De wetenschap achter Factor Hair

FAQ

Alles wat u moet weten over Factor Hair Activator

Over Factor Hair 7

Hoe pas ik Factor Hair Activator toe?

Voor de bes­te resul­ta­ten gebruik Factor Hair Activator twee keer per dag, een­maal in de och­tend en een keer ’s nachts.

Breng Factor Hair Activator op een scho­ne hoofd­huid. Vermijd sham­poos die sili­co­nen, oli­ën en SLS bevat­ten.

STAP 1: Breng 1–2 drup­pe­laars fac­tor haar acti­va­tor direct aan op de hoofd­huid. Deel je haar en zorg ervoor dat het toe te pas­sen in het gebied waar je haar dun­ner wordt.

STAP 2: Masseer de Factor Hair Activator in je hoofd­huid. Gebruik je vin­gers om te mas­se­ren in het gebied van haar­uit­val en daar­na was je han­den.

STAP 3: Laat het dro­gen en absor­be­ren in de hoofd­huid. Na het gebruik van Factor Hair Activator kun je je haar sty­len zoals gewoon­lijk!

Hoe lang moet ik de Factor Hair Activator gebrui­ken?

Zo lang moge­lijk! Als u wilt hand­ha­ven van een vol­le haar­dos, moet u blij­ven Factor Hair Activator dage­lijks te gebrui­ken voor de eer­ste 6–8 maan­den. Hierna moet u door­gaan met het gebruik van Factor Hair Activator Weekly om uw resul­ta­ten te behou­den.

Preventieve toe­pas­sing:

Om de haartex­tuur te ver­be­te­ren en toe­kom­sti­ge haar­uit­val te voor­ko­men, breng 1–2 drup­pe­laars fac­tor haar acti­va­tor een­maal per dag in de avond voor ten min­ste 3 maan­den.

Intensieve behan­de­lingstoe­pas­sing:

Voor bin­nen­kort bestaan­de pat­ches of dun­ner wor­dend haar en om nieu­we groei te sti­mu­le­ren raden we aan om min­stens 3 maan­den lang twee keer per dag ’s och­tends en ’s avonds 1–2 drup­pe­laars Factor Hair Activator te gebrui­ken.

Toepassing op lan­ge ter­mijn:

Na 3 maan­den regel­ma­tig gebruik ziet u de eer­ste resul­ta­ten. Wij raden het gebruik van 1–2 drup­pe­laars van Factor Hair Activator twee keer per week (gelijk­ma­tig ver­deeld) om te hand­ha­ven en inten­si­ve­ren van de resul­ta­ten.

Belangrijk: Als u een vol­le­di­ge haar­dos wilt behou­den, moet u fac­tor­haar ACTIVATOR dage­lijks gebrui­ken. Als u stopt met het gebruik van de Factor Hair Activator je haar zal terug­ke­ren naar zijn oude con­di­tie na eni­ge tijd.

Resultaten

Wat zijn de eer­ste resul­ta­ten die ik kan ver­wach­ten tij­dens het gebruik van de Factor Hair Activator?

Het hangt af van de alge­me­ne toe­stand van je haar en hoofd­huid. U zult eerst de groei van fijn baby­haar opmer­ken.

Hoe snel na het star­ten van de toe­pas­sing van de Factor Hair Activator zijn de effec­ten merk­baar?

Het hangt af van de per­soon. De meer­der­heid van onze klan­ten rap­por­teer­de sig­ni­fi­can­te resul­ta­ten na 6–8 weken.

Zijn Factor Hair Products getest op die­ren? №! Geen enkel dier hoef­de te lij­den.

Over Factor Hair 8
Over Factor Hair 9

Bijwerkingen en andere vragen

Is het goed om Factor Hair te gebrui­ken op geïr­ri­teer­de of ont­sto­ken huid?

Factor Haar mag alleen wor­den gebruikt op een gezon­de huid.

Kan ik ande­re haar­ac­ti­ve­ren­de pro­duc­ten gebrui­ken in com­bi­na­tie met de Factor Hair Activator?

Factor Hair Activator mag niet wor­den gebruikt in com­bi­na­tie met ande­re pro­duc­ten. Gebruik de acti­va­tor alleen op een scho­ne dro­ge vet- en sili­co­nen­vrije hoofd­huid. Voor de bes­te resul­ta­ten raden we aan met behulp van Factor Hair haar­ver­zor­gings­pro­duc­ten.

Is het goed om de Factor Hair Activator te gebrui­ken in com­bi­na­tie met een kleur­stof?

Ja, je mag Factor Hair ACTIVATOR gebrui­ken op over­le­den haar.

Is het goed om de Factor Hair Activator te gebrui­ken na het ont­van­gen van che­mo­the­ra­pie?

Raadpleeg uw arts. Factor Hair Activator heeft aan­ge­toond gro­te resul­ta­ten op men­sen die het pro­duct gebrui­ken na che­mo­the­ra­pie.

Is het goed om de Factor Hair Activator te gebrui­ken tij­dens de zwan­ger­schap en tij­dens het geven van borst­voe­ding?

Factor Hair Activator bevat 100% natuur­lij­ke actie­ve ingre­di­ën­ten, maar raad­pleeg uw arts voor­dat u het pro­duct gebruikt.

Is het goed om de Factor Hair Activator te gebrui­ken voor of na een ope­ra­tie?

Raadpleeg uw art­sen wan­neer u een ope­ra­tie op het gebied van de hoofd­huid.

Kan de Factor Hair Activator aller­gi­sche reac­ties of huid­ir­ri­ta­ties ver­oor­za­ken?

Onze pro­duc­ten zijn der­ma­to­lo­gisch getest, maar als u aller­gi­sche reac­ties ervaart, raden we u aan te stop­pen met het gebruik van het pro­duct.

Heb je vragen over Factor Hair Activator?

Als u nog vra­gen heeft over de Factor Hair Activator, het effect van Factor Hair, de toe­pas­sing ervan of ande­re open vra­gen, u ons hier­on­der een reac­tie stu­ren en we zul­len hier uw vraag over Factor Hair Activator opne­men en natuur­lijk in detail beant­woor­den.

Geef een reactie

Het e‑mailadres wordt niet gepu­bli­ceerd. Vereiste vel­den zijn gemar­keerd met *

Factor haar

Droom niet van mooi, gezond haar. Met Factor Hair Activator u het probleem bij de wortel aanpakken en nieuwe haargroei activeren met een slagingspercentage van meer dan 93%.

Profiteer van onze unieke formule, waarvan de werkzaamheid is bewezen door klinische studies. Word dikker, gezonder en sterker haar dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

Factorhair 2019 © alle rechten voorbehouden.

Initiative: Fairness im Handel

Lid van het initiatief "Fairness in Trade".
Informatie over het initiatief: https://www.fairness-im-handel.de

Webmaster affiliate programma voor exclusieve beauty producten