Informatie over tractie Alopecia

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Het haarverlies veroorzaakt door te strak trekken van het haar is bekend onder de naam Tractie Alopecia.

Haaruitval kan ook ver­oor­zaakt wor­den door een aan­tal exter­ne fac­to­ren zoals het trek­ken van het haar. Het haar­ver­lies ver­oor­zaakt door te strak trek­ken van het haar is bekend onder de naam Tractie Alopecia. Het arti­kel beschrijft de ziek­te en de acu­te en chro­ni­sche vorm ervan.

Tractie alope­cia wordt ver­oor­zaakt door chro­ni­sche trac­tie (trek­ken) op de haar­fol­li­kel. Tractie alope­cia komt voor­al voor bij Afro-Amerikaanse vrou­wen en man­nen die hun haar te strak vlech­ten. Het komt ook vaak voor bij ande­re etni­sche groe­pen die bekend staan om hun tra­di­ti­o­ne­le kap­sels waar­bij ze aan het haar trek­ken.

Er is ook een dui­de­lij­ke trac­tie alope­cia te zien in het baard­ge­bied van deze Sikh-man. De Sikh man­nen knip­pen geen hoofd­huid of baard­haar. De baard­ha­ren wor­den recht­ge­trok­ken en ver­vol­gens gedraaid en ste­vig geknoopt. Dagelijks kno­pen resul­teert vaak in deze vorm van trac­tie alope­cia.

Ook man­nen die haar­stuk­ken aan hun bestaan­de haar beves­ti­gen heb­ben last van dit soort haar­uit­val. De trac­tie alope­cia kan in der­ge­lij­ke geval­len ook lei­den tot per­ma­nent haar­ver­lies als het haar­stuk­je gedu­ren­de een lan­ge peri­o­de op dezelf­de plaats is beves­tigd.

Als we de voor­beel­den uit etni­sche groe­pen bui­ten beschou­wing laten, komt trac­tie alope­cia het vaakst voor bij pre-tie­ners, tie­ners, jong­vol­was­se­nen dan wel bij oude­re man­nen en vrou­wen.

Het is een zeer onge­luk­ki­ge toe­stand dat kaal­heid en kaal­heid en haar­sty­ling­me­tho­den bij de jon­ge­re gene­ra­ties van van­daag de dag de oor­zaak zijn van kaal­heid en haar­uit­val. Het haar­ver­lies is in al deze geval­len voor­al te wij­ten aan alope­cia Traction alope­cia. Het haar­ver­lies wordt ver­oor­zaakt door lang­du­ri­ge haar­uit­val en haar­breuk als gevolg van zeer strak haar­vlecht­werk, haar­we­ven en corn­rows.

Het over­ma­tig gebruik van kap­pers­hulp­mid­de­len zoals spons­rol­len of krul­tan­gen kan ook trac­tie alope­cia bevor­de­ren. Tractie alope­cia toont vaak als afzon­der­lij­ke plek­ken van haar­uit­val in die gebie­den waar het haar en de haar­fol­li­kels zijn gezet onder over­ma­ti­ge belas­ting. Het haar­ver­lies kan over­al op de hoofd­huid optre­den, afhan­ke­lijk van de aard van de haar­stijl of het pro­ces dat de trac­tie alope­cia ver­oor­zaakt. Langdurige alope­cia trac­tie kan lei­den tot heling van de nieu­we haar­fol­li­kel en per­ma­nent haar­ver­lies.

Tractie alope­cia is een veel voor­ko­men­de oor­zaak van tij­de­lijk haar­ver­lies. Typisch, trac­tie alope­cia in het begin­sta­di­um omvat getrof­fen haar­zak­jes wor­den geduwd in de tel­oge­ne rust­toe­stand samen met gelo­ka­li­seer­de trau­ma aan de haar­fol­li­kels als gevolg van haar­ve­zels wor­den onder dwang getrok­ken uit.

Tractie alope­cia is omkeer­baar als de dia­gno­se in een vroeg sta­di­um wordt gesteld. Permanente haar­uit­val kan te lang­zaam optre­den voor onmid­del­lij­ke detec­tie. Haaruitval komt vaak voor aan de voor­kant en in de haar­lijn, maar is ook onder­he­vig aan haar­uit­val in de direc­te omge­ving van de plaats waar het haar wordt getrok­ken en bescha­digd.

Een effec­tie­ve behan­de­ling is het een­vou­dig­weg ver­mij­den van een haar­sty­ling die het haar over­be­last. Zelfs met het ver­wij­de­ren van de oor­zaak van alope­cia trac­tie kan het tot drie maan­den duren voor­dat het haar zich her­stelt. Gebieden van de hoofd­huid onder­wor­pen aan chro­ni­sche trac­tie alope­cia kan nooit vol­le­dig her­stel­len.

Tractie alope­cia is over het alge­meen een niet-ver­te­ke­nen­de, niet-ont­ste­ken­de vorm van haar­uit­val, hoe­wel lang­du­rig gebruik van kap­sels met trac­tie gedu­ren­de 3 of meer jaar kan resul­te­ren in een mil­de immuun­cel infil­tra­tie en onom­keer­ba­re lit­te­kens scha­de aan som­mi­ge haar­fol­li­kels. Elke vorm van chro­ni­sche trac­tie alope­cia zal uit­ein­de­lijk lei­den tot fibro­se rond de haar­fol­li­kels en tota­le ver­nie­ti­ging van som­mi­ge haar­fol­li­kels. Eenmaal ver­nie­tigd zul­len de haar­fol­li­kels onder geen enke­le omstan­dig­heid opnieuw groei­en, van­daar dat chro­ni­sche trac­tie alope­cia kan wor­den omschre­ven als een lit­te­ken­ach­ti­ge cica­tri­ci­a­le alope­cia.

Permanente trac­tie alope­cia rea­geert niet op medi­sche behan­de­lin­gen zoals minoxi­dil of finas­te­ri­de van­we­ge de niet-gene­ti­sche aard van haar­uit­val. De eni­ge manier om trac­tie alope­cia te behan­de­len is met haar­t­rans­plan­ta­ties. Haartransplantatie van de fol­li­cu­lai­re een­heid is geï­den­ti­fi­ceerd als de eni­ge prak­ti­sche oplos­sing voor de behan­de­ling van alope­cia trac­tie. Het aan­tal pati­ën­ten met alope­cia trac­tie dat naar de haar­t­rans­plan­ta­tiekli­nie­ken komt, neemt over het alge­meen toe en de behan­de­ling geeft hen een goe­de res­pons.

Laat een reactie achter

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Lees voordat u het verzendt
Ik heb het privacybeleid gelezen en begrepen. Ik ben het ermee eens dat mijn gegevens en gegevens elektronisch zullen worden verzameld en opgeslagen om mijn vraag te beantwoorden. Let op: U uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken door een e-mail te sturen naar info@factorhair.de.

Factor haar

Droom niet van mooi, gezond haar. Met Factor Hair Activator u het probleem bij de wortel aanpakken en nieuwe haargroei activeren met een slagingspercentage van meer dan 93%.

Profiteer van onze unieke formule, waarvan de werkzaamheid is bewezen door klinische studies. Word dikker, gezonder en sterker haar dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

Factorhair 2019 © alle rechten voorbehouden.

Initiative: Fairness im Handel

Lid van het initiatief "Fairness in Trade".
Informatie over het initiatief: https://www.fairness-im-handel.de

Webmaster affiliate programma voor exclusieve beauty producten