Haaruitval (alopecia): types, oorzaken en behandeling

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Weelderig haar is een sym­bool van gezond­heid, geluk en suc­ces in onze samen­le­ving. Haaruitval wordt dus met alle mid­de­len bestre­den. Helaas, haar­uit­val is een zeer com­plex pro­bleem waar­voor noch een oor­zaak, noch een effec­tie­ve behan­de­ling kan altijd onmid­del­lijk wor­den gevon­den.

Huid en haar wor­den soms aan­ge­duid als “spie­gels van ons lichaam”. Haaruitval kan inder­daad het gevolg zijn van een licha­me­lij­ke of psy­chi­sche aan­doe­ning, en omge­keerd, pro­ble­men met haar of haar­groei kan lei­den tot ern­sti­ge psy­chi­sche pro­ble­men en zelfs depres­sie. Het is dan ook niet ver­won­der­lijk dat dit een van de meest popu­lai­re gebie­den is waar alle soor­ten kwak­zal­vers actief zijn en waar­voor de meest fan­tas­ti­sche reme­dies wor­den aan­be­vo­len. In het bes­te geval heb­ben deze won­der­drugs hele­maal geen effect, soms meer kwaad dan goed.

Er zijn vele moge­lij­ke oor­za­ken van haar­uit­val (of alope­cia) en ook ver­schil­len­de soor­ten haar­uit­val. Het bepa­len van de exac­te oor­zaak is een eer­ste stap in de behan­de­ling.

Hoe groeit het haar?

Haar is gemaakt van huid­cel­len in de haar­zak­jes of haar­zak­jes. Het aan­tal haar­zak­jes op de hoofd­huid vari­eert met 100.000. Het aan­tal haar­zak­jes is gene­tisch bepaald. Blond haar, bij­voor­beeld, heeft meer haar­zak­jes dan don­ker en rood­ha­rid haar.

Met de leef­tijd neemt het aan­tal haar­zak­jes iets af, en dus auto­ma­tisch het aan­tal haren.

Haargroei is een cyclisch pro­ces met groei­fa­sen (“ana­ge­ne fase”), over­gang (“kata­ge­ne fase”) en afbraak (“tel­oge­ne fase”). De groei­fa­se van het sche­del­haar duurt onge­veer 3 jaar. Aan het ein­de van deze peri­o­de stopt de cel­de­ling en wordt het haar dun­ner en dun­ner. Tijdens de over­gangs­fa­se komt het haar gelei­de­lijk los uit de haar­zak­jes en valt uit tij­dens de degra­da­tie­fa­se. Deze bouw­fa­se duurt onge­veer 3 maan­den. In tegen­stel­ling tot som­mi­ge die­ren, waar het haar is enorm na de win­ter, de haar­cy­clus bij de mens is veel regel­ma­ti­ger. Hoewel er een zeke­re sei­zoens­ge­bon­den invloed met een piek van haar­uit­val rond augus­tus-sep­tem­ber.

Bij men­sen bevindt 60 tot 90% van het haar zich altijd in de groei­fa­se en 10 tot 20% in de rest- of degra­da­tie­fa­se. Ervan uit­gaan­de dat 10.000 haren zijn op een hoofd en dat een haar blijft voor 100 dagen (3 maan­den), dan is een gemid­del­de van 100 haren gaan natuur­lijk in een dag.

De snel­heid waar­mee het haar groeit vari­eert van per­soon tot per­soon, maar gemid­deld zwelt het haar per dag met 0,5 mm lan­ger. Vrouwen haar groeit iets snel­ler dan man­nen, en de “piekleef­tijd” is tus­sen de 50 en 70 jaar.

Haaruitval meten

Als u de indruk heeft dat u te veel haren ver­liest, kun­nen ver­volg­on­der­zoe­ken wor­den uit­ge­voerd:

- Gedurende 24 uur, 4 dagen na het was­sen (of als u het haar vaker wast, 24 uur voor de vol­gen­de was­beurt) ver­za­mel en tel het haar­ver­lies;
– de trek­proef: Trek voor­zich­tig aan een haar­bun­del van onge­veer 100 haren. Als meer dan 20 haren wor­den geloosd, zijn ver­de­re onder­zoe­ken ver­eist;
– het tri­cho­gram of haar­wor­tel sta­tus: In deze metho­de, onge­veer 50 haren wor­den afge­sne­den tot 1 cm, die ver­vol­gens wor­den getrok­ken met een snel­le ruk naar de haar­groei. De haar­wor­tels wor­den ver­vol­gens onder­zocht onder de micro­scoop, die objec­tie­ve infor­ma­tie over de groei­fa­sen en de abnor­ma­le vor­men van de haar­wor­tels biedt.

Androgenetische alopecia

De meest voor­ko­men­de vorm van haar­uit­val is andro­ge­ne­ti­sche alope­cia, die optreedt onder invloed van andro­ge­nen, de man­ne­lij­ke hor­mo­nen. Dit type van haar­uit­val komt voor bij zowel man­nen als vrou­wen, zij het in min­de­re mate.

Het is de typi­sche haar­uit­val die optreedt van­af een bepaal­de leef­tijd. Bij man­nen begint het meest­al met een ver­schui­ving van de haar­lijn bij de sla­pen, later ook op het voor­hoofd. Tegelijkertijd kan de kroon kaal wor­den. De laat­ste fase, waar­in alleen hoef­ij­zer­vor­mig haar over­blijft, wordt slechts bereikt door 10 tot 15% van de man­nen. Bij vrou­wen, haar­uit­val is dis­cre­ter en ont­wik­kelt zich nooit tot een ech­te kaal­heid.

Deze vorm van haar­uit­val is erfe­lijk. Er wordt gedacht dat er een gene­ti­sche aan­leg die maakt het haar­wor­tel gevoe­li­ger voor het man­ne­lij­ke hor­moon bij som­mi­ge men­sen, zelfs bij nor­ma­le con­cen­tra­ties, waar­door het haar om zijn haar cyclus snel­ler ein­de en dus meer haar te mis­luk­ken dan wor­den gevormd.

Deze vorm van haar­uit­val kan niet wor­den “gene­zen”, maar er zijn een aan­tal metho­den om de ont­wik­ke­ling te stop­pen of zelfs nieu­we haar­groei ver­oor­za­ken:

- Een haar­los­toi­on met 2% minoxi­dil, een medi­cijn dat oor­spron­ke­lijk werd gebruikt voor hoge bloed­druk, kan haar terug laten groei­en. Echter, het pro­duct moet wor­den gebruikt voor het leven, anders zal het haar­ver­lies opnieuw begin­nen.
– Recente stu­dies tonen ook aan dat een loti­on met een anti­bac­te­ri­ë­le en een schim­mel­do­den­de werk­za­me stof ook haar­uit­val en de bij­be­ho­ren­de jeuk kan rem­men.
– Bij vrou­wen is het in onge­veer 50% van de geval­len moge­lijk om haar­uit­val te rem­men met hor­moon­pre­pa­ra­ten die de wer­king van het man­ne­lij­ke hor­moon tes­tos­te­ron blok­ke­ren.
– Chirurgische metho­den zoals haar­t­rans­plan­ta­tie en hoofd­huid­re­duc­tie kun­nen zeer bevre­di­gen­de resul­ta­ten ople­ve­ren.

Alopecia areata

Alopecia are­a­ta, de meest voor­ko­men­de vorm van haar­uit­val na andro­ge­ne­ti­sche alope­cia, wordt geken­merkt door een of meer ron­de tot ova­le, vol­le­dig kale plek­ken, die goed gede­fi­ni­eerd en meest­al beperkt in groot­te. Echter, deze vlek­ken kun­nen fuse­ren en ont­wik­ke­len tot een vol­le­di­ge kaal­heid.

De kale plek­ken komen voor­al voor op de hoofd­huid, maar ze kun­nen ook invloed heb­ben op het baard­ge­bied, de wenk­brau­wen, de wim­pers of de schaam­haar. De duur van deze ziek­te vari­eert tus­sen 4 en 10 maan­den. Het gene­zings­pro­ces begint met de groei van klei­ne, wit­te plui­zi­ge haren, die gelei­de­lijk ver­kleu­ren.

De oor­zaak hier­van is nog niet opge­hel­derd, maar ook hier zou er een erfe­lij­ke fac­tor kun­nen zijn. Het ver­moe­den bestaat ook dat bepaal­de auto-immuun­ziek­ten (d.w.z. ziek­ten, ver­oor­zaakt door de pro­duc­tie van anti­li­cha­men tegen delen van het eigen lichaam, in dit geval tegen de haar­wor­tels), een erfe­lij­ke aan­leg voor de ont­wik­ke­ling van een aller­gie, schild­klier­pro­ble­men, som­mi­ge infec­ties van de mond, neus, keel en oren (bij­voor­beeld sinus­rou­te, tand- en mond­hol­te, enz.) en psy­cho­lo­gi­sche fac­to­ren (zoals stress) een rol kun­nen spe­len.

Aangezien de oor­zaak en het ver­loop van dit type haar­uit­val niet bekend is, is er ook geen cau­sa­le behan­de­ling. Therapeutische opties omvat­ten alge­meen of lokaal gebruik van cor­ti­co­ste­ro­ï­den of PUVA-the­ra­pie, dat is een behan­de­ling met UVA-licht­stra­len die tij­de­lijk haar­groei kun­nen ver­oor­za­ken. Vanwege het ver­moe­den van een sto­ring van het immuun­sys­teem is er al een stof gebruikt, die een con­tac­tal­ler­gie voor de kale plek­ken ver­oor­zaakt. De immuun­res­pons gericht tegen dit con­tac­tal­ler­geen onder­drukt ver­vol­gens de reac­tie gericht tegen de haar­wor­tel, zodat het haar weer kan groei­en.

Diffuus haarverlies

Deze vorm van haar­uit­val ver­spreidt zich door de hoofd­huid en leidt zel­den tot vol­le­di­ge kaal­heid.

De meest voor­ko­men­de vorm is tel­ogen­hair of tel­ogen­eff­vi­um, die de haar­cy­clus voor­tij­dig beëin­digt en de tel­ogen- of degra­da­tie­fa­se snel­ler bereikt. Deze vorm van haar­uit­val kan een gevolg zijn van fysie­ke of psy­cho­lo­gi­sche stress, zoals hoge koorts, infec­ties, bloed­ar­moe­de, chi­rur­gie, een onge­val, emo­ti­o­ne­le pro­ble­men, een streng dieet, alco­hol­mis­bruik en ga zo maar door. Sommige medi­cij­nen (bij­voor­beeld som­mi­ge bloed­ver­dun­nen­de en anti­hy­per­ten­sie­ve genees­mid­de­len) kan ook lei­den tot der­ge­lij­ke haar­uit­val.

Normaal gespro­ken, haar­uit­val optreedt onge­veer 3 maan­den na de trig­ge­ring fac­tor.

Haaruitval, die vaak optreedt onge­veer drie maan­den na de beval­ling, is ook een vorm van tel­ogen efflu­vi­um. Het aan­deel van anae­lig haar (haar in de groei­fa­se) is 95% tij­dens de zwan­ger­schap, zodat de nor­ma­le tel­ogen haar­uit­val sterk wordt ver­min­derd op dit moment. Na de beval­ling gaan deze haar­zak­jes snel over in de tie­ner­fa­se onder invloed van de afna­me van oes­tro­geen­ni­veaus. Het resul­taat is een toe­na­me van haar­uit­val onge­veer 3 tot 4 maan­den later.

Met het tel­oge­ne Effluvium is er wei­nig meer te doen dan de oor­zaak aan te pak­ken en te wach­ten: in de komen­de 6 tot 12 maan­den zal het haar spon­taan bin­nen­groei­en. Indien nodig, sup­ple­men­ten van cys­ti­ne en methi­o­ni­ne, de bouw­ste­nen van ons haar, kan wor­den gege­ven voor een paar maan­den.

Hetzelfde geldt voor haar­uit­val bij kan­ker­pa­ti­ën­ten die met che­mo­the­ra­pie wor­den behan­deld. Hier zijn de haar­wor­tels ech­ter zo zwaar bescha­digd dat het haar nog steeds faalt in de groei­fa­se en het haar­ver­lies kan optre­den bin­nen de week na het begin van de the­ra­pie. Deze vorm van haar­uit­val her­stelt ook van­zelf na stop­zet­ting van de the­ra­pie.

Littekens

Dit type haar­uit­val, lit­te­ken alope­cia, is een gevolg van lit­te­kens van de sche­del­huid, die het per­ma­nen­te ver­lies van een aan­tal haar­zak­jes ver­oor­zaakt. Dit kan aan­we­zig zijn van­af de geboor­te of kan later in het leven optre­den als gevolg van brand­won­den, onge­val­len of infec­tie. Het kan ook de laat­ste fase van een schim­mel­in­fec­tie. Om dit te bepa­len, is een gespe­ci­a­li­seerd onder­zoek nodig om een klein stuk­je huid te ver­wij­de­ren.
Herstel is niet moge­lijk, maar in het geval van een schim­mel­in­fec­tie, bij­voor­beeld, kan een ande­re cata­stro­fe wor­den voor­ko­men.

Traumatische alopecia

Traumatische alope­cia wordt ver­oor­zaakt door het uit­rek­ken van het haar. Een typisch voor­beeld is haar­uit­val bij vrou­wen, die vaak een paar­den­staart maken. Dit leidt soms tot een ver­dun­ning van het haar op het niveau van het voor­hoofd.

Een ander typisch voor­beeld is de zoge­naam­de tri­cho­till manie, de manie van het con­stant spe­len met haar­strui­ken. Dit kan lei­den tot uit­ge­brei­de kale plek­ken.

Een vol­le­dig her­stel is moge­lijk als het haar met rust wordt gela­ten.

Laat een reactie achter

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Lees voordat u het verzendt
Ik heb het privacybeleid gelezen en begrepen. Ik ben het ermee eens dat mijn gegevens en gegevens elektronisch zullen worden verzameld en opgeslagen om mijn vraag te beantwoorden. Let op: U uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken door een e-mail te sturen naar info@factorhair.de.

Factor haar

Droom niet van mooi, gezond haar. Met Factor Hair Activator u het probleem bij de wortel aanpakken en nieuwe haargroei activeren met een slagingspercentage van meer dan 93%.

Profiteer van onze unieke formule, waarvan de werkzaamheid is bewezen door klinische studies. Word dikker, gezonder en sterker haar dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

Factorhair 2019 © alle rechten voorbehouden.

Initiative: Fairness im Handel

Lid van het initiatief "Fairness in Trade".
Informatie over het initiatief: https://www.fairness-im-handel.de

Webmaster affiliate programma voor exclusieve beauty producten