Voor- en nadelen van een haartransplantatie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Doktor bei der Haartransplantation

Voor- en nadelen van een haartransplantatie

Wat te doen in geval van geavanceerde kaalheid?

Zodra haar­uit­val is gevor­derd, dit kan een nega­tief effect heb­ben op het zelf­ver­trou­wen. Hoewel man­ne­lij­ke kaal­heid is soci­aal aan­vaard veel meer dan haar­uit­val bij vrou­wen, man­nen voe­len zich vaak onge­mak­ke­lijk en min­der aan­trek­ke­lijk met toe­ne­men­de kaal­heid. In de mees­te geval­len zijn tal van pro­duc­ten al gepro­beerd, tot­dat uit­ein­de­lijk, als laat­ste red­mid­del, een haar­t­rans­plan­ta­tie wordt over­wo­gen.

Maar een haar­t­rans­plan­ta­tie is een chi­rur­gi­sche ingreep die ook de risico’s met zich mee­brengt. In dit arti­kel leren we je de voors en tegens van een haar­t­rans­plan­ta­tie, zodat je afwe­gen of deze optie echt goed voor je is.

Welke soorten haartransplantaties zijn er?
FUE of FUT

Bij haar­t­rans­plan­ta­tie wordt de haar­zak­je op het ene punt van het lichaam ver­wij­derd en weer “geplant” op een ande­re. Talrijke hari­ge lichaams­de­len zijn geschikt voor het ver­wij­de­ren van haar­zak­jes. Zelfs lichaams­haar is geschikt voor trans­plan­ta­tie, maar meest­al wor­den de haren geno­men uit de vei­li­ge “donor­zo­ne” op het hoofd, die resis­tent zijn tegen het hor­moon dihy­dro­tes­tos­te­ron (DHT). Voor man­nen is dit de zone in het ach­ter­ste en zij­waart­se hoofd­ge­bied. Bij vrou­wen is dit vaak moei­lij­ker, omdat dif­fuus haar­ver­lies meest­al optreedt op de hele hoofd­huid en er daar­om geen vei­li­ge donor­zo­ne is.

In de zoge­naam­de FUE-metho­de wor­den haar­zak­jes af en toe ver­wij­derd met een hol­le naald en ver­vol­gens net zo af en toe opnieuw geplaatst. Dit gebeurt in een meer uur duren­de en vaak zelfs meer­daag­se ope­ra­tie onder plaat­se­lij­ke ver­do­ving, afhan­ke­lijk van het aan­tal zoge­naam­de grafts dat moet wor­den getrans­plan­teerd.

In de FUT-metho­de, ook wel strip­tech­niek genoemd, wordt een vol­le­di­ge strook weef­sel ver­wij­derd van de ach­ter­kant van het hoofd­ge­bied met de scal­pel en wordt het open gebied genaaid. De FUT-pro­ce­du­re maakt ook gebruik van loka­le ver­do­ving op de pati­ënt. De haar­zak­jes wor­den ver­vol­gens uit de ver­wij­der­de weef­sel­strip gehaald en gebruikt in de kale gebie­den, net als bij het FUE-pro­ces.

Ein Mann denkt über die Vor- und Nachteile einer Haartransplantation nach
Een mens denkt na over de voors en tegens van een haar­t­rans­plan­ta­tie

R & d
Voor- en nadelen van folliculaire eenheidsextractie

Een dui­de­lijk voor­deel van de indi­vi­du­e­le ver­wij­de­ring van de fol­li­kels is dui­de­lijk de mini­ma­le, bij­na onzicht­ba­re lit­te­kens. Vanwege het feit dat elk haar indi­vi­du­eel wordt ver­wij­derd en uit de donor­zo­ne wordt ver­wij­derd, is de ver­wij­de­ring na onge­veer 10 dagen met regel­ma­ti­ge gene­zing niet meer detec­teer­baar. Hoewel je nodig hebt om spe­ci­a­le zorg van je hoofd­huid te nemen voor enke­le weken en niet sla­pen op de vers getrans­plan­teer­de haar, hoeft u niet naar een lan­ge­re vakan­tie met deze metho­de te plan­nen. U gemak­ke­lijk naar het werk de vol­gen­de dag, zolang je niet hoeft te dra­gen een helm of hoed, zwem­men in chloor water of doen extre­me spor­ten.

Maar zoals met alle chi­rur­gi­sche ingre­pen, deze metho­de heeft zijn nade­len. Alles staat en valt bij de arts die de ope­ra­tie uit­voert. Helaas is er bit­te­re con­cur­ren­tie voor de steeds groei­en­de markt voor haar­t­rans­plan­ta­ties. Goedkope aan­bie­ders uit het bui­ten­land lok­ken u met goed­ko­pe aan­bie­din­gen. Maar wees voor­zich­tig! Goedkoop is niet het­zelf­de goed. Vaak zijn het niet de art­sen zelf die de haar­zak­jes zelf nemen, maar assis­ten­ten die min of meer erva­ren zijn. Als een oner­va­ren arts of assis­tent de haar­zak­jes bescha­digt tij­dens het extrac­tie­pro­ces, groeit het getrans­plan­teer­de haar niet en sterft het fol­li­kel. Afhankelijk van het aan­tal haren dat bescha­digd is tij­dens het ver­wij­de­ren, krijgt u vroeg of laat een pro­bleem, omdat u niet over een onein­dig aan­tal haren beschik­baar bent in de donor­zo­ne. Dus als u kiest voor de ver­keer­de kli­niek, u ein­di­gen met min­der haar op je hoofd dan voor­heen, ondanks haar­t­rans­plan­ta­ties. Om nog maar te zwij­gen van de finan­ci­ë­le scha­de die een mis­luk­te ope­ra­tie met zich mee­brengt.
De FUE-metho­de, van­we­ge de werk­in­ten­si­teit, wordt geas­so­ci­eerd met hoge­re kos­ten dan een haar­t­rans­plan­ta­tie met de FUT-metho­de.

Fut
Voor- en nadelen van folliculaire eenheidstransplantatie

Met de FUT- of Stripmethode is het risi­co op bescha­di­ging van de haar­zak­jes tij­dens de extrac­tie veel min­der aan­we­zig, omdat ze onder de micro­scoop uit de ver­wij­der­de huids­trip wor­den gehaald. De opbrengst in dit type haar­t­rans­plan­ta­tie is hoger met min­der tijd, waar­door deze metho­de aan­zien­lijk goed­ko­per is.

Echter, door het ver­wij­de­ren van hele huids­trips, een of meer line­ai­re lit­te­kens wor­den gemaakt aan de ach­ter­kant van het hoofd, die zicht­baar blij­ven, afhan­ke­lijk van de haar­con­di­tie en leng­te. Bovendien is er een lan­ge­re en meer pijn­lij­ke gene­zings­fa­se, naast de gebrui­ke­lij­ke risico’s van een ope­ra­tie op het hoofd.

Wanneer een droom een nachtmerrie wordt

Littekens, infecties en verlies van haarzakjes

Voorzichtigheid is gebo­den bij het ver­wij­de­ren van de fol­li­kels. Het esthe­tisch trans­plan­te­ren van de indi­vi­du­e­le haar­zak­jes is ook een ware kunst die niet ieder­een beheerst en waar­voor het veel gevoel en erva­ring vergt. In het bij­zon­der kan de haar­lijn er snel kunst­ma­tig uit­zien als je hier niet mind­ful werkt. Het is niet voor niets dat het her­stel van een natuur­lij­ke haar­lijn is een van de meest voor­ko­men­de cor­rec­ties onder haar ope­ra­ties.

Een goe­de trans­plan­ta­tie van de haar­zak­jes in de rich­ting van haar­groei is ook belang­rijk. Nogmaals, het komt vaak tot een slecht resul­taat wan­neer de chi­rurg wat oefe­ning nodig heeft. Wie wil heb­ben “wil­de” haar in de tegen­over­ge­stel­de rich­ting van haar­groei?

Naast het puur esthe­ti­sche aspect speelt hygi­ë­ne ook een gro­te rol, omdat je niet alleen ziek­te­kie­men van­gen, maar ook een infec­tie als je niet net­jes en hygi­ë­nisch hebt gewerkt. Google een keer voor “haar­t­rans­plan­ta­tie ver­keerd gegaan”. De foto’s zijn niet voor ban­ge­ri­ken. Als er een infec­tie als gevolg van een gebrek aan hygi­ë­ne, de haar­zak­jes kan niet goed groei­en en ze ver­lie­zen niet alleen het geïn­ves­teer­de bedrag, maar ook de getrans­plan­teer­de haar, die je nu ont­breekt in de dona­tie zone. Bovendien kan er lelij­ke lit­te­kens, die moei­lijk of onmo­ge­lijk te cor­ri­ge­ren.

Mooi vol haar – voor altijd!

Resultaten op lange termijn voor een jeugdiger uiterlijk

Haartransplantation Schönes volles Haar - für immer!
Mooi vol haar – voor altijd!

Zorg ervoor dat je jezelf in erva­ren han­den en niet op te slaan aan de ver­keer­de kant. Haartransplantaties, zelfs als ze plaats­vin­den onder loka­le anes­the­sie, zijn niet iets wat je licht moet nemen. Als u de finan­ci­ë­le mid­de­len, eerst pra­ten met ver­schil­len­de art­sen en laat ze laten zien u ech­te resul­ta­ten. Geef niet toe aan de recla­me belof­ten van goed­ko­pe ver­ko­pers, zelfs als ze ver­lei­de­lijk kun­nen zijn. Vraag spe­ci­fiek wie de extrac­tie op u zal uit­voe­ren. Er zijn haar­kli­nie­ken waar de art­sen nog steeds hun han­den omhoog en niet de extrac­tie en implan­ta­tie over­la­ten aan hun assis­ten­ten.

Als de haar­t­rans­plan­ta­tie wordt uit­ge­voerd door een erva­ren spe­ci­a­list onder hygi­ë­ni­sche omstan­dig­he­den, u zich ver­heu­gen op resul­ta­ten op lan­ge ter­mijn en natuur­lijk ogen. Zelfs als haar wordt getrans­plan­teerd in de gebie­den op het hoofd, die wordt beïn­vloed door haar­uit­val, de haar­zak­jes zijn immuun voor de invloed van DHT en het geïm­plan­teer­de haar mag niet falen. Het is belang­rijk dat de vers geïm­plan­teer­de haar­zak­jes opti­maal wor­den voor­zien van de nodi­ge voe­dings­stof­fen, zodat het haar goed kan groei­en.

Houd er reke­ning mee dat het resul­taat nog steeds visu­eel kan ver­an­de­ren. Een haar­t­rans­plan­ta­tie beschermt niet tegen pro­gres­sief falen van het res­te­ren­de hoofd­haar, dat niet is geïm­plan­teerd. Dit kan dan ofwel een nieu­we haar­ope­ra­tie nodig, of u ver­de­re haar­uit­val met de juis­te zorg te voor­ko­men.

Please enter cor­rect post id for Video SEO Post

Factor haaractivator

Voorkom effectief verdere haaruitval

Factor Hair stoppt Haarausfall
Met Factor Hair Activator heb­ben we een inno­va­tie­ve haar­uit­val behan­de­ling die werkt!

Voor een opti­maal haar­t­rans­plan­ta­tie­re­sul­taat is het belang­rijk dat het reeds bestaan­de en ook geïm­plan­teer­de haar vol­doen­de van voe­dings­stof­fen wordt voor­zien.
Factor Hair Activator sti­mu­leert haar­groei direct bij de wor­tel, effec­tief hel­pen om haar­uit­val te stop­pen en het sti­mu­le­ren van nieu­we haar­groei.

U Factor Hair gebrui­ken na 5–7 dagen na een haar­t­rans­plan­ta­tie (ver­der) zodra de eer­ste kor­sten zich heb­ben gevormd. Het is belang­rijk dat u geen geïn­fec­teer­de of open plaat­sen hebt.
Wij advi­se­ren u graag in onze klan­ten­ser­vi­ce als u nog vra­gen heeft over het gebruik van Factor Hair na een haar­t­rans­plan­ta­tie.

Laat een reactie achter

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Lees voordat u het verzendt
Ik heb het privacybeleid gelezen en begrepen. Ik ben het ermee eens dat mijn gegevens en gegevens elektronisch zullen worden verzameld en opgeslagen om mijn vraag te beantwoorden. Let op: U uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken door een e-mail te sturen naar info@factorhair.de.

Factor haar

Droom niet van mooi, gezond haar. Met Factor Hair Activator u het probleem bij de wortel aanpakken en nieuwe haargroei activeren met een slagingspercentage van meer dan 93%.

Profiteer van onze unieke formule, waarvan de werkzaamheid is bewezen door klinische studies. Word dikker, gezonder en sterker haar dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

Factorhair 2019 © alle rechten voorbehouden.

Initiative: Fairness im Handel

Lid van het initiatief "Fairness in Trade".
Informatie over het initiatief: https://www.fairness-im-handel.de

Webmaster affiliate programma voor exclusieve beauty producten