Factor haar

Hoogwaardige pro­duc­ten ver­vaar­digd vol­gens de stren­ge regels van de Duitse wet­ge­ving.

Met Factor Hair Activator heb­ben we een inno­va­tie­ve haar­uit­val behan­de­ling die werkt! Wij hel­pen u het bes­te uit uw haar te halen – en zon­der bij­wer­kin­gen.

Informatie 1

HOE IS FACTOR HAAR ONTSTAAN?

Als labo­ra­to­ri­um staan we voor de uit­da­ging om niet alleen oor­za­ken te vin­den, maar ook oplos­sin­gen voor de meest pro­mi­nen­te pro­ble­men van onze tijd.

De uiter­lij­ke ver­schij­ning is tegen­woor­dig erg belang­rijk, zowel pri­vé als in de job. Zo belang­rijk, in fei­te, dat een sub­jec­tief spre­ken­de nega­tie­ve ver­an­de­ring in ons uiter­lijk niet alleen onze per­soon­lij­ke gesned­heid kan beïn­vloe­den, maar zich kan ver­sprei­den naar alle sfe­ren van ons leven, inclu­sief ons werk.

Als u zich niet com­for­ta­bel voelt in uw eigen huid, zult u ook anders aan de bui­ten­kant ver­schij­nen en zich dien­over­een­kom­stig terug­trek­ken of zich anders gedra­gen.

Haaruitval is een van de pro­ble­men in de geïn­du­stri­a­li­seer­de lan­den, die al meer dan de helft van de bevol­king van 50-plus­sers treft, man­nen iets vaker dan vrou­wen.

Talrijke enquê­tes heb­ben aan­ge­toond dat haar­uit­val, ondanks de fre­quen­tie ervan, nog steeds niet vol­le­dig soci­aal geac­cep­teerd en wordt beschouwd als een teken van ver­ou­de­ring of, voor­al bij vrou­wen, een ziek­te.

Wanneer naast elkaar twee men­sen van dezelf­de leef­tijd, een met geschud haar en de ande­re met vol haar, is het waar­schijn­lijk bij­na altijd gewaar­deerd dat oude­re per­soon die min­der haar op zijn hoofd draagt.
Bij vrou­wen met haar­uit­val, vrou­we­lij­ke kaal­heid is veel min­der geac­cep­teerd dan man­ne­lij­ke kaal­heid.

Er is geen twij­fel dat haar­uit­val is een groot pro­bleem in onze samen­le­ving, en in het zoe­ken naar oplos­sin­gen, pati­ën­ten niet terug­dein­zen voor dubi­eu­ze mid­de­len of de weg naar chi­rur­gen, die vaak fata­le gevol­gen kun­nen heb­ben, niet alleen voor de por­te­mon­nee.

Daarom heb­ben we een oplos­sing onder­zocht die goed­koop kan wor­den gedaan voor ieder­een, en natuur­lijk elke vrouw, in de 4 muren – en dat alles zon­der bij­wer­kin­gen.

HET RESULTAAT

Dankzij het gebruik van de nieuw­ste tech­no­lo­gie­ën in medi­sche tech­no­lo­gie en bio­che­mie zijn onze weten­schap­pers van GPL German Pharma Laboratories GmbH erin geslaagd een tinc­tuur van 100 natuur­lij­ke ingre­di­ën­ten te cre­ë­ren die een dub­bel effect heeft:
Nieuwe haar­groei wordt bevor­derd door 93 en tege­lij­ker­tijd haar­uit­val wordt ver­min­derd met meer dan 90.

Dankzij inno­va­tie­ve ingre­di­ën­ten wordt het bestaan­de haar ver­sterkt van de wor­tel en dus weet Factor Hair Activator het gewens­te effect aan te pas­sen – zon­der bij­wer­kin­gen.

Informatie 2

ONZE OPLOSSING

De werk­za­me stof MKMS24, die is afge­leid van lin­zen, tijm en bam­boe, remt het enzym 5- reduct­a­se II, dat ver­ant­woor­de­lijk is voor haar­uit­val. Dit bevor­dert nieu­we haar­groei en remt ver­de­re haar­uit­val.

De twee ver­schil­len­de pro­duct­lij­nen, Factor Hair Activator voor man­nen en Factor Hair Activator voor vrou­wen, zijn afge­stemd op de indi­vi­du­e­le behoef­ten van vrou­wen en man­nen.

Mannelijke haar­uit­val is in wezen anders dan vrou­we­lij­ke haar­uit­val in de rege­ling. Terwijl man­nen heb­ben meest­al een zoge­naam­de “vei­li­ge zone”, zoals een soort krans, die niet wordt beïn­vloed door haar­uit­val, het haar­ver­lies bij vrou­wen meest­al “ver­spreidt” over het hele hoofd gebied.

Om te kun­nen vol­doen aan bei­de geslach­ten en hun spe­ci­fie­ke eisen in de strijd tegen haar­uit­val, heb­ben we twee ver­schil­len­de for­mu­le­rin­gen ont­wik­keld, die elk een opti­maal effect heb­ben.

Zowel in ont­wik­ke­ling als in de pro­duc­tie ver­trou­wen we op ethi­sche prin­ci­pes, en daar­om heeft geen enkel dier te lij­den gehad bij dier­proe­ven.

Wij pro­du­ce­ren Hair Factor Activator op ons Duitse hoofd­kan­toor in Meinerzhagen, onder het strik­te oog van de Duitse wet­ge­ver. Daarom vindt u alleen pro­duc­ten van getes­te kwa­li­teit die vol­gens de hoog­ste nor­men zijn ver­vaar­digd in onze labo­ra­to­ria.

Factor haar

Droom niet van mooi, gezond haar. Met Factor Hair Activator u het probleem bij de wortel aanpakken en nieuwe haargroei activeren met een slagingspercentage van meer dan 93%.

Profiteer van onze unieke formule, waarvan de werkzaamheid is bewezen door klinische studies. Word dikker, gezonder en sterker haar dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

Factorhair 2019 © alle rechten voorbehouden.

Initiative: Fairness im Handel

Lid van het initiatief "Fairness in Trade".
Informatie over het initiatief: https://www.fairness-im-handel.de

Webmaster affiliate programma voor exclusieve beauty producten