Grijs haar op 20 of 30 jaar oud?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Canities a.s.a.s. (grijs haar) ver­wijst naar natuur­lij­ke ver­ou­de­ring (van­af de leef­tijd van 30–40 jaar). De grij­ze indruk wordt gecre­ëerd door de gelei­de­lij­ke afna­me van het geverf­de haar. Vergrijzing vóór de leef­tijd van 20 (voor don­ke­re huid vóór de leef­tijd van 30) wordt genoemd cani­ties prae­cox (voor­tij­di­ge ver­grij­zing). Meestal e.c.i., soms fami­lie, soms met zeld­za­me syn­dro­men (Syndroom Böök, pro­ge­ria, Rothmund, Werner).

Grijs haar wordt veroorzaakt door een afname van de hoeveelheid pigment in het haar.

De haar­kleur wordt bepaald door de hoe­veel­heid mela­ni­ne­pig­ment dat aan het haar wordt gevoerd, even­als door het type pig­ment: eume­la­ni­ne of phe­o­m­e­lan­in. Eumelanin is ver­krijg­baar als zwar­te eume­la­ni­ne en brui­ne eume­la­ni­ne. Pheomelanin geeft het haar oran­je en rode tin­ten. Elk heeft een bepaal­de hoe­veel­heid phe­o­m­e­lan­in in hun haar. Een klei­ne hoe­veel­heid brui­ne eume­la­ni­ne resul­teert in blond haar, een hoge­re hoe­veel­heid bruin eume­la­ni­ne resul­teert in bruin haar. Veel zwar­te eume­la­ni­ne resul­teert in zwart haar, wei­nig zwart eume­la­ni­ne resul­teert in grijs haar. Met de leef­tijd neemt de pro­duc­tie van het mela­ni­ne­pig­ment af en ont­wik­kelt zich grijs haar. Wanneer het hele mela­ni­ne vol­le­dig ver­dwijnt, wordt het haar wit (kleur­loos). Er is geen echt grijs haar, het is altijd een meng­sel van ver­kleurd (wit) haar en het nog bestaan­de zwar­te haar, die samen de grij­ze kleur ver­oor­za­ken.

De timing van ver­ou­de­ring is afhan­ke­lijk van leef­tijd en erfe­lij­ke fac­to­ren. Sommige men­sen wor­den vroeg, bij­voor­beeld van­af de leef­tijd van 25, ande­ren behou­den hun oor­spron­ke­lij­ke haar­kleur tot op hoge leef­tijd. Vroege ver­grij­zing kan erfe­lijk zijn. Er zijn ook raci­a­le ver­schil­len. De eer­ste grij­ze haren ver­schij­nen vaak bij de tem­pels, bij man­nen in het baard­haar. Dan ver­spreidt het zich naar de rest van het hoofd en lichaam.

Please enter cor­rect post id for Video SEO Post

Oorzaak:
Grijs haar ont­wik­kelt zich met de leef­tijd, er is niet echt een oor­zaak. Het kan ook wor­den ver­oor­zaakt of lie­ver ver­sneld door onder­lig­gen­de fac­to­ren zoals slech­te voe­ding (vita­mi­ne B12-tekort), ziek­ten (bloed­ar­moe­de, hart-en vaat­ziek­ten, auto-immuun­ziek­ten, schild­klier­ziek­ten), roken en bepaal­de medi­cij­nen (chlo­ro­qui­ne).

De the­ra­pie:
Behandeling is meest­al onge­wenst, grijs haar wordt beschouwd als iets dat bij ver­ou­de­ring hoort. Als je het sto­rend vindt, kun je het camou­fle­ren door het haar te ver­ven (kleur­sham­poo, kleur­spoe­ling, haar­kleur). Niet alle haar­verf is geschikt voor het ver­ven van grijs haar. Je zou wat wit haar eruit kun­nen ruk­ken. Er zijn haar­ver­zor­gings­pro­duc­ten die de grij­ze kleur kun­nen camou­fle­ren door bij­voor­beeld het wit­te haar trans­pa­ran­ter te maken. Kleurspoelingen geven een laag kleur aan de bui­ten­kant van het haar en zijn tij­de­lijk, wan­neer het haar wordt gewas­sen, wordt de kleur weer uit­ge­was­sen. Haarkleurstoffen heb­ben een blij­vend effect, maar door de groei van het haar aan de basis, op een gege­ven moment je eigen haar­kleur wordt weer zicht­baar.

Laat een reactie achter

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Lees voordat u het verzendt
Ik heb het privacybeleid gelezen en begrepen. Ik ben het ermee eens dat mijn gegevens en gegevens elektronisch zullen worden verzameld en opgeslagen om mijn vraag te beantwoorden. Let op: U uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken door een e-mail te sturen naar info@factorhair.de.

Factor haar

Droom niet van mooi, gezond haar. Met Factor Hair Activator u het probleem bij de wortel aanpakken en nieuwe haargroei activeren met een slagingspercentage van meer dan 93%.

Profiteer van onze unieke formule, waarvan de werkzaamheid is bewezen door klinische studies. Word dikker, gezonder en sterker haar dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

Factorhair 2019 © alle rechten voorbehouden.

Initiative: Fairness im Handel

Lid van het initiatief "Fairness in Trade".
Informatie over het initiatief: https://www.fairness-im-handel.de

Webmaster affiliate programma voor exclusieve beauty producten