Haaruitval en psychische problemen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Haaruitval en haar­pro­ble­men zijn zeer gevoe­lig en niet gemak­ke­lijk te bespre­ken voor zowel man­nen als vrou­wen. Veel men­sen in deze groep zijn onrus­tig door haar­uit­val, maar ook door de ondui­de­lij­ke infor­ma­tie die leidt tot haar­uit­val en wat er aan gedaan kan wor­den.

Haaruitval is niet alleen een fysieke aandoening

Haaruitval is niet alleen een fysie­ke aan­doe­ning, maar kan ook aan­zien­lij­ke psy­cho­lo­gi­sche effec­ten heb­ben. Hoewel het meest­al slech­ter is voor vrou­wen, moe­ten we de impact op man­nen niet onder­schat­ten. Haaruitval kan lei­den tot angst­aan­val­len, depres­sie en terug­trek­king uit de soci­a­le omge­ving.

Veel onder­zoek is gedaan om beter te begrij­pen van de psy­cho­lo­gi­sche effec­ten van haar­uit­val. Wat we zeker weten is dat het erg belang­rijk is dat je de tijd neemt om goed na te den­ken over wat haar­uit­val voor u per­soon­lijk bete­kent en wel­ke behan­del­me­tho­de het bes­te bij uw per­soon­lij­ke leven past. Een wel­over­wo­gen keu­ze en objec­tief advies biedt de bes­te kan­sen op suc­ces en wordt door u erva­ren.

Onderzoek
De reac­ties op haar­uit­val die kun­nen optre­den wer­den getoond in een gro­te stu­die in Amerika. Vooral de psy­cho­lo­gi­sche kant van haar­uit­val heeft veel aan­dacht gekre­gen. Deze reac­ties omvat­ten:

Paniek
Haaruitval kan man­nen twij­fe­len aan hun man­ne­lijk­heid. In de mees­te cul­tu­ren, haar is geas­so­ci­eerd met kracht en man­ne­lijk­heid voor eeu­wen. Haaruitval kan het uiter­lijk van een man aan­zien­lijk ver­an­de­ren. Het is nor­maal dat men­sen vra­gen gaan stel­len: Vinden men­sen me nog steeds aan­trek­ke­lijk? Zal ik er ouder uit­zien? Zal het een nega­tie­ve invloed heb­ben op mijn car­ri­è­re? Zullen mijn vrien­den me uit­la­chen? Deze legi­tie­me zor­gen over haar­uit­val kan lei­den tot angst en paniek.

Weigering
Sommige man­nen vin­den het moei­lijk om toe te geven dat ze last heb­ben van haar­uit­val, zelfs naar zich­zelf toe. Dit zorgt ervoor dat som­mi­ge man­nen om alles wat ze kun­nen om hun haar­uit­val te ver­ber­gen doen. Een klas­siek voor­beeld hier­van is het late­ra­le kam­men van het haar. Het is niet onge­woon voor een man om zijn haar­uit­val geheim te hou­den voor zijn eigen vrouw. Het onver­mo­gen of onwil om afwij­ken­de haar­uit­val te accep­te­ren kan lei­den tot inef­fec­tie­ve behan­de­lings­me­tho­den.

Schande
Vrienden en collega’s die ple­zier maken van haar­uit­val kan een gevoel van ver­ne­de­ring te cre­ë­ren. Het kan heel moei­lijk zijn om met der­ge­lij­ke opmer­kin­gen om te gaan. Als deze per­soon neemt het geweld­da­dig, het toont aan dat een gevoe­li­ge zenuw is aan­ge­raakt, die vaak leidt tot nog meer inti­mi­da­tie.

Please enter cor­rect post id for Video SEO Post

Wanhoop
De reac­ties op haar­uit­val hier­bo­ven beschre­ven kan lei­den tot een gevoel van wan­hoop, en een wan­ho­pi­ge per­soon kan impul­sie­ve en onver­stan­di­ge beslis­sin­gen te nemen.

Fixatie
Fixatie kan gepaard gaan met een vorm van depres­sie. Mannen die op ver­schil­len­de pun­ten in het hoofd last heb­ben van haar­uit­val, kun­nen bij­voor­beeld fixe­ren op een bepaald gebied (bij­voor­beeld de kroon). De fixa­tie op een bepaald gebied voor­komt dat ze hun haar­uit­val als geheel zien.

Jaloezie
Niet ver­ras­send, som­mi­ge man­nen zijn jaloers op hun vrien­din­nen, die hun hoofd vol haar.

Isolatie
Hoewel haar­uit­val is gebrui­ke­lijk bij man­nen, man­nen kun­nen zich geï­so­leerd en alleen voe­len. Traditioneel, het uiten van gevoe­lens en zor­gen wordt beschouwd als niet-man­ne­lij­ke. De open uit­druk­king van gevoe­lens wordt beschouwd als een zwak­te.

Laat een reactie achter

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Lees voordat u het verzendt
Ik heb het privacybeleid gelezen en begrepen. Ik ben het ermee eens dat mijn gegevens en gegevens elektronisch zullen worden verzameld en opgeslagen om mijn vraag te beantwoorden. Let op: U uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken door een e-mail te sturen naar info@factorhair.de.

Factor haar

Droom niet van mooi, gezond haar. Met Factor Hair Activator u het probleem bij de wortel aanpakken en nieuwe haargroei activeren met een slagingspercentage van meer dan 93%.

Profiteer van onze unieke formule, waarvan de werkzaamheid is bewezen door klinische studies. Word dikker, gezonder en sterker haar dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

Factorhair 2019 © alle rechten voorbehouden.

Initiative: Fairness im Handel

Lid van het initiatief "Fairness in Trade".
Informatie over het initiatief: https://www.fairness-im-handel.de

Webmaster affiliate programma voor exclusieve beauty producten