Vrouwelijke haaruitval: 5 tips voor het omgaan met vrouwelijke haaruitval.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Weiblicher Haarausfall: 5 Tipps für den Umgang mit weiblichen Haarausfall.

Vandaag haar, morgen geen – Vrouwelijke haaruitval

5 tips voor het omgaan met vrouwelijke haaruitval.

Vijf jaar gele­den, slechts 10 dagen na de geboor­te van mijn doch­ter, droeg ik mijn voor­zwan­ger­schap­pen weer.

Het was niet iets waar ik aan werk­te of aan dacht. Terwijl veel “gefe­li­ci­teerd” me omdat ik had ver­lo­ren gewicht van de baby zo snel, ik ver­loor ook iets anders had ik niet gedacht voor de beval­ling – en iets wat nie­mand ooit wil­de ver­lie­zen: Ik ver­loor mijn haar!

Maar, mijn haar viel niet alleen uit, ik ver­loor mijn haar als pluk­jes.

Hoewel het werd genoemd in de ver­schil­len­de zwan­ger­schap boe­ken en zwan­ger­schap web­si­tes die veel vrou­wen last heb­ben van haar­uit­val kort na de geboor­te, mijn haar­uit­val was niet zo typisch. Ik ver­loor zo veel haar in een keer dat de afvoer in mijn dou­che ver­stopt elke keer.

Mijn lan­ge tijd kap­per zei dat mijn haar­uit­val in alle jaren dat ze is in dit beroep, en waar­in ze heeft een aan­tal nieu­we moe­ders als klan­ten, was de erg­ste vrou­we­lij­ke haar­uit­val die ze ooit heeft gezien. Zelfs mijn man, die in het ver­le­den nooit gemerkt toen ik mijn haar knip­pen, merk­te dat mijn haar “zag er anders uit.”

Kortom, ik heb waar­schijn­lijk ver­lo­ren ruim een der­de van mijn haar.

Ondanks het feit dat mijn haar altijd goed en rela­tief dun was geweest, had ik er nog steeds veel van. Het zien van deze gro­te bos­jes haren in de dou­che, op mijn kus­sens en op de vloer was niet alleen ver­ont­rus­tend, maar rond­uit depri­me­rend.

Hoewel ik pro­beer­de om het te baga­tel­li­se­ren door te zeg­gen dat dit waar­schijn­lijk slechts tij­de­lijk was, en me eraan her­in­ner­de dat mijn nieu­we baby veel belang­rij­ker was dan mijn haar­pro­ble­men, deed het ertoe. Hoewel mijn haar uit­ein­de­lijk groei­de terug, het duur­de ruim een jaar voor hen om weer nor­maal te kij­ken.

Toen ik mijn spe­ci­fie­ke type van haar­uit­val onder­zocht, rea­li­seer­de ik me dat ik niet alleen was met dit pro­bleem. Vrouwelijke haar­uit­val treft veel vrou­wen, zelfs dege­nen die nog nooit beval­len.

Terwijl velen den­ken dat vrou­we­lij­ke haar­uit­val alleen van invloed op dege­nen die che­mo­the­ra­pie onder­gaan of neem bepaal­de medi­cij­nen voor kan­ker of ande­re ziek­ten, onge­veer 40 pro­cent van de vrou­wen lij­den aan haar­uit­val als ze ouder wor­den. Heel wat men­sen erva­ren zelfs een “vrou­we­lij­ke kaal­heid”, die, zoals de naam al doet ver­moe­den, lijkt op de man­ne­lij­ke kaal­heid.

Hoewel er vele rede­nen voor haar­uit­val, de over­gro­te meer­der­heid van de ziek­te kan wor­den toe­ge­schre­ven aan twee din­gen: hor­mo­nen en gene­ti­ca. (In mijn geval, mijn haar­uit­val werd ver­oor­zaakt door de voor­ma­li­ge).

Er zijn een aan­tal din­gen die kun­nen wor­den gedaan, maar in de mees­te geval­len moe­ten we ofwel wach­ten tot onze hor­mo­nen om terug te keren naar nor­maal, of we moe­ten leven met het feit dat onze dun­ner wor­den­de haren blijft. Beide zijn niet leuk, maar er zijn enke­le tips om het leven rede­lijk draag­lijk te maken.

starker weiblicher haarausfall
Maar, mijn haar viel niet alleen uit, ik ver­loor mijn haar als pluk­jes.

Hier zijn een paar din­gen die ik had wil­len weten aan het begin van mijn vrou­we­lij­ke haar­uit­val:

1. Praat met een arts over je haarproblemen.

De over­gro­te meer­der­heid van de geval­len van haar­uit­val kort na de geboor­te zijn meest­al hor­mo­na­le, maar dit is niet altijd het geval. (Degenen die nog nooit kin­de­ren heb­ben gehad, moe­ten zo snel moge­lijk met een spe­ci­a­list pra­ten).

Als u niet in deze groep valt, kan haar­uit­val wor­den ver­oor­zaakt door hor­mo­nen, stress, bepaal­de symp­to­men van vita­mi­ne­te­kort, eroe­di­ty, bepaal­de ziek­ten of een com­bi­na­tie van de boven­staan­de fac­to­ren. (Een vriend van mij bleek onlangs dat haar haar dra­ma­tisch uit­ge­dund als gevolg van stress tij­dens de eer­ste en twee­de jaar van haar rech­ten­stu­die).

Vrouwelijke haar­uit­val:
Als je een­maal hebt ont­dekt de oor­zaak en je weet of uw toe­stand is tij­de­lijk of per­ma­nent, ga dan naar stap 2, die ik per­soon­lijk voel­de was een geschenk van God.

2. Vind een goede kapper die ervaring heeft dunner wordend haar onder vrouwelijke klanten.

Een goe­de kap­per is goud waard op zo’n moment en elke cent extra moet je mis­schien extra beta­len. In mijn geval, ik had het geluk om te zijn gegaan naar een top kap­per voor­dat ik leed aan mijn haar­uit­val, maar ande­ren kun­nen heb­ben om rond te kij­ken.

Mijn sty­list niet alleen maak­te het mees­te uit mijn bestaan­de haar, maar ook behan­deld deze ver­ve­len­de her­groei haar­groei zeer goed. (Mijn her­groei haar stond recht voor een tijd­je, als klei­ne haren, en pas­te niet mijn nog bestaan­de haar). Bovendien, gedu­ren­de de beproe­ving van haar­uit­val, ze was onge­loof­lijk vrien­de­lijk en onder­steu­nend, die me naar het vol­gen­de punt brengt.

3. Ontvang ondersteuning.

Zoals ik al eer­der zei, ik voel­de me schul­dig omdat ik bezorgd was over mijn rui­ge haar, maar ik moet veel meer zor­gen te maken over mijn baby. Maar de waar­heid is dat het uit­maakt hoe we ons voe­len over ons uiter­lijk, en dat het ons gevoel van eigen­waar­de beïn­vloedt.

Toen een (man­ne­lij­ke) vriend van mij dacht dat ik er gewoon mee moest leven, en dat veel man­nen er sinds het begin der tij­den mee te maken had­den gehad, wees ik erop dat hoe­wel haar­uit­val voor veel man­nen onge­twij­feld trau­ma­tisch kan zijn, het nog steeds veel meer soci­aal aan­vaard­baar is voor een man om zijn haar te ver­lie­zen dan voor een vrouw (denk aan alle kale). , sexy man­nen die ver­sierd of had het doek): Sean Connery, Patrick Stewart, Taye Diggs, enz.

Er is niets mis met boos wor­den over de situ­a­tie, boos of gefrus­treerd zijn. Een onli­ne zelf­hulp­groep of zelfs een sym­pa­thie­ke vriend om zich uit te spre­ken kan een gro­te hulp zijn.

4. Laat de minoxi­dil, spe­ci­a­le vita­mi­nen of krui­den, weg tot­dat u met een arts praat.

Het kan ver­lei­de­lijk zijn om onmid­del­lijk met een van deze pro­duc­ten behan­deld te wor­den. Echter, als de haar­uit­val alleen optreedt na de geboor­te, is er een kans dat je haar vol­le­dig terug zal groei­en door zelf, zelfs als een van deze mid­de­len werkt of niet – je zult niet in staat zijn om de her­groei van het haar expli­ciet toe­schrij­ven aan een van deze mid­de­len. En houd in gedach­ten dat veel van deze medi­cij­nen, vita­mi­nen en krui­den niet wor­den aan­be­vo­len tij­dens de zwan­ger­schap of borst­voe­ding.

Goed om te
weten:
Factor Hair Activator voor vrou­wen kan ook wor­den gebruikt tij­dens de zwan­ger­schap en borst­voe­ding, even­als tij­dens che­mo­the­ra­pie of hor­moon­the­ra­pie, want het is zelf 100 hor­moon­vrij.

Zelfs als u niet in de boven­ge­noem­de cate­go­rie valt, is het de moei­te waard om deze din­gen met een arts of ande­re des­kun­di­ge te bespre­ken om te zien of zij voor u zou­den kun­nen wer­ken – even­als moge­lij­ke bij­wer­kin­gen, voor­al als u voor­schrift of niet-voor­schrift­me­di­cij­nen neemt. (Minoxidil, bij­voor­beeld, is alleen effec­tief in som­mi­ge vor­men van kalen­de.) Sommige wer­ken ook hele­maal niet, dus het is moge­lijk dat je niet alleen min­der haar, maar je bent ook met min­der geld op het ein­de.

5. Schaam je niet voor vrou­we­lij­ke haar­uit­val.

We wil­len mis­schien niet toe­ge­ven dat het bestaat, maar het bestaat – de vrou­we­lij­ke haar­uit­val, en het komt veel vaker voor dan de mees­te men­sen den­ken. Gelukkig zijn er din­gen die kun­nen hel­penmet vrou­we­lij­ke haar­uit­val. Ik wens ieder­een die toe­val­lig in deze boot veel geluk, en als je je beter voelt als gevolg, ook ik heb gegaan op deze weg en weten hoe frus­tre­rend het kan zijn.

Het is belang­rijk om te ont­hou­den dat we alle­maal meer zijn dan onze uiter­lij­ke ver­schij­ning.

Laat een reactie achter

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Lees voordat u het verzendt
Ik heb het privacybeleid gelezen en begrepen. Ik ben het ermee eens dat mijn gegevens en gegevens elektronisch zullen worden verzameld en opgeslagen om mijn vraag te beantwoorden. Let op: U uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken door een e-mail te sturen naar info@factorhair.de.

Factor haar

Droom niet van mooi, gezond haar. Met Factor Hair Activator u het probleem bij de wortel aanpakken en nieuwe haargroei activeren met een slagingspercentage van meer dan 93%.

Profiteer van onze unieke formule, waarvan de werkzaamheid is bewezen door klinische studies. Word dikker, gezonder en sterker haar dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

Factorhair 2019 © alle rechten voorbehouden.

Initiative: Fairness im Handel

Lid van het initiatief "Fairness in Trade".
Informatie over het initiatief: https://www.fairness-im-handel.de

Webmaster affiliate programma voor exclusieve beauty producten