Haaruitval bij uw kind: dwangmatig, lokaal of algemeen kaalheid

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Plotseling vindt u veel los haar op het kus­sen van uw kind. Of bang gemaakt door een groot pluk­je haar, dat je na het poet­sen uit de kam vist. Waarom heeft uw kind last van haar­uit­val?

Veel kin­de­ren heb­ben haar­uit­val slechts voor een kor­te tijd. De oor­zaak is vaak onbe­kend. Na een bepaal­de peri­o­de houdt het ver­lies van­zelf op. Een geva­ri­eerd dieet met vita­mi­nen en mine­ra­len maakt het haar vaak gezon­der en ster­ker. Eieren, melk, soja­pro­duc­ten en noten zijn voor­beel­den van “haar­voer”.
Haar- en hoofd­huid­pro­ble­men bij kin­de­ren?

Deze afwijkingen treden op bij kinderen:

Een loka­le vorm van kaal­heid, waar­bij klei­ne maar soms zeer gro­te kale plek­ken voor­ko­men. Een medi­sche term voor deze vorm is alope­cia are­a­ta. Het is moge­lijk dat haar later zal groei­en in de kale plek­ken, maar dit kan jaren duren. Alopecia are­a­ta wordt vaak waar­ge­no­men bij kin­de­ren met het syn­droom van Down. Deze vorm van kaal­heid wordt beschouwd als een auto-immuun­ziek­te.

Algemene kaal­heid. Er is geen enke­le gelo­ka­li­seer­de plek op het hoofd. Ouders vin­den veel haren op het kus­sen of pluk­ken veel los­se haren uit het hoofd tij­dens het kam­men. De oor­zaak is onbe­kend, maar het is moge­lijk dat virus­sen een rol spe­len. Na eni­ge tijd stopt de neer­slag spon­taan. Vaak is er geen her­ha­ling van de alge­me­ne kaal­heid, noch is het geas­so­ci­eerd met ande­re oor­za­ken.

Bij ecto­der­ma­le dys­pla­sie syn­droom, er zijn niet alleen kaal­heid, maar ook afwij­kin­gen in de tan­den. Dit syn­droom komt niet vaak voor. De mate waar­in het syn­droom zich mani­fes­teert vari­eert van kind tot kind.

Als de huid schim­mel is op de hari­ge hoofd­huid, Dit kan lei­den tot haar­uit­val.

Haaruitval als gevolg van hoofd­luis.

Haaruitval als gevolg van scheu­ren uit het haar. Haar dat is gedraaid en gescheurd uit bre­ken. Als dit gebeurt vaak en over een lan­ge­re peri­o­de van tijd, kale plek­ken op het hoofd. Dit gebeurt voor­al bij kin­de­ren met dwang­ma­tig gedrag. Een ande­re naam voor ont­ha­ring is tri­cho­til­lo­ma­nia. Als het haar ook wordt gege­ten, kan een baal van haar vor­men in de maag.

Pili tor­ti (ver­wron­gen haar) is geen haar­ziek­te, maar een kur­ken­trek­ker­vorm in het haar. Door een spe­ci­a­le bre­king van licht in het haar, het krijgt een vreem­de blon­de kleur. Het haar lijkt op grof pop­pen­haar, staat over­al en is niet gemak­ke­lijk te kam­men. Pili tor­ti kan optre­den in iso­la­tie, bij­voor­beeld bij ano­rexia ner­vo­sa, maar ook in ver­band met een syn­droom, bij­voor­beeld de ziek­te van Menke of ecto­der­ma­le dys­pla­sie. Na de puber­teit kun­nen haar­af­wij­kin­gen spon­taan ver­be­te­ren.

Cystostatica, die genees­mid­de­len zijn die de deling van (tumor)cellen rem­men, ver­oor­za­ken alge­me­ne haar­uit­val. Dit medi­cijn wordt gebruikt om kan­ker te behan­de­len.

Diagnose

Wanneer een der­ma­to­loog een mooi haar onder de micro­scoop legt, kan hij zien wat er aan de hand is. Alopecia are­a­ta, de loka­le vorm van kaal­heid, ziet er anders uit dan dwang­ma­tig gescheurd haar. Wanneer haar wordt gescheurd uit, zijn er ook gebro­ken haar­stuk­ken.

Behandeling

De behan­de­ling hangt vol­le­dig af van de oor­zaak. Er is geen medi­cijn tegen kaal­heid ver­oor­zaakt door alope­cia are­a­ta. Schimmelinfecties wor­den behan­deld met de gebrui­ke­lij­ke the­ra­pie. Dit is vaak suc­ces­vol. In het geval van gescheurd haar is het soms nood­za­ke­lijk om een kin­der­psy­cho­loog te raad­ple­gen.

Laat een reactie achter

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Lees voordat u het verzendt
Ik heb het privacybeleid gelezen en begrepen. Ik ben het ermee eens dat mijn gegevens en gegevens elektronisch zullen worden verzameld en opgeslagen om mijn vraag te beantwoorden. Let op: U uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken door een e-mail te sturen naar info@factorhair.de.

Factor haar

Droom niet van mooi, gezond haar. Met Factor Hair Activator u het probleem bij de wortel aanpakken en nieuwe haargroei activeren met een slagingspercentage van meer dan 93%.

Profiteer van onze unieke formule, waarvan de werkzaamheid is bewezen door klinische studies. Word dikker, gezonder en sterker haar dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

Factorhair 2019 © alle rechten voorbehouden.

Initiative: Fairness im Handel

Lid van het initiatief "Fairness in Trade".
Informatie over het initiatief: https://www.fairness-im-handel.de

Webmaster affiliate programma voor exclusieve beauty producten