Haaruitval

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Ein Hoffnungsschimmer für die Opfer von Haarausfall

Inhaltsverzeichnis

Een sprankje hoop voor de slachtoffers van haaruitval

Een arti­kel op de bloom­berg web­si­te beschrijft het onder­zoek van Merck & Co (MRK) en Actelion Ltd. over een spe­ci­fiek eiwit dat wordt ver­on­der­steld kaal­heid te ver­oor­za­ken bij man­nen. Het eiwit gevon­den in de hoofd­huid wordt getest om te zien of bepaal­de genees­mid­de­len effec­tief kun­nen con­tro­le­ren.

Het eiwit, pros­ta­glan­di­ne D2 of PGD2, werd gevon­den in over­ma­ti­ge hoe­veel­he­den in kale gebie­den van de hoofd­huid. Merck’s behan­de­ling richt zich op gezichts­spoe­lin­gen en Actelion’s op aller­gie­pre­pa­ra­ten. In bei­de behan­de­lin­gen bevin­den de stu­dies zich in de late sta­dia; ze gaan over het blok­ke­ren van het eiwit.

Op dit moment ver­toont bij­na 8 op de 10 man­nen van 60 jaar teke­nen van kaal­heid; de sta­tis­tie­ken ver­wij­zen naar licht­ge­vil­de man­nen. De drug Propecia van Merck en Johnson & Johnson’s Rogaine ver­traagt haar­uit­val en in som­mi­ge geval­len bevor­dert lage groei. Er wordt aan­ge­no­men dat man­nen met haar­uit­val pro­ble­men in staat zal zijn om haar­groei te erva­ren wan­neer de pros­ta­glan­di­ne eiwit wordt ver­wij­derd. Wat is niet zeker is of de haar­zak­jes zal terug­ke­ren naar hun vroe­ge­re leng­te en pro­du­ce­ren lang haar.

Onderzoekers onder­zoch­ten alle genen gevon­den in de hoofd­huid mon­sters van 5 man­nen om de kale delen te ver­ge­lij­ken met de hari­ge delen. Alle mon­sters toon­den hoge pros­ta­glan­di­ne niveaus in de kale mon­sters in ver­ge­lij­king met de hari­ge mon­sters. Door het bij­hou­den van deze resul­ta­ten, de onder­zoe­kers von­den dat 17 man­nen met haar­uit­val had PID2 niveaus in de kale gebie­den drie keer hoger dan in gebie­den met haar­groei. Bij mui­zen toon­de de stu­die ook aan dat over­ma­ti­ge PID2-niveaus fol­li­kels ver­min­der­den.

Eerdere stu­dies heb­ben aan­ge­toond dat zelfs bij kale indi­vi­du­en, de stam­cel­len die ver­ant­woor­de­lijk zijn voor haar­vor­ming intact blij­ven. Bovendien zijn de haar­zak­jes alleen aan­we­zig in een klei­ner for­maat en pro­du­ce­ren kor­te, dun­ne haren die na ver­loop van tijd nau­we­lijks door het huid­op­per­vlak gaan.

Terwijl de laat­ste stu­dies nog steeds wor­den uit­ge­voerd, die niet spe­ci­fiek betrek­king heb­ben op haar­uit­val, maar met ande­re gebie­den, is er een dui­de­lij­ke moge­lijk­heid dat de nieu­we bevin­din­gen uit­ein­de­lijk de deu­ren zul­len ope­nen voor een reme­die voor de man­ne­lij­ke kaal­heid.

In een vol­le­dig onaf­han­ke­lij­ke stu­die door de Perelman School of Medicine aan de Universiteit van Pennsylvania, onder­zoe­kers von­den onge­woon hoge niveaus van pros­ta­glan­di­ne, een lipi­de in de hoofd­huid van man­nen met kaal­heid.

We kun­nen hopen dat deze door­bra­ken nieu­we behan­de­lin­gen voor een van de meest voor­ko­men­de haar­uit­val pro­ble­men bij man­nen in te kon­di­gen.

Al het beste van de brandnetel wortel tegen haaruitval

De brand­ne­tel­wor­tel wordt ook wel brand­ne­tel en brand­ne­tel genoemd; het is een goe­de krui­den­be­han­de­ling optie voor haar­uit­val. Maar er is echt geen weten­schap­pe­lijk bewijs ter onder­steu­ning van bewe­rin­gen dat het haar­uit­val kan voor­ko­men of haar­groei te bevor­de­ren. Echter, het gebruik niet echt scha­de­lijk, ten­zij de per­soon neemt spe­ci­a­le medi­cij­nen.

De plant bestaat al eeu­wen en wordt gebruikt voor de behan­de­ling van ver­schil­len­de ziek­ten. De brand­ne­tel is afkom­stig uit Azië en Noord-Europa, maar is nu te vin­den in ver­schil­len­de delen van de wereld. De brand­ne­tel plant heeft dun haar op de sten­gel en bla­de­ren, die ste­ken op aan­ra­king en geef het zijn naam. De wor­tel wordt vaak gebruikt voor de behan­de­ling van pros­taat­pro­ble­men.

Waarom verliezen we ons haar?

Er zijn tal van rede­nen waar­om men­sen lij­den haar­uit­val. Een van de meest voor­ko­men­de rede­nen is dihy­dro­tes­tos­te­ron, een ech­te tong-brea­ker, dus laten we vast­hou­den aan DHT. Testosteron wordt omge­zet in DHT, die zich ver­vol­gens hecht aan de haar­zak­jes en voor­komt dat de voe­dings­stof­fen van het berei­ken van de fol­li­kels om ze te voe­den. Het resul­taat is een ver­kor­te levens­duur van de haar­zak­jes, waar­door het haar snel­ler valt dan nor­maal zou moe­ten val­len. DHT kan ook lei­den tot haar­zak­jes te krim­pen, waar­door het haar dun­ner en fij­ner, waar­door het gemak­ke­lijk bre­ken.

Haaruitval wordt ook toe­ge­schre­ven aan ande­re fac­to­ren, waar­on­der ver­ou­de­ring, schild­klier, stress, schim­mel­in­fec­ties, dia­be­tes, bepaal­de medi­cij­nen en zwan­ger­schap. Hormonale ver­an­de­rin­gen kun­nen ook lei­den tot haar­uit­val.

Hoe helpt de brandnetelwortel bij haaruitval?

Er wordt aan­ge­no­men dat de brand­ne­tel­wor­tel de nodi­ge eigen­schap­pen heeft om de omzet­ting van tes­tos­te­ron in DHT te blok­ke­ren en te onder­druk­ken. Het blok­ke­ren van DHT pro­duc­tie bete­kent een ver­min­de­ring van haar­uit­val. Er zijn geen stu­dies om de effec­ti­vi­teit van dit kruid te bewij­zen.

De brand­ne­tel­wor­tel is ver­krijg­baar in ver­schil­len­de vor­men, waar­on­der: droog extract, vloei­baar extract, gedroog­de wor­tel en wor­tel­tinc­tuur. Elk type brand­ne­tel­wor­tel­pre­pa­raat moet in spe­ci­fie­ke doses wor­den geno­men. Er zijn ver­schil­len­de sham­poos te koop die de brand­ne­tel­wor­tel bevat­ten.

Bijwerkingen van brandnetelwortel

Het nemen van brand­ne­tel wor­tel behan­de­lin­gen voor haar­uit­val heeft wei­nig bij­wer­kin­gen. In zeld­za­me geval­len kun­nen vocht­op­bouw of maag­klach­ten optre­den. Mensen die bloed­ver­dun­nen­de medi­cij­nen moe­ten een arts te raad­ple­gen alvo­rens de brand­ne­tel wor­tel, want het kan bloed ver­dun­nen eigen­schap­pen. Zwangere en zogen­de moe­ders wordt gead­vi­seerd om geen brand­ne­tel wor­tel behan­de­lin­gen uit te voe­ren zon­der over­leg met een arts.

Alopecia (zieke haaruitval) haaruitval behandelingen

Alopecia, de patho­lo­gi­sche haar­uit­val, ver­wijst naar een haar­uit­val pro­bleem ver­oor­zaakt door ver­schil­len­de oor­za­ken, zoals leef­tijd, ziek­te, levens­stijl, medi­ca­tie en erfe­lij­ke fac­to­ren. Haarexperts kun­nen de oor­zaak beoor­de­len op basis van de pro­gres­sie van haar­uit­val en timing. Plotselinge haar­uit­val, bij­voor­beeld, wordt meest­al toe­ge­schre­ven aan een ziek­te, medi­sche behan­de­lin­gen zoals che­mo­the­ra­pie of een dieet ver­an­de­ring. Geleidelijke haar­uit­val is meer een erfe­lij­ke pro­bleem en een deel van het nor­ma­le ver­ou­de­rings­pro­ces. Dit type alope­cia is een van de meest voor­ko­men­de haar­uit­val pro­ble­men en kan wor­den waar­ge­no­men bij zowel man­nen als vrou­wen.

Andere soorten alopecia zijn:

 • Zeer plot­se­lin­ge haar­uit­val, waar­bij de per­soon ver­liest zijn haar in vlek­ken, moet wor­den onder­zocht door een medisch spe­ci­a­list. Dit kan het symp­toom zijn van een onder­lig­gen­de ziek­te; het kan een auto-immuun­ziek­te die haar­uit­val ver­oor­zaakt.
 • De haar­zak­jes kun­nen wor­den ver­nie­tigd door schild­klier, bloed­ar­moe­de en ano­rexia ziek­ten. Het kan ook optre­den als een bij­wer­king van bepaal­de medi­cij­nen, zoals medi­cij­nen die wor­den gebruikt voor de behan­de­ling van hart­pro­ble­men, hoge bloed­druk en depres­sie.
 • De patro­nen van haar­uit­val bij man­nen en vrou­wen zijn zeer ver­schil­lend; Bij man­nen komt haar­uit­val meest­al voor in de buurt van de haar­lijn, op de hoofd­huid of aan de ach­ter­kant van het hoofd. Bij vrou­wen treedt haar­uit­val voor­al op aan de voor­kant en op de boven­kant van de hoofd­huid. Haaruitval is een enorm pro­bleem in Amerika, gecon­fron­teerd met een ver­ba­zing­wek­ken­de 80 mil­joen of meer man­nen en vrou­wen.

Behandeling met Alopecia

Na al het slech­te nieuws, is het bemoe­di­gend om te weten dat er ook goed nieuws is. Er zijn ver­schil­len­de soor­ten behan­de­ling voor haar­uit­val. Als haar­uit­val is het symp­toom van een medisch pro­bleem, het pro­bleem moet eerst wor­den aan­ge­pakt. Behandelingen in de vorm van haar­groei the­ra­pie­ën en een aan­tal over-the-coun­ter behan­de­lin­gen zijn beschik­baar voor erfe­lij­ke haar­uit­val. Er zijn ook chi­rur­gi­sche tech­nie­ken voor haar­t­rans­plan­ta­tie.

De eer­ste stap naar gezon­de­re haar­groei is het over­leg van een arts die waar­schijn­lijk een aan­tal tests zal uit­voe­ren om een dia­gno­se te stel­len. Soms advi­seert de huis­arts de pati­ënt aan een der­ma­to­loog als het haar­ver­lies gere­la­teerd is aan een huid­pro­bleem. Pas nadat de oor­zaak is vast­ge­steld, zal de arts een behan­de­ling voor­schrij­ven.

Naast de over-the-coun­ter behan­de­lin­gen, haar­t­rans­plan­ta­tie, hoofd­huid kwab, laser­be­han­de­ling en hoofd­huid reduc­tie zijn enke­le van de beschik­ba­re alope­cia behan­de­lin­gen.

De alope­cia zelf ver­oor­zaakt geen com­pli­ca­ties; het eni­ge pro­bleem is eigen­lijk het ver­lies van zelf­ver­trou­wen in het uiter­lijk van haar­uit­val.

Anti-haaruitval shampoos om haaruitval te voorkomen

Mensen zijn voort­du­rend op zoek op het inter­net voor infor­ma­tie over sham­poos voor haar­uit­val. Iedereen die ooit heeft erva­ren de psy­cho­lo­gi­sche kwel­ling van over­ma­ti­ge haar­uit­val weet wat het bete­kent om voort­du­rend op zoek naar de juis­te sham­poo voor haar­uit­val; een won­der sham­poo die haar­uit­val stopt en bevor­dert haar­groei. De vraag waar­op we ant­woor­den wil­len vin­den is: bestaan der­ge­lij­ke pro­duc­ten echt, en zo ja, hoe wer­ken ze?

Een ding weten we: Shampoos zijn een kos­ten­ef­fec­tie­ve oplos­sing voor de meer exor­bi­tant dure haar­uit­val behan­de­lin­gen van van­daag. De han­de­ling van het gaan naar de win­kel en het kie­zen van een sham­poo die beweert te stop­pen met haar­uit­val vergt wei­nig inspan­ning en pijn – en wei­nig geld.

Er zijn ver­schil­len­de mis­ver­stan­den waar­on­der men­sen wer­ken als ze gelo­ven dat ze de juis­te sham­poo heb­ben geko­zen. Wanneer een sham­poo goed schuimt, den­ken som­mi­ge men­sen dat het de bes­te is omdat het hen echt schoon haar geeft – wat niet waar is. Overmatig schui­men bete­kent dat de sham­poo te hard is voor het haar en haar­uit­val bevor­dert in plaats van haar­uit­val.

Shampoos met opper­vlak­te­ac­tie­ve stof­fen moe­ten wor­den ver­me­den; het is de che­mi­sche stof die al het mooie schuim pro­du­ceert dat niet echt goed voor ons is. Probeer sham­poos te vin­den zon­der dit ingre­di­ënt. De bes­te sham­poos moe­ten haar­uit­val voor­ko­men, dus de ingre­di­ën­ten moe­ten over­een­ko­men met deze gedach­te. Saw pal­me­ta is een goed ingre­di­ënt voor sham­poos – het blok­keert het hor­moon DHT, wat haar­uit­val ver­oor­zaakt. Wat doet DHT pre­cies? Het ver­oor­zaakt een krimp van de haar­zak­jes, die uit­ein­de­lijk afster­ven, waar­door haar­uit­val en uit­ein­de­lijk kaal­heid. Brandnetel Bay is een ander nut­tig ingre­di­ënt voor een sham­poo, en een paar essen­ti­ë­le oli­ën ook hel­pen. Lavendel, bij­voor­beeld, helpt om nieu­we groei te sti­mu­le­ren.

Er is geen enke­le stu­die die bewijst dat een sham­poo ooit heeft gehol­pen tegen haar­uit­val!

In wer­ke­lijk­heid zijn er geen stu­dies die bewij­zen dat sham­poos effec­tief zijn tegen haar­uit­val om haar­uit­val te voor­ko­men. Shampoos zeker niet hel­pen in geval­len waar haar­uit­val wordt geërfd of ver­oor­zaakt door hor­mo­na­le ver­an­de­rin­gen. Ook niet sham­poos hel­pen als een bepaal­de drug leidt tot haar­uit­val. Daarom is het erg belang­rijk om een arts te raad­ple­gen om de ware oor­zaak van het pro­bleem te bepa­len en de oor­zaak te behan­de­len, in plaats van alleen maar te pro­be­ren de symp­to­men te behan­de­len.

Een der­ma­to­loog kan hel­pen met advies over de bes­te sham­poos die kun­nen wor­den gebruikt om ver­de­re haar­uit­val te voor­ko­men.

Ayurvedische tips om het haar luxueus en gezond te houden

Ayurveda of Ayurweda is een tra­di­ti­o­ne­le Indiase hea­ling kunst die nog steeds veel gebrui­kers in India, Nepal en Sri Lanka. In Azië, voor­al in India, ayur­ve­da is ook weten­schap­pe­lijk onder­we­zen als een helen­de metho­de en geac­cep­teerd door de bevol­king.

Waarom som­mi­ge vrou­wen genie­ten van luxe haar­groei, ter­wijl ande­ren niet? Genetica speelt een belang­rij­ke rol in het type haar waar­mee we gebo­ren zijn. Echter, onge­acht het type haar dat we van natu­re zijn uit­ge­rust met, is het moge­lijk om te genie­ten van een dik­ke en gezon­de haar­dos door het toe­pas­sen van een paar tra­di­ti­o­ne­le tips uit de oude Ayurvedische prak­tijk om het haar te hou­den in plaats van het te ver­lie­zen.

 • Voeding is een van de belang­rij­ke aspec­ten van gezond haar; de twee zijn nauw met elkaar ver­bon­den. Een dieet rijk aan groe­ne blad­groen­ten, vers fruit, zui­vel­pro­duc­ten, vet­te vis, noten en zaden helpt om de nodi­ge voe­dings­stof­fen voor gezond haar te behou­den.
 • Stress kan lei­den tot haar­uit­val, pig­ment­ver­lies van haar en gezond­heids­pro­ble­men. Het is niet gemak­ke­lijk om zich te ont­doen van de stress in trau­ma­ti­sche situ­a­ties, maar we moe­ten pro­be­ren. Meditatie, adem­ha­ling en ont­span­ning tech­nie­ken even­als lichaams­be­we­ging kan hel­pen ver­lich­ten stress. Neem deel aan spe­ci­fie­ke hob­by­’s zoals tui­nie­ren, naai­en, vrij­wil­li­gers­werk, enz. Wanneer we de tijd nemen om din­gen te doen voor ande­ren, heb­ben we de nei­ging om onze eigen pro­ble­men te ver­ge­ten, wat leidt tot een ver­min­de­ring van het stress­ni­veau waar­on­der we wer­ken.
 • Geraffineerd voed­sel en inge­blikt voed­sel kan u niet hel­pen gezond te blij­ven, omdat ze besmet zijn met alle che­mi­sche stof­fen, ande­re addi­tie­ven en con­ser­ve­rings­mid­de­len. Deze voe­dings­mid­de­len heb­ben geen natuur­lij­ke voe­ding beschik­baar voor het lichaam. Vermijd ijzi­ge dran­ken als ze rem­men spijs­ver­te­ring en opna­me van voe­dings­stof­fen.
 • Er zijn bepaal­de ingre­di­ën­ten die u toe­voe­gen aan het koken en wor­den beschouwd als haar­vrien­de­lijk. Kurkuma, zwar­te peper en komijn zijn enke­le van de krui­den die u toe­voe­gen. Probeer krui­den te roos­te­ren en maal ze tot een poe­der; voeg het toe aan de yog­hurt voor dage­lijk­se con­sump­tie en uit­ein­de­lijk aan gezond haar.
 • Er zijn een aan­tal Ayurvedische krui­den bekend om hun haar­ver­zor­ging eigen­schap­pen, stress-ver­min­de­ren­de vaar­dig­he­den en balan­ce­ren effec­ten. Brahmi of Gotu Kola, Eclipta Alba en vele ande­ren zijn ver­krijg­baar in Ayurvedische kli­nie­ken en win­kels voor alter­na­tie­ve genees­kun­de.
 • Masseer de hoofd­huid min­stens twee keer per week met war­me olie om de hoofd­huid te sti­mu­le­ren en te hydra­te­ren. Kokosnoot, aman­del of olijf­olie zijn een goe­de keu­ze. Breng de olie door zacht­jes mas­se­ren in de hoofd­huid, dan laat het han­de­len voor een paar uur voor het gebruik van een puur natuur­lij­ke krui­den­sham­poo om de olie te ver­wij­de­ren. De mas­sa­ge van het hoofd met olie heeft als bij­ko­mend voor­deel dat het ook bij­draagt aan ont­span­ning.

Top tips voor haaruitval problemen

Haaruitval hoeft niet per se te wor­den behan­deld als een ziek­te, maar we kun­nen niet mini­ma­li­se­ren het gro­te lij­den ver­oor­zaakt aan indi­vi­du­en. Als je in ellen­de als gevolg van haar­uit­val, u beter begrij­pen waar­om het zo pijn­lijk is. Laten we pra­ten over hoe haar­uit­val gebeurt en hoe haar­uit­val te stop­pen.

In de tra­di­ti­o­ne­le zin, haar­uit­val wordt geas­so­ci­eerd met veel nega­ti­vi­teit; in het onder­be­wust­zijn wordt hij geas­so­ci­eerd met ver­ou­de­ring en het ver­lies van de eigen schoon­heid. Voortijdige haar­uit­val kan echt lei­den tot een per­soon een gro­te emo­ti­o­ne­le opschud­ding en kan lei­den tot depres­sie en terug­trek­king uit soci­a­le krin­gen.

De vol­gen­de gese­lec­teer­de tips zijn effec­tief gebruikt om haar­uit­val te stop­pen, maar het moet wor­den her­in­nerd dat wat werkt voor een per­soon niet nood­za­ke­lij­ker­wijs wer­ken voor ande­ren.

Spoel je je lichaam? We heb­ben elke dag veel water nodig om het lichaam te ont­doen van de gif­stof­fen die zich in ons opho­pen. We weten alle­maal over de voor­ge­schre­ven 8 gla­zen per dag; het is vol­ko­men goed om dit cij­fer te over­schrij­den. Toxines zijn ver­ant­woor­de­lijk voor een groot deel van haar­uit­val pro­ble­men. Gefilterd water bevat geen ele­men­ten zoals lood of chloor; dit is nodig voor gezond haar.

Neem dage­lijks een mul­ti­vi­ta­mi­ne­pil: Ernstige haar­uit­val kan een dui­de­lij­ke indi­ca­tie zijn dat er een aan­tal ont­bre­ken­de voe­dings­stof­fen in uw sys­teem. Samen met een uit­ge­ba­lan­ceerd dieet heb­ben we ook wat vita­mi­ne­sup­ple­men­ten nodig om de tekort­ko­min­gen snel te cor­ri­ge­ren. Hoe lan­ger de gebre­ken in het lichaam blij­ven, hoe erger het haar­uit­val pro­bleem wordt. Multivitamine pre­pa­ra­ten kun­nen wor­den gekocht in een her­vor­ming huis of apo­theek. U met uw arts pra­ten voor­dat u de tablet­ten koopt om erach­ter te komen wat het bes­te voor u is.

Voor de mees­te men­sen is het moei­lijk: om cafe­ï­ne te ver­min­de­ren. Cafeïne werkt als een diu­re­ti­cum dat ervoor zorgt dat je vaker naar het toi­let gaat, met als gevolg dat je meer vocht vrij­laat dan nodig is. Dit leidt tot uit­dro­ging; een aan­doe­ning die velen van ons niet eens bewust zijn van, die op zijn beurt van invloed op het haar. Beperk de inna­me van cafe­ï­ne en ver­vang het door een kop­je krui­den­thee of gewoon water.

Conclusie tips voor haaruitval problemen:

Wanneer de voe­dings­stof­fen in het lichaam niet vol­doen­de zijn om hun taak uit te voe­ren, de onba­lans beïn­vloedt ver­schil­len­de func­ties in het lichaam, met inbe­grip van de manier waar­op het haar groeit. Beschadigde fol­li­kels ver­oor­zaakt door slech­te voe­ding lei­den tot haar­uit­val.

Oorzaken van kale plekken bij vrouwen

Bij vrou­wen komt haar­uit­val zel­den voor in de vorm van vlek­ken of kale plek­ken. Dit bete­kent ech­ter niet dat het nooit zal gebeu­ren, omdat er omstan­dig­he­den zijn die het kun­nen ver­oor­za­ken. Bij vrou­wen, haar­uit­val in de vorm van pat­ches kan optre­den als gevolg van ziek­te of ande­re oor­za­ken. Dit pro­bleem is zeld­zaam bij vrou­wen, maar wan­neer het zich voor­doet, het gebeurt over het alge­meen tij­dens de meno­pau­ze of kort na het begin van de meno­pau­ze.

Het vol­gen­de beschrijft de ver­schil­len­de soor­ten haar­uit­val en de oor­za­ken bij vrou­wen.

Androgene alopecia

Dit type van haar­uit­val komt vaak voor bij man­nen en wordt aan­ge­duid als man­ne­lij­ke kaal­heid. Ondanks de naam kun­nen vrou­wen ook een soort­ge­lijk type kalen­de patroon erva­ren, waar­bij het haar sterk dun­ner wordt en kale plek­ken op de hoofd­huid en ook aan de zij­kan­ten ver­schij­nen. Haaruitval wordt ver­oor­zaakt door het hor­moon DHT, die de haar­zak­jes blok­keert en ervoor zorgt dat het haar krimpt en dun is.

Haaruitval kan gene­tisch zijn of als gevolg van het hoge niveau van cir­cu­le­ren­de andro­ge­nen ver­oor­zaakt door een ande­re ziek­te. Bij vrou­wen, poly­cys­te­mie­lend eier­stok­syn­droom, meno­pau­ze, zwan­ger­schap, anti­con­cep­tie medi­cij­nen en peri-meno­pau­ze kan dit soort kaal­heid ver­oor­za­ken.

Behandeling van androgene alopecia

De FDA heeft goed­ge­keurd Minoxidil voor de behan­de­ling van kale plek­ken; het is een actu­e­le toe­pas­sing en wordt gebruikt voor de behan­de­ling van andro­ge­ne haar­uit­val. Er zijn ande­re medi­cij­nen en een aan­tal cor­ti­co­ste­ro­ï­den die art­sen kun­nen aan­be­ve­len om het pro­bleem te behan­de­len.

Alopecia Areata

Alopecia are­a­ta is een ander type van haar­uit­val die vrou­wen en man­nen beïn­vloedt; het ver­oor­zaakt kaal­heid in de pun­ten op de hoofd­huid. Dit type van haar­uit­val is zeer plot­se­ling en de vorm van de vlek is over het alge­meen rond. De haar­zak­jes wor­den per onge­luk aan­ge­val­len door het immuun­sys­teem van het lichaam. Vanuit het oog­punt van de betrok­ke­ne is dit nog­al een kost­ba­re ver­gis­sing! Het goe­de nieuws is dat het pro­bleem tij­de­lijk is, op voor­waar­de dat de oor­zaak onmid­del­lijk wordt geï­den­ti­fi­ceerd en aan­ge­pakt. Haargroei neemt over het alge­meen weer toe naar nor­maal, en in som­mi­ge geval­len kan het ook optre­den zon­der behan­de­ling.

Behandeling Alopecia Areata

Steroïde injec­ties en crè­mes, minoxi­dil en cyclospo­ri­ne even­als ande­re behan­de­lin­gen kun­nen wor­den aan­be­vo­len door de arts voor de behan­de­ling van alope­cia are­a­ta.

Behandelingen vari­ë­ren afhan­ke­lijk van het type pro­bleem, de ware reden voor de kaal­heid van de per­soon en de gezond­heids­toe­stand van de per­soon. Bijvoorbeeld, een schim­mel­in­fec­tie op de hoofd­huid ver­eist een ander type behan­de­ling, zoals geschik­te schim­mel­do­den­de genees­mid­de­len.

U uzelf hel­pen door het hou­den van een even­wich­ti­ge voe­ding en het drin­ken van veel water. Zorg ervoor dat u ten min­ste drie tot vier keer per week te ver­plaat­sen.

Verander je levensstijl om je haar te houden

In een wereld van over­ma­ti­ge luxe en zelf­ge­noeg­zaam­heid, heb­ben we vaak de nei­ging om te veel uit­ge­ven. Dit leidt op zijn beurt tot een aan­tal gezond­heids­pro­ble­men, want laten we eer­lijk zijn: te veel van het goe­de is echt te slecht. Neem bij­voor­beeld het eten, af en toe een ham­bur­ger is pri­ma, een beet­je zelf­ver­wen­ne­rij kan je geluk­kig maken. Maar het slik­ken van junk­food elke dag zal alleen maar lei­den tot obe­si­tas, die op zijn beurt ver­oor­zaakt vele ande­re gezond­heids­pro­ble­men. Dan heb je acne en vlek­kei­ge huid van al het vet; Spijsverteringsproblemen van het pro­be­ren om vet over­be­las­ting te ver­te­ren, en zo gaat de lijst ver­der.

Op een gege­ven moment, slech­te eet­ge­woon­ten zal invloed heb­ben op ons haar, omdat het lichaam heeft om voe­dings­stof­fen te absor­be­ren en ze te leve­ren aan de hoofd­huid. Zonder voe­dings­stof­fen ster­ven de wor­tels af en valt het haar uit. De duur­ste sham­poos of haar­be­han­de­lin­gen zul­len niet wer­ken.

Onder alle gea­van­ceer­de genees­mid­de­len, laser­be­han­de­lin­gen, haar­t­rans­plan­ta­ties en ande­re vor­men van behan­de­ling, is er een basis­ty­pe van de behan­de­ling die we lie­ver over het hoofd. Het aan­bren­gen van ver­an­de­rin­gen in onze levens­stijl – dit is eigen­lijk een zeer effec­tie­ve manier van behan­de­len. Bijvoorbeeld, als je een zeer stress­vol­le baan die je bang maakt veel en zet je maag uit stress, denk je niet dat het tijd is om te zoe­ken naar een nieu­we baan? Geen baan is zoveel ellen­de waard. En hoe kun je 70 jaar wer­ken als je ziek wordt? Als we dag in, dag uit last heb­ben van stress, moet het ergens een klep heb­ben, en de gewens­te klep is vaak je haar.

Overmatig alco­hol­ge­bruik, roken en drugs­ge­bruik lei­den uit­ein­de­lijk tot een vol­le­di­ge afbraak van lichaams­func­ties. Dit ver­val omvat ook je haar. Alcohol voor­komt dat belang­rij­ke voe­dings­stof­fen van het berei­ken van de fol­li­kels, waar­door het haar te ster­ven en te mis­luk­ken. Door een gebrek aan ade­qua­te voe­ding kan er geen nieuw haar groei­en.

Zowel over­ma­ti­ge stress en voe­dings­te­kor­ten kan lei­den tot haar­uit­val. Er zijn ver­schil­len­de essen­ti­ë­le oli­ën zoals roze­ma­rijn of salie die kun­nen wor­den gebruikt om de hoofd­huid te mas­se­ren om het haar te voe­den en haar­groei te sti­mu­le­ren. Nog belang­rij­ker is om zich te ont­doen van ver­sla­ving gewoon­ten die alleen lei­den tot bescha­digd haar is de bete­re optie. Verminder alco­hol­ge­bruik, gooi de siga­ret­ten weg en begin met een gezond dieet dat het lichaam voor­ziet van alle essen­ti­ë­le voe­dings­stof­fen.

Omgaan met haaruitval bij jonge vrouwen

Haaruitval is al erg genoeg als we ouder wor­den, maar het is echt ondenk­baar dat dit gebeurt op jon­ge leef­tijd. Helaas over­komt het som­mi­ge jon­ge vrou­wen en man­nen. De jon­gens, natuur­lijk, heb­ben hun macho har­nas dat ze terug kun­nen val­len op. Jonge vrou­wen heb­ben het erg moei­lijk. Vrienden kun­nen wreed zijn, en som­mi­gen van hen kun­nen zich in het geheim ver­heu­gen in je onge­luk, en dat kan heel snel gebeu­ren. Als u wor­stelt met vra­gen over wat te doen, lees dan ver­der om wat nut­ti­ge infor­ma­tie te vin­den.

Misschien heb je net de onge­wens­te erva­ring dat uw per­fec­te wereld is ver­nie­tigd door het vin­den van een haar­mas­sa op je kus­sen! Je voelt met­een je hoofd, maar het haar lijkt er alle­maal te zijn. In de komen­de week gebeurt het steeds vaker het­zelf­de. Je hart gaat tekeer, en je begint je voor te stel­len dat je kaal bent, daar­om zit je waar­schijn­lijk opge­slo­ten in de fabel van de kin­de­ren zoals Rapunzel.

Proberen om de situ­a­tie te illu­stre­ren kan niet ont­snap­pen aan de angst­aan­ja­gen­de rea­li­teit van jon­ge vrou­wen ver­lie­zen hun haar. Waarom over­komt mij dit?” is waar­schijn­lijk de uni­ver­se­le vraag die alle jon­ge vrou­wen met haar­uit­val zich stel­len. We wil­len bespre­ken waar­om haar­uit­val optreedt bij jon­ge vrou­wen. Maar voor­dat we dat doen, wil­len we iets posi­tiefs behan­de­len – hoe haar­uit­val bij jon­ge vrou­wen te behan­de­len.

Behandeling wordt over het alge­meen beslo­ten op basis van de oor­zaak van het pro­bleem. Een tekort aan voe­dings­stof­fen kan wor­den ver­hol­pen, bij­voor­beeld door het dieet te ver­an­de­ren en het nemen van een vita­mi­ne­sup­ple­ment om de ont­bre­ken­de voe­dings­stof­fen te leve­ren.

In geval van trau­ma of stress kan een the­ra­pie­ses­sie met een spe­ci­a­list hel­pen om de onder­lig­gen­de oor­za­ken van de stress te bepa­len. Zodra de oor­za­ken zijn geï­den­ti­fi­ceerd, kun­nen pas­sen­de maat­re­ge­len wor­den geno­men om de per­soon te bevrij­den van de stress situ­a­tie of om de stress te ver­wij­de­ren uit het leven. Trauma is iets dat gebeurt en we leven door; het kan niet wor­den geë­li­mi­neerd, maar we kun­nen leren om te gaan met de ver­woes­ten­de gevol­gen.

Regelmatige haar­mas­sa­ges zijn zeer nut­tig om het bloed te hel­pen cir­cu­le­ren vrij­er. Verbeterde bloed­cir­cu­la­tie leidt tot een bete­re haar­groei. Afhankelijk van de ernst van het pro­bleem, zijn er actu­e­le crè­mes en loti­ons, medi­cij­nen, manie­ren om het haar te weven en om haar te trans­plan­te­ren om het pro­bleem te behan­de­len.

de oor­za­ken te tra­ce­ren; deze kun­nen vari­ë­ren van trau­ma, stress, voe­dings­te­kor­ten, hor­mo­na­le one­ven­wich­tig­he­den, ziek­ten en infec­ties. Er zijn vele ande­re oor­za­ken, zoals erfe­lij­ke oor­za­ken en reac­ties op bepaal­de medi­cij­nen.

Essentiële vitaminen om haarstructuur te behouden

Haaruitval, zelfs de term maakt ons hui­ve­ren – zelfs met een dik­ke pod voe­len we ons een beet­je ang­stig bij de gedach­te van haar­uit­val. Voor som­mi­ge men­sen is het niet alleen angst, maar helaas ook een rea­li­teit. Het is echt een ver­schrik­ke­lijk ding als je begint te ver­lie­zen je haar. Dit kan gebeu­ren op elke leef­tijd en om vele ver­schil­len­de rede­nen. Soms frus­tre­ren de art­sen ons uit­ein­de­lijk alleen met de lan­ge lijst van moge­lijk­he­den waar ze ons van beschul­di­gen. Serieus, als we de lijst ver­ken­nen, kun­nen we echt oud zijn en kaal­heid zal geen pro­bleem meer zijn!

Haaruitval is eigen­lijk steeds vaker als meer en meer men­sen heb­ben pro­ble­men met haar­uit­val in ver­schil­len­de sta­dia van hun leven. Zeer jon­ge men­sen en zelfs tie­ners kun­nen haar­uit­val erva­ren. Een van de belang­rijk­ste rede­nen waar­om men­sen last heb­ben van haar­uit­val, afge­zien van gene­ti­sche rede­nen, is het ont­bre­ken van belang­rij­ke vita­mi­nen in het lichaam.

Wanneer we eten, wor­den de vita­mi­nen uit het voed­sel geab­sor­beerd in het lichaam en door­ge­ge­ven aan de ver­schil­len­de delen van het lichaam. Vitaminen wor­den gebruikt voor de gerich­te voe­ding en ver­ster­king van ver­schil­len­de lichaams­de­len en het hele lichaam. Het pro­bleem van haar­uit­val ont­staat wan­neer het ver­mo­gen van het lichaam om voe­dings­stof­fen te absor­be­ren uit voed­sel is aan­ge­tast. Wanneer dit pro­bleem zich voor­doet, zul­len art­sen eerst bepa­len wat de ver­stop­ping van de inna­me van voe­dings­stof­fen ver­oor­zaakt. Wanneer het lichaam heeft ver­lo­ren zijn ver­mo­gen om vita­mi­nen en mine­ra­len te absor­be­ren, voe­dings­sup­ple­men­ten wor­den voor­ge­schre­ven in pil of tonic vorm om voe­dings­ba­lans in het lichaam te her­stel­len.

Een van de voor­de­len van vita­mi­nen voor haar is het blok­ke­ren van de pro­duc­tie van dihy­dro­tes­tos­te­ron (DHT), dat is de belang­rijk­ste reden voor haar­uit­val. Vitaminen sti­mu­le­ren ook bescha­dig­de haar­zak­jes, voe­den de hoofd­huid, gene­zen infec­ties en bevor­de­ren haar­groei.

 • B‑vitamines zijn essen­ti­eel voor de pre­ven­tie van haar­uit­val. Foliumzuur behoort tot de groep B‑vitamines en leidt tot voor­tij­di­ge ver­grij­zing van het haar in geval van een tekort. B‑vitamines zijn over­vloe­dig in natuur­lij­ke voe­dings­mid­de­len zoals bloem­kool, eie­ren, erw­ten en bonen.
 • Vitamine C is zeer nut­tig om de bloed­cir­cu­la­tie in de hoofd­huid te ver­ho­gen en ervoor te zor­gen dat de fol­li­kels vol­doen­de wor­den voor­zien van voe­dings­stof­fen. De aan­be­vo­len dage­lijk­se dosis voor ons is 2000 mg.
 • Biotine is nodig om gezond haar en huid te behou­den; het kan hel­pen bij de pre­ven­tie of het ver­tra­gen van kaal­heid vol­gens man­ne­lijk patroon. Het kan wor­den gevon­den in zon­ne­bloem­pit­ten, soja­bo­nen, lin­zen, wal­no­ten, haver en groe­ne erw­ten.
 • Vitamine E is nodig om de gezond­heid van de hoofd­huid te ver­be­te­ren, het bloed zuur­stof te geven en de bloed­cir­cu­la­tie te bevor­de­ren.

Onderzoek naar remedies voor haaruitval

Langzaam reke­ning hou­dend met dun­ner of mis­schien val­lend haar zal reke­ning hou­den met je leven en ver­oor­za­ken u stress en con­stan­te zor­gen. We weten dat nie­mand echt graag zijn haar ver­liest, en we wil­len u hel­pen begrij­pen wat er met uw kro­ning gebeurt.

Naarmate meer en meer haar­ver­zor­gings­pro­duc­ten op de markt komen en de inko­mens en levens­stan­daard stij­gen, pro­be­ren men­sen vaak nieu­we pro­duc­ten om het haar er mooi­er uit te laten zien. Televisie en de films zijn krach­ti­ge moti­va­to­ren om ons er mooi uit te laten zien. Wanneer we zien een mooie vrouw recla­me haar­ver­zor­gings­pro­duc­ten, we zel­den den­ken dat we wil­len de look meer dan het pro­duct zelf.

Haaruitval is uit­ge­groeid tot een zeer gro­te indu­strie van­daag; Mensen van alle leef­tij­den lij­den aan haar­uit­val en zijn op zoek naar onmid­del­lij­ke oplos­sin­gen. Alopecia of kaal­heid kan ieder­een aan­val­len op elk gewenst moment. Heel een­vou­dig, een kaal­heid ont­staat wan­neer de haar­zak­jes stop­pen met het pro­du­ce­ren van haar.

Er zijn ver­schil­len­de soor­ten haar­uit­val van de pro­gres­sie­ve soort waar de mees­te man­nen begin­nen om een kaal­heid te krij­gen van voor naar de zij­kan­ten en onder­ste­bo­ven. Een ander type van haar­uit­val is het haar­ver­lies in vlek­ken die kun­nen optre­den bij man­nen of vrou­wen als gevolg van een hor­mo­na­le onba­lans of har­de medi­ca­tie. De meest ern­sti­ge vorm is tota­le haar­uit­val; het is niet zeker of er erfe­lij­ke fac­to­ren zijn betrok­ken. De moder­ne weten­schap werkt nog steeds aan dit pro­bleem.

De mythe dat heel slim­me men­sen vaak een kaal­heid krij­gen is pre­cies dat – een mythe. Er zijn ver­schil­len­de rede­nen waar­om men­sen kun­nen begin­nen met het ver­lie­zen van haar, maar een over­maat in de her­se­nen afde­ling is niet de oor­zaak van haar­uit­val. Haaruitval des­kun­di­gen bewe­ren vaak dat over­ma­ti­ge stress kan lei­den tot haar­uit­val. Dit kan waar zijn omdat te veel stress leidt tot ande­re pro­ble­men in het lichaam. Bijvoorbeeld, stress door con­stan­te zor­gen kan lei­den tot ver­lies van eet­lust. Als de hoofd­huid niet het nodi­ge voed­sel ont­vangt, kan het haar niet goed groei­en.

De obses­sie met haar en zijn ver­lies werd reeds opge­no­men in geschie­de­nis door de oude Egyptenaren en De Grieken. Geen ech­te oplos­sing is ooit gevon­den om vol­le­dig te gene­zen kaal­heid. Dankzij de enor­me voor­uit­gang in de medi­sche weten­schap, heb­ben we nu laser­be­han­de­lin­gen en haar­t­rans­plan­ta­tie chi­rur­gie om een slech­te situ­a­tie op te los­sen.

Haaruitval treedt niet op zon­der een onder­lig­gend pro­bleem; een con­sult met een arts is nood­za­ke­lijk om erach­ter te komen wat het ech­te pro­bleem is. Normaal gespro­ken, door de behan­de­ling van het ech­te pro­bleem, haar­uit­val is ook geë­li­mi­neerd.

Hulp vinden bij haaruitval

Haaruitval vergt tijd en geduld om het pro­bleem naar tevre­den­heid te onder­zoe­ken en ade­quaat te behan­de­len. We moe­ten ech­ter niet te zelf­ge­noeg­zaam zijn, omdat haar­uit­val een vroeg­tij­dig waar­schu­wing kan zijn voor een ern­stig medisch pro­bleem. Het is vei­lig om te zeg­gen dat haar­uit­val vaak wordt ver­oor­zaakt door een onder­lig­gend pro­bleem. Een arts is de bes­te per­soon om te raad­ple­gen om de ware oor­zaak van haar­uit­val te bepa­len.

Aangezien de eer­ste stap is om uit te vin­den waar­om je haar valt, is het raad­zaam om geen tijd te ver­spil­len op zoek naar medi­sche hulp. Er zijn veel ver­schil­len­de oor­za­ken van haar­uit­val die tij­de­lijk of per­ma­nent kun­nen zijn. Sommige haar­uit­val pro­ble­men ver­ei­sen medi­sche behan­de­ling, ande­ren niet. Oorzaken van haar­uit­val, die vaak wor­den gevon­den als de oor­zaak van het pro­bleem, omvat­ten medi­ca­tie, gene­ti­ca, dieet, over­ma­tig gebruik van hard haar behan­de­lin­gen, ziek­te, ver­sla­ven­de gewoon­ten en stress.

Een van de meest voor­ko­men­de en onscha­de­lijk (met uit­zon­de­ring van het ego) van alle haar­uit­val pro­ble­men is man­ne­lij­ke kaal­heid. Geen medi­sche behan­de­ling wordt aan­be­vo­len voor dit soort pro­ble­men. Het pro­bleem heeft zijn wor­tels niet in een medi­sche toe­stand. Artsen raden over het alge­meen com­mer­ci­ë­le haar­res­tau­ra­tie behan­de­lin­gen, een haar­stuk of een haar­t­rans­plan­ta­tie.

Voor som­mi­ge soor­ten haar­uit­val ver­oor­zaakt door onze eigen acties, er is een zeer een­vou­di­ge reme­die. Stop het effect en geef de haar­zak­jes de tijd om te gene­zen en kracht te her­win­nen. Het haar zal stop­pen met val­len zodra de fol­li­kels gezond genoeg zijn. Te veel haar­be­han­de­lin­gen met behulp van har­de che­mi­ca­li­ën wor­den alleen gebruikt om de fol­li­kels bescha­di­gen en haar­groei te stop­pen. Op dezelf­de manier kan over­ma­tig gebruik van alco­hol en cafe­ï­ne haar­groei voor­ko­men en lei­den tot haar­uit­val. Het haar­ver­lies ver­oor­zaakt door zwan­ger­schap en beval­ling is te wij­ten aan hor­mo­na­le ver­an­de­rin­gen in het lichaam, die auto­ma­tisch oplos­sen na de geboor­te van het kind.

Er zijn een aan­tal oor­za­ken van haar­uit­val die medi­sche behan­de­ling nodig heb­ben om te stop­pen of omke­ren van het pro­bleem. Bijvoorbeeld, als u een schild­klier pro­bleem, of bloed­ar­moe­de, hoge koorts, infec­ties, enz., alleen een arts kan de juis­te behan­de­ling voor­schrij­ven. Ten eer­ste moet de ziek­te wor­den behan­deld en vol­le­dig wor­den gene­zen. Normaal gespro­ken lost het pro­bleem van haar­uit­val zich­zelf op zodra de onder­lig­gen­de ziek­te wordt behan­deld. Slechts in zeld­za­me geval­len is ver­de­re behan­de­ling ver­eist.

Sommige men­sen kie­zen om medi­sche hulp te zoe­ken als haar­uit­val is niet een medisch pro­bleem dat het ver­oor­zaakt. Dit type van haar­uit­val kan per­ma­nent zijn en al snel merk­baar en gênant. Haarrestauratie behan­de­lin­gen kan de bes­te optie in der­ge­lij­ke geval­len.

Follikel injecties om haaruitval te behandelen

Haaruitval is een term waar we steeds meer over horen. Het pro­bleem treft man­nen en vrou­wen van ver­schil­len­de leef­tij­den als gevolg van ver­schil­len­de fac­to­ren. Er zijn ver­schil­len­de soor­ten behan­de­lin­gen, waar­on­der chi­rur­gi­sche ingre­pen, die een goed sla­gings­per­cen­ta­ge heb­ben. Als u ech­ter niet al te geïn­te­res­seerd bent in een lan­ge­re chi­rur­gi­sche ingreep, u kie­zen voor een fol­li­ke­lin­jec­tie­be­han­de­ling op basis van de nieu­we behan­de­ling na de kloon­pro­ce­du­re. Dit type behan­de­ling is nog niet beschik­baar voor het publiek, maar het wordt steeds een win­naar als het gaat om het ina­de­men van nieuw leven in geverfd haar.

De fol­li­kel injec­ties zijn geba­seerd op twee oude­re behan­de­lin­gen waar­bij haar wordt getrans­plan­teerd, het­zij uit het eigen lichaam of van iemand anders. De trans­plan­ta­tie van lichaams­haar op de hoofd­huid is niet altijd suc­ces­vol geble­ken; Lichaamshaar gedijt niet goed op de hoofd­huid, dat is waar­schijn­lijk de reden waar­om ze goed groei­en op het lichaam op alle. De twee­de metho­de is ook niet erg suc­ces­vol, omdat er een hoog risi­co op afsto­ting in getrans­plan­teerd weef­sel bestaat.

De fol­li­ke­lin­jec­tie is geba­seerd op het vori­ge trans­plan­ta­tie­con­cept, maar gebruikt het eigen haar, dus er is vrij­wel geen risi­co op afsto­ting. Dit type behan­de­ling werkt alleen bij men­sen die ten min­ste een klein per­cen­ta­ge van gezon­de fol­li­kels die nog steeds haar pro­du­ce­ren.

De fol­li­kels bevat­ten een aan­tal ver­schil­len­de cel­ty­pes, en klo­nen som­mi­ge van hen is moge­lijk. Gezonde haar­zak­jes wor­den geno­men van de hoofd­huid van de per­soon voor behan­de­ling. Hoewel niet de hele fol­li­kel kan wor­den her­bouwd, kan een deel van de stei­gers zoda­nig wor­den gebouwd dat de hoofd­huid wordt ver­oor­zaakt om het pro­ces te vol­tooi­en.

Verschillende cel­len kun­nen wor­den gekweekt in een labo­ra­to­ri­um uit een donor­fol­li­kel. Zodra de cel­len klaar zijn, wor­den ze geïn­jec­teerd in de hoofd­huid. Het nadeel van de behan­de­ling is dat elk fol­li­kel­stei­ger indi­vi­du­eel in de hoofd­huid moet wor­den geïn­jec­teerd op de plaats waar deze zich moet bevin­den. We heb­ben het over waar­schijn­lijk hon­der­den injec­ties om een ade­qua­te dek­king van een kale plek te berei­ken. Het kan wor­den beschouwd als een tatoe­a­ge op de hoofd­huid, omdat de injec­ties niet diep door­drin­gen.

De behan­de­ling wordt meest­al uit­ge­voerd in ver­schil­len­de ses­sies van­we­ge het aan­tal injec­ties. De hoofd­huid zal zeer sterk jeu­ken na zoveel sla­gen, maar je jezelf niet krab­ben. Neem wat para­ce­te­mol om de jeuk onder con­tro­le te hou­den. Follikels meest­al een paar dagen duren om te wen­nen aan hun nieu­we huis, wen­nen aan het mili­eu en dan begin­nen met haar­pro­duc­tie.

Voedingsmiddelen die u helpen uw haar te houden

Er zijn een aan­tal fac­to­ren die lei­den tot haar­uit­val, met inbe­grip van slech­te voe­ding, schild­klier ziek­te, medi­ca­tie, hor­mo­na­le pro­ble­men en che­mo­the­ra­pie. Heb je ooit gemerkt dat in som­mi­ge cul­tu­ren men­sen heb­ben zeer luxe haar­groei met beperk­te haar­uit­val pro­ble­men? In de wes­ter­se samen­le­ving, het haar­uit­val pro­bleem is vrij wijd­ver­breid, omdat het dieet dat men­sen eten mist essen­ti­ë­le voe­dings­stof­fen. Te veel eten is geen oplos­sing, omdat voe­dings­stof­fen nog steeds uit het lichaam kun­nen wor­den gehaald.

Het lichaam heeft een groot aan­tal vita­mi­nen, mine­ra­len, vet­zu­ren en fyto­nu­tri­ën­ten nodig om te genie­ten van een goe­de gezond­heid. Het voed­sel dat we eten bepa­len hoe gezond haar­groei is en of we ons haar kun­nen hou­den of dat het niet door­gaat als gevolg van tekor­ten aan voe­dings­stof­fen.

De vol­gen­de lijst is een gids voor wat moet wor­den gecon­su­meerd en waar­om deze voe­dings­mid­de­len moe­ten wor­den gecon­su­meerd. Lezers wordt gead­vi­seerd om ver­der onder­zoek te doen om de lijst uit te brei­den.

 • Sojabonen: Ijzer helpt pro­du­ce­ren hemo­glo­bi­ne, die zuur­stof levert aan het weef­sel, en vita­mi­ne E helpt bloed beter cir­cu­le­ren in het hoofd gebied. Sojabonen heb­ben een hoog gehal­te aan ijzer en vita­mi­ne E. Probeer gekook­te bonen toe te voe­gen aan sala­des en vlees­ge­rech­ten.
 • Kikkererwten: een ander zeer nut­tig type bonen gevuld met vita­mi­ne B6 en zink, die bei­de nodig zijn voor gezond haar. Zink werkt samen met vita­mi­ne A om eiwit­ten te bou­wen voor haar. Een gebrek aan zink en vita­mi­ne A leidt tot roos, wat kan lei­den tot haar­uit­val pro­ble­men. Kikkererwten kun­nen wor­den toe­ge­voegd aan sala­des, vlees en gevo­gel­te­ge­rech­ten.
 • Amandelen: De mees­te men­sen heb­ben de val­se indruk dat aman­de­len een hoog cho­les­te­rol­ge­hal­te ver­oor­za­ken. Amandelen zijn een van de bes­te bron­nen van ijzer, eiwit en vita­mi­ne E. Ze zijn ook een cho­les­te­rol­ver­la­gend voed­sel. Hoog cho­les­te­rol kan lei­den tot haar­uit­val en aman­de­len kun­nen hel­pen voor­ko­men dat dit.
 • Melk: Koemelk is een goe­de bron van jodi­um die cal­ci­um biedt voor ster­ke bot­ten, tan­den en gezond haar. Melk ver­rijkt met cal­ci­um, eiwit­ten en vita­mi­nen is een all­round goe­de bron van voe­dings­stof­fen voor gezond haar.
 • Volkoren: bevat sili­ca en ijzer; Silica wordt zel­den gevon­den in het wes­ter­se dieet. Het is zeer nood­za­ke­lijk omdat het helpt het lichaam absor­be­ren voe­dings­stof­fen beter.
 • Vis: Bepaalde vet­te vis zoals zalm, makreel en sar­di­nes zijn een rij­ke bron van omega‑3 vet­zu­ren. Deze essen­ti­ë­le zuren kun­nen hel­pen voe­den de fol­li­kels om gezon­de haar­groei te bevor­de­ren en kaal­heid te voor­ko­men.

Haaruitval – Tijdige hulp is belangrijk!

De eer­ste keer zien we wat extra haar in de bor­stel of op het kus­sen en we heb­ben onder­ge­dom­peld in de diep­ten van ellen­de. Voor vrou­wen, haar­uit­val is echt ondenk­baar, en voor de jon­gens is het ook niet gemak­ke­lijk. Haaruitval is behan­del­baar, maar kaal­heid is niet altijd te gene­zen. Dit hangt af van de per­soon en de ernst van het pro­bleem. In de mees­te geval­len, ern­sti­ge haar­uit­val leidt uit­ein­de­lijk tot per­ma­nen­te kaal­heid. Er zijn kaal­heid behan­de­lin­gen die posi­tie­ve resul­ta­ten heb­ben aan­ge­toond, maar het vin­den van een blij­ven­de gene­zing kan moei­lijk zijn.

Maak niet de fout die veel men­sen heb­ben gemaakt en betreur; Negeer niet de vroe­ge waar­schu­wings­sig­na­len van haar­uit­val. Zoals met elke ziek­te, vroe­ge opspo­ring van het pro­bleem kan lei­den tot een reme­die, ter­wijl late detec­tie bete­kent vaak dat het pro­bleem is te gea­van­ceerd om te wor­den behan­deld. Kanker is een vrij ern­sti­ge ver­ge­lij­king, maar het is een typisch voor­beeld.

Iedereen beschrijft het ver­lies van onge­veer 100 stren­gen van haar als nor­maal, maar over 50 stren­gen per dag moet wor­den onder­zocht. Ernstige vroeg­tij­di­ge waar­schu­wings­sig­na­len van haar­uit­val pro­ble­men zijn:

 • Dunner wor­dend haar waar­bij de hoofd­huid plot­se­ling beter zicht­baar is dan voor­heen
 • Veel haar links op het kus­sen elke och­tend
 • Na elke bor­stel veel haar in de haar­bor­stel
 • Veel haar­uit­val ver­stopt de afvoer na het dou­chen
 • Haar valt gemak­ke­lijk als je je han­den rij­den door je haar

Deze din­gen mogen niet gebeu­ren onder nor­ma­le omstan­dig­he­den; als ze gebeu­ren, is het beter om een arts te zien om zeker te weten wat het pro­bleem is. Zodra de arts voert een aan­tal tests, het onder­lig­gen­de pro­bleem dat haar­uit­val ver­oor­zaakt wordt ont­huld. Artsen over het alge­meen eerst de behan­de­ling van het pro­bleem dat haar­uit­val ver­oor­zaakt. U ook een vita­mi­ne sup­ple­ment, ver­an­der je dieet om zich te ont­doen van alle vet­ten en sui­kers die niet goed zijn voor de haar­groei, en bewe­gen een beet­je. Dit zal u hel­pen hand­ha­ven van een gezond lichaam en ook een gezon­de haar­groei.

Van pil­len tot haar­uit­val tonics en ande­re behan­de­lin­gen, er is waar­schijn­lijk iets voor jou die er zijn. Maar neem niets en gebruik niets tot­dat je zeker weet dat het vei­lig is om dat te doen. Het ech­te pro­bleem moet wor­den geï­den­ti­fi­ceerd voor­dat u een behan­de­ling onder­gaan. Niet alle haar­uit­val pro­ble­men zijn gene­tisch of hor­mo­naal. Het kan een aller­gi­sche reac­tie op een pro­duct dat u gebruikt dat haar­uit­val ver­oor­zaakt.

Haaruitval en hypnose therapie

Iedereen die heeft erva­ren de pure lij­dens­weg van haar­uit­val zal begrij­pen waar­om men­sen wan­ho­pig op zoek zijn naar behan­de­ling die het pro­ces omkeert. Niemand, 25 of 85 jaar oud, wil zijn haar ver­lie­zen. Haaruitval gebeurt om ver­schil­len­de rede­nen, maar er zijn behan­de­lin­gen die het stop­pen, voor­ko­men dat ver­de­re haar­uit­val en het bevor­de­ren van haar­groei.

In 2009 publi­ceer­de het International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis bevin­din­gen die wij­zen op de ster­ke moge­lijk­heid om hyp­no­se te gebrui­ken als een behan­de­ling voor alope­cia are­a­ta. Dit type van haar­uit­val komt voor in vlek­ken en wordt over het alge­meen ver­oor­zaakt wan­neer het immuun­sys­teem van het lichaam lan­ceert een zelf­aan­val.

Het geloof van men­sen in hyp­no­se is ver­deeld in een geloof en een vol­le­dig onge­loof daar­in. Laten we aan het begin van één ding dui­de­lijk maken dat hyp­no­se op zich haar­uit­val niet kan gene­zen; ech­ter, door mid­del van sug­ges­tie­ve the­ra­pie, men­sen kun­nen genie­ten van een bete­re gees­te­lij­ke gezond­heid, wat leidt tot min­der haar­uit­val. Weinig stu­dies heb­ben daad­wer­ke­lijk geke­ken naar psy­cho­lo­gi­sche behan­de­lin­gen om haar­uit­val te behan­de­len. Dr. Willemsen, die het onder­zoek uit­voer­de, geloof­de dat hyp­no­the­ra­pie het men­ta­le wel­zijn ver­be­tert, wat op zijn beurt de gezond­heid van de hoofd­huid ver­be­tert.

Achtentwintig men­sen met ern­sti­ge haar­uit­val pro­ble­men wer­den gese­lec­teerd voor de stu­die. Alle men­sen heb­ben al gepro­beerd con­ven­ti­o­ne­le drugs, maar ze zijn niet suc­ces­vol geweest. De indi­vi­du­en onder­gin­gen hyp­no­the­ra­pie voor zes maan­den. De behan­de­ling was geba­seerd op een com­bi­na­tie van stress reduc­tie the­ra­pie en hyp­no­se the­ra­pie voor haar­groei. De bij­een­kom­sten wer­den drie of vier keer per week gehou­den, daar­na eens in de drie weken.

Hypnose the­ra­pie voor haar­uit­val – 100% zon­der bij­wer­kin­gen

12 van de 28 men­sen toon­den posi­tie­ve resul­ta­ten van com­bi­na­tie­the­ra­pie, met nieuw haar groeit tot meer dan 75 pro­cent van het hoofd­huid­ge­bied. Er waren geen bij­wer­kin­gen van de the­ra­pie.

De resul­ta­ten van hyp­no­the­ra­pie voor deze stu­die toon­den aan dat hyp­no­se haar­uit­val effec­tief kan bestrij­den, stress­ni­veaus kan ver­be­te­ren en depres­sie kan ver­min­de­ren. De wer­ke­lij­ke rela­tie tus­sen haar­uit­val en hyp­no­se is nog niet dui­de­lijk. Echter, er wordt aan­ge­no­men dat een gezon­de geest is een geluk­ki­ge geest, die op zijn beurt leidt tot gezon­de haar­groei. De behan­de­ling toont aan dat men­sen die lij­den aan ern­sti­ge psy­cho­lo­gi­sche stress ver­lich­ting van stress door hyp­no­se kan vin­den en tege­lij­ker­tijd het bevor­de­ren van haar­groei.

Hypnose the­ra­pie heeft een lan­ge geschie­de­nis van wordt gebruikt om stress te ver­lich­ten, te ver­lich­ten opge­krop­te span­nin­gen, men­sen te bevrij­den van angst­aan­val­len en in prin­ci­pe her­pro­gram­me­ren de geest om geluk­kig te zijn. Hypnose the­ra­pie is geba­seerd op het prin­ci­pe dat een geluk­ki­ge geest is als een gezond lichaam.

Haaruitval en trichologie

Haaruitval heeft inder­daad een nog­al ver­woes­ten­de effect op man­nen en vrou­wen die helaas gecon­fron­teerd met dit pro­bleem. Het haar­uit­val pro­bleem wordt ver­er­gerd voor­al wan­neer de per­soon het minst ver­wacht het ver­lies. Van gene­ti­ca tot stress, het haar­uit­val pro­bleem kan te wij­ten zijn aan ver­schil­len­de oor­za­ken. De oor­za­ken kun­nen anders zijn, maar zelf­ver­trou­wen en ver­lies van zelf­ver­trou­wen zijn in elke situ­a­tie het­zelf­de.

Waar ga je naar­toe om ant­woor­den te vin­den op je vra­gen, infor­ma­tie te ver­za­me­len en de juis­te behan­de­ling te vin­den? In een woord, een tri­cho­loog – niet een arts, maar een spe­ci­a­list voor ver­schil­len­de soor­ten haar­uit­val en pro­ble­men in ver­band met de hoofd­huid, zoals hard­nek­ki­ge roos.

Trichology ver­wijst naar de weten­schap omgaan met haar en hoofd­huid pro­ble­men. De metho­den voor de behan­de­ling van de pro­ble­men zijn niet medisch geo­ri­ën­teerd, omdat de tri­cho­loog geen offi­ci­ë­le medisch des­kun­di­ge is. Echter, tri­cho­lo­gen zijn opge­leid in fysi­o­lo­gie en ana­to­mie, die zich bezig­hou­den met huid en lichaam, voe­ding, che­mie, haar­pro­ble­men en hoofd­huid­pro­ble­men.

Een bezoek aan een huis­arts kan ervoor zor­gen dat de juis­te behan­de­ling voor het pro­bleem is geba­seerd op de tests die door de arts wor­den uit­ge­voerd en de daar­uit voort­vloei­en­de resul­ta­ten. Er zijn actu­e­le oplos­sin­gen, medi­cij­nen, krui­den­re­me­dies, laser­be­han­de­lin­gen en haar­t­rans­plan­ta­tie chi­rur­gie om het pro­bleem van haar­uit­val op te los­sen.

Wanneer raad­pleeg je een tri­cho­loog? Elk pro­bleem met betrek­king tot de hoofd­huid of het haar is de ver­ant­woor­de­lijk­heid van een gekwa­li­fi­ceer­de tri­cho­loog. De mees­te con­sul­ten met tri­cho­lo­gen wor­den gebruikt om haar­uit­val pro­ble­men op te los­sen. Roos, over­ma­ti­ge olie­pro­duc­tie, vet haar en ande­re pro­ble­men kun­nen lei­den tot dun­ner wor­dend haar en haar­uit­val.

De eer­ste stap in de zoek­tocht naar behan­de­ling door een tri­cho­loog is het maken van een afspraak voor een con­sult. Een onder­zoek van de hoofd­huid en het haar en een bespre­king van de anam­ne­se van de pati­ënt zal vol­gen uit het con­sult. De ana­ly­se ont­hult de onder­lig­gen­de fac­to­ren die haar­uit­val ver­oor­za­ken. Pas nadat de wer­ke­lij­ke oor­za­ken van het pro­bleem zijn geï­den­ti­fi­ceerd, zal de tri­cho­loog het vol­gen­de over­we­gen:

 • Of het pro­bleem beter kan wor­den behan­deld door een arts.
 • Is het pro­bleem ern­stig genoeg om behan­de­ling te ver­die­nen; zo ja, wat voor soort behan­de­ling is ide­aal om het groot­ste voor­deel te bren­gen aan de pati­ënt?
 • Rechtvaardigt het pro­bleem een ope­ra­tie? Als het ant­woord posi­tief is, zal de tri­cho­loog gede­tail­leer­de infor­ma­tie ver­strek­ken over de ver­schil­len­de opties en hel­pen bij het vin­den van een geschik­te kli­niek, een geschik­te chi­rurg en een geschik­te metho­de voor opti­maal gebruik.

Het kan moei­lijk zijn om de juis­te tri­cho­loog te vin­den. Zorg er daar­om voor dat de per­soon is gere­gi­streerd bij het Instituut voor Trichology.

Haaruitval in verband met de menopauze

Haaruitval kan wor­den ver­woes­ten­de, onge­acht de oor­za­ken, zoals zowel man­nen als vrou­wen voe­len de pijn­lij­ke gevol­gen van dit pro­bleem. Haaruitval kan niet echt wor­den geclas­si­fi­ceerd als een ziek­te, maar het kan wor­den ver­oor­zaakt door een ziek­te. Een ande­re reden voor haar­uit­val bij vrou­wen is de meno­pau­ze. Dit is een aan­doe­ning die alle vrou­wen gaan door als ze in hun late jaren ’40 of ouder. Haaruitval ver­oor­zaakt door hor­mo­na­le ver­an­de­rin­gen in het lichaam kan wor­den behan­deld door krui­den­re­me­dies, ver­an­de­rin­gen in levens­stijl en hor­moon­ver­van­gen­de the­ra­pie.

Haaruitval bij vrou­wen tij­dens de meno­pau­ze vloeit voort uit schom­me­lin­gen in hor­moon­spie­gels (oes­tro­geen en tes­tos­teron­ni­veaus). Het is het bes­te om het hor­mo­na­le pro­bleem te behan­de­len en niet het pro­bleem van val­lend haar. De meno­pau­ze is waar­schijn­lijk de moei­lijk­ste fase in het leven van een vrouw; het mar­keert het ein­de van de men­stru­e­le cyclus, die de vrouw van het vrucht­baar­heids­sta­di­um over­brengt naar het sta­di­um van onvrucht­baar­heid. Deze peri­o­de is een van de meest opval­len­de fysie­ke en emo­ti­o­ne­le ver­an­de­rin­gen, en onge­veer 75 pro­cent van de vrou­wen in de meno­pau­ze erva­ring een dun­ner wor­den van hun haar.

Vermindering van oes­tro­geen bete­kent dat tes­tos­te­ron niveaus zijn ver­hoogd, waar­door de haar­zak­jes om min­der haar te pro­du­ce­ren. Deze plot­se­lin­ge daling van oes­tro­geen en de toe­na­me van tes­tos­te­ron is de belang­rijk­ste reden voor haar­uit­val bij vrou­wen tij­dens de meno­pau­ze.

Voor een tijd­je, hor­moon­ver­van­gen­de the­ra­pie voor de behan­de­ling van haar­uit­val tij­dens de meno­pau­ze was de laat­ste schreeuw. Echter, rap­por­ten van eier­stok­kan­ker en borst­kan­ker, hart-en vaat­ziek­ten en bloed­stol­sels al snel geleid men­sen om hun opties te her­o­ver­we­gen.

Een ver­an­de­ring van levens­stijl wordt zeker aan­be­vo­len, en het is de meest kos­ten­ef­fec­tie­ve metho­de voor de behan­de­ling van haar­uit­val met het hoog­ste sla­gings­per­cen­ta­ge. Een uit­ge­ba­lan­ceerd dieet zon­der slech­te vet­ten, geraf­fi­neer­de sui­kers en che­mi­sche addi­tie­ven helpt je om haar­uit­val te bestrij­den. De hele goed­heid van groen­ten en fruit in de vorm van vita­mi­nen, mine­ra­len, eiwit­ten en ande­re ele­men­ten helpt je haar om gezond en sterk te groei­en.

Alcohol en cafe­ï­ne zijn niet goed voor de gezond­heid; Mensen die de nei­ging heb­ben om te veel te drin­ken nodig om dras­tisch te ver­min­de­ren hun inna­me. Zowel cafe­ï­ne als alco­hol blok­ke­ren de absorp­tie­ca­pa­ci­teit van de wor­tels om voe­dings­stof­fen te ver­krij­gen.

Oefening is een must om het lichaam fit te hou­den, stress te ver­lich­ten en het bloed vrij te laten cir­cu­le­ren. Met het juis­te niveau van regel­ma­ti­ge bewe­ging begint het hele lichaam beter te func­ti­o­ne­ren.

Alternatieve genees­kun­de is gebruikt voor eeu­wen om ver­schil­len­de kwa­len te gene­zen. Er zijn bepaal­de krui­den­re­me­dies die haar­groei kun­nen bevor­de­ren. Wat u ook wilt nemen voor de behan­de­ling van meno­pau­ze-gere­la­teer­de haar­uit­val, moet je het doen in over­leg met een arts.

Haaruitval bij tieners

Statistieken tonen aan dat een groei­end per­cen­ta­ge van de tie­ner jon­ge­ren ver­lie­zen hun haar. Het is belang­rijk om te begrij­pen waar­om het pro­bleem zich in de eer­ste plaats voor­doet en, ten twee­de, hoe te voor­ko­men dat het zich voort­zet. Bent u in uw tie­ners pro­be­ren om te gaan met haar­uit­val? Lees ver­der voor een aan­tal waar­de­vol­le infor­ma­tie.

Er zijn vele rede­nen waar­om haar­uit­val optreedt bij jon­ge en oude men­sen. Echter, pro­mi­nen­te oor­za­ken die lei­den tot haar­uit­val kan te wij­ten zijn aan bepaal­de gemeen­schap­pe­lij­ke fac­to­ren. De tie­ner­ja­ren wor­den beschouwd als de bes­te tijd om ple­zier te heb­ben, zor­ge­loos te zijn en te expe­ri­men­te­ren met veel din­gen. Op dit moment zijn we erg trots om onze nieu­we onaf­han­ke­lijk­heid te laten gel­den. Dit kan lei­den tot slech­te eet­ge­woon­ten, omdat de nadruk ligt op ziet er goed uit, die ver­vol­gens blijkt te zijn mager! Anderen aan de ande­re kant van het uiter­ste gaan over­boord met junk­food en wor­den zwaar­lij­vig. Al deze fac­to­ren beïn­vloe­den onze gezond­heid en uit­ein­de­lijk lei­den tot haar­uit­val tot aan de hoofd­huid.

Tieners wil­len expe­ri­men­te­ren met nieu­we haar­kleu­ren om er tren­dy uit te zien en in de menig­te te pas­sen. Dan is er alle fel­le publi­ci­teit voor haar­ver­zor­gings­pro­duc­ten waar­door ze din­gen kopen die ze niet nodig heb­ben. Terwijl de pro­duc­ten maken het haar er modi­eus of sexy, de lan­ge ter­mijn effec­ten zijn scha­de met een gro­te D. De bes­te manier om scha­de aan het haar te voor­ko­men is om te stop­pen met het gebruik van de fan­cy pro­duc­ten en koop een vol­le­dig natuur­lij­ke krui­den­sham­poo en was­mid­del. Kies iets mild in plaats van het kie­zen van pro­duc­ten van­we­ge hun belof­ten of aroma’s.

Om niet aan uw haar te bescha­di­gen, moet u een echt ste­vi­ge beslis­sing om te voor­ko­men dat voort­du­rend ver­an­de­ren van het kap­sel en bena­druk­ken het haar met kachels en strak­ke vlech­ten alleen maar om modi­eus te zijn. Houd dit in gedach­ten – het is beter niet zo modi­eus dan om te begin­nen bal­da­ting op jon­ge leef­tijd. Gels, schui­men en corn­rows, bij­voor­beeld, hel­pen niet om het haar te ver­ster­ken, maar alleen lei­den tot de natuur­lij­ke trek­sterk­te van het haar te wor­den ver­sle­ten.

Niet ieder­een zal dat leuk vin­den, maar het moet gezegd wor­den. In de tie­ner­fa­se wil­len we alles pro­be­ren. Daar is niets mis mee, het maakt alle­maal deel uit van het wake-up pro­ces. Echter, als we pro­be­ren din­gen die scha­de­lijk zijn voor het lichaam en uit­ein­de­lijk steeds ver­slaafd aan din­gen als alco­hol, roken of drugs, we alleen ont­ne­men het lichaam van de essen­ti­ë­le voe­dings­stof­fen. Bij meis­jes ver­zwakt het nemen van anti­con­cep­tie­pil­len op jon­ge leef­tijd hun haar, wat leidt tot haar­uit­val. We heb­ben te maken met dit gebied zelf als we wil­len blij­ven een luxe haar­dos heb­ben.

Remedie voor haaruitval om haargroei te bevorderen

Er is zeker geen tekort aan behan­de­lin­gen voor haar­uit­val beschik­baar op de markt van­daag. We moe­ten ech­ter voor­zich­tig zijn met wat we op onze hoofd­huid gebrui­ken, omdat bepaal­de pro­duc­ten nega­tie­ve effec­ten kun­nen heb­ben. Bovendien rea­ge­ren som­mi­ge pro­duc­ten nega­tief op medi­cij­nen die wor­den inge­no­men.

Kruidenremedies zijn erg popu­lair bij veel men­sen, voor­al omdat deze reme­dies zijn alle­maal natuur­lijk en heb­ben over het alge­meen geen bij­wer­kin­gen. Hoewel er geen garan­tie dat de behan­de­ling zal wer­ken in alle men­sen, is het moge­lijk dat een van de reme­dies met suc­ces zal bevor­de­ren haar­groei.

Natuurlijke genezers voor haaruitval

De anti-haar­uit­val pro­duc­ten waar­van is aan­ge­toond dat ze effec­tief zijn onder meer:

 • Rozemarijn: is een kruid dat meest­al wordt gebruikt in de keu­ken van­we­ge de smaak. Echter, het kruid heeft een ander gebruik – ter bevor­de­ring van de haar­groei. Rozemarijn is gebruikt voor de behan­de­ling van ver­schil­len­de gezond­heids­voor­schrif­ten, zoals aan­doe­nin­gen van de lucht­we­gen, nier­ko­liek, het ver­lich­ten van maag­kram­pen en het bevor­de­ren van haar­groei. Een stu­die werd uit­ge­voerd op het nut van roze­ma­rijn voor haar­groei. De stu­die con­clu­deer­de dat wan­neer gemengd met bepaal­de oli­ën, het kruid is een zeer effec­tie­ve behan­de­ling en een vei­li­ge reme­die voor haar­uit­val. Het bleek bij­zon­der suc­ces­vol te zijn in de behan­de­ling van haar­uit­val in pat­ches op de hoofd­huid. Rozemarijn, die werd toe­ge­voegd aan de krui­den­oli­ën en gemas­seerd in de hoofd­huid voor enke­le maan­den, toon­de een aan­zien­lij­ke ver­be­te­ring in de her­groei van het haar op de kale plek­ken.
 • Aloë Vera: wordt beschouwd als een won­der­plant vol mine­ra­len, vita­mi­nen, ami­no­zu­ren, enzy­men en nog veel meer. In fei­te is er geen ande­re plant gevon­den die zo dicht bij de bio­che­mie van het lichaam staat. De voor­de­len zijn het helen van de hoofd­huid en het rei­ni­gen van pori­ën. Aloë Vera bevat een aan­tal essen­ti­ë­le voe­dings­stof­fen die de groei van nieuw haar te bevor­de­ren. De actu­e­le toe­pas­sing van Aloë Vera gel direct op de hoofd­huid is vei­lig omdat de gel een natuur­lijk pro­duct is en geen bij­wer­kin­gen heeft. Een zelf­ge­maak­te sham­poo gemaakt van aloë vera gel met kokos­melk en tar­we­kiem­olie helpt om nieu­we haar­groei te bevor­de­ren.
 • Henna: is wijd­ver­breid in de lan­den van Zuid-Azië en het Midden-Oosten. Het is een kruid dat in de volks­mond wordt gebruikt om het haar te ver­ven, waar­door het een rood­brui­ne kleur krijgt. Wat de mees­te men­sen niet weten is dat hen­na effec­tief haar­uit­val kan behan­de­len en de groei van nieuw haar kan bevor­de­ren. Henna mengt zich goed met de natuur­lij­ke eiwit­ten van het haar om de groei te sti­mu­le­ren. Henna kan het haar ver­ster­ken en gezon­der maken door het te blij­ven gebrui­ken. Henna her­stelt de haar­schub­ben, balan­ceert de pH van de hoofd­huid om voor­tij­dig haar­uit­val te voor­ko­men en geneest hoofd­huid­pro­ble­men zoals over­ma­ti­ge droog­te en roos.

Haaruitval behandelingen: Elektrische impulsbehandeling

Wanneer haar­uit­val zijn lelij­ke hoofd ver­hoogt, zijn we begrij­pe­lij­ker­wijs in paniek over wat te doen. De ver­war­ring wordt over­dre­ven van­we­ge de vele behan­de­lin­gen beschik­baar. Tal van vra­gen, zoals wat te kie­zen, wel­ke bij­wer­kin­gen optre­den, of het werkt, hoe lang de behan­de­ling zal duren, hoe­veel het zal kos­ten, en vele ande­re vra­gen zor­gen de geest.

Het kan heel goed zijn dat u niet een geschik­te kan­di­daat voor medi­ca­tie, loti­ons of haar­t­rans­plan­ta­ties. Wat doe je dan? U over­we­gen alter­na­tie­ve behan­de­lin­gen te stop­pen of omke­ren van het pro­bleem van haar­uit­val. Zoek altijd pro­fes­si­o­ne­le hulp voor­dat u inves­teert in een behan­de­ling die u niet kent.

Elektroimpulse behan­de­ling is een vorm van haar­uit­val behan­de­ling die een ont­moe­ting met gro­te belang­stel­ling na de publi­ca­tie van de resul­ta­ten van de 1991 kli­ni­sche stu­die. De stu­die zelf werd uit­ge­voerd met 30 man­nen, alle vrij­wil­li­gers en al dege­nen die lij­den aan man­ne­lij­ke kaal­heid. Elke per­soon werd bloot­ge­steld aan een klei­ne hoe­veel­heid elek­tri­sche sti­mu­la­tie. De stu­die duur­de zes maan­den, met 29 van de deel­ne­mers erva­ren ofwel nieu­we groei of geen ver­de­re haar­uit­val.

Kaalheid vol­gens man­ne­lijk patroon, een van de eer­ste symp­to­men is zenuw­de­ge­ne­ra­tie, wat leidt tot haar­uit­val. Haar getrok­ken uit een gezond gebied van de hoofd­huid doet pijn; Echter, stren­gen getrok­ken uit kale gebie­den doen geen pijn, omdat de zenuw­scha­de heeft weg­ge­no­men het ver­mo­gen om te voe­len.

Wetenschappers en bio­me­di­sche experts heb­ben het gebruik van elek­tri­sche sti­mu­la­tie om gewond weef­sel en bot­ten te her­stel­len als een feit geï­den­ti­fi­ceerd. Op dezelf­de manier kan her­haal­de sti­mu­la­tie van de haar­zak­jes door gepul­seer­de ener­gie de haar­zak­jes terug­bren­gen naar de nor­ma­le func­tie.

De elek­tri­sche impul­sen zijn een niet-chi­rur­gi­sche tech­niek om haar­uit­val te stop­pen. De elek­tri­sche fre­quen­ties wor­den ver­zon­den van een elek­tro­sta­tisch veld naar gerich­te haar­zak­jes om de groei te sti­mu­le­ren. De behan­de­ling is een laag­fre­quen­te, beperk­te pene­tra­tie­be­han­de­ling waar­bij de elek­tri­sche impul­sen net laag genoeg wor­den ver­zon­den om de haar­zak­jes te beïn­vloe­den, maar niet diep genoeg om het onder­lig­gen­de weef­sel te beïn­vloe­den. De behan­de­lin­gen wor­den beschouwd als vei­lig en rela­tief pijn­loos.

Elektroimpulse behan­de­ling voor haar­uit­val wordt meest­al twee keer per week uit­ge­voerd, maar dit hangt af van de ver­wach­te resul­ta­ten. De duur van de behan­de­ling ligt tus­sen 3–6 maan­den en is afhan­ke­lijk van de ernst van de ziek­te.

Ideale kan­di­da­ten voor dit type behan­de­ling zijn men­sen die lij­den aan man­ne­lij­ke of vrou­we­lij­ke kaal­heid, tij­de­lij­ke haar­uit­val als gevolg van che­mo­the­ra­pie, ziek­te-gere­la­teer­de haar­uit­val, en dun­ner wor­dend haar. Alleen kan­di­da­ten die vol­doen aan de cri­te­ria wordt aan­be­vo­len om deze behan­de­ling te kie­zen voor haar­uit­val.

Bijwerkingen van elektrische impulsbehandeling voor haaruitval

Verkeerd gesed­eis­ter­de elek­tro­the­ra­pie kan lei­den tot pijn­lij­ke spiers­pas­men. In de regel wordt de stroom gekop­peld aan de pati­ënt. In het geval van gevoel­loos­heid bestaat het risi­co op brand­won­den en weef­sel­scha­de als gevolg van elek­tro­ly­se.

Haartransplantatie

Haaruitval behandelingen: haarvervangende chirurgie

Een lang­zaam voort­schrij­den­de kaal­heid of plot­se­lin­ge kaal­heid kan een zeer nega­tief effect heb­ben op de gezond­heid en het wel­zijn van een per­soon. Niemand wil vrij­wil­lig een kaal­heid dra­gen; Hollywood ster­ren zijn waar­schijn­lijk de eni­ge uit­zon­de­ring! Hoewel kaal­heid niet echt kan wor­den gene­zen omdat een won­der­mid­del nog niet is uit­ge­von­den, zijn er twee belang­rij­ke cate­go­rie­ën van haar­uit­val behan­de­lin­gen bij man­nen en vrou­wen: cos­me­ti­sche behan­de­lin­gen en medi­sche behan­de­lin­gen. Terwijl chi­rur­gie over het alge­meen niet wordt aan­be­vo­len, het is een effec­tie­ve oplos­sing voor vroeg­tij­di­ge kaal­heid.

In dit arti­kel wil­len we een kort over­zicht geven van de voor- en nade­len van haar­ver­van­gings­chi­rur­gie. Dit zal ten goe­de komen men­sen die momen­teel gaan door de lij­dens­weg van haar­uit­val en pro­be­ren om erach­ter te komen wat is de bes­te oplos­sing.

Please enter cor­rect post id for Video SEO Post

Dankzij de voor­uit­gang in weten­schap en tech­no­lo­gie, zijn er nieu­we­re en bete­re tech­nie­ken voor haar­t­rans­plan­ta­tie of haar­ver­van­ging. Deze pro­ce­du­re is niet goed­koop, maar het is een goe­de manier, voor­al voor jon­ge man­nen, om hun ver­lo­ren zelf­ver­trou­wen te her­win­nen.

De kos­ten van een haar­t­rans­plan­ta­tie vari­eert afhan­ke­lijk van de kli­niek, chi­rurg en land. In de VS lig­gen de ver­goe­din­gen bij­voor­beeld over het alge­meen tus­sen de 3–8 dol­lar per fol­li­kel, in het Verenigd Koninkrijk lig­gen de kos­ten van trans­plan­ta­tie tus­sen de 2000 en 5000 GBP. Er zijn fac­to­ren die de kos­ten van een haar­ver­van­gings­ope­ra­tie bepa­len, zoals de omvang van het pro­bleem of het te dek­ken kaal­heid­ge­bied, het aan­tal ses­sies en de gebruik­te pro­ce­du­re.

Haarprothese chi­rur­gie wordt vaak uit­ge­voerd bij man­nen die lij­den aan vroeg­tij­di­ge kaal­heid. De ope­ra­tie wordt meest­al alleen uit­ge­voerd wan­neer medi­ca­men­teu­ze the­ra­pie met finas­te­ri­de of minoxi­dil mis­lukt. Een trans­plan­ta­tie wordt niet uit­ge­voerd bij man­nen jon­ger dan 20 jaar, omdat de arts niet zeker weet hoe de kaal­heid gaat. Mensen met nar­bi­ti­sche alope­cia, die haar­uit­val erva­ren als gevolg van ver­won­din­gen of ande­re vor­men van hoofd­huid­let­sels, komen ook in aan­mer­king voor een trans­plan­ta­tie­ope­ra­tie.

Mensen met pro­ble­men met dun­ner wor­dend haar zijn niet geschik­te kan­di­da­ten voor haar­ver­van­gen­de chi­rur­gie. Succesvolle trans­plan­ta­ties zijn geba­seerd op de ver­wij­de­ring van gezon­de fol­li­kels uit gebie­den van de hoofd­huid die haar zal pro­du­ce­ren in de toe­komst. Dit is niet moge­lijk als er gebie­den zijn waar het haar niet terug kan groei­en.

Bij haar­t­rans­plan­ta­tie wor­den gezon­de fol­li­kels van de zij­kan­ten en van de ach­ter­kant van het hoofd of van de donor­lo­ca­ties, zoals ze wor­den genoemd, afge­no­men. In het alge­meen, in het geval van man­ne­lij­ke kaal­heid, het haar begint af te wij­ken van de voor­kant naar de top en in som­mi­ge geval­len ook naar de ach­ter­kant. De fol­li­kels uit de gezon­de gebie­den wor­den getrans­plan­teerd in de kale gebie­den om de haar­groei te bevor­de­ren door mid­del van micro-trans­plan­ta­tie.

Haaruitval behandelingen beoordeeld

Haaruitval wordt steeds meer een van de groot­ste medi­sche pro­ble­men men­sen gecon­fron­teerd. Vanwege de ver­schei­den­heid van fac­to­ren die het pro­bleem ver­oor­za­ken, men­sen lopen vaak heen en weer om de juis­te behan­de­ling te vin­den. Laten we eens kij­ken naar enke­le van de bes­te medi­sche behan­de­lin­gen en pro­duc­ten die van­daag beschik­baar zijn. Het moet wor­den begre­pen dat het raad­ple­gen van een arts voor­dat het uit­pro­be­ren van haar­uit­val behan­de­lin­gen is essen­ti­eel om bij­wer­kin­gen en ande­re pro­ble­men te voor­ko­men.

Als de markt wordt over­spoeld met haar­uit­val behan­de­lin­gen, het kie­zen van de juis­te behan­de­ling kan een over­wel­di­gen­de taak. De eer­ste stap is het bepa­len van de oor­zaak van het pro­bleem; dit kan wor­den gedaan met de hulp van een arts. Zodra het pro­bleem is ont­dekt, moet u beslis­sen of u wilt medi­ca­tie te nemen. Voor som­mi­ge men­sen, medi­cij­nen zijn geen optie als gevolg van ande­re voor­waar­den die kun­nen lei­den tot de drugs te bot­sen.

Het alter­na­tief voor genees­mid­de­len zijn actu­e­le toe­pas­sin­gen zoals loti­ons en crè­mes. Hier zijn enke­le van de belang­rijk­ste behan­de­lin­gen voor haar­uit­val te stop­pen, ver­tra­gen of te ver­doe­ze­len haar­uit­val. Afhankelijk van het type haar­uit­val, u kie­zen wat het bes­te is.

Propecia voor haaruitval

Propecia wordt ver­kocht als een medi­sche door­braak voor de omke­ring van man­ne­lij­ke kaal­heid bij man­nen. Propecia werkt op rem­ming van het enzym (5‑alpha reduct­a­se) dat het DHT hor­moon pro­du­ceert, een zij­schot van het man­ne­lij­ke tes­tos­ter­on­hor­moon.

Propecia is de eni­ge FDA-goed­ge­keur­de drug voor de behan­de­ling van kaal­heid bij man­nen. Tests uit­ge­voerd over een peri­o­de van twee jaar bleek een sta­tis­tiek waar­uit blijkt dat slechts een klein aan­tal man­nen in staat waren om hun haar te hou­den en ook regrow een deel van de ver­lo­ren haren.

Minoxidil in geval van haaruitval

Dit is een medi­cijn dat oor­spron­ke­lijk werd gebruikt om hoge bloed­druk te behan­de­len. Bij toe­val bleek dat de nog­al bizar­re bij­wer­kin­gen van het medi­cijn daad­wer­ke­lijk gehol­pen om het kalen­de pro­ces om te keren en in som­mi­ge geval­len ver­traag­de het naar bene­den. Wanneer Minoxidil actu­eel wordt toe­ge­diend als een loti­on op plaat­sen waar er nog een klei­ne groei in haar is, kan het het groei­pro­ces star­ten en het haar lan­ger en dik­ker maken.

Minoxidil wordt ver­vaar­digd onder de naam Rogaine (han­dels­naam) en wordt niet aan­be­vo­len voor: vrou­wen, man­nen die onze­ker zijn over de wer­ke­lij­ke oor­zaak van het haar­uit­val pro­bleem, per­so­nen onder de 18 jaar of in com­bi­na­tie met ande­re hoofd­huid medi­cij­nen.

Naast Factor Hair Activator zijn er te veel pro­duc­ten om op te noe­men, van medi­cij­nen tot loti­ons, sham­poos en meer.

Hoe haaruitval te verslaan

Laten we begin­nen met het begrij­pen van de oor­za­ken van haar­uit­val voor­dat we kij­ken naar de ver­schil­len­de manie­ren om het te ver­mij­den. Alopecia of haar­uit­val is geen nieuw pro­bleem. Mensen heb­ben gewor­steld met het pro­bleem van haar­uit­val over en weer door de geschie­de­nis heen, som­mi­ge meer dan ande­ren. Mannelijke of vrou­we­lij­ke kaal­heid of andro­ge­ne­ti­sche alope­cia is de meest voor­ko­men­de vorm van haar­uit­val. Dit type van haar­uit­val is gere­la­teerd aan gene­ti­ca, waar kaal­heid is een erfe­lij­ke pro­bleem.

Er zijn ande­re fac­to­ren, zoals medi­sche en mili­eu­re­de­nen, die haar­uit­val ver­oor­za­ken. Het is raad­zaam om een der­ma­to­loog te raad­ple­gen alvo­rens over-the-coun­ter genees­mid­de­len te kopen om haar­uit­val te behan­de­len. Haaruitval kan optre­den als gevolg van een ver­schei­den­heid van ziek­ten. Om te bepa­len wat de oor­zaak van het pro­bleem is, moet een spe­ci­a­list wor­den geraad­pleegd. Zonder de oor­zaak van haar­uit­val te ken­nen, is geen arts in staat om elke vorm van behan­de­ling voor te schrij­ven.

Dermatologen zijn opge­leid om een sca­la aan behan­de­lin­gen aan te bie­den, waar­on­der natuur­lij­ke, cos­me­ti­sche of medi­sche behan­de­lin­gen, afhan­ke­lijk van de oor­zaak en de ernst van het pro­bleem. Medische behan­de­ling voor haar­uit­val heeft erva­ren enor­me groei. Ondertussen wor­den er medi­cij­nen gelan­ceerd die zijn ont­wor­pen om haar­uit­val te voor­ko­men. Medicamenteuze the­ra­pie­ën zijn niet de ide­a­le oplos­sing voor ieder­een die een haar­uit­val pro­bleem heeft. De reden waar­om drugs wer­ken is dat ze zich rich­ten op de onder­lig­gen­de oor­zaak van het haar­uit­val pro­bleem.

Er is ook een aan­zien­lij­ke toe­na­me van de cos­me­ti­sche the­ra­pie seg­ment, als meer en meer men­sen met dit soort behan­de­lin­gen vin­den een ant­woord op hun pro­bleem. Cosmetische haar­ver­van­ging is een van de duur­de­re opties om te gaan met haar­uit­val.

Natuurlijke the­ra­pie­ën zijn al eeu­wen en bestrij­ken een breed sca­la van kwa­len, waar­on­der haar­uit­val. Natuurlijke the­ra­pie­ën zijn geba­seerd op de over­tui­ging dat haar­uit­val is een natuur­lij­ke aan­doe­ning en der­ge­lij­ke agen­ten kun­nen het natuur­lij­ke even­wicht van de hoofd­huid te her­stel­len. Deze the­ra­pie­ën omvat­ten oefe­nin­gen om de bloed­toe­voer naar de hoofd­huid en fol­li­kels, hoofd­huid mas­sa­ges en krui­den­re­me­dies voor haar­uit­val te ver­ho­gen.

Sommige krui­den­ge­nees­mid­de­len die popu­lair zijn voor de behan­de­ling van alope­cia zijn:

 • Henna: gecon­di­ti­o­neerd het haar om het gezond te hou­den en het risi­co op haar­uit­val te ver­min­de­ren. Het is een oude tra­di­ti­o­ne­le kruid dat is gebruikt voor jaren om val­lend haar te behan­de­len.
 • Jojoba olie is een ander krui­den­mid­del dat met suc­ces behan­delt ver­schil­len­de huid­ziek­ten zoals eczeem en pso­ri­a­sis even­als roos.

Hoe om te gaan met vroege haaruitval

Vroegtijdige kaal­heid is iets wat we kun­nen wor­den gebruikt bij man­nen. We heb­ben er zelfs een naam voor: man­ne­lij­ke kaal­heid. Maar vroe­ge kaal­heid bij vrou­wen! Helaas is het waar; vrou­wen heb­ben ook een vrou­we­lij­ke kaal­heid om ver­schil­len­de rede­nen. Deze rede­nen omvat­ten stress, zwan­ger­schap, meno­pau­ze, slech­te voe­ding, ziek­te, ver­sla­vin­gen zoals alco­ho­lis­me en har­de medi­cij­nen.

Volgens de American Academy of Family Physicians, haar­uit­val kan over het alge­meen wor­den gestopt, de onder­lig­gen­de oor­zaak kan wor­den behan­deld, en haar kan wor­den gesti­mu­leerd om te her­groei­en. De nor­ma­le groei­cy­clus van het haar bestaat uit drie fasen. Tijdens de groei­fa­se groei­en de haar­stren­gen tot onge­veer een cen­ti­me­ter per maand – deze fase duurt 2–3 jaar. De twee­de fase is de rust­fa­se waar­in het haar rust – deze fase duurt 23 maan­den. De laat­ste fase is de drop-off fase, waar­in dood haar faalt en nieuw haar ver­vangt het mooie haar. Dit pro­ces omvat het ver­lies van 50–100 haren per dag.

Wanneer de nor­ma­le balans van de hoofd­huid wordt ver­stoord, wor­den de fasen uit balans gebracht en treedt kaal­heid op. De mees­te kalen­de pro­ble­men bij man­nen (andro­ge­ne­ti­sche alope­cia) zijn te wij­ten aan erfe­lij­ke fac­to­ren. Andere vor­men van haar­uit­val wor­den over het alge­meen ver­oor­zaakt door slech­te voe­ding, over­ma­ti­ge stress en psy­cho­lo­gi­sche fac­to­ren. Er is een pro­bleem genaamd tri­cho­til­lo­ma­nia; Mensen met deze aan­doe­ning trek­ken hun haar als gevolg van een extre­me vorm van angst.

Het patroon van haar­uit­val bij man­nen en vrou­wen is anders. Bij man­nen begint haar­uit­val meest­al langs de haar­lijn en beweegt lang­zaam naar boven naar het hoofd. Bij vrou­wen begint het met dun­ner wor­dend haar en haar­uit­val aan de voor­kant, zij­kan­ten en boven­kant van het hoofd.

Mensen gelo­ven in het oude gezeg­de dat wat niet kan wor­den gene­zen moet wor­den door­staan. In het gea­van­ceer­de moder­nis­me van van­daag vin­den we ech­ter gene­zin­gen waar­van wordt aan­ge­no­men dat ze bestaan. Kaalheid kan wor­den behan­deld door het sti­mu­le­ren van nieu­we haar­groei. Omdat we uniek zijn als indi­vi­du­en, kan dezelf­de behan­de­ling niet wer­ken in elk mens als gevolg van ver­schil­len­de gene­ti­sche en ande­re fac­to­ren.

De Mayo Clinic noemt minoxi­dil, die beschik­baar is in vloei­ba­re vorm of als schuim. Er wordt aan­ge­no­men dat deze drug bevor­dert nieu­we haar­groei bij men­sen met bepaal­de vor­men van haar­uit­val. Minoxidil is een over-the-coun­ter pro­duct dat wordt ver­kocht in de mees­te apo­the­ken. Finasteride is ook een vorm van medi­ca­tie om haar­uit­val te ver­tra­gen en de groei te sti­mu­le­ren bij man­nen met man­ne­lij­ke kalen­de pro­ble­men. Dit medi­cijn is een voor­ge­schre­ven pil en moet wor­den voor­ge­schre­ven door een arts.

Planten die helpen met haaruitval

Hoe houd je je haar op een kruiden manier

Menselijk haar kan alleen dood weef­sel, maar het is een van de din­gen die de mees­te pre­oc­cu­py­e­se men­sen over de hele wereld. In fei­te, men­sen doen zowat alles om haar­uit­val te voor­ko­men of om hun haar terug te laten groei­en. Apotheken ver­ko­pen een sca­la aan pro­duc­ten, en far­ma­ceu­ti­sche bedrij­ven pro­du­ce­ren een ver­schei­den­heid aan pro­duc­ten, alle­maal gericht op het bevor­de­ren van haar­groei en hel­pen u uw haar te hou­den.

We moe­ten in gedach­ten hou­den dat vaak deze pro­duc­ten haar­uit­val ver­oor­za­ken in plaats van te voor­ko­men. Alle wil­de claims van de fabri­kan­ten zijn zel­den waar en kan een aan­tal ern­sti­ge bij­wer­kin­gen heb­ben. Aan de ande­re kant, krui­den­be­han­de­lin­gen zijn altijd in gebruik geweest en heb­ben hun effec­ti­vi­teit bewe­zen bij ver­schil­len­de gele­gen­he­den.

Haaruitval is gene­tisch, en het kan moei­lijk zijn om te voor­ko­men of omke­ren erfe­lij­ke kaal­heid. Maar zelfs dat is moge­lijk; er zijn kli­nie­ken in Thailand en ande­re delen van de wereld die gespe­ci­a­li­seerd zijn in het ver­be­te­ren van haar­groei. Bepaalde ziek­ten lei­den tot haar­uit­val, bij­voor­beeld kan­ker – che­mo­the­ra­pie leidt meest­al tot haar­uit­val. Andere fac­to­ren die lei­den tot haar­uit­val zijn slech­te voe­ding, schild­klier ziek­te, medi­ca­tie en hor­mo­na­le pro­ble­men.

Hier zijn een aan­tal natuur­lij­ke krui­den­be­han­de­lin­gen die haar­uit­val te voor­ko­men en u hel­pen uw haar te hou­den

 • Ginkgo bilo­ba: is een van de best ver­koch­te krui­den­be­han­de­lin­gen in Europa en de Verenigde Staten, afge­zien van ande­re lan­den. Het is een zeer oude boom­soort en behoort tot de top genees­kun­de in Duitsland en Frankrijk. De plant is rijk aan anti­oxi­dan­ten die wor­den gebruikt om de bloed­toe­voer naar de fol­li­kels of haar­wor­tels in de hoofd­huid te ver­ho­gen. Dit helpt om de haar­schacht te ver­ster­ken en te sti­mu­le­ren.
 • Dong Quai: DHT wordt beschouwd als een van de belang­rijk­ste oor­za­ken van haar­uit­val, en Dong Quai bevat fyto-oes­tro­ge­nen die hel­pen voor­ko­men dat de vor­ming van DHT. Er wordt aan­ge­no­men dat het kruid sti­mu­leert her­groei tij­dens kaal­heid. Dong Quai in com­bi­na­tie met de brand­ne­tel wor­tel wordt gezegd dat een zeer effec­tie­ve behan­de­ling voor haar­uit­val, die van­daag beschik­baar is.
 • Brandnetelwortel: Er wordt aan­ge­no­men dat de toe­pas­sing van de brand­ne­tel­wor­tel op de hoofd­huid de haar­groei sti­mu­leert. De brand­ne­tel­wor­tel of de gewo­ne brand­ne­tel bestaat al heel lang en wordt in tal van behan­de­lin­gen gebruikt voor een breed sca­la aan kwa­len. Het is een zeer ster­ke DHT blok­ker, maar ieder­een die recept medi­cij­nen moet con­tact opne­men met een arts voor­dat u begint netel­roos wor­tel­be­han­de­ling.

Hoe mannelijke kaalheid te behandelen

Een vrij groot per­cen­ta­ge van de man­ne­lij­ke bevol­king begint haar te ver­lie­zen met de leef­tijd op het gebied van tem­pels. Als het haar­ver­lies blijft na ver­loop van tijd, het ver­spreidt zich naar het boven­ste deel van het hoofd. Als het haar­ver­lies blijft ver­sprei­den, het kan ook invloed heb­ben op het haar aan de zij­kan­ten van het hoofd en de ach­ter­kant van het hoofd, waar­door vol­le­di­ge kaal­heid. Zeker niet een erg mooie foto!

Wat is man­ne­lij­ke kaal­heid pre­cies? Wanneer het man­ne­lij­ke hor­moon tes­tos­te­ron wordt omge­zet in DHT (dihy­dro­tes­tos­te­ron), het beïn­vloedt de haar­zak­jes door ze te krim­pen. De krimp wordt ver­oor­zaakt door erfe­lij­ke gene­ti­sche eigen­schap­pen en kan niet van invloed op alle man­nen in het alge­meen op dezelf­de manier.

Er wordt geschat dat onge­veer 40 pro­cent van de man­ne­lij­ke bevol­king zal wor­den beïn­vloed door man­ne­lij­ke kaal­heid wan­neer ze de 40 merk te berei­ken. Het is beter om pre­ven­tie­ve maat­re­ge­len te nemen dan te wach­ten op het ver­lies van alle haren. Er is een breed sca­la aan pil­len, loti­ons, crè­mes en sham­poos om het pro­bleem aan te pak­ken. Een manier om haar­uit­val te bestrij­den is om DHT niveaus in het lichaam te con­tro­le­ren.

Saw Palmetto is geï­den­ti­fi­ceerd als een krui­den­sup­ple­ment dat kan hel­pen voor­ko­men of stop­pen man­ne­lij­ke kaal­heid. Wetenschappers die uit­ge­brei­de tests uit­ge­voerd bleek dat het kruid effec­tief was bij de behan­de­ling van kale man­nen. Saw Palmetto is een manier om het lichaam van bin­nen­uit te behan­de­len.

Een ande­re metho­de is om de hoofd­huid dage­lijks te mas­se­ren gedu­ren­de onge­veer 15 minu­ten. Waarom doe je dat niet ter­wijl je naar een favo­rie­te tv-show kijkt? Het zal niet ver­ve­lend voor u lij­ken en u hoeft geen spe­ci­a­le tijd voor de dage­lijk­se mas­sa­ge in te plan­nen. De mas­sa­ge moet een zach­te sti­mu­la­tie van de wor­tels zijn om nieu­we haar­groei moge­lijk te maken. De haar­zak­jes gedij­en door een goe­de bloed­cir­cu­la­tie, zon­der wel­ke ze zul­len krim­pen en ster­ven. Door de hoofd­huid­mas­sa­ge wor­den de fol­li­kels goed voor­zien van vita­le voe­dings­stof­fen om haar­groei moge­lijk te maken.

De Chinezen zijn zich bewust van de kracht van zaag­pal­me­ta, brand­ne­tel­wor­tel en ande­re krui­den die hel­pen hand­ha­ven gezon­de, weel­de­ri­ge haar­groei. Kruidenremedies komen uit oude over­tui­gin­gen en gewoon­ten, maar men­sen heb­ben erva­ren de effec­ti­vi­teit van krui­den uit de eer­ste hand. Bijvoorbeeld, een dage­lijk­se aan­vul­ling van maxi­maal 1.500 mil­li­gram zaag­pal­me­ta kan voor­ko­men dat de man­ne­lij­ke kaal­heid zich dage­lijks ver­spreidt. Het kruid is ver­krijg­baar in de mees­te dro­gis­te­rij­en en voe­dings­cen­tra en is goed­koop.

Infrarood- en UV-licht haaruitval behandelingen

Haaruitval behan­de­lin­gen vari­ë­ren van natuur­lij­ke oplos­sin­gen zoals krui­den­re­me­dies tot chi­rur­gi­sche ingre­pen voor meer com­plexe pro­ble­men. Er zijn een ver­schei­den­heid van behan­de­lin­gen om ver­schil­len­de soor­ten haar­uit­val te dek­ken. Kortom, haar­uit­val is per­ma­nent of tij­de­lijk. Uv-licht en infra­rood­be­han­de­lin­gen zijn ech­ter een com­bi­na­tie van medi­sche pro­ce­du­res met natuur­lij­ke oplos­sin­gen.

Zowel ultra­vi­o­let (UV) als infra­rood licht zijn licht­gol­ven die ver­schil­len­de voor­de­len ople­ve­ren voor haar­zak­jes. Wanneer het UV- of infra­rood­licht wordt gericht op gebie­den van de hoofd­huid waar haar­uit­val is opge­tre­den, helpt het licht bij de bloed­cir­cu­la­tie, ver­hoogt de zuur­stof- en voe­dings­voor­zie­ning en cel­ac­ti­vi­teit. Bij het juis­te gebruik bevor­de­ren bei­de licht­ty­pes een lan­ge­re haar­groei­fa­se en ver­kor­ten ze de duur van de rust­fa­se van het haar.

UV-licht behan­de­ling wordt beschouwd als een rela­tief vei­li­ge en niet-inva­sie­ve behan­de­ling van haar­uit­val. Er wor­den pas­sen­de voor­zorgs­maat­re­ge­len geno­men om ervoor te zor­gen dat het UV-licht niet brandt of de huid bloot­stelt aan stra­ling. Als een pati­ënt een infra­rood- of UV-licht­be­han­de­ling onder­gaat, moet hij of zij 15–30 minu­ten onder het appa­raat zit­ten ter­wijl het licht naar de kale gebie­den van de hoofd­huid wordt geleid. Dit type behan­de­ling is pijn- en onge­mak­vrij.

Tot op heden, alle infra­rood en UV-licht behan­de­lin­gen voor haar­uit­val heb­ben aan­ge­toond con­sis­ten­te resul­ta­ten alleen met mil­de haar­uit­val. Bijvoorbeeld, bij men­sen die nog maar net begon­nen met het dun­ner wor­den van het haar of lich­te haar­uit­val erva­ring. Mensen die lij­den aan lang­du­ri­ge haar­uit­val of ern­sti­ge haar­uit­val als gevolg van een onge­val of ern­sti­ge ziek­te zijn niet bekend om te pro­fi­te­ren van dit soort behan­de­ling. Ook de infra­rood- en UV-licht­be­han­de­lin­gen waren niet suc­ces­volmet tij­de­lijk haar­uit­val.

De bes­te manier om te bepa­len of u de ide­a­le kan­di­daat voor UV of infra­rood licht behan­de­ling is om een arts te raad­ple­gen. Het is belang­rijk dat u eerst de oor­zaak van haar­uit­val te bepa­len. Het is moge­lijk dat u geen lich­te behan­de­ling nodig hebt. Bijvoorbeeld, als haar­uit­val is een reac­tie van het lichaam op een genees­mid­del dat u neemt, stop­zet­ting van de medi­ca­tie zal ervoor zor­gen dat het haar­ver­lies wordt omge­keerd in de tijd.

Een woord van voor­zich­tig­heid,UV-licht en infra­rood behan­de­lin­gen bie­den meest­al onge­veer 50 pro­cent haar­groei bij men­sen die de behan­de­ling heb­ben onder­gaan. Er is ech­ter geen garan­tie dat het effect van de behan­de­ling lang zal duren. De nieu­we haar­groei kan dun lij­ken of ver­schij­nen in vlek­ken. Het goe­de ding is dat de behan­de­lin­gen heb­ben een 90 pro­cent sla­gings­per­cen­ta­ge bij het stop­pen van haar­uit­val.

Jeukende hoofdhuid leidt tot haaruitval

Het jeuk­syn­droom van de hoofd­huid wordt vaak bedacht met val­lend haar. Deze aan­doe­ning is irri­tant op ver­schil­len­de manie­ren, omdat we niet alleen te maken heb­ben met de jeuk, maar ook gecon­fron­teerd met het feit dat we haar ver­lie­zen. Het goe­de nieuws is dat haar­uit­val in jeu­ken­de hoofd­huid is een tij­de­lijk pro­bleem; het haar groeit terug zodra de jeuk wordt behan­deld. Elke dag een zeke­re mate van haar­uit­val is te ver­wach­ten. Haaruitval is een pro­bleem als het ver­lies is meer dan het nor­ma­le niveau van haar­uit­val per dag.

Waarom krij­gen we een jeuk op de hoofd­huid in de eer­ste plaats en wat is het ver­band met haar­uit­val? Als de hoofd­huid over­ma­tig veel olie scheidt, is de medi­sche term voor het pro­bleem hoofd­huid­dy­ses­the­sie. De olie of de talg is eigen­lijk een bescher­men­de dek­king voor de fol­li­kel­schacht. De olie voor­ziet het haar van de nodi­ge voe­dings­stof­fen. Wanneer de hoe­veel­heid olie de nor­ma­le hoe­veel­heid over­schrijdt, ont­vlamt de huid en ver­oor­zaakt een con­stan­te jeuk. Wanneer we ons­zelf krab­ben van­we­ge de jeuk, begint de huid te dis­se. De scha­ling maakt de hoofd­huid gevoe­lig voor bac­te­ri­ë­le en schim­mel­in­fec­ties, waar­door de hoofd­huid ster­ker jeukt.

Harde che­mi­ca­li­ën in de haar­ver­zor­gings­pro­duc­ten en het vuil in de lucht ver­ho­gen de irri­ta­tie en maken de hoofd­huid jeuk nog meer. Dit zorgt ervoor dat het haar te mis­luk­ken als gevolg van jeuk en over­tol­li­ge olie. Wanneer de fol­li­kels bescha­digd zijn, faalt het haar omdat het niet lan­ger de voe­dings­stof­fen krijgt die het nodig heeft om gezond te blij­ven.

Hier zijn enke­le sug­ges­ties voor de zorg voor de jeu­ken­de hoofd­huid en het voor­ko­men van haar­uit­val:

Stop met het gebruik van har­de kleur­stof­fen en ande­re che­misch ver­ont­rei­nig­de pro­duc­ten. Gewoon omdat een pro­duct adver­teert de maan, is er geen reden om te haas­ten en te kopen. Verander je sham­poo; het kan de oor­zaak van de irri­ta­tie zijn. Het zijn de che­mi­ca­li­ën in sham­poos die de bestaan­de natuur­lij­ke oli­ën van het haar ver­wij­de­ren. Natuurlijke sham­poos zijn het meest geschikt voor haar, en velen van hen bevat­ten anti­bac­te­ri­ë­le en schim­mel­do­den­de eigen­schap­pen om de jeuk te stop­pen en de infec­tie te eli­mi­ne­ren.

Dit mag geen bele­di­ging zijn, maar per­soon­lij­ke hygi­ë­ne is essen­ti­eel voor het behoud van een gezon­de hoofd­huid. Was het haar zodra het vet­tig of vuil wordt. Als je al de hele dag in het stof zit, was dan je haar. Mensen die bui­ten zijn moe­ten hun haar was­sen elke dag. Degenen die regel­ma­tig oefe­nen moe­ten hun haar was­sen ten min­ste op alter­na­tie­ve dagen. Als u meer kans om thuis te blij­ven, moet het goed zijn om je haar te was­sen twee keer per week.

Eet gezond en ver­mijd agres­sie­ve che­mi­ca­li­ën en warm­te­be­han­de­lin­gen voor je haar.

Laser haaruitval therapie

Omdat we leven in een wereld van gea­van­ceer­de tech­no­lo­gie, is het niet ver­won­der­lijk dat de tech­no­lo­gie wordt gebruikt om haar­uit­val te voor­ko­men. Haaruitval kli­nie­ken bie­den laser­tech­no­lo­gie door mid­del van medisch gelei­de programma’s om te stop­pen en haar­uit­val te voor­ko­men. De the­ra­pie wordt gecom­bi­neerd met ver­schil­len­de haar­pro­duc­ten en voe­dings­stof­fen voor man­nen en vrou­wen.

Laser haar­the­ra­pie is een niet-chi­rur­gi­sche metho­de voor cos­me­ti­sche behan­de­ling van haar­uit­val, hoofd­huid pro­ble­men en dun­ner wor­dend haar. Al meer dan 30 jaar heeft laser­haar tech­no­lo­gie onder­gaan een reeks tests om de vei­lig­heid van het pro­ces te waar­bor­gen.

Bij het gebruik van een laser­ap­pa­raat, low-level infra­rood laser­licht tech­no­lo­gie wordt gebruikt op de hoofd­huid en haar om een bete­re, rij­ke­re en vol­le­re haar­groei te bevor­de­ren. De laser appa­raat is ver­ge­lijk­baar met de gebrui­ke­lij­ke haar­dro­ge gevon­den in schoon­heids­sa­lons en thuis. Het appa­raat past een koe­le laser direct op de hoofd­huid toe om de bloed­cir­cu­la­tie te sti­mu­le­ren, wat op zijn beurt een bete­re haar­groei kan bevor­de­ren.

Er zijn tal van stu­dies over de voor­de­len van licht op haar­groei. Als je erover nadenkt, zult u mer­ken dat het haar groeit snel­ler in de zomer als gevolg van het licht dan in de win­ter. In de zomer wordt de bloed­cir­cu­la­tie ver­be­terd door het rode licht van de zon­ne­stra­len. Dit sti­mu­leert op zijn beurt de haar­zak­jes om een bete­re haar­groei te bevor­de­ren.

Laser licht­the­ra­pie maakt gebruik van een soort­ge­lijk con­cept om de haar­zak­jes de rode licht boost te geven. Dit licht komt van het laser­ap­pa­raat, dat op een pre­cie­ze fre­quen­tie wordt gele­verd om het haar te her­stel­len en de fol­li­kels te revi­ta­li­se­ren.

Voordelen van laserhaartherapie

De voor­de­len van laser­haar­the­ra­pie zijn legio:

 • Laser haar­the­ra­pie is een een­vou­di­ge pro­ce­du­redie wordt uit­ge­voerd zon­der pijn en onge­mak. Gebaseerd op het prin­ci­pe dat de lich­t­ener­gie wordt geab­sor­beerd door don­ke­re mate­rie, in dit geval het haar, de fol­li­kels en de hoofd­huid, krij­gen de fol­li­kels en de hoofd­huid de nodi­ge sti­mu­la­tie om een bete­re haar­groei te pro­du­ce­ren. Het wordt aan­be­vo­len de behan­de­ling alleen uit te voe­ren door een gekwa­li­fi­ceer­de en erva­ren laser­tech­ni­cus.
 • Laser haar­the­ra­pie wordt veel gebruikt en de mees­te der­ma­to­lo­gen kun­nen bie­den de behan­de­ling tegen een betaal­ba­re prijs. De behan­de­ling is aan­ge­toond dat gun­stig zijn als het zorgt voor een bete­re haar­groei die dik­ker en vol­ler uit­ziet.
 • Lasertherapie heeft geen enke­le vorm van chi­rur­gie; het is een niet-chi­rur­gi­sche metho­de die haar­groei bevor­dert. Geen bij­wer­kin­gen staan bekend als de behan­de­ling ver­nieuwt de hoofd­huid zon­der bescha­di­ging.

Zwangerschap en haaruitval

Als gevolg van de vele fysie­ke en men­ta­le ver­an­de­rin­gen die plaats­vin­den in deze tijd, vrou­wen lij­den vaak haar­uit­val kort na de geboor­te van het kind. Gedurende deze tijd vin­den hor­mo­na­le ver­an­de­rin­gen plaats in het lichaam. Aangezien elke vrouw uniek is, wordt aan­ge­no­men dat dezelf­de ver­an­de­rin­gen niet op een ver­ge­lijk­ba­re manier optre­den bij alle vrou­wen.

De ver­an­de­rin­gen zijn geba­seerd op lichaams­ty­pe, hor­moon­struc­tu­ren, gezond­heid en zorg tij­dens en na de zwan­ger­schap. Haaruitval treedt op bij som­mi­ge vrou­wen kort na of zelfs tij­dens de zwan­ger­schap. Volgens de sta­tis­tie­ken, onge­veer 75 pro­cent van de onder­vraag­de vrou­wen had een vorm van haar­uit­val na de geboor­te van het kind.

Wat trig­gert haar­uit­val bij vrou­wen als de zwan­ger­schap voor­bij is? Zoals de mees­ten van ons weten, ver­lie­zen we tus­sen de 25 en 100 haren per dag op ons hoofd. Dit is natuur­lijk en treedt op tij­dens het bor­ste­len, sla­pen, was­sen van haar en mas­se­ren van de hoofd­huid. Het haar gaat door drie fasen, waar­van de laat­ste is de tel­ogen fase, waar­in het haar rust voor­dat je eraf valt tij­dens het bor­ste­len of was­sen.

Als een vrouw zwan­ger is, is het haar eigen­lijk min­der. Onder de hor­mo­na­le ver­an­de­rin­gen in het lichaam zijn ver­hoog­de niveaus van de vrou­we­lij­ke hor­mo­nen oes­tro­geen en pro­ges­te­ron. Deze hor­mo­nen voor­ko­men haar­uit­val, die nor­maal gespro­ken elke dag zou moe­ten mis­luk­ken. Tijdens de zwan­ger­schap kun­nen vrou­wen zich­zelf ver­sie­ren met hun extra dik­ke volu­me haar. Na de geboor­te van het kind begint het meta­bo­lis­me te sta­bi­li­se­ren, de hor­moon­spie­gels keren terug naar nor­ma­le niveaus en het leven zoals we het ken­den voor­dat de zwan­ger­schaps­fa­se wordt her­vat. Het resul­taat is dat het haar begint te val­len. Vergeet niet dat in de rust­fa­se zijn er veel haren die moe­ten zijn geval­len, maar niet val­len. Dit kan lei­den tot haar­uit­val te ver­schij­nen zeer ern­stig, maar ver­oor­zaakt geen kaal­heid.

We moe­ten ver­mel­den dat bij som­mi­ge vrou­wen, de post-zwan­ger­schap stress ver­oor­zaakt door moe­der­schap en ver­lies van voe­dings­stof­fen door borst­voe­ding kan lei­den tot haar­uit­val.

Aangezien het haar is meer vat­baar voor haar­uit­val na de geboor­te van het kind, moe­ten we ervoor zor­gen dat het haar zorg­vul­dig wordt behan­deld. Gebruik een bre­de getan­de kam en pro­beer te voor­ko­men dat kam­men het haar als ze nat zijn. Idealiter moet het haar op natuur­lij­ke wij­ze wor­den gedroogd en zon­der het gebruik van een föhn.

Het gebruik van krui­den­sham­poos en spoe­ling draagt aan­zien­lijk bij aan de ver­zor­ging van de hoofd­huid en haar­zak­jes. Vermijd het gebruik van pro­duc­ten die agres­sie­ve che­mi­ca­li­ën bevat­ten. Bind het haar niet erg strak als het gemak­ke­lijk kan bre­ken.

Het juis­te dieet, dat is gevuld met voe­dings­stof­fen, is goed voor de baby en voor het haar. Het toe­voe­gen van veel eiwit­ten aan uw dieet helpt om je haar te ver­ster­ken.

Het voorkomen van haaruitval – begrijpen wat de oorzaak is

Heeft u een pro­bleem met dun­ner of val­lend haar? Niet alles gaat ver­lo­ren, want er zijn behan­de­lin­gen die haar­uit­val voor­ko­men. Dus stop de tra­nen en laten we gaan wer­ken en eerst erach­ter te komen wat de oor­zaak van haar­uit­val, en ten twee­de, hoe de juis­te behan­de­ling voor het pro­bleem te vin­den.

De meest voor­ko­men­de oor­za­ken van haar­uit­val wor­den toe­ge­schre­ven aan erfe­lij­ke genen, hor­mo­na­le stoor­nis­sen, hoofd­huid­in­fec­ties, zwan­ger­schap, extre­me stress, ver­sla­vin­gen en ziek­ten. Bepaalde ziek­ten zoals schild­klier- en schim­mel­in­fec­ties en ring­li­chen­cans kun­nen ook bij­dra­gen aan haar­uit­val.

Er zijn bepaal­de medi­cij­nen die kun­nen lei­den tot haar­uit­val, zoals jicht medi­cij­nen, bloed­ver­dun­ners en anti­con­cep­tie­pil­len. Dit type van haar­uit­val is over het alge­meen zeer plot­se­ling en kan wor­den behan­deld.

Andere oor­za­ken die kun­nen lei­den tot haar­uit­val zijn che­mo­the­ra­pie, hor­mo­na­le ver­an­de­rin­gen zoals meno­pau­ze, crash dië­ten en bestra­ling. Ook zoge­naam­de stres­so­ren kun­nen lei­den tot haar­uit­val, bij­voor­beeld het dra­gen van strak­ke paar­den­staar­ten, corn­rows, win­ders en vlech­ten, die trek­ken aan het haar, lit­te­ken de hoofd­huid en doden van de wor­tels. Dit kan lei­den tot blij­vend haar­ver­lies zodra de wor­tels bescha­digd zijn.

Tot slot zijn er een aan­tal schoon­heids­be­han­de­lin­gen die alleen de haar­zak­jes bescha­di­gen. En we beta­len eigen­lijk voor deze behan­de­lin­gen! Behandelingen met hete olie, che­mi­sche kleur­stof­fen, ont­span­nings­mid­de­len, per­ma­nen­te gol­ven en ande­re vor­men van haar­be­han­de­ling kun­nen lei­den tot ont­ste­king van de haar­zak­jes. Dit leidt tot lit­te­kens en haar­uit­val.

Tenzij je haar­uit­val pro­bleem is ere­di­ta­le, haar­uit­val kan een teken zijn van een vorm van onba­lans in het lichaam. Je moet de situ­a­tie onder de knie krij­gen en eerst naar je arts gaan. Zodra de oorzaak(en) is vast­ge­steld, moe­ten wij­zi­gin­gen in het dieet wor­den aan­ge­bracht.

Het is het bes­te om alle voe­dings­mid­de­len met een hoog natrium‑, vet- en sui­ker­ge­hal­te te eli­mi­ne­ren; Ja, dat bete­kent helaas al het heer­lij­ke junk­food, ver­werk­te vet­ten en geraf­fi­neer­de sui­kers. Dit zal effec­tief hel­pen ver­tra­gen het pro­ces van haar­uit­val.

De bes­te dië­ten zijn haar­vrien­de­lij­ke dië­ten rijk aan ijzer en sili­ca. IJzer is nut­tig om bloed­ar­moe­de die haar­uit­val ver­oor­zaakt ver­ban­nen. Silica ver­sterkt de haar­zak­jes en helpt om het haar te regrow. Probeer de inna­me van cafe­ï­ne en ande­re sui­ker­hou­den­de dran­ken te beper­ken. Houd alco­hol­ge­bruik onder con­tro­le en vraag uw arts om een vita­mi­ne­sup­ple­ment. Als het dieet is rijk aan vita­mi­nen, ijzer, zink, kali­um en foli­um­zuur, moet je meest­al goed opschie­ten in het haar afde­ling.

Voorkom haaruitval met olijfolie

Olijfbomen gaan terug zo ver als kan wor­den getra­ceerd terug naar de neo­li­thi­sche peri­o­de, en de voor­de­len van deze ver­ba­zing­wek­ken­de boom zijn door­ge­ge­ven door de eeu­wen heen. Olijfolie, zoals de Griekse dich­ter Homerus noem­de het “vloei­baar goud,” is altijd al een medi­sche bron voor men­sen. Olijfolie is nauw ver­want aan de pre­ven­tie van haar­uit­val door olijf­olie mas­sa­ges.

Ieder van ons ver­liest een bepaal­de hoe­veel­heid haar elke dag, maar als het haar­ver­lies ver­der gaat dan de geac­cep­teer­de stan­daard, wordt het een reden tot bezorgd­heid. Er zijn vele rede­nen waar­om we ons haar ver­lie­zen als gevolg van natuur­lij­ke ver­ou­de­ring, ziek­te, huid­ziek­ten, infec­ties en nog veel meer.

Zoals reeds ver­meld, olijf­olie kan bie­den de vol­gen­de voor­de­len voor haar:

Olijfolie heeft natuur­lij­ke anti­bac­te­ri­ë­le eigen­schap­pen en is rijk aan anti­oxi­dan­ten waar­van is aan­ge­toond dat het ver­ou­de­rings­pro­ces van het lichaam te blok­ke­ren. Als gevolg van de anti­bac­te­ri­ë­le en schim­mel­do­den­de eigen­schap­pen, haar­uit­val ver­oor­zaakt door de agres­sie­ve che­mi­sche stof­fen vaak gebruikt in haar­pro­duc­ten kun­nen wor­den omge­keerd en behan­deld. Haarverf, bij­voor­beeld, heb­ben zeer ster­ke che­mi­sche stof­fen; deze che­mi­sche stof­fen ver­oor­za­ken een aller­gi­sche reac­tie op de hoofd­huid en na ver­loop van tijd zijn de haar­wor­tels ver­zwakt. Olijfolie gemas­seerd in de hoofd­huid mini­ma­li­seert scha­de en her­stelt de gezon­de balans van de hoofd­huid om haar­uit­val te voor­ko­men.

Olijfolie heeft een gezon­de voe­dings­voor­zie­ning om de vor­ming van DHT te voor­ko­men. DHT of dihy­dro­tes­tos­te­ron is een scha­de­lijk hor­moon dat ervoor zorgt dat de haar­zak­jes krim­pen en haar­groei is dun­ner of niet meer aan­we­zig. Het regel­ma­ti­ge gebruik van olijf­olie blok­keert de vor­ming van HDT en voor­komt effec­tief haar­uit­val. De olie is van natu­re rijk aan ver­schil­len­de voe­dings­stof­fen, waar­on­der vita­mi­ne D, bio­ti­ne en vita­mi­ne E; deze voe­dings­stof­fen zijn essen­ti­eel voor een gezon­de haar­groei. De wor­tels absor­be­ren de voe­dings­stof­fen die de groei bevor­de­ren en haar­uit­val voor­ko­men.

Behandeling van haaruitval met olijfolie

 • Gebruik extra ver­gi­ne olijf­olie, die wordt gemengd in zijn meest natuur­lij­ke vorm met kokos­olie in een 2:1 ver­hou­ding. Neem klei­ne hoe­veel­he­den in je hand­palm en mas­seer de olie in de hoofd­huid en het haar; de mas­sa­ge moet zacht zijn als het niet helpt als je trek het haar bij de wor­tels. Masseer onge­veer 15 minu­ten. Bedek je hoofd met een dou­che­kap en laat de olie absor­be­ren in de wor­tels voor ten min­ste vier uur, maar beter ‘s nachts.
 • Gebruik een medi­sche sham­poo om je haar te was­sen en de sham­poo te ver­dun­nen of er zeer klei­ne hoe­veel­he­den van te gebrui­ken. Neem een beet­je sham­poo in je hand om direct gebruik te voor­ko­men. Olijfolie is vrij beschik­baar, maar een beet­je duur. Echter, in het belang van het behoud van gezond haar en het voor­ko­men van haar­uit­val, het is een inves­te­ring die de moei­te waard is.

Haaruitval aanvullen met mesotherapie

Bent u gekweld door het pro­bleem van dun­ner wor­dend haar? Probeer meso­the­ra­pie, een cos­me­ti­sche behan­de­ling die een niet-chi­rur­gi­sche tech­niek om haar­uit­val te stop­pen omvat. De behan­de­ling bestaat uit het injec­te­ren van een spe­ci­aal meng­sel van genees­mid­de­len, natuur­lij­ke extrac­ten, mine­ra­len en vita­mi­nen direct in de hoofd­huid. De behan­de­ling zorgt ervoor dat de haar­zak­jes wor­den gevoed alle ont­bre­ken­de voe­dings­stof­fen die het haar­ver­lies ver­oor­zaakt in de eer­ste plaats.

Mesotherapie werkt om de haar­wor­tels sterk te maken om haar­uit­val effec­tief onder con­tro­le te hou­den. Het helpt ook bij het ver­be­te­ren van de bloed­cir­cu­la­tie om de gekrom­pen haar­zak­jes uit te brei­den. Mesotherapie bevor­dert een gun­sti­ge aan­doe­ning voor haar­groei om haar­uit­val te stop­pen en haar­groei te bevor­de­ren.

Iedereen met haar­uit­val pro­ble­men weet goed genoeg, er zijn vele oor­za­ken van haar­uit­val. Dit is waar­schijn­lijk het eer­ste gebied waar we de nei­ging om uit te vin­den waar­om onze prach­ti­ge krul­len ein­di­gen in een haar­bor­stel en een afvoer in de bad­ka­mer. Net zoals er ver­schil­len­de oor­za­ken van het haar­uit­val pro­bleem, er zijn ook ver­schil­len­de behan­de­lin­gen. Mesotherapie is een der­ge­lij­ke behan­de­ling die wordt beschouwd als vei­lig en effec­tief bij de behan­de­ling van ver­schil­len­de soor­ten haar­uit­val (alope­cia).

De behan­de­ling bestaat uit een reeks micro-injec­ties met klei­ne doses actie­ve voe­dings­stof­fen. De injec­ties wor­den toe­ge­diend op ver­schil­len­de pun­ten in de hoofd­huid; de voe­dings­op­los­sing wordt in de vet­laag onder de hoofd­huid gedrukt, die meso­derm wordt genoemd, van waar­uit de behan­de­ling zijn naam kreeg. Een spe­ci­a­le meso­the­ra­pie pistool is uit­ge­rust met een klei­ne, ste­rie­le naald voor het inbren­gen in de hoofd­huid. De naald wordt tot een diep­te van 2–3 mm in de hoofd­huid geduwd, maar de pro­ce­du­re wordt uit­ge­voerd zon­der ver­do­ving. De duur van de behan­de­ling vari­eert van enke­le maan­den tot een jaar. De duur is afhan­ke­lijk van de ernst van het pro­bleem en het over­een­kom­sti­ge aan­tal ses­sies dat de pati­ënt nodig heeft.

Kleine dun­ner wor­den­de pro­ble­men ver­ei­sen meest­al 3–8 ses­sies van meso­the­ra­pie. In het geval van ern­sti­ge haar­uit­val, behan­de­ling kan ver­ei­sen 10 of meer ses­sies om effec­tief te bewij­zen. De injec­ties wor­den ver­deeld met een gat van een week of een maand, afhan­ke­lijk van wat de arts beslist. Elke ses­sie duurt onge­veer 30–45 minu­ten; voor elke ses­sie wordt een ander deel van de hoofd­huid geïn­jec­teerd.

Mesotherapie is alleen effec­tief in leven­de cel­len; op dode cel­len werkt de behan­de­ling niet. Daarom is het het bes­te om een arts te raad­ple­gen om de ware aard van het pro­bleem te zien en tests uit te voe­ren om te bepa­len of het de moei­te waard is om te inves­te­ren in de behan­de­ling. Het is een lang­du­ri­ge behan­de­ling en men moet niet ver­wach­ten dat resul­ta­ten te berei­ken ‘s nachts. Het kan heel goed 6 maan­den duren voor u om nieu­we haar­groei te zien.

Shampoo voor haaruitval

Mensen blij­ven vra­gen of sham­poos haar­uit­val onge­daan kun­nen maken. Kortom, som­mi­ge sham­poos kun­nen een posi­tief effect heb­ben op haar­uit­val door haar­uit­val te stop­pen en zelfs een zeke­re mate van groei te bevor­de­ren. In het alge­meen bepaalt het actie­ve ingre­di­ënt in de sham­poo ech­ter de effec­ti­vi­teit van het pro­duct.

We moe­ten voor­zich­tig zijn bij het kie­zen van een sham­poo op basis van de pro­mo­ti­o­ne­le infor­ma­tie die voor het pro­duct wordt ver­strekt. Er zijn medi­sche sham­poos, maar het is het bes­te om het advies van uw arts in te win­nen, omdat niet alle pro­duc­ten geschikt zijn voor ieder­een. Factoren om te over­we­gen zijn het type haar­uit­val, de ernst van haar­uit­val, de hui­di­ge gezond­heids­toe­stand en even­tu­e­le medi­cij­nen geno­men.

DHT is een hor­moon gepro­du­ceerd door een enzym, een bij­pro­duct van het man­ne­lij­ke hor­moon tes­tos­te­ron. In fei­te, onder­zoek heeft aan­ge­toond dat DHT is in de mees­te geval­len de belang­rijk­ste oor­zaak van erfe­lij­ke haar­uit­val en de kaal­heid van het man­ne­lij­ke patroon.

Het thy­mus pep­ti­de is een actie­ve com­po­nent van haar­uit­val sham­poos. Het is effec­tief omdat het door­dringt de haar­zak­jes, die rei­nigt en relea­ses pori­ën om nieu­we haar­groei te cre­ë­ren. Shampoos die bewe­ren effec­ti­vi­teit in de behan­de­ling van haar­uit­val base­ren hun bewe­rin­gen op het feit dat haar­uit­val is een auto-immuun­ziek­te. De pep­ti­den in de sham­poo wor­den gebruikt om de haar­zak­jes schoon en gede­blok­keerd te hou­den om de haar­groei te pro­du­ce­ren.

Er zijn sham­poos die plant­aar­di­ge stof­fen bevat­ten die effec­tief neu­tra­li­se­ren het hor­moon DHT, die haar­zak­jes blok­keert en dus haar­groei voor­komt. Door het con­sis­ten­te gebruik van de sham­poo begint nieu­we haar­groei zich te ont­wik­ke­len bin­nen 4 weken na sham­poo­t­he­ra­pie. Het gebruik van sham­poos met thy­mus pep­ti­den helpt eerst om haar­uit­val te ver­tra­gen en bevor­dert ver­vol­gens de haar­groei. De nieu­we haar­groei kan tot drie maan­den duren om te ont­snap­pen aan de fol­li­kels.

Klinische stu­dies heb­ben aan­ge­toond dat niet alle sham­poos effec­tief zijn voor alle men­sen. Het is een kwes­tie van val­len en opstaan om echt een sham­poo te vin­den die werkt voor uw type haar­uit­val­pro­bleem.

Er zijn sham­poos die tri­chogs bevat­ten, een actief ingre­di­ënt dat nut­tig is bij het ver­dik­ken van de haar­schacht. Dit cre­ëert het uiter­lijk van meer haar dan daad­wer­ke­lijk aan­we­zig is. Wat het doet is dat het stopt de haar­uit­val heel effec­tief. Er zijn sham­poos die het haar dik­ker, bedek­ken dun­ner gebie­den, ver­ho­ging van het volu­me en voe­den het bestaan­de haar om breuk en vroeg­tij­di­ge haar­uit­val te voor­ko­men.

Een ande­re over­we­ging bij het kie­zen van een sham­poo is om je haar­ty­pe aan te pas­sen. Als je vet haar hebt, moet je een sham­poo kie­zen die geschikt is voor vet haar. Het heeft geen zin om een sham­poo te kopen voor droog haar als je haar pro­bleem bestaat uit over­ma­ti­ge talg of olie.

Moet u overwegen hoofdhuid reductie chirurgie?

Heeft u een haar­uit­val pro­bleem dat leidt tot kale plek­ken op de hoofd­huid? Het kan zijn dat het haar dra­ma­tisch wordt uit­ge­dund op bepaal­de pun­ten van de hoofd­huid, zodat het bij­na kaal lijkt. Chirurgie voor hoofd­huid reduc­tie is een vorm van behan­de­ling die kan hel­pen met uw type van haar­uit­val pro­bleem. Het is altijd aan te raden dat u eerst een arts raad­pleegt om uw pro­bleem te behan­de­len. Er zijn haar­spe­ci­a­lis­ten die u kun­nen hel­pen bij het bepa­len van de exac­te aard van het pro­bleem en raden de meest geschik­te behan­de­ling voor het pro­bleem.

De wer­king van hoofd­huid­re­duc­tie wordt op twee ver­schil­len­de manie­ren uit­ge­voerd. Een metho­de is het ver­wij­de­ren van een smal­le strook van de hoofd­huid. De huid aan bei­de zij­den van het gebied wordt zo ver moge­lijk uit­ge­rekt om elkaar te ont­moe­ten en weer aan elkaar te naai­en. Als een zeer groot gebied moet wor­den afge­dekt of de huid uit­zon­der­lijk ste­vig is, wordt de metho­de van weef­sel­uit­brei­ding toe­ge­past. Dit pro­ces is vrij lang en ver­eist dat u uw arts meer­de­re keren per week te zien. In deze pro­ce­du­re wordt een bal­lon onder de hoofd­huid inge­bracht, die gelei­de­lijk wordt opge­bla­zen. Deze actie rekt de huid van de hoofd­huid, zodat ein­de­lijk genoeg flexi­bi­li­teit van de huid en gezon­de fol­li­kels beschik­baar zijn om zich over de kloof te strek­ken. Vervolgens wordt de streep hoofd­huid ver­wij­derd en de zij­kan­ten aan elkaar genaaid, maar eerst wordt de bal­lon ver­wij­derd.

Deze pro­ce­du­re wordt meest­al uit­ge­voerd onder plaat­se­lij­ke ver­do­ving, maar som­mi­ge men­sen vra­gen om seda­tie om kalm te voe­len. Om de hoofd­huid te bescher­men tij­dens het gene­zings­pro­ces, moet een spe­ci­a­le dop wor­den gedra­gen en anti­bi­o­ti­ca moe­ten wor­den geno­men om infec­tie te voor­ko­men.

Chirurgie voor hoofd­huid reduc­tie wordt over het alge­meen aan­be­vo­len onder medisch toe­zicht. Brandwonden slacht­of­fers met lit­te­kens kun­nen pro­fi­te­ren van deze behan­de­ling. In der­ge­lij­ke geval­len wor­den de bescha­dig­de delen van de hoofd­huid vol­le­dig ver­wij­derd om het uiter­lijk van het hoofd zoveel moge­lijk te nor­ma­li­se­ren. Mensen die last heb­ben van kaal­heid in het mid­den van de hoofd­huid kun­nen pro­fi­te­ren van een vol­le hoofd haar met dit soort behan­de­ling.

Het is niet alge­meen bekend dat hoofd­huid­ver­min­de­ring na natuur­lij­ke wond­ge­ne­zing pro­ble­men op lan­ge ter­mijn ver­oor­zaakt. Als u een gewoon­te van het dra­gen van je haar zeer kort van­we­ge de kale plek­ken, moet u over­we­gen of de lit­te­kens ver­oor­zaakt door de hoofd­huid reduc­tie ope­ra­tie is een pro­bleem.

Chirurgie voor hoofd­huid ver­min­de­ring is niet goed­koop, noch is het gedekt door de ver­ze­ke­ring. U moet de juis­te arts of chi­rur­gisch team vin­den en een all-inclu­si­ve pak­ket van pre-chi­rur­gie, chi­rur­gie en post-chi­rur­gie zorg kopen die ren­da­be­ler is.

Stamceltherapie voor haaruitval

Kunnen stam­cel­len hel­pen een ein­de te maken aan de lang­du­ri­ge frus­tra­tie en ver­le­gen­heid van kaal­heid? Jarenlang heb­ben weten­schap­pers zich gericht op het ver­ken­nen van de moge­lijk­he­den en belof­ten van stam­cel­len in hun onder­zoek naar een reme­die voor man­ne­lij­ke kaal­heid en ande­re vor­men van haar­uit­val pro­ble­men te vin­den. Door zo’n uit­ge­breid onder­zoek is er een moge­lijk­heid dat het ein­de in zicht is.

De hui­di­ge the­o­rie van stam­cel­on­der­zoek voor haar­groei is geba­seerd op de uit­voer­ba­re the­o­rie van hoe stam­cel­len van vol­was­se­nen kun­nen hel­pen om nieuw haar te pro­du­ce­ren. Waarom de spe­ci­a­le nadruk op stam­cel­len van vol­was­se­nen? Zijn niet alle cel­len het­zelf­de? Niet echt! Volwassen stam­cel­len heb­ben de moge­lijk­heid om zich­zelf te rege­ne­re­ren of te ver­nieu­wen. Stamcellen kun­nen zich pre­cies repro­du­ce­ren tij­dens de rege­ne­ra­tie. Bovendien kun­nen nieuw gevorm­de cel­len zich ver­de­len en uit­ein­de­lijk ont­wik­ke­len tot gespe­ci­a­li­seer­de cel­len. Door mani­pu­la­tie kun­nen de spe­ci­a­le cel­len wor­den omge­zet in haar­zak­jes die haar­groei pro­du­ce­ren en fol­li­kels ver­van­gen die niet meer kun­nen func­ti­o­ne­ren.

Er wordt aan­ge­no­men dat het hele pro­ces wordt uit­ge­voerd door het men­se­lijk brein, dat che­mi­sche sig­na­len uit­zendt. Wanneer stam­cel­len in de buurt van ster­ven­de cel­len, zoals de onpro­duc­tie­ve haar­zak­jes, de cel­len ont­van­gen een sig­naal om te migre­ren naar de basis van de ster­ven­de haar­zak­je om te begin­nen met deling. Sommige cel­len wor­den onder­deel van de fol­li­kel zelf en som­mi­ge wor­den een deel van de huid die de fol­li­kel omringt. Zodra de cel­de­ling is vol­tooid en de spe­ci­aal ont­wik­kel­de cel klaar is, wor­den gezon­de haar­zak­jes gebo­ren.

Wetenschap op zijn best, vind je niet? Mensen heb­ben echt behoef­te aan behan­de­ling die echt het pro­bleem van haar­uit­val oplost. Hoewel de basis­the­o­rie al is vast­ge­steld, is nader onder­zoek en infor­ma­tie over het spe­ci­a­li­sa­tie­pro­ces nodig. Alleen als er een dui­de­lijk begrip is van wat de migra­tie en spe­ci­a­li­sa­tie van cel­len daad­wer­ke­lijk ver­oor­zaakt, kan de the­o­rie van stam­cel­haar­uit­val ver­der wor­den ont­wik­keld tot een meer defi­ni­tief niveau.

Experimenten met mui­zen zijn suc­ces­vol geble­ken in het trans­plan­te­ren van gezon­de stam­cel­len in mui­zen om nieu­we haar­zak­jes te pro­du­ce­ren. Haargroei werd waar­ge­no­men tij­dens de uit­voe­ring van dit pro­ces. Dit bewijst dat de stam­cel­len die betrok­ken zijn bij de pro­duc­tie of sti­mu­la­tie van haar­groei zijn geï­so­leerd. Zodra het werk aan de che­mi­sche sig­na­len en cel­ma­ni­pu­la­tie is vol­tooid, zal het tijd zijn om de behan­de­ling bij men­sen te pro­be­ren.

Het is te hopen dat, gezien de snel­heid waar­mee de weten­schap vor­dert en nieu­we medi­sche inno­va­ties wor­den geïn­tro­du­ceerd, blij­ven­de kaal­heid bin­nen­kort tot het ver­le­den kan beho­ren.

Het beste dieet tegen kaalheid

Amerika’s fast food cul­tuur heeft het land gedre­ven in een trog waar het leven is uit­ge­groeid tot een enke­le gro­te dri­ve-through! Sterk, gezond haar heeft een dieet nodig dat rijk is aan vita­mi­nen en mine­ra­len om wor­tels en hoofd­huid te voe­den. Een dieet dat rijk is aan over­ma­ti­ge vet­ten en zon­der voe­dings­stof­fen leidt alleen maar tot obe­si­tas en cho­les­te­rol­pro­ble­men. Slechte eet­ge­woon­ten zijn de oor­zaak van val­lend haar, dun­ner wor­dend haar en slech­te groei.

Natuurlijke groen­ten en fruit heb­ben veel helen­de eigen­schap­pen die het lichaam hel­pen om terug te vech­ten tegen kaal­heid. Als het gecon­su­meer­de voed­sel de juis­te hoe­veel­heid spo­ren­ele­men­ten, vita­mi­nen, mine­ra­len en essen­ti­ë­le vet­zu­ren bevat, wordt het haar sterk genoeg om aan­val­len op het haar te weer­staan.

DHT is een hor­mo­na­le onba­lans van tes­tos­te­ron niveaus die kaal­heid bij zowel man­nen als vrou­wen kan ver­oor­za­ken. Als het gecon­su­meer­de voed­sel rijk is aan dier­lij­ke vet­ten, hoge­re tes­tos­teron­ni­veaus wor­den vrij­ge­ge­ven in de bloed­baan. Het tegen­over­ge­stel­de is het geval wan­neer men­sen con­su­me­ren een vet­arm dieet. Lagere tes­tos­te­ron­spie­gel wor­den vrij­ge­ge­ven in de bloed­baan.

Een stu­die van Japanse man­nen die eten een zeer wes­ter­se dieet bleek dat ze pro­ble­men had­den met haar­uit­val. Hogere vet­ni­veaus lei­den tot een ver­hoog­de groei van de oliek­lie­ren aan­we­zig in de haar­zak­jes. Dit op zijn beurt pro­du­ceert meer DHT, die op zijn beurt ver­oor­zaakt meer scha­de aan het haar. Om deze reden werd gecon­clu­deerd dat een vet­arm dieet kan hel­pen de pro­duc­tie van DHT te ver­min­de­ren en de nega­tie­ve effec­ten op de haar­groei te ver­min­de­ren. Het beheer­sen van het dieet in com­bi­na­tie met een pro­duct om dht pro­duc­tie te ver­min­de­ren heeft bewe­zen een effec­tie­ve behan­de­ling voor haar­uit­val.

De stu­die vond dat het ver­mij­den van een ver­wes­terd dieet is een manier om kaal­heid te voor­ko­men. Er zijn veel vet­ar­me eiwit­bron­nen zoals kal­koen, kip, soja en vet­ar­me vis. Andere pro­duc­ten zoals fruit, bonen, groen­ten, peul­vruch­ten en noten zijn alle­maal gun­stig van­we­ge de vet­zu­ren die het bevat, die de haar­groei bevor­de­ren.

Eiwitinname in het Amerikaanse dieet is op een zie­lig laag niveau. Dit is een van de rede­nen waar­om men­sen in som­mi­ge lan­den heb­ben dich­te haar­groei tot ouder­dom, ter­wijl de Amerikanen lij­den aan kaal­heid.

Het ver­mij­den van voe­dings­mid­de­len zoals aard­ap­pe­len, brood en pas­ta helpt om insu­li­neni­veaus onder con­tro­le te hou­den. Als we kie­zen voor pas­ta en brood, moe­ten ze wor­den gemaakt van vol­ko­ren. Geraffineerde en ver­werk­te voe­dings­mid­de­len zijn ook niet gezon­de opties, omdat ze essen­ti­ë­le vita­mi­nen die gezon­de haar­groei te bevor­de­ren ont­breekt.

Vergeet niet om de hoofd­huid dage­lijks te mas­se­ren om de bloed­cir­cu­la­tie te sti­mu­le­ren.

Het verband tussen voeding en haaruitval

Laten we begin­nen met een vaak her­haal­de ver­kla­ring – haar­uit­val is nor­maal; er kun­nen onge­veer 100 haren per dag en er is geen reden tot bezorgd­heid. Sceptisch? Volgens de Mayo Clinic in de VS, oude, dode haren moe­ten mis­luk­ken om voor nieu­we haren uit te groei­en. Haaruitval wordt een pro­bleem als het inhe­rent over­dre­ven is en kan wor­den gedaan om ver­schil­len­de rede­nen.

Een manier om haar­uit­val te voor­ko­men is om een gezon­de, even­wich­ti­ge voe­ding te eten. Het voed­sel dat we eten spe­len eigen­lijk een zeer belang­rij­ke rol in het wel­zijn van ons haar. Een ande­re optie is om te stop­pen met het gebruik van har­de pro­duc­ten voor haar en te voor­ko­men föh­nen en sty­ling met hoge hit­te. Een der­ma­to­loog of een gekwa­li­fi­ceer­de haar­spe­ci­a­list is de bes­te plek om een juis­te dia­gno­se van haar­uit­val te maken en de juis­te behan­de­ling te krij­gen.

Een gezond dieet bete­kent het ver­mij­den van voe­dings­mid­de­len die niet over de juis­te voe­ding. Volgens de Universiteit van Maryland Medical Center, voe­dings­mid­de­len die rijk zijn aan anti­oxi­dan­ten en voe­dings­stof­fen zijn de gezond­ste dieet om te ont­hou­den. Donkergroene blad­groen­ten, vol­le gra­nen, toma­ten, paprika’s, bes­sen en ande­re plant­aar­di­ge en dier­lij­ke eiwit- en ijzer­bron­nen, mager vlees, vis en lin­zen moe­ten deel uit­ma­ken van het nor­ma­le dieet.

Als we gewoon­ten aan­ne­men die het natuur­lij­ke spijs­ver­te­rings­pro­ces ruï­ne­ren, ein­di­gen we met slech­te spijs­ver­te­rings­ei­gen­schap­pen. Dit belem­mert de juis­te ver­te­ring van het voed­sel dat we eten. Tekorten aan voe­dings­stof­fen kun­nen wor­den gecom­pen­seerd door vita­mi­ne­pre­pa­ra­ten.

De ech­te ver­bin­ding tus­sen haar en dieet is het feit dat haar voor­na­me­lijk bestaat uit eiwit­ten. Het is logisch dat door het con­su­me­ren van meer eiwit­ten kun­nen we gezond haar te krij­gen, maar laten we deze ver­kla­ring in het juis­te per­spec­tief. Een bief­stuk elke avond voor het diner zal niet hel­pen. Een vet­rijk dieet zal ver­ho­gen van het lichaam tes­tos­te­ron niveaus, die is geas­so­ci­eerd met haar­uit­val. Sojamelk, tofu, kalfs­le­ver, aman­de­len, eie­ren, yog­hurt en mage­re kaas zijn alle­maal goed voed­sel toe te voe­gen aan uw dieet.

Hier is iets wat je nor­maal niet hoort – sili­ca is gewel­dig om het lichaam vita­mi­nen en mine­ra­len te laten absor­be­ren. Als het lichaam niet over een vol­doen­de hoe­veel­heid sili­ca beschikt, zul­len alle vita­mi­ne­sup­ple­men­ten in de wereld niet hel­pen. Voeg tau­gé, aard­ap­pe­len, kom­kom­mers en paprika’s met de huid toe aan uw dieet. Van de zaai­lin­gen, paprika’s en kom­kom­mers u een sala­de berei­den – de con­sump­tie van rau­we sala­des biedt het lichaam het hoogst moge­lij­ke dieet.

De effecten van haaruitval op mannen

Haaruitval bij de mens is een natuur­lijk pro­ces, maar de ernst van haar­uit­val vari­eert van per­soon tot per­soon. Mannen en vrou­wen wor­den beïn­vloed door haar­uit­val, maar de meer­der­heid van de getrof­fe­nen lij­ken man­nen te zijn. Waarom ver­lie­zen man­nen hun haar? Er zijn ver­schil­len­de the­o­rie­ën en veel onder­zoek op dit gebied. Modern onder­zoek pre­sen­teert het pro­bleem van kaal­heid als gevolg van een hor­mo­na­le of che­mi­sche onba­lans in het lichaam.

Haaruitval bij man­nen of vrou­wen kan ern­stig invloed heb­ben op het zelf­ver­trou­wen, en ern­sti­ge geval­len kun­nen lei­den tot depres­sie en ande­re psy­chi­sche pro­ble­men. Hoewel het ver­lei­de­lijk kan zijn om een cre­dit­card te trek­ken en aller­lei mid­de­len te kopen om zich te ont­doen van dit ver­ne­de­ren­de pro­bleem, pau­ze­ren voor een moment om te ont­hou­den dat de mees­te reme­dies voor haar­uit­val nog niet zijn bewe­zen.

Wat we wil­len doen is de wor­tel van de pro­ble­men van kaal­heid bij man­nen en de manie­ren waar­op het pro­bleem kan wor­den aan­ge­pakt.

We moe­ten begrij­pen dat haar­uit­val deel uit­maakt van de natuur­lij­ke cir­cu­la­tie en func­ti­o­na­li­teit van het lichaam. Mannen, vrou­wen en zelfs kin­de­ren ver­lie­zen haar elke dag als dit bevor­dert de groei van nieuw haar. In de mees­te geval­len, onge­veer 90 pro­cent van het haar op het hoofd van een per­soon is in een staat van groei. De ande­re 10 pro­cent zijn gegroeid en zal na ver­loop van tijd mis­luk­ken.

Er is een ande­re kant van haar­uit­val, name­lijk over­ma­tig haar­ver­lies dat ver­der gaat dan nor­maal. Officieel heet dit alope­cia; de kaal­heid met man­ne­lijk patroon wordt andro­ge­ne alope­cia genoemd. Wanneer man­nen ver­lie­zen hun haar, dit is over het alge­meen een erfe­lij­ke eigen­schap. Volgens de stu­dies uit­ge­voerd in dit gebied, de erfe­nis van gene­ti­sche kaal­heid komt van de moe­der­kant van de fami­lie. Het pro­bleem begint met het uit­dun­nen van de tem­pels en blijft dan de rest van het hoofd bedek­ken.

Heel een­vou­dig, man­nen heb­ben een spe­ci­fiek gen dat leidt tot de pro­duc­tie van over­ma­ti­ge hoe­veel­he­den DHT, een che­mi­sche stof die over het alge­meen wordt beschouwd als onscha­de­lijk. Echter, de over­tol­li­ge che­mi­sche rea­geert nega­tief met de haar­zak­jes, doodt ze of bescha­digt ze en zorgt ervoor dat het haar te mis­luk­ken en niet meer terug groei­en.

Er zijn tal van behan­de­lin­gen voor kaal­heid bij man­nen, maar niet alle zijn weten­schap­pe­lijk getest. Er zijn medi­cij­nen, cos­me­ti­sche appa­ra­ten, chi­rur­gie, alter­na­tie­ve genees­kun­de en nog veel meer. Er is geen beken­de reme­die voor kaal­heid; alle behan­de­lin­gen wer­ken tegen het pro­bleem, voor­ko­men ver­de­re haar­uit­val of stop­pen met haar­uit­val; nie­mand maakt echt het haar groei­en terug wan­neer de fol­li­kel is vol­le­dig dood.

Buiten de doos denken om haaruitval te stoppen

Een jon­ge vrouw die net 20 was gewor­den voel­de zich veel te jong om te gaan met de schaam­te en angst in ver­band met ern­sti­ge haar­uit­val. In de loop van een jaar ging ze naar art­sen en pro­beer­de ver­schil­len­de behan­de­lin­gen voor­ge­schre­ven aan haar. Niet in staat om eni­ge ver­lich­ting te vin­den, besloot ze om te begin­nen met het onder­zoe­ken van haar­uit­val om te zien of ze zich­zelf kon hel­pen.

Na maan­den van pijn en behan­de­lin­gen die actu­eel gebruik van rogai­ne en een pil opge­no­men, het pro­bleem niet ver­dwij­nen. Toen begon de arts te gaan met de hor­mo­na­le onba­lans en stress-gere­la­teer­de haar­uit­val pro­ble­men. Kortom, de medi­sche wereld is soms over­schat in haar ver­wach­tin­gen, altijd reke­ning hou­dend met com­plexe pro­ble­men, en te pes­si­mis­tisch door altijd het erg­ste te ver­wach­ten.

De mees­te art­sen heb­ben de nei­ging om over het hoofd wat er in hun neus – het feit dat een groot deel van de Amerikaanse bevol­king niet over vol­doen­de voe­ding in hun lichaam. Dit is te wij­ten aan slech­te eet­ge­woon­ten van men­sen. Als belang­rij­ke voe­dings­stof­fen uit het lichaam wor­den geno­men, kan de hoofd­huid niet het voed­sel krij­gen dat het nodig heeft. Het resul­taat is een slecht of ont­bre­kend dieet van haar­zak­jes. Hoe kan het haar groei­en in der­ge­lij­ke omstan­dig­he­den wan­neer het lichaam een gebrek aan vita­mi­nen heeft?

Als u last heeft van haar­uit­val en zijn moe van een bezoek aan uw arts op zoek naar de ide­a­le oplos­sing, pro­beer dan het nemen van een mul­ti­vi­ta­mi­ne tablet. Dit voor­ziet uw lichaam van de voe­dings­stof­fen die het nodig heeft. Vraag uw arts om een aan­tal tests uit te voe­ren om erach­ter te komen of u bloed­ar­moe­de hebt; dit is een van de belang­rijk­ste oor­za­ken van haar­uit­val.

Deze jon­ge vrouw was wijs; Ze begon onder­zoek te doen op het inter­net om uit te vin­den wat de oor­zaak van de vita­mi­ne-tekort. Hier u ont­dek­ken dat som­mi­ge van de oor­za­ken van vita­mi­ne­te­kort kan te wij­ten zijn aan coe­li­a­kie of Leaky Down syn­droom. Deze pro­ble­men ont­staan in de dun­ne darm en lei­den tot een slech­te absorp­tie van vita­mi­nen en mine­ra­len in het lichaam. Prikkelbare darm syn­droom kan ook lei­den tot haar­uit­val.

Zodra een arts de spe­ci­fie­ke oor­zaak van het pro­bleem heeft geï­den­ti­fi­ceerd, kan de juis­te behan­de­ling wor­den geno­men om het pro­bleem op te los­sen. Dit leidt onmid­del­lijk tot een afna­me van de inten­si­teit van haar­uit­val. Een vita­mi­ne­sup­ple­ment dat de ont­bre­ken­de vita­mi­nen en mine­ra­len biedt is ook gun­stig.

Deze jon­ge vrouw was wijs; Ze begon onder­zoek te doen op het inter­net om uit te vin­den wat de oor­zaak van de vita­mi­ne-tekort. Hier u ont­dek­ken dat som­mi­ge van de oor­za­ken van vita­mi­ne­te­kort kan te wij­ten zijn aan coe­li­a­kie of Leaky Down syn­droom. Deze pro­ble­men ont­staan in de dun­ne darm en lei­den tot een slech­te absorp­tie van vita­mi­nen en mine­ra­len in het lichaam. Prikkelbare darm syn­droom kan ook lei­den tot haar­uit­val.

Zodra een arts de spe­ci­fie­ke oor­zaak van het pro­bleem heeft geï­den­ti­fi­ceerd, kan de juis­te behan­de­ling wor­den geno­men om het pro­bleem op te los­sen. Dit leidt onmid­del­lijk tot een afna­me van de inten­si­teit van haar­uit­val. Een vita­mi­ne­sup­ple­ment dat de ont­bre­ken­de vita­mi­nen en mine­ra­len biedt is ook gun­stig.

Een gebrek aan cal­ci­um, vita­mi­ne D en ijzer kan lei­den tot haar­uit­val. Een ander ding dat het pro­be­ren waard is, is het vin­den van een meer natuur­lij­ke sham­poo voor je haar, in plaats van een die is gevuld met che­mi­ca­li­ën en vele belof­ten.

Behandelingen voor dunner wordend haar en kaalheid

Begin je elke dag meer van je hoofd­huid te zien als je in de spie­gel kijkt? Heb je rij­den het leven heel goed tot op een dag je plot­se­ling keek in de spie­gel en ont­dek­te je hoofd­huid in plaats van je dik­ke haar­dos? Heeft je haar­bor­stel elke dag meer haar? Het woord is niet pijn­lijk, en je bent niet alleen in je ellen­de! Hoofd omhoog, want er zijn behan­de­lin­gen die kun­nen hel­pen bij het oplos­sen van het pro­bleem.

Laten we het pro­bleem posi­tief bena­de­ren en een kijk­je nemen op de ver­schil­len­de metho­den beschik­baar om onge­daan te maken of te stop­pen dun­ner wor­dend haar en kaal­heid. Naarmate we ouder wor­den, kan het haar fij­ner, grij­zer en dro­ger wor­den.

Echt haar­uit­val en een kale hoofd­huid is een aan­doe­ning waar­bij het haar faalt en niet meer groeit. Er zijn vele rede­nen voor, met inbe­grip van hor­mo­na­le one­ven­wich­tig­he­den, slech­te eet­ge­woon­ten, een over­dre­ven ver­wend levens­stijl met alco­hol, tabak en drugs. Genetica kan ook een van de oor­za­ken van kaal­heid, voor­al bij man­nen.

Met de leef­tijd, het haar uit­dro­gen omdat de natuur­lij­ke oliek­lie­ren in de huid pro­du­ce­ren min­der olie om de huid te sme­ren. Het gebrek aan sme­ring en bescher­ming kan ervoor zor­gen dat het haar broos en gevoe­lig voor breuk. Droog, bescha­digd haar kan dun­ner lij­ken dan de stren­gen eigen­lijk zijn. Gezonde haar­be­han­de­lin­gen zoals krui­den­sham­poos en spoe­lin­gen en haar­spoe­lin­gen zijn beschik­baar.

Fijn haar is het resul­taat van de haar­stren­gen steeds dun­ner als gevolg van leef­tijd. Op de leef­tijd van 40, bij­voor­beeld, haar­schach­ten wor­den 5 pro­cent dun­ner in ver­ge­lij­king met 20 jaar gele­den. Het haar bestaat voor­na­me­lijk uit eiwit­ten; het ver­ou­de­rings­pro­ces beïn­vloedt het ver­mo­gen van het lichaam om eiwit­ten te pro­du­ce­ren in de ver­eis­te hoe­veel­heid, wat resul­teert in zeer fijn haar. Veranderende dieet en het gebruik van pro­duc­ten die de haar­schach­ten vol­heid geven zijn twee opties die over het alge­meen wer­ken.

De manier waar­op het licht wordt gere­flec­teerd door het haar ver­an­dert wan­neer het natuur­lij­ke pig­ment van het haar ver­lo­ren gaat. De cel­len aan de basis van de haar­zak­jes stop­pen met hun mela­ni­ne pro­duc­tie naar­ma­te we ouder wor­den. Wanneer het haar grijs of wit wordt, zorgt de lich­te­re kleur er ook voor dat het dun­ner en fij­ner lijkt. Dit kan de kaal­heid lij­ken over­dre­ven, dus niet in te veel van een haast om jezelf te bena­druk­ken. Duke University voer­de stu­dies uit waar­uit bleek dat stress een belang­rij­ke fac­tor is in grijs haar. Haarverf en kleur­stof­fen bedek­ken tij­de­lijk het grij­ze haar, maar een gezond dieet leidt tot gezond haar.

Inzicht in haaruitval bij vrouwen

Heeft u last van haaruitval?

Heeft u drin­gend de juis­te infor­ma­tie en advies nodig? U bent op de juis­te plaats om uit te vin­den over haar­uit­val in de mooie seks. Allereerst is het nood­za­ke­lijk om te begrij­pen dat vrou­wen die haar­uit­val erva­ren niet alleen zijn; dit is een pro­bleem van uni­ver­se­le pro­por­ties. We begrij­pen dat haar­uit­val veel trau­ma­ti­scher kan zijn voor een vrouw dan voor een man.

Het is tijd om zich te ont­doen van de twij­fels, ang­sten, ver­war­ring en ver­le­gen­heid die je pest op elk moment wak­ker en vind de bes­te oplos­sing voor het pro­bleem. Voordat we op dit punt, laten we eerst ver­dui­de­lij­ken de mythen rond haar­uit­val. Het gebeurt dat je je haar ver­liest als gevolg van stress, maar alleen in een situ­a­tie van extre­me onrust die maan­den duurt onver­min­derd kan haar­uit­val optre­den. Zwangerschap en crash dië­ten kan lei­den tot haar­uit­val, en de behan­de­ling in over­leg met een arts wordt aan­be­vo­len.

Bij vrou­wen begin­nen haren uit te dun­nen op de hele hoofd­huid; dit kan een klei­ne of zeer dra­ma­ti­sche gebeur­te­nis zijn. Ongeacht de ernst van haar­uit­val, de belang­rijk­ste oor­zaak is de gevoe­lig­heid van haar­zak­jes voor de hor­mo­nen in de hoofd­huid, voor­al DHT of dihy­dro-tes­tos­te­ron. De mees­te anti-haar­uit­val behan­de­lin­gen voor vrou­wen zijn DHT blok­kers. Het is het bes­te om een arts te raad­ple­gen om de bes­te behan­de­ling voor uw pro­bleem te vin­den.

De Ludwig schaal wordt soms gebruikt om de ver­schil­len­de soor­ten vrou­we­lij­ke haar­uit­val te clas­si­fi­ce­ren. Het is beperkt in het gebruik ervan, maar geeft een nauw­keu­rig beeld van het haar­uit­val pro­bleem. Androgenetische alope­cia bij vrou­wen is het type haar­uit­val dat optreedt als gevolg van hor­mo­na­le one­ven­wich­tig­he­den en wordt meest­al geken­merkt door een alge­me­ne dun­ner wor­den van het haar en niet door onre­gel­ma­tig haar­uit­val. Veel voor­ko­men­de oor­za­ken van haar­uit­val kun­nen het gevolg zijn van het nemen of sta­ken van anti­con­cep­tie­me­di­cij­nen, de tijd voor en na de meno­pau­ze, de tijd na de meno­pau­ze en de tijd na de geboor­te. Met dit type alope­cia, kun­nen vrou­wen op zijn minst wor­den gerust­ge­steld door het feit dat vol­le­di­ge kaal­heid is een zeld­zaam­heid. Meestal is het meer een zicht­ba­re afna­me van het haar­vo­lu­me dan een wer­ke­lij­ke kaal­heid.

U te depres­sief als gevolg van haar­uit­val om te besef­fen dat er behan­de­ling opties. Het vol­staat om een gekwa­li­fi­ceer­de haar­spe­ci­a­list te bezoe­ken. Er zijn een ver­schei­den­heid van pro­duc­ten, medi­cij­nen en behan­de­lin­gen die een arts kan voor­schrij­ven om het pro­bleem te behan­de­len. De oplos­sin­gen zijn vrij een­vou­dig, maar je moet de eer­ste stap nemen om behan­de­ling te zoe­ken.

Gebruik van oliën om haaruitval te voorkomen

Er is een bre­de selec­tie van oli­ën die kun­nen hel­pen sti­mu­le­ren van de fol­li­kels voor een bete­re haar­groei. Niemand geniet van het ver­lie­zen van hun haar, dus laten we een aan­tal van de oli­ën die ons kun­nen hel­pen om ons haar te hou­den en kaal­heid te voor­ko­men. Te allen tij­de, een ver­schei­den­heid van oli­ën wer­den gebruikt om het haar te voe­den en geven het vita­li­teit en een gezon­de levens­duur.

Definitie van oliën

Oliën zijn een water­af­sto­ten­de stof die vocht in de haar­schach­ten omvat. Wanneer essen­ti­ë­le oli­ën direct op de hoofd­huid wor­den aan­ge­bracht, helpt het om de bloed­stroom te ver­ho­gen en voe­dings­stof­fen aan de haar­zak­jes te leve­ren.

De actu­e­le toe­pas­sing van oli­ën op haar en hoofd­huid helpt om de haar­groei te bevor­de­ren door het sti­mu­le­ren van de hoofd­huid en de bescher­ming van de haar­lok­ken. Door het sti­mu­le­ren van de hoofd­huid, de olie helpt bij het bevor­de­ren van de vor­ming van haar. Zware oli­ën ver­ster­ken de haar­schacht en voor­ko­men een­vou­di­ge breuk. Als haar­scha­de en haar­breuk wor­den ver­min­derd, wordt de natuur­lij­ke levens­duur van het haar gehand­haafd.

Verschillende soorten oliën om haargroei te bevorderen

Zware oliën:

 • Oliën zoals kokos­olie en rici­nus­olie zijn zwa­re oli­ën die hel­pen bij het ver­ster­ken van de haar­schacht en het ver­min­de­ren van breuk. De oli­ën ook hel­pen om het haar zelf te ver­ster­ken, die helpt om haar­uit­val te ver­min­de­ren.

Mosterdolie:

 • Het wordt ver­on­der­steld om de hoofd­huid te sti­mu­le­ren om haar­groei te bevor­de­ren. Mosterdolie heeft een zeer hoog gehal­te aan zink en sele­ni­um, die haar­uit­val voor­ko­men. Als deze essen­ti­ë­le stof­fen niet aan­we­zig zijn in het lichaam, kan haar­uit­val optre­den. De olie is ook rijk aan beta-caro­teen en een gezon­de bron van voe­dings­stof­fen en vita­mi­nen die de hoofd­huid voe­den. Wanneer beta-caro­teen wordt omge­zet in vita­mi­ne A, het ver­hoogt de gezond­heid van de hoofd­huid en biedt bescher­ming voor haar.

Etherische oliën:

 • Er zijn ver­schil­len­de essen­ti­ë­le oli­ën zoals roze­ma­rijn en peper­munt die sti­mu­le­ren­de eigen­schap­pen heb­ben om haar­groei te bevor­de­ren. De oli­ën hel­pen om over­ma­ti­ge talg­pro­duc­tie te voor­ko­men, de natuur­lij­ke olie gepro­du­ceerd door de hoofd­huid. Wanneer gemas­seerd in de hoofd­huid, de oli­ën stu­ren een tin­te­lin­gen in de hoofd­huid om de bloed­cir­cu­la­tie te ver­be­te­ren.

Andere oliën:

 • Tarwekiemolie en olijf­olie zijn bei­de popu­lai­re ingre­di­ën­ten in haar­ver­zor­gings­pro­duc­ten. De oli­ën heb­ben een hoog gehal­te aan essen­ti­ë­le voe­dings­stof­fen zoals vet­zu­ren en vita­mi­ne A, D en E. De oli­ën zijn nut­tig om de zorg voor het haar en te bescher­men tegen vrije radi­ca­len en de scha­de die ze ver­oor­za­ken. Tarwekiemolie is voor­al han­dig om haar­uit­val te voor­ko­men.

Remedie voor haaruitval

Waarom natuurlijke remedies zijn goed voor haaruitval

Er is zeker geen tekort aan haar­uit­val behan­de­lin­gen beschik­baar op de markt van­daag. Of ze wer­ken of niet kan een heel ande­re vraag. Als u niet geïn­te­res­seerd bent in tri­al and error om te zien wat werkt en wat niet, natuur­lij­ke reme­dies zijn de bes­te optie. Er is een breed sca­la van natuur­lij­ke reme­dies die effec­tie­ve behan­de­lin­gen voor haar­uit­val bie­den.

Het voor­deel van het gebruik van natuur­lij­ke reme­dies is, natuur­lijk, het ont­bre­ken van bij­wer­kin­gen. We heb­ben ook behoef­te aan een beter begrip van de ver­schil­len­de behan­de­lin­gen, de manier waar­op de behan­de­lin­gen moe­ten wor­den gebruikt en de ver­wach­te resul­ta­ten van de behan­de­lin­gen. Het is raad­zaam om zoveel moge­lijk te leren over de ver­schil­len­de natuur­lij­ke reme­dies, om te bespre­ken met een arts het type van haar­uit­val pro­bleem dat je gezicht, en de bes­te natuur­lij­ke reme­die voor het pro­bleem.

Natuurlijke reme­dies voor haar­uit­val heb­ben voor­de­len die de afwe­zig­heid van bij­wer­kin­gen omvat­ten, geen pijn of onge­mak ver­oor­za­ken, zijn niet erg duur, kan gemak­ke­lijk wor­den gekocht in de mees­te gezond­heids­win­kels of apo­the­ken, en zelfs het beheer van de behan­de­ling is een­vou­dig.

Kruiden en essen­ti­ë­le oli­ën zijn waar­schijn­lijk de meest voor­ko­men­de vor­men van natuur­lij­ke reme­dies voor haar­uit­val. Conventionele art­sen heb­ben geleerd om de effec­ti­vi­teit van deze pro­duc­ten te accep­te­ren, hoe­wel er niet veel weten­schap­pe­lijk bewijs. Eeuwenlang gebrui­ken men­sen krui­den en oli­ën om een groot aan­tal kwa­len te behan­de­len, wat zelfs het bes­te bewijs hier­van is.

Hier zijn enkele voorbeelden van bekende natuurlijke remedies voor haaruitval:

 • Gember is een zeer nut­tig kruid dat kan wor­den gevon­den in onze keu­kens thuis. Door de men­se­lij­ke geschie­de­nis heen, gem­ber is gebruikt om vele kwa­len te gene­zen sinds de ont­dek­king ervan. Gember bevat vet­zu­ren die de haar­schacht ver­ster­ken en de hoofd­huid sti­mu­le­ren om nieuw haar te pro­du­ce­ren.
 • Rozemarijn en salie zijn bei­de krui­den die samen moe­ten wor­den gekookt om een con­di­ti­o­ner te maken. De krui­den wor­den door­weekt en het water wordt gebruikt als spoe­ling na het was­sen. De krui­den wer­ken op de fol­li­kels en sti­mu­le­ren ze om haar te vor­men. De krui­den wer­ken ook om de rust­fa­se van de haar­cy­clus te ver­len­gen, waar­door haar­uit­val wordt ver­min­derd.
 • Rode peper is een kruid dat zich mengt met nor­maal lei­ding­wa­ter en kan wor­den toe­ge­past op de hoofd­huid op de plaat­sen waar het haar­ver­lies heeft plaats­ge­von­den. Peper irri­teert de huid en relea­ses his­ta­mi­nes in de toe­die­ning gebie­den. De his­ta­mi­nes zijn in staat om de cel­de­ling te ver­an­de­ren en de haar­zak­jes aan te moe­di­gen tot haar­pro­duc­tie.
 • De toe­voe­ging van hen­na aan de con­di­ti­o­ner die u gebruikt kan hel­pen gene­zen van de haar­zak­jes en het bevor­de­ren van haar­groei. Henna bevat ook eigen­schap­pen die de haars­k­ni­s­tel zegel om het sterk en bestand tegen scha­de te maken.

Zal haartransplantatie chirurgie stoppen haaruitval

Iedereen die is gecon­fron­teerd met het pijn­lij­ke ver­lies van een aan­zien­lij­ke hoe­veel­heid haar over een lan­ge peri­o­de van tijd moet over­we­gen de moge­lijk­heid van een haar­t­rans­plan­ta­tie. Een kaal­heid komt over het alge­meen voor in een patroon aan de voor­kant of op het hoofd of aan de ach­ter­kant van het hoofd. Bij haar­t­rans­plan­ta­tie wor­den haar­zak­jes ver­wij­derd uit delen van de hoofd­huid waar gezon­de haar­groei aan­we­zig is en getrans­plan­teerd in gebie­den waar kaal­heid heeft plaats­ge­von­den.

Tijdens haar­t­rans­plan­ta­tie ver­wij­dert de arts haar­zak­jes of haar­t­rans­plan­ta­ties en trans­plan­teert ze in de gebie­den van de hoofd­huid waar de haar­groei wordt gestopt. Als je je afvraagt wat er gebeurt met het gebied waar­uit de fol­li­kels wor­den ver­wij­derd, en of die gebie­den kaal zul­len zijn, is het ant­woord nee. Slechts een paar haar­zak­jes wor­den ver­wij­derd uit elke gezon­de groep of graft. De arts moet dui­zen­den fol­li­kels in de kale gebie­den voor de behan­de­ling effec­tief te zijn. De klei­ne groep maakt ook de ver­schij­ning natuur­lij­ker.

Bij haar­t­rans­plan­ta­tie kan elke ses­sie 5–10 uur duren en de per­soon heeft min­stens twee ses­sies nodig om resul­ta­ten te berei­ken. Echter, het aan­tal ses­sies dat nodig is afhan­ke­lijk van de ernst van het pro­bleem, de groot­te van de kaal­heid te behan­de­len, de ver­wach­te snel­heid van ver­de­re kaal­heid en het aan­tal grafts die nodig zijn om resul­ta­ten te berei­ken en de per­soon lij­ken natuur­lijk.

Haartransplantatie chi­rur­gie wordt aan­be­vo­len voor man­nen en vrou­wen die lij­den aan erfe­lij­ke haar­uit­val. Het belang­rijk­ste cri­te­ri­um voor dit type behan­de­ling is de beschik­baar­heid van vol­doen­de donor­haar om de behan­de­ling suc­ces­vol te laten ver­lo­pen.

Please enter cor­rect post id for Video SEO Post

De kleur, tex­tuur en het type haar kun­nen een ver­schil maken of een kan­di­daat geschikt is voor de pro­ce­du­re. Een per­soon met dik krul­lend haar in een don­ke­re tint is een goe­de kan­di­daat voor een haar­t­rans­plan­ta­tie. Het haar bedekt een gro­ter deel van de hoofd­huid en geeft de per­soon een zeer natuur­lij­ke uit­stra­ling. Als er een groot con­trast is tus­sen de kleur van de hoofd­huid en de haar­kleur, kan er een pro­bleem zijn omdat de trans­plan­ta­tie zeer dui­de­lijk zal zijn. In der­ge­lij­ke geval­len kan het beter zijn om het kale uiter­lijk te behou­den dan er dui­de­lijk gek uit te zien.

Een haar­t­rans­plan­ta­tie is pre­cies dat; de exploi­ta­tie en de kos­ten even­re­dig zijn aan de hoe­veel­heid uit­ge­voer­de werk­zaam­he­den.

Wil je haaruitval ongedaan maken?

Als je haar is geval­len van zijn plaats en je klimt op muren in een vol­le­dig para­no­ï­de staat, deze pagi­na is voor jou. Wij bie­den prak­tisch advies en tips om u te hel­pen omgaan met het pro­bleem van haar­uit­val. Niet alle van ons zijn geob­se­deerd door ons haar of lichaam, maar zelfs voor de meest veel­ei­sen­de per­soon in de wereld, plot­se­lin­ge haar­uit­val kan een moei­lijk te slik­ken pil.

Sommige vor­men van haar­uit­val zijn gemak­ke­lijk op te spo­ren, maar in ande­re kan het pro­bleem optre­den als gevolg van een onder­lig­gend medisch pro­bleem of ande­re fac­to­ren. Bijvoorbeeld, uit­ge­brei­de salon behan­de­lin­gen na ver­loop van tijd, waar­bij het haar is voort­du­rend bloot­ge­steld aan agres­sie­ve che­mi­ca­li­ën, kan lei­den tot een plot­se­ling ver­lies van gro­te hoe­veel­he­den haar. Wat de oor­zaak van het pro­bleem, onze eni­ge con­su­me­ren doel is om het ver­schrik­ke­lij­ke voor­uit­zicht van het krij­gen van kaal­heid in de niet al te ver­re toe­komst om haar­uit­val te stop­pen gezicht.

Het moet wor­den begre­pen aan het begin dat er bepaal­de soor­ten haar­uit­val die niet onge­daan kun­nen wor­den gemaakt. Bijvoorbeeld, haar­uit­val om gene­ti­sche rede­nen; als haar­uit­val erfe­lijk is, is er geen beken­de reme­die voor de her­struc­tu­re­ring van erfe­lij­ke genen. Een ander pro­bleem is dat man­nen gene­tisch zijn ont­wor­pen om een bepaal­de hoe­veel­heid haar­uit­val erva­ring met de leef­tijd. Dit is te wij­ten aan het man­ne­lij­ke hor­moon tes­tos­te­ron; te veel van en het haar zwelt op de hoofd­huid. Nou, in wer­ke­lijk­heid, te veel tes­tos­te­ron ver­oor­zaakt de toe­na­me van de pro­duc­tie van het hor­moon DHT, die voor­komt dat de haar­zak­jes van de pro­duc­tie van nieuw haar.

Bij vrou­wen, god­zij­dank, het pro­bleem van haar­uit­val is niet zo uit­ge­spro­ken als bij man­nen! Echter, ziek­ten, zwan­ger­schap, beval­ling, meno­pau­ze en een ver­schei­den­heid aan ande­re fac­to­ren kun­nen lei­den tot haar­uit­val. Wanneer vrou­wen bepaal­de ziek­ten heb­ben en hun haar wordt geknipt, kun­nen ze niet meer terug­groei­en.

Voor zowel man­nen als vrou­wen, het omke­ren van haar­uit­val komt neer op het maken van bepaal­de ver­an­de­rin­gen in ons leven. Het is bekend dat een gezond lichaam syno­niem is met de afwe­zig­heid van ziek­te. Het is ook alge­meen bekend dat roken kan­ker ver­oor­zaakt, dus waar­om roken? Slechte voe­ding zorgt ervoor dat haar­zak­jes te wei­nig voe­dings­stof­fen absor­be­ren en stop­pen met het pro­du­ce­ren van nieuw haar. Te veel alco­hol blok­keert de gezon­de pro­duc­tie van nieuw haar. Alles wat met mate wordt geno­ten is pri­ma, zolang het geen invloed heeft op het wel­zijn van het lichaam.

Mannen en vrou­wen moe­ten hun levens­stijl aan­pas­sen om een gezond lichaam en hoofd­huid te behou­den.

Groene thee – Helpt het in de strijd tegen haaruitval?

Groene thee wordt gemaakt van thee­bla­de­ren die zijn gestoomd en gedroogd zon­der het fer­men­ta­tie­pro­ces te door­lo­pen. Recente stu­dies tonen aan dat groe­ne thee daad­wer­ke­lijk kan hel­pen bestrij­den haar­uit­val effec­tief.

Een expe­ri­ment werd uit­ge­voerd op een groep mui­zen die wor­den gecon­fron­teerd met haar­uit­val om het effect van groe­ne thee op hen te tes­ten. Sommige mui­zen kre­gen drink­wa­ter, ter­wijl de ande­ren groe­ne thee kre­gen.

De resul­ta­ten toon­den aan dat groe­ne thee alle mui­zen in deze spe­ci­fie­ke test­groep hielp om haar­uit­val te stop­pen. Het leid­de zelfs tot een geac­ti­veer­de haar­groei.

De groep mui­zen bloot­ge­steld aan drink­wa­ter bleef haar­uit­val gezicht. Natuurlijk, men­sen zijn anders dan mui­zen, en we kun­nen anders rea­ge­ren op stof­fen. Of groe­ne thee even geschikt is voor men­sen in de strijd tegen haar­uit­val is nog niet dui­de­lijk.

Een reden waar­om groe­ne thee wordt beschouwd als effec­tief is dat het bevat “ont­ste­kings­rem­men­de” eigen­schap­pen die gun­stig zijn voor zowel man­nen als vrou­wen die het risi­co lopen op over­ma­ti­ge haar­uit­val. Het heeft ook een invloed op lichaams­hor­mo­nen.

Verhoogde con­sump­tie van groe­ne thee leidt tot snel­le pro­duc­tie van een hor­moon genaamd geslachts­hor­moon bin­den­de glo­bu­li­ne (SHBG) in onze bloed­baan. SHBG voor­komt de omzet­ting van tes­tos­te­ron in een ander hor­moon genaamd dihy­dro­tes­tos­te­ron (DHT).

DHT helpt bij het bevor­de­ren van haar­groei bij kin­de­ren. Maar vol­gens stu­dies uit­ge­voerd door de American Medical Association (AMA), som­mi­ge man­nen en vrou­wen nega­tief rea­ge­ren op DHT in een later sta­di­um van het leven, dat kan een gene­tisch pro­bleem.

Groene thee kan daar­om hel­pen in de strijd tegen haar­uit­val door het ver­plaat­sen van ver­hoog­de hoe­veel­he­den SHBG in de bloed­baan, die de vor­ming van DHT te voor­ko­men.

Groene thee wordt ook beschouwd als zeer effec­tief bij het gene­zen van roos, dat is een van de belang­rijk­ste rede­nen voor haar­uit­val bij kin­de­ren en vol­was­se­nen. Het helpt ook om pso­ri­a­sis te gene­zen, een chro­ni­sche ziek­te waar­bij de hoofd­huid is geïn­fec­teerd met lae­sies en rode, dro­ge plek­ken.

Groene thee regu­leert caspa­se-14, een eiwit dat ver­ant­woor­de­lijk is voor de voort­plan­ting van cel­len. Deze eigen­schap is gun­stig als het gaat om het regu­le­ren van pso­ri­a­sis.

Roos kan wor­den gene­zen met een sham­poo met groe­ne thee, of u groe­ne thee gebrui­ken met uw nor­ma­le sham­poo. Aangezien nor­ma­le sham­poos ook bepaal­de ele­men­ten kun­nen bevat­ten die moge­lijk kan­ker­ver­wek­kend kun­nen zijn, is het altijd beter om te zien of je hoofd­huid­con­di­tie ver­be­tert na het eni­ge gebruik van groe­ne thee.

Zelfs als u veel ver­wij­zin­gen onli­ne die de voor­de­len van het gebruik van groe­ne thee uit te leg­gen, zijn er som­mi­gen die gelo­ven dat het geen dui­de­lijk effect op hun haar con­di­tie heeft. Witte thee lijkt de voor­keur te heb­ben van velen in der­ge­lij­ke geval­len.

Anderen gelo­ven dat zwa­re con­sump­tie van groe­ne thee en gefer­men­teer­de soja­bo­nen won­de­ren zal doen voor je haar. Met een ver­schei­den­heid van bewijs en bron­nen onli­ne beschik­baar, kan het moei­lijk te gelo­ven dat groe­ne thee niet helpt om haar­uit­val te bestrij­den.

Je moet in gedach­ten hou­den dat niet alle soor­ten haar­uit­val zijn het­zelf­de en niet alle kun­nen wor­den gene­zen op dezelf­de manier. Het is altijd beter om een des­kun­di­ge per­soon te raad­ple­gen alvo­rens te beslis­sen om iets nieuws of anders te pro­be­ren.

Moet grijs haar worden geverfd?

Heb je opval­lend veel grij­ze haren? Als dat zo is, zou je kun­nen den­ken over het ver­ven van je haar. Semi-per­ma­nen­te ver­ven of spoe­len kan alter­na­tie­ven zijn als je niet ern­stig grijs. Anders, per­ma­nen­te haar­kleu­ring kan uw eni­ge optie. Moet je je haar per­ma­nent ver­ven of het natuur­lijk ver­ven?

Het finan­ci­ë­le aspect is een belang­rijk aspect. U haar­kleur­stof­fen kopen om ze thuis te gebrui­ken, maar het kan zijn dat u min­der dan de gewens­te resul­ta­ten te berei­ken. Professionele haar­kleu­ring kan kost­baar zijn. Om je wor­tels gekleurd te hou­den, moet je elke vier tot acht weken een salon­be­zoek bren­gen. Ook wilt u mis­schien niet dat je haar om een enke­le kleur over­al heb­ben. Strengen of don­ker haar zal wor­den toe­ge­voegd aan uw fac­tuur.

Heeft u een bepaal­de haar­kleur in gedach­ten? Helaas is het moge­lijk dat je grij­ze haar niet gekleurd is in deze tint. Erger nog, je houdt van de kleur die je hebt als je de salon te ver­la­ten, alleen te vin­den in een paar weken dat je haar is ver­vaagd tot een tint die je niet ver­dra­gen. Rode kleu­ren zijn bij­zon­der gevoe­lig voor ver­va­gen. Denk ook na over wat de zil­ve­ren wor­tels eruit zal zien in ver­ge­lij­king met de scha­duw die u kiest. Kleuren in het blon­de gebied men­gen zich vaak beter met grij­ze wor­tels.

Veel haar­kleu­ren zien er niet goed uit tegen de ver­ou­de­ring van de huid (of som­mi­ge tegen een huid). Misschien moet je je ori­ën­te­ren op de natuur en naden­ken over wat het bes­te is voor jou op dit moment.

Een che­mi­sche ver­ont­rei­ni­ging kan ook een over­we­ging zijn. Haarkleuring bevat een aan­tal ster­ke stof­fen die waar­schijn­lijk niet goed zijn voor je lichaam. Tot slot, veel zwan­ge­re vrou­wen stop­pen met het ver­ven van hun haar om te voor­ko­men dat gif­ti­ge stof­fen van scha­de aan hun baby­’s. Wil je echt dat deze stof­fen wor­den geab­sor­beerd in je hoofd­huid?

Tijd is een ande­re fac­tor. Haarverven kan een tot twee uur per bezoek. Afhankelijk van hoe vaak je nodig hebt om te ver­ven, u veel tijd door­bren­gen in de salon.

Grijs haar kan zeer aan­trek­ke­lijk zijn. Veel vrou­wen vin­den man­nen met grijs haar die ver­schil­len in uiter­lijk. Zilver haar bij vrou­wen kan mooi zijn.

Sommige cul­tu­ren zien grijs haar als een eer. Zilveren krul­len stra­len vol­was­sen­heid en wijs­heid uit. Je ver­dient deze grij­ze haren, dus draag het met trots!

Moet je je krul­len per­ma­nent ver­ven? Je moet de haar­kleur die maakt je kij­ken en voe­len het bes­te te kie­zen, reke­ning hou­dend met de kos­ten en zorg inspan­ning. Het ver­la­ten van het haar natuur­lijk kan een goe­de keu­ze zijn voor veel vol­was­se­nen met grijs haar.

Laat een reactie achter

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Lees voordat u het verzendt
Ik heb het privacybeleid gelezen en begrepen. Ik ben het ermee eens dat mijn gegevens en gegevens elektronisch zullen worden verzameld en opgeslagen om mijn vraag te beantwoorden. Let op: U uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken door een e-mail te sturen naar info@factorhair.de.

Factor haar

Droom niet van mooi, gezond haar. Met Factor Hair Activator u het probleem bij de wortel aanpakken en nieuwe haargroei activeren met een slagingspercentage van meer dan 93%.

Profiteer van onze unieke formule, waarvan de werkzaamheid is bewezen door klinische studies. Word dikker, gezonder en sterker haar dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

Factorhair 2019 © alle rechten voorbehouden.

Initiative: Fairness im Handel

Lid van het initiatief "Fairness in Trade".
Informatie over het initiatief: https://www.fairness-im-handel.de

Webmaster affiliate programma voor exclusieve beauty producten