Ons actieve ingrediënt

MKMS24

De werk­za­me stof MKMS24 toont de capa­ci­teit om haar­uit­val met meer dan 90 pro­cent te ver­min­de­ren en de groei­co­ëf­fi­ci­ënt met 93% te ver­ho­gen.

MKMS24 – DE BELANGRIJKE INHOUD IN DE FACTOR HAARFORMULE

MKMS24 – DE WETENSCHAP ACHTER FACTOR HAAR ACTIVATOR

De nieuw­ste medi­sche tech­no­lo­gie en bio­che­mie­tech­nie­ken hiel­pen weten­schap­pers van Factor Hair gespe­ci­a­li­seer­de mole­cu­len en inno­va­tie­ve ingre­di­ën­ten te ont­wik­ke­len.
De werk­za­me stof in Factor Hair – MKMS24

Het unie­ke actie­ve mid­del in Factor Hair ‘MKMS24’, dat is gefor­mu­leerd met lin­zen, tijm en bam­boe en wordt gepro­du­ceerd met duur­za­me bio­tech­no­lo­gie.

 

Het pakt het pro­bleem van haar­uit­val bij de wor­tels. Het sti­mu­leert de ver­me­nig­vul­di­gen­de en huid­pa­pil­len­cel­len in de haar­bol en sti­mu­leert haar­groei. Factor Hair Activator remt ook een haar­uit­val enzym genaamd 5 reduct­a­se II. Dit voor­komt haar­uit­val bij man­nen en vrou­wen en stelt gebrui­kers in staat om ster­ker en vol­ler haar te her­win­nen.

 

De men­se­lij­ke haar­zak­je is een com­plexe struc­tuur van een bui­ten­ste wor­tel­sche­de, een bin­nen­ste wor­tel­sche­de, de haar­schacht, de uit­stul­ping en de talg­klier. Het onder­ste deel van de haar­zak­je heet de haar­bol. Dit is waar Factor Hair Activator pakt het pro­bleem van haar­uit­val.

Het onder­ste deel van de haar­zak­je heet de haar­bol. Dit is waar Factor Hair Activator pakt het pro­bleem van haar­uit­val, bij de wor­tel.

MKMS24 1

ZO WERKT MKMS24

De haar­cy­clus is ver­deeld in 3 fasen: Anagen, cata­gen en tel­ogen.

  1. De ana­ge­ne fase: In de eer­ste en lang­ste fase ver­lengt het haar dage­lijks gedu­ren­de 3–5 jaar.
  2. De kata­ge­ne fase: In deze fase krimpt en scheidt de haar­zak­je van de bloed­toe­voer in de hoofd­huid en komt een soort rust­toe­stand bin­nen. Deze fase duurt slechts een paar weken.
  3. De tel­oge­ne fase: Wanneer de haar­zak­je in deze laat­ste fase van haar­groei, de haar­zak­jes trig­gers de haar­schacht en het haar als uit.

Een gezon­de fol­li­kel rege­ne­reert natuur­lijk en sluit zich aan bij de bloed­ver­bin­ding van de hoofd­huid om een nieu­we haar­schacht te vor­men. Als de voe­dings­voor­zie­ning niet opti­maal is of dihy­dro­tes­tos­te­ron (DHT) her­be­ves­ti­ging voor­komt, wordt het haar dun­ner en rege­ne­reert het niet zoals gewoon­lijk.

MKMS24 zorgt er dus voor dat de ana­ge­ne fase, de eer­ste en lang­ste groei­fa­se in de haar­cy­clus, wordt ver­lengd en de tel­ogen­fa­se, de fase waar­in de haar­schacht oplost en uit­valt, wordt ver­kort. Factor Hair Activator voor­ziet je haar ook van alle voe­dings­stof­fen die het nodig heeft om vol­le­dig te rege­ne­re­ren.

Dankzij de unie­ke for­mu­le kan Factor Hair Activator ver­de­re haar­uit­val stop­pen en uit­ge­dund haar her­stel­len tot zijn oor­spron­ke­lij­ke sterk­te en vol­heid.

ONDERZOEKSRESULTATEN – Positief effect op genen

In een kli­ni­sche stu­die werd het effect van vier ver­schil­len­de plan­tenex­trac­ten op gen­ex­pres­sie in haar­zak­jes onder­zocht. In deze stu­die werd MKMS24 ver­werkt tot een neu­traal pro­duct, dat gedu­ren­de 3 weken ‘s och­tends en ‘s avonds op de hoofd­huid van vrij­wil­li­gers werd toe­ge­past. Voor en na de behan­de­ling wer­den meer dan een dozijn fol­li­kels inge­no­men en gea­na­ly­seerd, waar­on­der 30 genen die voor­al belang­rijk zijn voor de haar­fy­si­o­lo­gie.

De resul­ta­ten toon­den een posi­tie­ve ver­an­de­ring in de gen­ex­pres­sie van fibro­blast groei­fac­tor 7 (FGF7) en nog­gin, even­als de genen die betrok­ken zijn bij haar­pig­men­ta­tie. Beide genen wer­den sterk geac­ti­veerd door MKMS24.

FGF7 en nog­gin eiwit­ten zijn sig­naal ver­bin­din­gen die belang­rijk zijn voor de induc­tie van een nieu­we haar­groei fase. Terwijl Noggin de acti­vi­teit van bot­mor­fo­ge­ne­tisch eiwit 4 (BMP4) remt, dat een onder­druk­ken­de rol speelt in de over­gang van de tel­ogen­fa­se terug naar de ana­ge­ne fase, helpt FGF7 haar­kern­cel­len te instru­e­ren om zich te ver­me­nig­vul­di­gen en een nieu­we haar­cy­clus te ini­ti­ë­ren.

De expres­sie van FGF7 werd ver­hoogd met 62% en van Noggin met 89% na drie weken behan­de­ling. FGF7 werd gesti­mu­leerd in 8 en Noggin in 13 van een totaal van 15 proef­per­so­nen, wat een posi­tief effect had op de haar­groei.

ONDERZOEKSRESULTATEN – Positief effect op haargroei

In een ande­re stu­die, 7% MKMS24 extract werd ver­werkt tot een neu­traal pro­duct en getest op een totaal van 17 proef­per­so­nen, 7 vrou­we­lij­ke en 10 keer. Het test­pro­duct werd twee keer per dag toe­ge­past op een gede­fi­ni­eer­de zone op de hoofd­huid gedu­ren­de een peri­o­de van 20 weken. Met behulp van een zoge­naamd “foto­tri­cho­gram” wer­den de behan­del­de hoofd­huid­ge­bie­den van dicht­bij voor en na de test­fa­se gefo­to­gra­feerd. Ze wer­den ver­vol­gens geë­va­lu­eerd met spe­ci­a­le soft­wa­re om haar­groei en het aan­tal haar­zak­jes te ana­ly­se­ren.

Twee dagen later werd het gescho­ren gebied opnieuw gefo­to­gra­feerd om de hoe­veel­heid haar­zak­jes in de groei­fa­se (ana­ge­ne haar) te veri­fi­ë­ren.

De hoofd­huid gebie­den behan­deld met MKMS24 extract toon­de ver­hoog­de dicht­heid van ana­geen haar (+21.7) en ver­min­der­de dicht­heid van tel­ogen haar (-36.3). Aan het begin van de 20 weken duren­de behan­de­ling werd een licht ver­hoogd haar­ver­lies met onge­veer 22 tel­ogen­ha­ren waar­ge­no­men bij de vrij­wil­li­gers. Aan het ein­de van de stu­die wer­den slechts onge­veer 12 tel­ogen­ha­ren gevon­den in dezelf­de zone.

Factor haar

Droom niet van mooi, gezond haar. Met Factor Hair Activator u het probleem bij de wortel aanpakken en nieuwe haargroei activeren met een slagingspercentage van meer dan 93%.

Profiteer van onze unieke formule, waarvan de werkzaamheid is bewezen door klinische studies. Word dikker, gezonder en sterker haar dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

Factorhair 2019 © alle rechten voorbehouden.

Initiative: Fairness im Handel

Lid van het initiatief "Fairness in Trade".
Informatie over het initiatief: https://www.fairness-im-handel.de

Webmaster affiliate programma voor exclusieve beauty producten