Betalingsopties

Betalings- en verzendmethoden 7
Betalings- en verzendmethoden 8
Betalings- en verzendmethoden 9

Wij bie­den u de meest voor­ko­men­de beta­lings­mo­ge­lijk­he­den. Absoluut vei­lig en betrouw­baar.

SSL-ver­sleu­te­ling

Betaal gemak­ke­lijk en gemak­ke­lijk met uw cre­dit­card, auto­ma­ti­sche incas­so, PayPal, direc­te over­schrij­ving of voor­uit­be­ta­ling. Onze web­si­te beschikt over sta­te-of-the-art bevei­li­gings­ser­ver­soft­wa­re met SSL-encryp­tie die uw per­soon­lij­ke gege­vens beschermt tegen afluis­te­ren en knoei­en tij­dens ver­zen­ding. Secure Socket Layer (SSL) is een bevei­li­gings­tech­no­lo­gie die ervoor zorgt dat al uw per­soon­lij­ke gege­vens, waar­on­der beta­lings­ge­ge­vens, vei­lig via inter­net wor­den over­ge­dra­gen. De bescher­ming van uw pri­va­cy bij het gebruik van onze web­si­te is erg belang­rijk voor ons.

SSL2

Paypal

Eenvoudig en snel: u betaalt met slechts een paar klik­ken en door uw e‑mailadres en wacht­woord in te voe­ren.
De vei­li­ge manier om te beta­len: PayPal is voor­al vei­lig omdat u geen finan­ci­ë­le gege­vens hoeft in te voe­ren tij­dens het win­ke­len. Uw bank­ge­ge­vens wor­den niet onli­ne ver­zon­den en wor­den alleen opge­sla­gen bij Paypal, boven­dien bent u beschermd door de kopers­be­scher­ming van PayPal.

In het geval van beta­ling via een door PayPal aan­ge­bo­den beta­lings­me­tho­de wordt de beta­lings­ver­wer­king uit­ge­voerd via de beta­lings­dienstaan­bie­der PayPal (Europe) S.A. r.l. et Cie, S.C.A., 22–24 Boulevard Royal, L‑2449 Luxembourg (‘PayPal’), onder voor­be­houd van de PayPal-gebruiks­voor­waar­den, beschik­baar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of, als de klant geen PayPal-account heeft, onder voor­be­houd van de alge­me­ne voor­waar­den voor beta­lin­gen zon­der PayPal-reke­ning, beschik­baar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

Betaling op afbe­ta­ling via Paypal:
Met behulp van de beta­ling op afbe­ta­ling (Powered by PayPal) bie­den wij u aan om uw aan­vraag snel en een­vou­dig te finan­cie­ren. Wij staan u toe om te beta­len in maan­de­lijk­se ter­mij­nen (onder voor­be­houd van beschik­baar­heid en cre­dit check). U ont­vangt uw bestel­ling nog steeds snel omdat u niet naar het post­kan­toor of de bank hoeft te gaan om uzelf te iden­ti­fi­ce­ren en de goe­de­ren direct kun­nen wor­den ver­zon­den. Om ervoor te zor­gen dat de onli­ne aan­vraag voor beta­ling op afbe­ta­ling een­vou­dig en vei­lig kan wor­den ver­werkt, heb­ben we de beta­lings­dienstaan­bie­der PayPal opdracht gege­ven met de kre­diet­con­tro­le en de aan­vraag­pro­ce­du­re voor de beta­ling op afbe­ta­ling. Uw kre­diet­waar­dig­heid wordt in real­ti­me gecon­tro­leerd door PayPal en u weet met­een of beta­ling in ter­mij­nen voor u moge­lijk is. Voor u bete­kent dit: U gaat een afbe­ta­lings­con­tract aan met onze win­kel. We zul­len de beta­lings­claim toe­wij­zen aan PayPal en PayPal zal deze op eigen naam intrek­ken. Wij blij­ven ech­ter uw con­tract en con­tact­per­soon. Ga voor meer infor­ma­tie over Paypal naar www.paypal.de

Koop op reke­ning via Paypal:
Als u ervoor kiest om “op reke­ning te kopen”, stuurt PayPal ons onmid­del­lijk het aan­koop­be­drag en maakt u het bedrag bin­nen 14 dagen recht­streeks over naar Paypal. Nadat u het object hebt ont­van­gen, volgt u de beta­lings­in­struc­ties in de e‑mail die Paypal u heeft gestuurd. Je hebt geen PayPal-account nodig. Ga voor meer infor­ma­tie over Paypal naar www.paypal.de

Creditcard via Paypal:
Wanneer u met PayPal betaalt, ziet u uw cre­dit­card als de bron van beta­ling op de pagi­na beta­lings­ge­ge­vens. Wanneer u de beta­ling vol­tooit, wordt uw cre­dit­card in reke­ning gebracht met het beta­lings­be­drag. Voor meer infor­ma­tie over Paypal, bezoek www.paypal.de

Automatische incas­so via Paypal:
U geeft PayPal toe­stem­ming om het geld recht­streeks van uw bank­re­ke­ning af te beta­len. De beta­ling is dus bin­nen enke­le secon­den vol­tooid. Voor meer infor­ma­tie over Paypal, bezoek www.paypal.de

Streep

Om u aan­trek­ke­lij­ke betaal­me­tho­den aan te bie­den, wer­ken we samen met Stripe, Inc. 185 Berry Street, Suite 550 San Francisco, CA 94107, USA (hier­na “Stripe” genoemd). Alle infor­ma­tie over gege­vens­be­scher­ming en de ver­de­re ver­wer­king van uw gege­vens vindt u op: https://stripe.com/de/privacy

Creditcard (Stripe)

Betaal gemak­ke­lijk en vei­lig met een cre­dit­card via Stripe. Zodra uw beta­ling is beves­tigd, wordt de soft­wa­re recht­streeks naar u ver­zon­den. Er zijn geen extra kos­ten ver­bon­den aan het beta­len met een cre­dit­card.

SEPA-auto­ma­ti­sche incas­so (Stripe)

Betaal vei­lig via SEPA auto­ma­ti­sche incas­so. Zodra uw beta­ling is beves­tigd, wordt de soft­wa­re recht­streeks naar u ver­zon­den.

Giropay (Streep)

Betaal vei­lig via Giropay. Zodra uw beta­ling is beves­tigd, wordt de soft­wa­re recht­streeks naar u ver­zon­den.

Amazon Pay

Veilig, snel en onge­com­pli­ceerd, betaalt u met Amazon Pay: Bij het selec­te­ren van deze beta­lings­op­tie wordt u direct door­ge­stuurd naar de bij­be­ho­ren­de pagi­na en logt u gewoon in op het inlog­for­mu­lier met uw bestaan­de Amazon-toe­gangs­ge­ge­vens. Dan alleen beslis­sen zoals gebrui­ke­lijk voor een betaal­me­tho­de en leve­ring adres opge­sla­gen in uw Amazon-account – en uw bestel­ling is al vol­tooid!

Voorschot

Als u voor­af betaalt, wordt uw bestel­ling ver­werkt zodra wij uw beta­ling ont­van­gen. Bij het maken van een bank­over­schrij­ving moet u uw bestel­num­mer opne­men in het doel van het gebruik. Afhankelijk van de kre­diet­in­stel­ling kan het tus­sen de twee en vier werk­da­gen duren voor­dat uw beta­ling is aan­ge­ko­men. Houd er reke­ning mee dat de gega­ran­deer­de leve­rings­da­tum alleen kan wor­den gehaald als de beta­ling ten min­ste één dag voor de leve­ring op onze reke­ning is ont­van­gen.

Bankgegevens voor SEPA-over­schrij­vin­gen:
Payee: Auda Invest GmbH & Co. KG
IBAN: DE08 2175 0000 0165 6162 28
BIC: NOLADE21NOS
Bank: Nord-Ostsee Sparkasse

Verzending

Wij ver­zen­den wereld­wijd gra­tis. Verzending wordt onmid­del­lijk na ont­vangst van de beta­ling, bin­nen kan­toor­uren, gestart en duurt:

  • bin­nen Duitsland: 1–3 werk­da­gen
  • bin­nen de EU: 2–4 werk­da­gen
  • Binnen Europa: 2–5 werk­da­gen
  • Rest van de wereld: 3–7 werk­da­gen

Houd er reke­ning mee dat de dou­a­ne­rech­ten van toe­pas­sing kun­nen zijn voor de goe­de­ren, afhan­ke­lijk van het land. Deze kos­ten moe­ten wor­den gedra­gen door u – de klant.

Factor haar

Droom niet van mooi, gezond haar. Met Factor Hair Activator u het probleem bij de wortel aanpakken en nieuwe haargroei activeren met een slagingspercentage van meer dan 93%.

Profiteer van onze unieke formule, waarvan de werkzaamheid is bewezen door klinische studies. Word dikker, gezonder en sterker haar dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

Factorhair 2019 © alle rechten voorbehouden.

Initiative: Fairness im Handel

Lid van het initiatief "Fairness in Trade".
Informatie over het initiatief: https://www.fairness-im-handel.de

Webmaster affiliate programma voor exclusieve beauty producten