Hair Loss Expert Interview

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Marc Glashofer werd gediagnosticeerd met alopecia areata als een kind, en werd geïnspireerd als een haaruitval patiënt om een haaruitval expert te worden.

Dunner wordend haar, gracieus ouder worden, en het Filler Debat met dermatoloog Dr. Marc Glashofer

Marc Glashofer werd gedi­a­gnos­ti­ceerd met alope­cia are­a­ta als een kind, en werd geïn­spi­reerd als een haar­uit­val pati­ënt om een haar­uit­val expert te wor­den. Nu is hij een der­ma­to­loog die gespe­ci­a­li­seerd is in huid­chi­rur­gie en cut­ting-edge dun­ner wor­den­de haar­be­han­de­lin­gen.

In deze uiterst infor­ma­tie­ve afle­ve­ring, Dr Glashofer breekt het stig­ma van dun­ner wor­dend haar bij vrou­wen en legt uit wat er gedaan kan wor­den-en beant­woordt vra­gen over de meest voor­ko­men­de huid­klach­ten, van droog­te en hor­mo­na­le acne tot rosa­cea en lij­nen.

Bobbi opent ook over filo­so­fie over ver­ou­de­ring en haar erva­ring met Botox. U wilt niet te mis­sen hun leven­di­ge debat over de voors en tegens van vul­stof­fen.

Interview Transcript

Ik krijg veel vra­gen van zoveel vrou­wen over wat te doen om te blij­ven op zoek naar jon­ge om gezond te blij­ven kij­ken.

Mijn advies is altijd het­zelf­de. Begin met wat je in je lichaam num­mer een en dan weet je wat er zo veel din­gen die je zou kun­nen doen teen er beter uit­zien zon­der het ver­an­de­ren van de manier waar­op je eruit ziet. Dus mijn filo­so­fie van ver­ou­de­ring en ik hou niet eens van dat woord, want we zijn alle­maal ouder en dat is een goe­de zaak. Het is niet nega­tief, maar mijn filo­so­fie is als er din­gen die echt las­tig je te onder­zoe­ken hoe je ze beter zou kun­nen maken zon­der het ver­an­de­ren van je gezicht. Ik ben geen fan van vul­stof­fen, omdat de mees­te vul­stof­fen kon ik zien wan­neer men­sen het in hun gezicht.

Het werkt niet altijd per­fect.

Ik weet zeker dat er genoeg vul­lers en men­sen het gezicht die er gewel­dig uit­zien. Ik heb veel gezien wat niet. Ik wou dat ik had min­der lij­nen in mijn gezicht Ja, maar ik heb niet eens de moei­te die ener­gie, want er is niets wat ik kon doen. En ik vind dat als ik gear­res­teerd ben en ik van bin­nen­uit gehy­dra­teerd ben en ik de juis­te moi­stu­ri­zers en crè­mes op mijn huid heb, ik mijn leef­tijd aan­kan.

Ik wil­de een der­ma­to­loog op de pod­cast heb­ben, want er is zo veel vra­gen die ik wil hem vra­gen over wat er gedaan kan wor­den zon­der het ver­an­de­ren van je gezicht. Ik begon voor het eerst te zien Dr Glass Hoffer, want ik was bezorgd over dun­ner wor­dend haar en net wat er gebeurt met haar als je ouder wordt. Hij heeft ook een aan­doe­ning genaamd jalo­py Sha wat bete­kent dat hij geen haar, maar hij toe­val­lig Ah haar­uit­val expert.

Ik waar­schijn­lijk omdat hij een haar­uit­val pati­ënt was. Hij heeft veel te leren over onze zor­gen. Daar is mijn gesprek met Dr Mark Glass bie­den Dr Mark Glass Hoffer.
Is dat hoe ik zei dat dat goed was?

Best goed.

Een der­ma­to­loog, maar meer dan een der­ma­to­loog een expert in niet alleen de huid, maar ook een expert in haar­uit­val?

Ja, dat klopt.

Dus ik ben expert haar­uit­val ook

Azzam Fellowship opge­leid in de mees­te micro gra­fi­sche chi­rur­gie en cos­me­ti­sche der­ma­to­lo­gie

En voor de Zona de mees­te chi­rur­gie gespeld M O hs ver­noemd naar de chi­rurg die de uit­vin­der van de tech­niek is een manier van deli­caat ver­wij­de­ren van huid­kan­ker uit meest­al hoofd en nek in ande­re zin van het lichaam

Oke goed zeer inte­res­sant

Het ande­re ding over Dr Glass Hoffer hij is mijn der­ma­to­loog en ik ging naar hem eerst van­we­ge haar­uit­val

En toen ik bin­nen­kwam om hal­lo te zeg­gen, want hij werd me aan­be­vo­len door een ande­re der­ma­to­loog toen ik naar bin­nen ging om hal­lo te zeg­gen

Het eer­ste wat me opvalt is dat hij geen haar had.

Dus je ver­haal is dat je werd gedi­a­gnos­ti­ceerd als een kind met Alipay

Sha Ja

Dus het is iro­nisch dat ik heb gekre­gen in dit ah veld als men­sen lopen in hun omgaan met haar­uit­val en het eer­ste wat ze zien is deze glan­zen­de koe­pel en uh heren die geen haar en geta­toe­ëer­de wenk­brau­wen heeft en ze zijn als nou mijn op de juis­te plaats en maar een echt schat­tig gezicht

Dus hoe­veel jon­gens zien er goed uit met geta­toe­ëer­de wenk­brau­wen in je lichaam Ja mijn ver­haal

Wat me op dit pad gedeel­te­lijk liet doen, is dat ik op acht­ja­ri­ge leef­tijd de dia­gno­se kreeg met alope­cia are­a­ta.

Wanneer men­sen voor de jalo­py laten zien dat is over het alge­meen bete­kent haar­uit­val

Alopecia are­a­ta is een spe­ci­fie­ke vorm van haar­uit­val

Het is een auto-immuun­aan­doe­ning.

Dus eigen­lijk heb­ben mijn lichaam en men­sen deze aan­doe­ning.

Ons lichaam immuun­sys­teem raakt in de war en in plaats van het aan­val­len van slech­te din­gen zoals virus­sen en bac­te­ri­ën en kreeg van kan­ker het aan­val­len van onze eigen zelf zijn onze eigen auto zelf en dus in mijn geval het aan­val­len van de zeer effi­ci­ënt en ik heb geen haar, dus ik heb een vorm van alope­cia out­ta genaamd alope­cia Universalists dat is een meer extre­me vorm

Natuurlijk moest je de bete­re te krij­gen Natuurlijk

Als ik ga doen wat ik goed ga doen.

Maar het was een evo­lu­e­rend pro­ces

Toen ik voor het eerst de dia­gno­se stel­de of bouw­de op dit punt in het leven, nam mijn vader me mee naar de kap­per en de Barbara wees op een kale plek van 14 for­maat en ik heb veel pati­ën­ten me dat ver­haal horen ver­tel­len.

Soort van dat een eer­ste ori­gi­ne­le luik en dan weet ik niet echt meer het laat onge­veer 12 of zo

Toevallig werd ik gedi­a­gnos­ti­ceerd met een vorm van kro­nen 12

Ah ja

Uh en dus was ik op ste­ro­ï­den dat punt dat is een van de behan­de­lin­gen voor elo­pe Shadows

Dus waar­schijn­lijk gemas­keerd de pro­gres­sie teen later op

En dan her­in­ner ik me door mid­del van de mid­del­ba­re school en juni­or mid­del­ba­re en mid­del­ba­re school gewoon soort van met ver­schil­len­de pat­ches van ver­lies zou ik naar der­ma­to­lo­gen

Dat is een van de rede­nen waar­om ik in

Dermatologie is een van mijn men­to­ren

Een van de art­sen

Ik zag Dr Larry Miller die onge­veer een jaar gele­den over­leed.

Hij evo­lu­eer­de tot een zeer goe­de vriend van mij en hij kreeg me in zijn toe­stand en ik gebruik­te om ze te gaan om de zes weken voor shots en licht­the­ra­pie

En zoals je kon ver­tel­len niets echt gehol­pen

Maar hij gaf me echt veel troost.

In prin­ci­pe van onge­veer 12 tot 16 17 of zo had ik frag­men­ta­risch haar­uit­val en dan her­in­ner ik me dui­de­lijk

Mijn laat­ste jaar van de mid­del­ba­re school is in het mid­den van het voet­bal spel

Mijn broer was er en ik her­in­ner me komen van de zij­lijn en zwe­ten en ik veeg­de mijn gezicht en geschok­te blik kwam over zijn gezicht en som­mi­ge mijn team­ge­no­ten dat soort weg­ge­vaagd als de helft van mijn voor­hoofd

Dat wist ik pas toen de wed­strijd voor­bij was.

Uh dui­de­lijk ver­woes­ten­de en je weet niet echt

Je weet waar je heen moet met dat.

Dus ik begin met het doen van foto’s van cor­ti­son in de wenk­brau­wen die het hielp de cor­tiso­ne shots die krijgt van Dr Miller

Ik zou groei­en een patch van haar terug en dan het ont­wik­ke­len van een ande­re patch en soort van het ach­ter­vol­gen van je staart

Naarmate de zaken vor­der­den

Ik begin wim­pers te ver­lie­zen vlak voor het begin van de uni­ver­si­teit

Dus soort ah je weet moei­lij­ke moei­lij­ke manier om het eer­ste jaar te begin­nen

Ja, het soort ging in een extra remis­sie

Ik deed een behan­de­ling toen ik onge­veer 23 dat groei­de op mijn haar terug op mijn hoofd­huid

Wat voor behan­de­ling dus ja dat is een ding dat ik wil aan­ra­ken op

Het heet­te in prin­ci­pe immu­no­the­ra­pie en je past een stof een che­mi­sche stof toe op de hoofd­huid die een lich­te irri­ta­tie ver­oor­zaakt

Het con­cept is dat je een ont­ste­kings­re­ac­tie op de huid cre­ëert die de ont­ste­kings­cel­len uit de haar­zak­jes weg­trekt en ergens anders naar­toe gaat als een bete­re par­tij voor de ont­ste­kings­cel­len om naar toe te gaan.

En het laat het haar groei­en

En het werkt voor mei, maar dan gestopt met wer­ken

En helaas is dat enigs­zins het geval met veel van de behan­de­lin­gen voor deze spe­ci­fie­ke vorm van haar­uit­val is het Soms din­gen wer­ken voor een per­soon niet wer­ken voor een ande­re per­soon of soms din­gen wer­ken

En dan stop­pen ze met wer­ken.

En dan na die behan­de­ling ineens in de medi­sche school over een peri­o­de van een maand tijd ver­loor ik onge­veer 70% van mijn haar stress

Ik was op een bij­zon­der moei­lij­ke en uit­da­gen­de rota­tie die op dat moment soort kan niet stop­pen

Je niet zomaar niet komen opda­gen voor ron­des en din­gen van die aard.

En voor ik het wist was ik nog maar 10%.

En het werd tijd dat Teoh de laat­ste slier­ten afschert.

En sinds­dien heb ik de scho­ne look die je ziet

Heb je haar in je hoofd, zoals moet je het alle­maal sche­ren of nu is het niets

Ik af en toe krijg ik een wisp van haar dat is een soort van grap­pig

Je pro­beert me niet te bel­len.

Het is een soort van als een beet­je als Snoopy haar dat omhoog gaat en mijn mijn doch­ter krijgt opge­won­den geld, maar ze wil pluk­ken het uit recht als het gaat

Maar het ding dat was het bes­te voor mij iro­nisch is nadat ik ver­loor het alle­maal en ieder­een was als Wow je er zo goed uit­zien of dit is het was een soort coming out type situ­a­tie waar ik was Oh gosh als hoe anders een onhan­dig moet heb­ben geke­ken over al die tijd en nie­mand wil­de iets zeg­gen

En ik was als een kans voor ieder­een als deze is goed en omarmd

Dit is vrien­de­lijk ein­de­lijk niet te hoe­ven vech­ten of zor­gen te maken over

Komt deze patch terug of zo goed dit dit is.

Dit is wie ik ben.

Dit is tot de kern uiter­aard nog steeds bezig met dat

Maar ik denk dat er een paar acteurs zijn die ein­de­lijk hun haar stuk­ken eraf haal­den.

Ik weet het niet

Was het John Travolta ik her­in­ner me niet

En het is als­of je weet wat het is OK pre­cies

Oke voor mij zou ik zeg­gen dat je weet toen was waar­schijn­lijk Michael Jordan was een van de wei­ni­ge men­sen die je kon echt rock die look je weet dat het moei­lijk is opgroei­en met dit soort aan­doe­ning en tegen­woor­dig kijk ik rond en ik ben als Wait a second

Ik had zoveel ver­driet toen ik met ons opgroei­de.

Nu heeft ieder­een mijn blik.

En wan­neer heb je je wenk­brau­wen Tattoos Dus onge­veer een punt naar mijn tan­te nam me rond een aan­tal make-up arties­ten

We pro­beer­den om de juis­te wenk­brauw kleur en sten­cils en vor­men te krij­gen en het was ver­schrik­ke­lijk

En ik pro­beer­de eigen­lijk mijn wenk­brau­wen te trek­ken op zeer artis­tie­ke in die zin en kwam op iemand die ah feno­me­na­le cos­me­ti­sche make-up kun­ste­naar en ze doet het tatoe­ë­ren

En dus sinds­dien heb ik het gedaan en heb­ben een aan­tal touch-ups langs de weg

Nou dit is een pod­cast en nie­mand kon zien hoe je eruit ziet

Maar je ziet er hele­maal niet raar uit als­of je er nor­maal uit­ziet.

Alsof je eruit ziet als een man die een gescho­ren hoofd heeft.

Ironisch genoeg nadat iemand moest mezelf uit te leg­gen van wat ik heb iro­nisch genoeg nu men­sen komen naar me toe als Dit her­in­ne­ren toen ik inter­view­de voor der­ma­to­lo­gie posi­ties en ik was in Penn Station en in het bij­zon­der grie­ze­lig bad­ka­mer en deze maag kwam en hij was als aan­drin­gen op het vin­den van wat mijn geheim was voor het sche­ren van mijn hoofd

Hier is wat magi­sche oplos­sing gebruik ik Welk mes gebruik ik wel­ke rich­ting of hoek ga ik in en ik bleef aan­drin­gen op hem te ver­tel­len dat je weet dat dit niet iets wat ik sche­ren en ik denk niet dat hij was vol­le­dig cohe­rent

En hij werd bozer en bozer met mijn reac­tie

Ik was eigen­lijk het geven van hem mijn geheim, maar ik heb dat van tijd tot tijd en veel pati­ën­ten komen en zeg­gen wat doe je dio en ik leg dit is dit is de aan­doe­ning en wat is leuk over met de rol die ik speel met het heb­ben van zo veel bloot­stel­ling aan pati­ën­ten is dat als ik men­sen ver­tel­len dat dit niet iets dat ik eigen­lijk koos, maar ik heb deze aan­doe­ning men­sen zeg­gen Oh dat is inte­res­sant

Je weet dat Bob in de boek­hou­ding heeft dit of mijn buur­man buur­man kind heeft dit soort ver­hoogt het bewust­zijn

Ja, jij

Ik bedoel zeker de eer­ste per­soon die ik hoor­de was ah vriend van een vriend een meis­je die was het maken van pad­de­stoel thee die nu blijkt te zijn Kombucha, omdat ze werd ver­teld dat dat zou hel­pen

Dus ik weet niet of dat soort din­gen hel­pen.

Er zijn geen kli­nisch bewe­zen rigou­reu­ze stu­dies om aan te tonen dat een hele­boel din­gen met het haar

Ons toe­val soms om wat de reden is voor­al met wat ik heb de LP delen uit

Als je het later in het leven soms ont­wik­kelt is ah patch die gewoon spon­taan opnieuw groeit en we weten niet waar­om het gebeur­de waar­om din­gen uit kil­ter en dus is er veel tijd spon­ta­ne her­groei kan optre­den

En dus als je doet X Y en Z

We soms graag dat toe­ge­schre­ven aan dat vaak niet het geval gebeurt gewoon gebeurt, dus we gaan pra­ten over wat werkt en wat niet werkt in uw mening

Maar wat zijn de oor­za­ken van haar­uit­val met name bij vrou­wen Absoluut

Zo u de oor­za­ken in ter­men van ont­ste­kings- en niet-inflam­ma­toi­re

Het is een manier om ernaar te kij­ken in ter­men van oprui­en­de aan­doe­nin­gen

Daar zijn ze zeld­zaam

Dus we spra­ken over wat ik heb.

De Alpi aan­deel IATA

Er zijn zeld­za­me aan­doe­nin­gen iets genaamd als in Plan of Polaris of vari­a­tie van die genaamd fron­ta­le fibro­se jalo­py Sha die wordt gedi­a­gnos­ti­ceerd een beet­je meer

Vrouwen komen bin­nen met vaak een zeer jeu­ken­de of pijn­lij­ke hoofd­huid in een bepaald type haar­uit­val dat kli­nisch her­ken­baar is

U wilt dat vroe­ger vroe­ger dan later behan­de­len omdat eigen­lijk een lit­te­kens vorm van haar­uit­val

Het is een ande­re manier van cate­go­ri­se­ren haar­uit­val tus­sen lit­te­kens en op lit­te­kens wat bete­kent dat de haar­zak­jes zelf zijn gete­kend naar bene­den

En als ze gete­kend zijn van de infor­ma­tie.

Dus je echt wilt behan­de­len dat de vroe­ge zeld­za­me vor­men van alope­cia kan wor­den gezien in naties heb­ben Lupus en dus het­zelf­de wat je wilt voor­ko­men dat lit­te­kens

Dus in ter­men van de ont­ste­kings­doek alope­cia is manier

Hebben die cate­go­rie dan heb­ben we de meer voor­ko­men­de cate­go­rie­ën

Dus meer­der­heid vrou­wen komen om me te zien heb­ben vrou­we­lijk patroon haar­uit­val ook wel bekend als andro gene­ti­sche alope­cia

En net zoals we alle­maal weten is er man­ne­lij­ke patroon haar­uit­val

We weten al heel lang dat vrou­we­lij­ke patroon haar­uit­val bestaat en het is gewoon ver­te­gen­woor­digd onder erkend niet gespro­ken over zo veel

Maar ik zie ook veel vrou­wen die ze niet per se heb­ben Je kent het kale patroon, maar ze heb­ben gewoon heel dun hier waar je hun hoofd­huid kon zien

Ja, zoals wat is dat van het is een dif­fu­se vorm van haar­uit­val en het is eigen­lijk man­nen en vrou­wen

Ze heb­ben ver­schil­len­de manie­ren van kalen­de van ver­schil­len­de patroon

Dus dat patroon dat je beschrijft met dif­fuus haar­ver­lies en het deel wordt bre­der in de cen­tra­le hoofd­huid

In een beet­je van de tij­de­lij­ke reces­sie

Dat is meest­al hoe vrou­wen heb­ben hun kalen­de patroon en hun haar­uit­val patroon in ver­ge­lij­king met man­nen gewoon terug te gaan om aan te raken op het

een ande­re vorm van haar­uit­val die heel gebrui­ke­lijk is in bei­de geslach­ten

Maar ik Seymour en vrou­we­lij­ke Haïtianen is iets genaamd intel­li­gent van griep Veum en dat is wan­neer je snel ver­gie­ten van het haar

Dus vaak zie je het of hoor je erover na de zwan­ger­schap

Een paar maan­den later heb je mis­schien een snel­le ver­gie­ten een paar ver­gie­ten van haar en het is zeer alar­me­rend in de dou­che en bos­jes van haar coming out je ziet in de sin­ker in de haar­bor­stel of op het bed

En het kan gebeu­ren na elke vorm van geschokt aan het lichaam

Dus elke vorm van stress zwan­ger­schap is zeer stress­vol of een ope­ra­tie of een gro­te stress niet weet je dage­lijk­se stress en over­last, maar iets als de dood in het fami­lie­ver­lies van een baan echt­schei­ding snel gewichts­ver­lies elk type van beper­ken­de dië­ten die intel­li­gen­te griep kan lei­den

Veum Veum

Je moet er ook voor zor­gen dat wan­neer je iemand met hun ver­lies ziet dat ze geen onder­lig­gen­de medi­sche aan­doe­nin­gen heb­ben

Het is een schild­klier ziek­te een veel voor­ko­men­de aan­doe­ning voor­al bij vrou­wen

Ongeveer 10% van de vrou­wen zal een vorm van schild­klier abnor­ma­li­teit te ont­wik­ke­len en dat kan lei­den tot haar­ver­an­de­rin­gen en dan gewoon naar bene­den de lijst van din­gen

U wilt uit­slui­ten dat even­tu­e­le nieu­we medi­cij­nen uit te slui­ten geen voe­dings­te­kor­ten die echt zeld­zaam zijn in dit land Godzijdank, maar er zijn momen­ten waar­op men­sen zijn ijzer­te­kor­ten of heb­ben tekort­ko­min­gen en ande­re din­gen, maar het is niet zo vaak voor, maar is niet zo vaak voor, maar is niet hor­mo­nen zoals men­sen altijd zeg­gen Check uw hor­mo­nen zijn uw hor­mo­nen oke Precies

Dus dat sluit terug aan So wat is andro Genetische alope­cia Andro ver­wijst naar hor­mo­nen in prin­ci­pe voor­al tes­tos­te­ron spe­ci­fiek en Andrew Genetische gene­ti­sche bete­kent alleen dat

Het is het geluk van de loting de worp de dob­bel­ste­nen hoe we wer­den gebo­ren

Dus als vrou­wen vol­was­sen heb­ben ze min­der oes­tro­geen en de tes­tos­teron­ni­veaus niet toe­ne­men, maar ze spe­len meer van een rol

Dus tes­tos­te­ron is wat ver­ant­woor­de­lijk is in de bij­pro­duc­ten van tes­tos­te­ron zijn wat een ver­ant­woor­de­lijk voor het ver­oor­za­ken van haar mini­a­tu­ri­sa­tie en ver­min­der­de haar­groei en en het dun­ner wor­den dat we zien bij zowel man­nen als vrou­wen

En dus heb­ben we bij man­nen min­der tes­tos­te­ron.

Als we vol­was­sen vrou­wen heb je afge­no­men oes­tro­geen en meer van een effect van het tes­tos­te­ron

Dat is niet nood­za­ke­lij­ker­wijs mawr saus kamer die meer rela­tie­ve effect van het tes­tos­te­ron is

En dus hoef je niet echt hyper tes­tos­te­ron te heb­ben

Dus vaak heb je de labs gecon­tro­leerd.

Alle labo­ra­to­ria zien er pri­ma uit, maar de effec­ten van tes­tos­te­ron rond de haar­zak­jes zijn gevoe­li­ger op late­re leef­tijd

Bovendien de gene­ti­sche en we weten niet de exac­te com­bi­na­tie van din­gen die lei­den tot de kaal­heid

Maar we weten dat er recep­to­ren en als mole­cu­len en som­mi­ge men­sen zijn gevoe­li­ger voor de effec­ten van tes­tos­te­ron

En daar breng ik aan omdat we soms vrou­we­lij­ke patroon haar­uit­val zien.

Helaas heb ik pati­ën­ten die komen in hun twin­ti­ger jaren haar der­ti­gers en je pre­ma­tu­re zowel man­ne­lij­ke en vrou­we­lij­ke patroon haar­uit­val

En dus is het niet alleen iets dat later in het leven gebeurt, maar onge­veer 50% van de vrou­wen na de leef­tijd van 50

Heb je een aan­tal merk­ba­re teke­nen van vrou­we­lij­ke patroon haar­uit­val Oke dus wat zou deze vrou­wen dio als Wie kon ver­wach­ten om een voor­deel te krij­gen en die echt niet de moei­te en we wil­len altijd een ant­woord heb­ben en meest­al is er geen goed ant­woord

Dat is jam­mer, want men­sen hou­den van con­tro­le en wil­len din­gen zo vaak de schuld geven dat je niet voor­spel­len

Sommige men­sen komen bin­nen en zeg­gen dat je weet dat mijn moe­der en mijn vader vol­le haar­hoof­den heb­ben en ik heb dit Nou het werkt niet altijd zo, maar het is niet onge­woon dat we bin­nen komen en zeg­gen dat ik een paar mie­ren of mijn moe­der heb en heel dun haar en ze zijn in hun tach­tig­ste en ik wil gewoon niet zo ein­di­gen en dat is een van de din­gen die hen zul­len bren­gen. in om de behan­de­ling te star­ten

Dus een van de din­gen in ter­men van het pro­be­ren om een behan­del­plan te maken is onder­wijs beves­ti­gen dat wat ze heb­ben is nor­maal

Er komen veel vrou­wen bin­nen en ze den­ken dat zij de eni­gen zijn die hier­aan lij­den.

En het is ook een stress­vol­le peri­o­de, omdat het wel aan­geeft dat we een beet­je vol­was­se­ner wor­den.

Blijf met behulp van dat vol­was­sen woord exacts hoofd over de oude­re goed, want je weet wat nie­mand praat over haar­uit­val van vrou­wen

Het is alle­maal man­nen haar­uit­val

Op een per­soon­lij­ke noot toen ik voor het eerst merk­te din­gen ver­an­der­den voor mijn haar weet je dat ik niet begreep je weet dat ik niet iemand anders die dit pro­bleem had ken­de

En het blijkt dat er twee din­gen met me per­soon­lijk gebeur­den.

Een daar­van is mijn haar is 100% wit

Niemand die weet hoe ik eruit zie.

Kan me niet eens voor­stel­len hoe ik eruit zou zien met wit haar

Ik heb het kleu­ren van mijn haar sinds ik 25 blijk­baar het haar­zak­je is dun­ner als het grijs cor­rect Het kan lij­ken dun­ner

Ja, dus ik heb je weet min­der dicht­heid in mijn haar

Maar toen vond ik ook dat ik je wat ruim­tes in mijn haar liet ken­nen zon­der dat het haar groeit.

Dus je weet dat ik geschrok­ken ben.

Ik ben in het publie­ke oog je weet dat ik iemand ben dat eigen­lijk mijn schoon­heid is altijd als alles over mijn haar weet je mijn huid en mijn haar

En het was een beet­je eng.

Dus ging ik naar je toe.

En je weet dat je me auto­ma­tisch deze behan­de­ling gaf Prp

Dus zou­den jij en ik moe­ten zeg­gen dat het werk­te.

Het was een beet­je pijn­lijk.

Beetje duur, maar zo de moei­te waard

Maar u ieder­een ver­tel­len wat het is zeker dus Prp is een van de meest recen­te en nieuw­ste voor­uit­gang in de genees­kun­de en in het bij­zon­der haar­uit­val

Dus PFP sen­sor bloed­plaat­jes rijk plas­ma

Dus de bloed­plaat­jes zijn deze zak­ken zijn zelfs cel­len eruit gehaald.

Maar deze zak­ken die door onze bloed­baan zwe­ven.

En als we intern of extern gewond raken, scheu­ren de bloed­plaat­jes die ze scheu­ren en geven ze al deze groei­fac­to­ren en rege­ne­ra­tie­ve mole­cu­len vrij.

En deze din­gen hel­pen weef­sel­ge­ne­zing te bevor­de­ren

En dus oor­spron­ke­lijk Prp werd gebruikt in atle­ten

En voor­dat je naar de ope­ra­tie een aan­tal inte­res­san­te ortho­pe­dist begon te spe­len rond de prp en injec­te­ren in deze gewon­de gewrich­ten en ze von­den dat het in staat was om af te duwen pati­ën­ten nodig voor een ope­ra­tie

Dus in het lab en elders men­sen begin­nen te zeg­gen Nou wat anders Klacht Let’s Dio En we begon­nen te gebrui­ken voor een col­le­ge en ver­jon­ging op het gezicht en dan een vroe­ge pio­nier begin­nen met het gebruik ervan in de prak­tijk

En toen, onge­veer vier jaar gele­den, zei ik dat je dit weet.

Dit is inte­res­sant

Ik weet niet pre­cies waar­om pre­cies zou wer­ken, maar het is het is de weten­schap ziet er goed uit

En dus zei ik dat ik het moest pro­be­ren.

Dus begon ik het te pro­be­ren op een aan­tal pati­ën­ten en zie ik zag resul­ta­ten

Nu wat de resul­ta­ten bete­ke­nen en dit is onder­deel van begrip is altijd ver­tel­len pati­ën­ten dat het niet uit­maakt wat je doet of het nu prp of ande­re behan­de­lin­gen als je met haar­uit­val kun je alleen maar den­ken over haar­groei

Hoe kan ik meer groei en wat je ver­geet is dat hoe stop je het ver­lies Hoe mini­ma­li­seer je het ver­lies Hoe mini­ma­li­seer je de con­di­tie en het ver­gie­ten Dus dat is suc­ces

Als je dat doen is het moei­lij­ker om te zien

Maar onge­veer 50% van de pati­ën­ten krijgt een toe­na­me van de haar­dik­te en dicht­heid en eni­ge her­groei met Prp 50% 55 In wat ik nu heb gezien dat is gewoon in mijn gebruik van het en wat ik heb gezien onder mijn pati­ën­ten is er helaas momen­teel is er geen defi­ni­tie­ve geval gecon­tro­leer­de geran­do­mi­seer­de stu­dies

Ze komen, maar het is er nog niet hele­maal

Maar ik begon het te doen en ik ging van te zeg­gen Oke dit lijkt als­of het ook zou kun­nen wer­ken

Ja, dit is dit werkt en ik kan nu bie­den dit bewust dat ik weet dat dit iets is wat ik kan bevor­de­ren om pati­ën­ten en geef ze een optie

Voordat Prp ik gebruikt om te zeg­gen OK We heb­ben Rogaine en we kon­den moge­lijk doen wat ora­le medi­cij­nen en er is haar­t­rans­plan­ta­tie en er was niets tus­sen

Mensen zoals ik wil geen 15.000 haar­t­rans­plan­ta­tie krij­gen en het is over het alge­meen vei­lig

Maar er zijn een aan­tal inva­sie­ve din­gen betrok­ken men­sen die je kent

Het werkt

Het is gewel­dig, maar het ein­de van de weg

En denk je dat Rogaine werkt Rogaine is van voor­deel voor het ver­tra­gen van het pro­ces naar bene­den

Ik denk niet dat het citaat unquo­te werkt en her­groei en ik denk niet dat het is een gro­te wow-effect

Maar het is iets dat wel ten goe­de komt in ter­men van het ver­tra­gen van de pro­gres­sie

De PRP-resul­ta­ten zijn voor­de­li­ger als u alleen de Rogaine Rogaine gebruikt

Ik pro­beer om men­sen te krij­gen Start dat, maar op zich­zelf ben ik niet super onder de indruk

Sommige men­sen komen bin­nen en zeg­gen dat ik rogai­ne niet wil doen omdat het een pijn is voor Dio en je weet dat het is nadat ik zie dat het rom­me­lig is, maar je weet Prp het is natuur­lijk op men­sen als dat

Het zijn je bloed­plaat­jes.

Er zijn geen bij­wer­kin­gen kort van een aan­tal van het onge­mak dat u getui­gen van Uh je weet dat ik graag zeg­gen in ter­men van de pijn pra­ten over dat

Het is net als de sport­school.

Je weet dat je niet in goe­de vorm blijft.

Je besteed wat moei­te

Als 10 is de erg­ste verf je leven en een is een niets

Ik ver­tel pati­ën­ten waar­schijn­lijk over een 2 tot 3 van de 10

Ik zou het een zes geven.

Me

Nee, het doet pijn

Het doet pijn

Maar het is niet dat.

Ik bedoel kijk ik heb het gedaan, want ik deed de eer­ste Siri’s die was wat vijf keer de manier waar­op ik het doe

Ik doe één behan­de­ling per maand gedu­ren­de vier maan­den

Dat is wat ik de laad­fa­se noem.

We pro­be­ren te sprin­gen start de haar­zak­jes en dan advi­seer ik een onder­houds­fa­se meest­al om de vier maan­den

Soms kun­nen men­sen duwen tot zes maan­den en dus het is als 23 keer per jaar voor het onder­houd

En wat is het nor­maal kost ik weet dat het vari­eert waar je woont

Het vari­eert en dus je bent in New Jersey niet New York

Dus ja het is niet zo slecht als New York exe­cu­ti­ve in New York weet je din­gen lucht

Alles is hier duur­der

Ik reken $ 700 in prin­ci­pe ben ik een ech­te gelo­vi­ge dat het de bloed­plaat­jes die het zwa­re werk doen en met de resul­ta­ten

Er zijn veel din­gen daar­bui­ten.

Mensen zeg­gen Prp met stam­cel­len Stamcellen heb­ben het nog niet hele­maal gemaakt om een leven daar in het lab en er is een groot poten­ti­eel van hen re

Maar er bestaat niet zoiets als ech­te stam­cel­len die er zijn.

Ik geloof niet per­soon­lijk dat die din­gen hel­pen niet meer dan alleen soort van in staat om meer kos­ten

Dat is het is mijn mening

Ik heb ook dona uit prijs ieder­een die ik ken het is prij­zig, maar ik voel me als­of dat een goe­de prijs punt voor veel men­sen te kun­nen krij­gen

En er zijn zoveel men­sen die er last van heb­ben.

Ik ben zeker een gelo­vi­ge, maar je gelooft niet in bio­ti­ne of een van die din­gen

Dio

De stu­dies heb­ben nog nooit gespeeld het geheel door het in het ver­haal om zo te zeg­gen komt van terug in de dag

Wat je wilt beschrij­ven dat als 18 hon­der­den 19 hon­der­den toen we niet zo rijk van een dieet als je een door zijn tekort en het werd gedi­a­gnos­ti­ceerd, zodat je zou veel haar­uit­val heb­ben en dan zou je heb­ben door haar in rij­ke voe­dings­mid­de­len en din­gen en je gaat haar terug

En dus ter­wijl het ver­ba­zing­wek­kend is het een magie je bent dus iemand was slim en zei nou ieder­een heeft haar­uit­val en ze wil­len alle­maal te nemen door haar Je weet dat ze wil­len iets te dio Dus dat is waar de beten en de markt kwam

Ik laat een hap­je en kauw­gum maken en je weet dat ik het elke dag eet.

Ik heb nog steeds haar en men­sen ver­tel­len me dat ze heb­ben gemerkt hun haar als coming in

Je weet dat ik alleen maar kon hopen dat het waar is.

Ik zal nooit iemand ver­tel­len die je kent om het niet te nemen in de zin dat het niet scha­de­lijk is

Het is meer gewoon dat ik het niet kan aan­be­ve­len, omdat het niet is bewe­zen het geval te zijn op een weten­schap­pe­lij­ke manier

Zoals de mees­te sup­ple­men­ten zoals de mees­te aan­vul­ling exact de mees­te sup­ple­men­ten Get Pete uit

Er is eigen­lijk een recen­te stu­die waar­uit blijkt dat te veel beten en kan eigen­lijk van invloed op bepaal­de lab tests

Dus als je het nemen van hoge doses vita­mi­ne en je gaat krij­gen bepaal­de rou­ti­ne bloed­on­der­zoek van uw huis­arts die tests kun­nen wor­den gewij­zigd als je het nemen van te veel bias in zo goed ver­tel­len we men­sen alleen gum­mies

En ik weet dat er men­sen zijn die pre­cies inheems ook, dus ik zal je niet ver­tel­len

Neem je gum­mies niet als je wilt

Je weten

En mis­schien werkt het voor som­mi­gen en mis­schien niet voor ande­ren

Maar vaak men­sen die we wil­len iets om dio

Bijvoorbeeld een ana­lo­gie is wan­neer ik doe huid­kan­ker chi­rur­gie men­sen terug­ko­men en zeg­gen Hey Ik wil ik wil iets op mijn lit­te­ken en er zijn bepaal­de din­gen die je aan­be­ve­len meest­al sili­co­nen bepla­ting en din­gen die de natuur

Maar een hele­boel keer je lichaam is vrij ver­ba­zing­wek­kend in zijn gene­zing en men­sen komen terug en zeg­gen dat ik dit pro­duct te gebrui­ken en kreeg en je weet dat mijn lit­te­ken ging weg

Het is meer je schar­la­ken weg, want het was goed pak shirt en je lichaam deed gewoon wat het moest dio

Ik weet het niet

Ik ben het mis­schien niet eens met de sena­tor.

Ik ben slechts een ere­doc­tor, maar je weet of je vita­mi­ne E op iets of een soort zalf dat je gelijk hebt je juist bent

Het is geen vita­mi­ne E en dat is een ande­re mythe die ik nu ga spel­len.

Vitamine E kan eigen­lijk lei­den tot een con­tact der­ma­ti­tis

Vitamine E houdt de wond voch­tig en dus von­den we dat het niet de vita­mi­ne e per se

U gebruik maken van vas­se­lin die het gebied voch­tig kan hou­den, zodat voch­ti­ge won­den voch­ti­ge lit­te­kens en din­gen die de natuur gehy­dra­teer­de huid voelt beter

Dat is het con­cept van sili­co­nen pla­ten wan­neer ze een soort micro-omge­ving cre­ëert waar het voch­ti­ger is en din­gen van die aard gaan­de zijn veel geleerd over haar

Laten we nu naar de huid gaan omdat je men­sen huid behan­delt

Wat is de groot­ste klacht als men­sen komen in dus deze tijd van het jaar zie je veel dro­ge huid

Zodra jon­gens we onze huid rij­pen

Ik begin te zien aan onze benen en onze huid elders wordt erg droog en zeer Scalea

En dat vin­den we niet leuk.

En soms niet alleen pro­be­ren Scalea

Iemand wordt jeu­ken­de en krij­gen deze klei­ne pat­ches van de uit­ste­ken­de vorm

Dat zijn sei­zoens­din­gen.

Dat zie je vrij vaak.

Natuurlijk acne is een van de top dia­gno­se die we altijd zien en we zien veel van dat jaar ron­des en wat is vol­was­sen acne ver­oor­zaakt door zo vol­was­sen acne voor­al vrouw van het gebrek aan behoef­ten die meest­al is wie krijgt de vol­was­sen acne wordt hor­mo­naal gedre­ven

Ik zag een vrouw van­daag die had dui­de­lij­ke teint gedu­ren­de haar tie­ner­ja­ren en begin twin­tig en nu is ze uit te bre­ken

En de vol­was­sen vrou­we­lij­ke acne heeft meest­al Dit karak­te­ris­tie­ke beeld niet altijd, maar meest­al soort van de cys­ti­sche klei­ne hob­bels onder de huid

Daar zijn ze vaak moei­lijk om zich te ont­doen van je in de kaak­lijn rond de mond

En wat blijkt is dat die­zelf­de medi­ca­tie die ik noem­de voor spi­ro­no­l­ac­to­ne die soms wordt gebruikt voor haar­uit­val

Het heeft een groot groot sig­ni­fi­cant effect op vol­was­sen vrou­we­lij­ke acne, dus ik meest­al zal aan­be­ve­len dat over een anti­bi­o­ti­cum com­bi­neert met een reti­no­ï­de zo zo reti­no­ï­den van de eer­ste lijn agen­ten in het han­de­len in elke vorm van acne

Wat het doet is het helpt bre­ken alle dode huid­cel­len die in de fol­li­kel en dat is het pro­ces van oor­zaak acne

We heb­ben thes dode huid­cel­len ach­ter die een back-up van olie in de olie te krij­gen en krij­gen bac­te­ri­ën groei en ver­vol­gens een ont­ste­kings­pro­ces

Acne is er een bac­te­rie com­po­nent, maar acne is eigen­lijk een ont­ste­kings­pro­ces en de reti­no­ï­den

Ze raken elk niveau van acne

Ze ope­nen de pori­ën ze ver­min­de­ren de oliegroot­te en olie­pro­duc­ties

Je merkt vet­tig, zodat u zo veel bac­te­ri­ë­le groei en ze heb­ben ook een aan­tal effec­ten op de bac­te­ri­ën

Dus reti­no­ï­den van de eer­ste lijn agent voor een voor van acne reti­no­ï­den ook ver­tra­gen de afbraak van col­la­geen

Er is dus een enzym dat van natu­re het col­le­ge afbreekt en we heb­ben.

En op mole­cu­lair niveau hel­pen reti­no­ï­den het effect van dat enzym te mini­ma­li­se­ren

Dus het houdt ons col­le­ge in meer plum­ped en meer rond

En reti­no­ï­den kun­nen hel­pen met fij­ne lijn­tjes en don­ke­re vlek­ken en gewoon alge­he­le teint

En Rosie gloeit

Hoe hou­den we het col­la­geen of kun je naai­en Patiënten komen bin­nen en ze zeg­gen dat je weet dat ik in X y en Z win­kel was en ik zag al deze din­gen in de schap­pen

Wat moet ik doen voor mijn huid, dus de twee din­gen die ik altijd aan­be­veel twee din­gen die ik zou graag elke pati­ënt op en en mijn vrouw op in mijn moe­der op het en mezelf

Dus zon­ne­brand­crè­me

Wanneer je gaat om bui­ten te zijn voor een aan­zien­lij­ke peri­o­de tijd her­in­ner je je niet alleen in de zomer

Als je weet dat het april is en je gaat hier en daar 45 minu­ten naar bui­ten Al die zon komt op.

Als we in de jaren zes­tig en zeven­tig en tach­tig zijn, zien we die effec­ten soms eer­der.

Natuurlijk als je gaat ski­ën weet je dat je de vel­gen van de jaren die weet dat die gebie­den vrij gemak­ke­lijk ver­brand te over­we­gen

Top van je hoofd in je hoofd

Dus zon­ne­brand­crè­me voor elke CF krij­gen bloot­stel­ling aan de zon kan heb­ben

En dan ’s nachts advi­seer ik een vorm van een reti­no­ï­de, omdat de reti­no­ï­den zijn echt gewoon gewel­dig voor ver­jon­ging cel omzet

En we spra­ken over de daling van de uni­ver­si­teit en de ver­de­ling in de fij­ne lijn­tjes en don­ke­re vlek­ken

En is dat een recept of niet recept Ik denk dat het recept sterk­te pro­duc­ten beter wer­ken zijn reti­nol pro­duc­ten die op de markt zijn en ze wer­ken pri­ma genoeg

Maar als je iets gaat doen zou ik gaan voor de wer­ke­lij­ke pro­duct dat tech­nisch beter werkt

Maar som­mi­ge men­sen heb­ben geen tijd om naar de dok­ter te gaan en een recept te krij­gen, dus als je iets doet is een reti­nol geba­seerd pro­duct een voor­deel en moet je ervoor zor­gen dat je het niet over­heen bent

Het is een van die din­gen waar min­der meer is

Gebruik het gewoon zo krijg je de voor­de­len die u op uw ogen of niet, zodat u wor­den gezet het heel erg spaar­zaam

Het is niet aan te raden om dat veel van inter­views van haar hoge kracht te doen

Ik zou

Als ik reti­no­ï­den gebruik hydra­teer ik eerst en dan neem ik een stuk groot­te bedrag en ver­spreid naar mijn hele gezicht onder mijn ogen

Ik zou het doen als een of twee keer per week van zeer klei­ne hoe­veel­he­den

Soms als ik mijn moe­der zie, schaalt ze in.

Wat heet de nasa­le labi­a­le valt van de neus Teoh naar de lip­pen en ze is als­of ik gebruik die crè­me, maar waar­om krijg ik dit en ik ben als Oh je gewoon zet­ten het als rechts in dat gebied, want dat is waar je veel volu­me ver­lies en pro­be­ren om gemeen­schap­pe­lij­ke infor­ma­tie zei ze te sti­mu­le­ren

Yep dat is niet hoe je het wilt doen

En hoe zit het met Rose Atia heb­ben veel men­sen die zeg­gen wat doe ik over de orga­ni­sa­tie aan­de­len Rose Asia is een frus­tre­ren­de voor­waar­de toe­stem­ming soort een neef van acne

Sommige men­sen voor de rea­li­sa­ties

Acne Rose Aeysha

Het is een com­bi­na­tie van ont­ste­king waar je de rode bul­ten en een vas­cu­lai­re aan­doe­ning waar de bloed­va­ten van men­sen is gewoon gevoe­li­ger

We ken­nen krui­dig voed­sel en rode wij­nen en citrus­vruch­ten

Dat soort din­gen.

Je weet din­gen die op die manier genie­ten kan lei­den tot bloed­va­ten te ope­nen

En zo krij­gen we een com­bi­na­tie van blo­zen en gereed­heid, even­als hob­bels

Sommige men­sen heb­ben bei­de com­po­nen­ten

Sommige men­sen heb­ben gewoon de rode

Sommige men­sen heb­ben gewoon de hob­bels

Er zijn dus veel din­gen die je doen.

Actuele medi­cij­nen een aan­tal van dezelf­de die je zou gebrui­ken voor acne

En dan gebrui­ken we daar ook ont­ste­kings­rem­mers.

Sommige medi­cij­nen op het werk zoals ste­ro­ï­den, maar zijn vei­li­ger dan ste­ro­ï­den

Ze zijn een voor­deel.

En dan komen er wat men­sen bin­nen voor de bereid­heid.

En er zijn een aan­tal mole­cu­len of spe­ci­fiek bedoeld om de bloed­va­ten te klem­men.

Lokaal hel­pen om de gereed­heid tij­de­lijk kwijt te raken en soms gebrui­ken we lasers

Lasers wer­ken eigen­lijk het bes­te uit de bereid­heid van roos

Een schip zoals wat Lasers

Er is een enor­me uw lasers en lasers wer­ken op basis van golf­leng­te en wat ze rich­ten is er lasers heb­ben een 5 85 en 5 95 golf­leng­te

Er is één dame in het bij­zon­der.

Ik hou van de V‑straal lasers

Een ande­re genaamd XlV die echt gehol­pen rich­ten die bloed­va­ten en in prin­ci­pe maakt een hele­boel van ons ver­dwij­nen maakt je min­der rood

Ik denk dat lasers zijn gewel­di­ge plaat­sen zijn gewel­dig en men­sen komen in

Ze zeg­gen dat ik laser wil.

Er zijn zoveel ver­schil­len­de toe­pas­sin­gen van hen

Het is niet zomaar een laser

Hoeveel van uw prak­tij­ken Lasers zou ik zeg­gen over 25 tot 30%

Mijn prak­tijk is cos­me­tisch

En daar­in doe ik Fairmont A

Lasers som­mi­ge som­mi­ge men­sen

Dat is hun hele zaak.

Precies

Sommige men­sen

En we zijn een schuld van dank­baar­heid ver­schul­digd aan die, omdat veel vaak doen de proe­ven om de werk­zaam­heid van zijn lasers te bewij­zen

Huh Nou laten we pra­ten over rim­pels of ik noem ze lij­nen

Dus er is als karak­ter lij­nen recht Dus wat zou je kun­nen doen over lij­nen in het gezicht Dus lij­nen in het gezicht hangt af waar in het gezicht en dus heb­ben we het over meest­al de we noe­men ze de Levins die lij­nen tus­sen de wenk­brau­wen

Die regio heet de wereld­bol

L A

En er zijn drie spie­ren daar die wan­neer we dat gebrui­ken over jaren en jaren en decen­nia ze begin­nen om deze spie­ren te maken

Ze cre­ë­ren plooi­en in de huid

Dus lij­nen in de wereld een regio tus­sen de wenk­brau­wen en de vier kop­pen wat we noe­men de kraai­en­poot­jes rond de ogen Botox is de bes­te medi­ca­tie voor dat en ik hou van Botox

Ik haat Botox

We gaan gebeu­ren.

Hoe zit het, we gaan een debat voe­ren num­mer één.

Het is botu­lis­me ver­gif­ti­ging

Dus je zet het in je gezicht oké het moet ergens heen.

Het moet in de her­se­nen terecht­ko­men.

Het moet het niet alleen doen als in het niets gaan.

Het inte­res­san­te per­spec­tief en dat is wat men­sen doen

Het is gemaakt van botu­li­ne­toxi­ne en in prin­ci­pe is het zo ver­dund

Eso ver­dund

Het heeft geen nade­li­ge effec­ten

Zoals het eten van een zak micro dozing hero­ï­ne

Ja, wat we doen dat voor pijn op en je weet dat God ver­hoe­de wan­neer iemand kan­ker heeft gif­ti­ge stof­fen gebruikt om te pro­be­ren uit te roei­en dat niet dui­de­lijk kan­ker en cos­me­ti­ca te ver­ge­lij­ken

Maar het is eigen­lijk gebrui­ken we zo’n micro-dosis

Daar kijk je naar.

Het is vei­lig

Dus het is niet als­of je het eten van een oud blik van wezens die je gevon­den en je eet het krij­gen van een hele dosis bodem die je zal doden

OK

Dus ik heb het een paar keer gedaan en toen het voor het eerst uit­kwam moet ik in de veer­tig en we wis­ten niet je weet of het goed was als het slecht was het kwam gewoon uit

Ik had twee van de erg­ste bij­wer­kin­gen ooit rond baan

Ik had een wenk­brauw drop dege­nen en mijn man dacht dat ik een beroer­te had

En ik heb nooit toe­ge­la­ten tot hem.

Het was Botox.

En de ande­re keer dat ik een je weet een wenk­brauw die graag schot op de plek bro

En ik ging naar de bes­te New York ter­men

Zelfs naar het gewoon en ik ben als­of onze God ver­telt me iets en ik ben net gestopt

Dat is één ding.

Oké, ik heb slecht gehad.

Ik heb ook zoveel vrou­wen gezien.

Ik heb echt goe­de Botox Oke gezien, maar ik heb zoveel vrou­wen gezien die dit heb­ben als intens glan­zend voor­hoofd

Ja en de rest van hun gezicht en lichaam is gerim­peld en het niet

Het komt niet over­een

Het ziet er zo als je naar een bepaal­de leef­tijd als het gewoon niet werkt

Dus ik ben het met je eens

Laten we de bij­wer­kin­gen aan­pak­ken, zodat alles moge­lij­ke bij­wer­kin­gen kan heb­ben

In prin­ci­pe hoe botu­li­num toxi­ne werkt of Botox is het

In prin­ci­pe ver­oor­zaakt het de spie­ren en maken gezichts­uit­druk­king

Het mini­ma­li­seert hun bewe­gin­gen

Sommige men­sen ver­lam­men blijk­baar.

Het stopt het

Het maakt geen vol­le­di­ge ver­lam­ming, ten­zij u een gro­te tot­dat het je lichaam ver­laat

Dan begin je te bewe­gen en het is een eiwit.

Het is eigen­lijk een eiwit dat wordt opge­no­men door recep­tor en dat eiwit breekt af in de tijd in de komen­de paar maan­den, zodat het niet in je lichaam blijft

Het vreet niet aan je her­se­nen.

Het doet niets dat zeker bewe­zen is.

Dat zou uw zor­gen moe­ten weg­ne­men.

Zo werkt het niet.

Je hebt Botox om de 4 tot 6 maan­den

Iets

Doe het nog vaker voor decen­nia en je bent niet op lan­ge ter­mijn bij­wer­kin­gen

Maar zelfs in de bes­te han­den kun je een wenk­brauw laten val­len

In prin­ci­pe is er een spier rond de ik bel­de je weet dat de gro­te Larrys bezet­ten en als je het zet om het voor­hoofd te slui­ten krijg je dat wenk­brauw laten val­len

Maar soms is er zelfs dif­fu­sie, zelfs in de bes­te han­den

Mensen weten dat hun ana­to­mie je injec­te­ren en je de boot tekst te krij­gen

Gaan in een plaats geeft je een plek of geef je een drup­pel

Maar ik zeg altijd tegen pati­ën­ten dat je weet dat het niet vaak gebeurt, maar het is een risi­co

En nu zet­ten ze.

Botox onder de kin voor nek­ken

Er is dus iets dat Splittisme heet.

Als je kon zien die bands voor­al als iemand erg dun is en dat kan die spier­ban­den vrij te geven is er een spier naar bene­den in het onder­ste gezicht

Zet een boot­je dat zelfs wei­nig opwaart­se draai van de glim­lach sms’t

Ik ben een gro­te fan van Botox, maar als je zou kun­nen doen ver­ou­de­ring sier­lijk is per­fect en ik ben voor­stan­der van dat en ik wou dat ik kon meer als dat

Als je deze din­gen moet je ze con­ser­va­tief doen

Ik noem het de Newscaster look en het is een blik

Je ziet deze men­sen op tv en bevro­ren als­of ze gewoon vol­le­dig bevro­ren zijn.

En dat vind ik per­soon­lijk niet leuk.

Kijk ik haat die blik en het lijkt als­of ze klaar zijn

Ze zien er niet natuur­lijk uit.

Er is geen uit­druk­king.

En hoe­veel actri­ces zie je in je als wie ik niet eens kan zien of dat is wie het is

En dat gebeurt.

En dat gebeurt soms.

Verloren leef­tijd van het leven

Ik voel voor men­sen dat is dat is hun car­ri­è­re en hun er zo ver­pakt in hoe ze eruit zien

Aiken empa­thie met dat omdat je weet dat alleen met mijn haar­uit­val sub­si­die ik kan me voor­stel­len als Anak ter iemand die in het publie­ke oog en je hebt het in je soort van kij­ken op een punt en dan ineens ben je aan het ver­an­de­ren en je niet

Je pro­beert dat vast te leg­gen en soms spring je er over­heen.

En als je ooit sprin­gen of het nu je weet uh over­dre­ven ik werk te veel vul­mid­del en chi­que implan­ta­ten

Het had alle­maal goed kun­nen doen en veel collega’s om het ver­ba­zing­wek­kend goed te doen

Maar som­mi­ge men­sen den­ken dat je weet ga groot of ga naar huis

En ik denk dat er als deze over laser kij­ken over Botox over­fil­led over laser look en net zoals je zegt dat het net als men­sen die ze kun­nen kij­ken citaat unquo­te goed, maar het ziet er bij­na niet natuur­lijk

Maar ik denk aan het als wan­neer ik mijn tuin wie­den

Oké, je laat het er beter uit­zien.

Maar waar stop je waar obses­sie hij is Wanneer ben ik klaar Het is waar en het is het­zelf­de op je gezicht

Het is als­of je weet dat ik dit doe.

Ik zal er ineens een beet­je van doen.

Het is als­of het goed is dat niet werkt

Laat mij dit ook doen.

En dan ineens wat doe je je in je 60 zeven­ti­ger jaren was er een hoge mate van lichaam dys­mor­fe syn­droom inva­sies meer syn­droom en men­sen pro­be­ren te jagen na elke enke­le

Zie je deze vouw om te zien is deze rim­pel en het is een ern­sti­ge zaak en ik zal men­sen ver­tel­len dat je echt niet nodig hebt dit

Ik denk eigen­lijk dat je niet moet duwen din­gen die men­sen niet nodig heb­ben en zet de rem­men op wan­neer ze het nodig heb­ben

Ja, maar ik denk ook dat er een bepaal­de tijd in je leven is waar je gewoon ok ok moet zeg­gen

Zo ben ik niet meer.

Dit is wie ik nu ben in het hos­pi­ce man

Ja

Nee nee nee nee

En je weet dat ik bedoel kijk ik ben van plan om je weet een groot­moe­der op een dag

Je weet dat ik er niet zo uit wil zien, maar het is oké.

Je ziet er per­soon­lijk gewel­dig uit

En 2025 jaar gele­den waren deze pro­duc­ten niet rond col­le­ge en was de eer­ste vul­ler die er zijn

Zelfs eigen­lijk sili­co­nen was de eer­ste pij­ler van daar

Ja Geloof het of niet het was eigen­lijk fat­soen­lij­ke vul­ler

Maar behal­ve nu al deze vrou­wen heb­ben om hun sili­co­nen uit te nemen omdat het van invloed is op hun lichaam

Dat is ah anders

Ja, ik weet het, maar ik ben een holis­ti­sche gezond­heids­coach, want ik geloof echt dat je een beet­je voor­zich­tig moet zijn met wat je con­stant in je bibli­o­theek stopt.

Volledig

Ik ga akkoord

En kop­pel­ver­koop in sleep­touw

De hor­mo­nen en meis­jes heb­ben een peri­o­de eer­der

Ja, je moet voor­zich­tig zijn met wat we erin stop­pen.

Wat we con­su­me­ren

Wat is er in onze omge­ving Opmerking Geen twij­fel

Dus deze din­gen waren er niet eer­der en dus ver­ou­de­ren men­sen gra­ci­eus.

Er is veel te zeg­gen voor dat bij cor­rect gebruik en met mate zoals alles wat je maken dat geval alles

Deze pro­duc­ten of het nu fil­lers lasers Botox of ande­re bena­de­rin­gen kan een bepaal­de per­soon voor­deel tijd

Doe ik

Ik zal accep­te­ren dat

En ik geloof dat het goed is om con­tour

Als je iemand bent die je gezicht wil beheer­sen.

Ik hou niet van con­tou­ren

Dat is niet erg.

We mogen teen heb­ben ver­schil­len­de din­gen

En ik ben.

Ik ben

Ik ben ook erg opge­won­den want ik denk dat er meer din­gen aan de hori­zon die zal hel­pen

En ik weet dat er op een dag een laser zal zijn die van je afkomt.

Weet dat 11 tus­sen je tus­sen je voor­hoofd

Dus ik liep erop.

Doe ik

Ik zal me aan­mel­den voor dat

Dank u

En wat denk je over de je weet dat het lichaam behan­de­lin­gen zoals denk je dat je weet wat die din­gen wor­den genoemd dat zich te ont­doen van de vet­cel­len Wat hele sche­dels gaan Ze wer­ken ze wer­ken weer

Je werk is altijd moet Je bent echt inge­kap­seld

Wat werk bete­kent dat je niet komen en zwaar­lij­vig zijn en zeg­gen cool sculpt me en je gaat lopen uit de six pack co sculp­tu­ren echt spe­ci­fiek bedoeld voor iemand die niet rela­tief fat­soen­lijk vorm voor hun leef­tijd

Maar je weet dat de hor­mo­nen ver­tra­gen en ze heb­ben een soort van zak­ken vet

Ze je weet dat de lief­de hand­vat­ten en reser­ve­band en dij­en en din­gen van die aard en ze zijn als Dit is ver­ve­lend

Ik ga naar de sport­school erva­ring vijf keer Ah Week en ik kan niet ont­doen van het

Zo koe­le sco­pe is nut­tig voor dat

Nogmaals als je cool Sculpt lied je gewoon pak deze zak vet en het gaat gewoon alle­maal weg

Je hebt onge­veer 30% rim­pel­ver­min­de­ring bij elke behan­de­ling die je dio

En dus zijn er voor­de­len

30 pro­cent

Vrij goed

Het is goed

Het is pijn­lijk maar toch goed Het kan wor­den

Laten we hem pak­ken.

Ik geloof dat je weet dat pijn is ah pijn is pijn is

Kleine zaken

Cool beeld­hou­wen

Er zijn twee ver­schil­len­de.

De koe­ling tech­niek is in prin­ci­pe geba­seerd op Als je koel de vet­cel­len zoals eens dat je een vet­cel­len te doden en een vet­cel­len zijn hard

Het zijn ein­di­ge bedra­gen, dus als ze weg zijn, zijn ze weg.

Je weet wat er gebeurt als je weer op het gewicht Je zult je het vet toe te voe­gen aan een ander gebied goed in de cel­len die aan­houdt

Het zal niet elke sin­gle kwijt raken, maar er is de koe­ling.

En dan is er de ver­war­ming.

Ze wer­ken alle­bei door te wer­ken

Je moet een soort van ont­moe­ting met iemand en echt beoor­de­len van uw doe­len en echt een rea­lis­ti­sche doe­len

Hebben een voe­dings­plan wor­kout plan en dan in prin­ci­pe kun je deze ande­re din­gen doen

Is een ande­re tech­niek die er zijn genaamd M Scope die daad­wer­ke­lijk ver­oor­zaakt micro con­trac­ties en toon spie­ren Dat is voor een zeer unie­ke groep men­sen

Waarom is dat de basis Je moet weer in goe­de vorm als je te veel adver­ten­tie tegen te veel vet die je spie­ren

Dus het is bedoeld voor iemand die in echt goe­de vorm die gewoon moet die wil krij­gen afge­zwakt

Persoonlijk denk ik dat het iemand is die waar­schijn­lijk een model of acteur is.

Oké, dus nu heb ik een snel­heid van vra­gen, maar goed wat is het laat­ste wat je at Ah kaas sand­wich

Wat is jouw drank­je van keu­ze ik haat het om dit toe te geven

Ah Dieet Pepsi

Oh nee

Pepsi

Ik had het over tequi­la en wod­ka of waar­om ik dat dieet Pepsi ging halen.

Oké, nu begint je gezond­heids­coach

Oké, ik neem deze afle­ve­ring over.

Geen dieet Pepsi

Ik pro­beer te komen.

Echt pro­be­ren te bezui­ni­gen

Mijn vrouw wei­gert om het te kopen voor gek

Ze weet hoe­veel ik er ken.

Het is onge­zond.

Drink kof­fie Ja

Je dio Ik ben een gro­te fan van kof­fie

Ik ben een gro­te gelo­vi­ge in cafe­ï­ne

Zie Oke Cafeïne is pri­ma, maar er is groe­ne thee

Er is Expresso.

Ik bedoel, je weet dat ik weet dat je een man bent die van che­mi­ca­li­ën houdt, maar het is dat.

En je houdt van weten­schap.

Ga Rino

Weet ik

Lees meer over de Sinaï

Zijn ont­ken­ning

Maar mijn drank wod­ka

Oke

Hoe drink je het Martini op met blau­we kaas olij­ven

Mijn naam met mooie

Wat is uw per­soon­lij­ke huid­ver­zor­ging rou­ti­ne Less is meer

Ik gebruik een moi­stu­ri­zer

Zonnebrandcrème in de och­tend

En wel­ke wat er in mijn lade ligt.

Meestal een vorm van een mon­ster dat iemand wil dat ik pro­beer

En ’s avonds her­in­ner ik me dat ik een man ben.

Aan het eind van de dag pro­beer ik een of ande­re vorm van reti­no­ï­de een paar keer per week te doen

Misschien

Wat denk je dat zijn huid­ver­zor­ging item dat de mees­te vrou­wen niet heb­ben, maar heb­ben behoef­te aan een aan­tal voor­ma­li­ge reti­no­ï­de

Ik zal je huid­ver­zor­ging item dat ik haat

De vrou­wen heb­ben twee din­gen.

Ik ben geen gro­te fan van exfo­li­ë­ren

Er is oke is vol

Leiden is eigen­lijk heel slecht of rou­ti­ne

Exfoliëren Ik denk dat droogt de huid en kan moge­lijk lei­den tot meer

Ah acne en mawr

Ah droog­te en ver­min­der­de gloed om zo te zeg­gen

En het twee­de ding is de ver­groot­spie­gel

Oh gosh Nu u voor wat je doet

U bent waar­schijn­lijk voor­stan­der

Ik kan me niet goed maken met het aan­trek­ken van make-up.

Ik geloof niet in het ver­gro­ten van spie­gels.

Ik geloof in mage­re spie­gels

Ik geloof in goe­de licht spie­gels over hier dat ik nooit kij­ken in een spie­gel in een vlieg­tuig bad­ka­mer ver­gro­ten van hun 11 van mijn pro­fes­so­ren terug in oplei­ding op Tulane gebruikt om te zeg­gen Heb je een ver­groot­spie­gel Kom

En als je ja ant­woord­de zou je zeg­gen Gooi het weg

Dat is het eer­ste wat je moet doen, want nie­mand ziet je zo.

Neem die ver­groot­spie­gel je bent als Oh my God wat er aan de hand is Je ziet er ook niet zo uit.

Verwacht dat je dit niet leuk vindt.

Ik wou dat vrou­wen dat OK kwijt zou­den raken en dan naar Dus als je praat over scrub­ben bedoel je gewoon een was­hand­je A loofa Heb je het over scrubs waar ze het over heb­ben Je weet wat die behan­de­lin­gen zijn die je cel­len eraf halen.

Dus ik ben niet ik ben niet tegen alle pee­ling

Als je net als een van die Clarisonic rus­hes of een con­cur­re­ren­de dat als je dat doet van tijd tot tijd een keer per week eens in de twee weken is het niet ver­schrik­ke­lijk

Maar som­mi­ge men­sen komen bin­nen en ik zeg je weet wat behan­de­lin­gen of medi­ca­tie of met behulp van ze zeg­gen houdt voor Lady over deze exfo­li­a­tor van CVS en ik kocht dit en ze zijn eigen­lijk ze fysiek ze den­ken dat de acne wordt ver­oor­zaakt door vuil en dus zijn ze fysiek schrob­ben en wrij­ven en ze gebrui­ken loofahs

En ze zijn gewoon strip­pen weg de natuur­lij­ke hydra­te­ren­de ele­men­ten van de huid en het cre­ë­ren van irri­ta­tie en maakt de huid meer vat­baar voor acne

Dus dat bedoel ik met scrub­ben.

Je weet dat er een rol voor che­mi­sche pee­lings is een rol voor exfo­li­ë­ren, maar niet scrub­ben op een manier die te hard en te fre­quent

Dus je bent waar­schijn­lijk geen fan van de Obama gee metho­de die puur exfo­li­ë­rend

Ah het is een beet­je ruw

Het is een beet­je ruw.

ja mati­ging

Matiging

Oke Dus ver­tel me als deze din­gen zijn de moei­te waard in uw mening gezichts­be­han­de­lin­gen mijn mening men­sen vra­gen me hoe weet je wat je denkt door gezichts­be­han­de­lin­gen Ik denk dat gezichts­be­han­de­lin­gen zijn als mas­sa­ges

Dus je weet als je rug­pijn of je hebt een ern­sti­ge ortho­pe­di­sche pro­bleem als je een mas­sa­ge is het niet van plan om de onder­lig­gen­de kwes­tie aan te pak­ken

Maar het geeft je een goed gevoel.

Ik denk het­zelf­de met gezichts­be­han­de­lin­gen

Wat dacht je van dam­mas­kers Niet een gro­te fan van mas­kers

Ik denk dat ze meer kwaad dan goed doen, maar men­sen den­ken dat ze iets doen.

Wat dacht je van gezichts­rol­len die nieu­we jade rol­lers Wat die ook zijn zie je Oh ja Graham Ik ben geen gro­te fan

Er is een aan­tal van die der­ma rol­len aan die geïn­ter­viewd op in het ver­le­den

Mensen wil­len fysiek en geë­vo­lu­eerd zijn in hun regimes en dus heb­ben ze het gevoel dat ze iets doen

Of zoals in de dag dat ze gebruikt om te heb­ben als deze clin­chers je zou wil­len doen de spier­oe­fe­nin­gen

En dus geloof ik niet in veel van die din­gen.

Je hebt gezichts­oe­fe­nin­gen Werken ze in the­o­rie bedoel ik als je het sti­mu­le­ren van de spie­ren van gezichts­uit­druk­king, maar het zou moe­ten wor­den een der­ge­lij­ke hoe­veel­heid gezichts­be­we­gin­gen in de wer­ke­lijk­heid

Nee, het werkt niet

Oke goed dit is echt inte­res­sant

En ik wil er zeker van zijn dat ik een recept krijg voor reti­no­ï­den vier voor de dag klaar is.

Maar waar kun­nen men­sen je vin­den, dus oefen­de ik in het noor­den van New Jersey voor­na­me­lijk in Livingston.

Maar ik loop tus­sen een aan­tal ver­schil­len­de kan­to­ren omdat ik dio huid­kan­ker chi­rur­gie in een paar ver­schil­len­de kan­to­ren

Maar om de dagen per week ben ik in Livingston doet cos­me­ti­sche der­ma­to­lo­gie haar­uit­val en een deel van de alge­me­ne en geen Instagram

Ik had scram moe­ten zijn.

Ik ben een soort van in die grap­pi­ge gene­ra­tie waar ik weet Facebook als een e‑mail en din­gen doen van die aard

Uw doch­ter hope­lijk zal komen en ze kon doen zou kun­nen ont­wik­ke­len van de nieuw­ste Precies

Maar dit is echt infor­ma­tief

En ik waar­deer het echt dat je bin­nen­kwam.

Heel har­te­lijk bedankt

Bedankt Bobbi

Laat een reactie achter

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Lees voordat u het verzendt
Ik heb het privacybeleid gelezen en begrepen. Ik ben het ermee eens dat mijn gegevens en gegevens elektronisch zullen worden verzameld en opgeslagen om mijn vraag te beantwoorden. Let op: U uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken door een e-mail te sturen naar info@factorhair.de.

Factor haar

Droom niet van mooi, gezond haar. Met Factor Hair Activator u het probleem bij de wortel aanpakken en nieuwe haargroei activeren met een slagingspercentage van meer dan 93%.

Profiteer van onze unieke formule, waarvan de werkzaamheid is bewezen door klinische studies. Word dikker, gezonder en sterker haar dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

Factorhair 2019 © alle rechten voorbehouden.

Initiative: Fairness im Handel

Lid van het initiatief "Fairness in Trade".
Informatie over het initiatief: https://www.fairness-im-handel.de

Webmaster affiliate programma voor exclusieve beauty producten