Veelvoorkomende oorzaken van haaruitval

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Ursachen für Haarausfall
door Dr. John Ann

Haaruitval is een veel voor­ko­mend feno­meen. Het is niet beperkt tot een bepaald ras of cul­tuur; inte­gen­deel, het is een uni­ver­seel pro­bleem. Licht haar­uit­val is niet zo onaan­ge­naam, maar over­ma­tig haar­ver­lies kan een pas­sen­de medi­sche behan­de­ling ver­ei­sen. Er zijn ver­schil­len­de oor­za­ken van haar­uit­val en ver­schil­len­de fac­to­ren daad­wer­ke­lijk kun­nen bij­dra­gen aan over­ma­ti­ge haar­uit­val. Laten we eens kij­ken naar een aan­tal van hen hier in dit arti­kel.

Overname

Overerving fac­to­ren kun­nen een ech­te oor­zaak van haar­uit­val pro­bleem. De meest voor­ko­men­de van alle soor­ten haar­uit­val is andro­ge­ne­ti­sche alope­cia, die ver­wijst naar de aan­leg van kaal­heid. Echter, de rol van erde­lijk­heid in haar­uit­val is niet gemak­ke­lijk. Genetische nei­ging, samen met de pre­va­len­tie van andro­geen hor­moon en ver­ou­de­ring, speelt een belang­rij­ke rol in de ont­wik­ke­ling van kaal­heid.

Ernstige ziek­te

Ernstige ziek­ten zoals tyfus, mala­ria kan lei­den tot over­ma­ti­ge haar­uit­val. Als iemand che­mo­the­ra­pie onder­gaat, leidt dit tot enor­me haar­uit­val, en in de mees­te geval­len is het ook onge­nees­lijk. Afgezien van dat, chi­rur­gi­sche ingreep kan wor­den beschouwd als een van de belang­rijk­ste oor­za­ken van haar­uit­val. Een voor­bij­gaan­de ziek­te voor haar­uit­val kan wor­den ver­oor­zaakt door stres­so­ren erva­ren op het moment van de ziek­te.

Hormonale dis­func­tie

Hormoon-gere­la­teer­de dis­func­tie func­ties kun­nen een belang­rij­ke rol spe­len bij vroeg­tij­di­ge haar­uit­val. Veel van de belang­rij­ke hor­mo­nen wor­den vrij­ge­ge­ven door de schild­klier. Mensen met een hyper­ac­tie­ve of min­der actie­ve schild­klier kun­nen haar­uit­val pro­ble­men erva­ren. Dit type van haar­uit­val kan wor­den opge­lost met een schild­klier behan­de­ling. Er wordt aan­ge­no­men dat de onba­lans van geslachts­hor­mo­nen andro­ge­nen en oes­tro­ge­nen is een van de belang­rijk­ste oor­za­ken van haar­uit­val. Veel vrou­wen heb­ben haar­uit­val tij­dens de zwan­ger­schap even­als voor en na de beval­ling. Dit alles is te wij­ten aan een hor­mo­na­le onba­lans in het lichaam sys­teem.

Medicijnen

Er zijn bepaal­de medi­cij­nen die haar­uit­val kun­nen bevor­de­ren. In de mees­te geval­len is dit ech­ter slechts tij­de­lijk. Als u stopt met het nemen van bepaal­de medi­cij­nen die haar­uit­val te bevor­de­ren, zal het pro­bleem wor­den ver­licht. Bloedverdunners of antistol­lings­mid­de­len, jicht medi­cij­nen, che­mo­the­ra­pie, ste­ro­ï­den, inter­fe­ron, over­ma­ti­ge hoe­veel­he­den vita­mi­ne A, anti­con­cep­tie­pil­len en anti­de­pres­si­va zijn de drugs die wor­den beschouwd als oor­za­ken van haar­uit­val.

Psychologische fac­to­ren

Stress is een belang­rij­ke fac­tor die haar­uit­val bevor­dert. Studies tonen aan dat iemand die geen dui­de­lij­ke oor­za­ken van haar­uit­val heeft, maar lijdt aan stress kan lij­den aan haar­uit­val. In wezen wordt stress geas­so­ci­eerd met twee soor­ten haar­uit­val – Telogen-Effluvium en Alopecia are­a­ta. Afgezien van dat, psy­cho­lo­gi­sche dis­func­ties zoals tri­cho­til­lo­ma­nia kan bij­dra­gen aan haar­uit­val.

Infectie

Verschillende soor­ten schim­mel­in­fec­ties kun­nen de oor­za­ken van haar­uit­val. Vooral bij kin­de­ren is het vaak het geval dat haar­uit­val wordt ver­oor­zaakt door een schim­mel­in­fec­tie in het gebied van de hoofd­huid. Echter, dit soort schim­mel­in­fec­tie kan wor­den behan­deld met schim­mel­do­den­de genees­mid­de­len.

Interne gezondheidsrisico’s

Ziekten zoals lupus of dia­be­tes kan lei­den tot haar­uit­val. In deze geval­len, haar­uit­val wordt beschouwd als een van de vroe­ge waar­schu­wings­sig­na­len van de ziek­ten. Dus als je niet over je haar zon­der aan­wijs­ba­re reden, het is altijd raad­zaam om de situ­a­tie niet te ver­waar­lo­zen en onmid­del­lijk vra­gen des­kun­di­ge gezond­heids­des­kun­di­gen voor advies.

Onjuiste haar­ver­zor­ging

Last but not least, onjuis­te haar­ver­zor­ging kan bij­dra­gen aan aan­zien­lij­ke haar­uit­val, dat is waar­om het kan wor­den beschouwd als een van de belang­rijk­ste oor­za­ken van haar­uit­val. Als u uw nat­te haren aan elkaar bindt of trekt met ste­vi­ge haar­wik­kels, kan het lei­den tot trac­tie alope­cia,een soort haar­uit­val. Als je stopt met je haar te trek­ken voor­dat het te laat is en voor­dat een lit­te­ken zich vormt in het gebied van de hoofd­huid, is er een kans dat je haar van natu­re terug­groeit. Echter, als je het ont­wik­ke­len van een lit­te­ken, is er een gro­te kans dat je je haar te ver­lie­zen in het lit­te­ken gebied voor altijd. Chemische behan­de­ling in com­bi­na­tie met per­ma­nen­te gol­ven kan lei­den tot ern­sti­ge haar­uit­val bij som­mi­ge men­sen, wat kan lei­den tot lit­te­kens en ont­ste­king in de getrof­fen gebie­den.

Dr. John Anne is een krui­den­spe­ci­a­list met jaren­lan­ge erva­ring en uit­ge­breid onder­zoek naar krui­den en alter­na­tie­ve gezond­heid.

Laat een reactie achter

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Lees voordat u het verzendt
Ik heb het privacybeleid gelezen en begrepen. Ik ben het ermee eens dat mijn gegevens en gegevens elektronisch zullen worden verzameld en opgeslagen om mijn vraag te beantwoorden. Let op: U uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken door een e-mail te sturen naar info@factorhair.de.

Factor haar

Droom niet van mooi, gezond haar. Met Factor Hair Activator u het probleem bij de wortel aanpakken en nieuwe haargroei activeren met een slagingspercentage van meer dan 93%.

Profiteer van onze unieke formule, waarvan de werkzaamheid is bewezen door klinische studies. Word dikker, gezonder en sterker haar dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

Factorhair 2019 © alle rechten voorbehouden.

Initiative: Fairness im Handel

Lid van het initiatief "Fairness in Trade".
Informatie over het initiatief: https://www.fairness-im-handel.de

Webmaster affiliate programma voor exclusieve beauty producten