) over­ge­pro­du­ceerd zijn, groeit het haar veel te snel, zodat het niet de nodi­ge dik­te en sterk­te ont­wik­kelt en er sim­pel­weg uit­valt. In het geval van hypo­func­tie is het meta­bo­lis­me zo traag dat de haar­groei hier­door wordt aan­ge­tast.

Behandelingsoptie: Beatrice Naumann beveelt regel­ma­tig bloed­tel­lings­on­der­zoe­ken aan door een spe­ci­a­list om tij­dig op klach­ten te kun­nen rea­ge­ren.

Oorzaak #4: IJzertekort

IJzertekort is waar­schijn­lijk een van de meest voor­ko­men­de defi­ci­ën­tie symp­to­men in het lichaam. Een man heeft onge­veer 10 mg ijzer per dag nodig, maar het lichaam pro­du­ceert slechts onge­veer twee tot vier gram. Daarom moet het ijzer wor­den gele­verd via het juis­te dieet. De haar­zak­jes wor­den beschouwd als de meest actie­ve cel­len in het lichaam in ter­men van cel­de­ling. Als er symp­to­men van defi­ci­ën­tie zijn, wor­den de haar­zak­jes niet meer goed gele­verd en ver­traagt de ver­de­ling van de cel­len. Het gevolg: haar­zak­jes ster­ven.

Behandeling optie: dit tegen te gaan door het hou­den van uw dieet geva­ri­eerd. Eet vita­mi­ne-rijk en ijzer-rijk voed­sel zoals groe­ne blad­groen­ten, fruit, gedroogd fruit, noten en aman­de­len, omdat deze rijk zijn aan ijzer. Voedingssupplementen kun­nen ook de oplos­sing zijn. (Lees ook: Hoe een ijzer­te­kort te her­ken­nen)

Oorzaak #5: Stress

Stress ver­wijst naar de fysie­ke en psy­cho­lo­gi­sche reac­tie op exter­ne sti­mu­li. In stress­vol­le situ­a­ties komen hor­mo­nen vrij zoals adre­na­li­ne, die de zenuw­ve­zels aan­val­len. Aangezien elke haar­zak­je is omge­ven door zenuw­ve­zels en bood­schap­per­stof­fen van het zenuw­stel­sel bevat, kan de bood­schap­per­sub­stan­tie nor­adre­na­li­ne de fol­li­kel bescha­di­gen tij­dens acu­te stress. Als gevolg hier­van breekt de groei­fa­se van het haar gewoon af tij­dens lang­du­ri­ge stress.

Behandelingsoptie: Identificeer de bron van stress – vaak zijn het pro­ble­men op het werk, in het part­ner­schap – en geef jezelf meer aan­dacht, medi­ta­tie en adem­ha­lings­oe­fe­nin­gen om de stress tegen te gaan. Krijg genoeg slaap en pra­ten the­ra­pie kan ook een goe­de hulp. (Meer over: Mindfulness voor begin­ners: Hoe stress te ver­mij­den)

Er zijn verschillende andere triggers voor haaruitval:

Psoriasis, eczeem, acu­te schim­mel­in­fec­tie, infec­ties. Hoofdhuidexpert Naumann beveelt aan: “Gebruik tinc­tu­ren zoals Minoxidil (niet voor ont­ste­king), pre­pa­ra­ten met cor­ti­son, bij­voor­beeld voor alope­cia are­a­ta (cir­kel­vor­mi­ge haar­uit­val), spe­ci­a­le hoofd­huids­e­rums of ver­trouw op behan­del­me­tho­den zoals loka­le kou­de behan­de­ling en Puva – een vorm van stra­ling met B‑golven (foto­che­mo­the­ra­pie)”. Ook vraagt ze: “Vraag altijd van tevo­ren medisch advies in.

Laat een reactie achter

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Lees voordat u het verzendt
Ik heb het privacybeleid gelezen en begrepen. Ik ben het ermee eens dat mijn gegevens en gegevens elektronisch zullen worden verzameld en opgeslagen om mijn vraag te beantwoorden. Let op: U uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken door een e-mail te sturen naar info@factorhair.de.

Factor haar

Droom niet van mooi, gezond haar. Met Factor Hair Activator u het probleem bij de wortel aanpakken en nieuwe haargroei activeren met een slagingspercentage van meer dan 93%.

Profiteer van onze unieke formule, waarvan de werkzaamheid is bewezen door klinische studies. Word dikker, gezonder en sterker haar dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

Factorhair 2019 © alle rechten voorbehouden.

Initiative: Fairness im Handel

Lid van het initiatief "Fairness in Trade".
Informatie over het initiatief: https://www.fairness-im-handel.de

Webmaster affiliate programma voor exclusieve beauty producten