Wat te doen over vervelende haaruitval?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Was tun gegen lästigen Haarausfall?

Ons haar lijkt op ons visi­te­kaart­je. Als hier iets mis mee is, mer­ken wij en onze mede­men­sen dit meest­al met­een op. Een van de groot­ste pro­ble­men: haar­uit­val. Wonder medi­cij­nen uit de dro­gis­te­rij of apo­theek belo­ven snel­le hulp aan de getrof­fe­nen. Maar is dat waar? We namen een kijk­je op een aan­tal haar mythen.


Hallo, mijn naam is Capillus en ik zit op je hoofd aan de top.

Ik ben een van je 120.000 hoofd­ha­ren. We hopen alle­maal dat we zul­len blij­ven met u voor onge­veer 5 jaar en dan mis­luk­ken. Maar velen van ons zijn al eer­der op het hak­blok geweest. Dit kan bij­voor­beeld te wij­ten zijn aan het gebrek aan belang­rij­ke voe­dings­stof­fen. Maar wat heb ik nodig om aan de macht te blij­ven?

Om te groei­en heb ik vita­mi­ne H nodig, of vita­mi­ne “haar”, zoals ik het graag noem. Het is ook bekend als bio­ti­ne. Dit bestaat gro­ten­deels uit eiwit. Dus eier­ge­rech­ten zijn goed voor mij. Een ande­re belang­rij­ke voe­dings­stof is zink. Daarom hou ik van alle zee­vruch­ten, zoals mos­se­len, gar­na­len en voor­al oes­ters. Echter, niet van­we­ge hun afro­di­si­a­cum effect, maar omdat oes­ters zijn de een­za­me kop­lo­pers in zink­ge­hal­te.

Zink zorgt voor col­la­geen en dit zorgt ervoor dat ik me goed kan ver­an­ke­ren in de hoofd­huid. Als je niet van zee­vruch­ten houdt, kun je ook een corn­fla­kes van haver­mout, pom­poen­pit­ten en lijn­zaad pak­ken.

En dan wil ik er natuur­lijk mooi uit­zien. Hiervoor heb ik pan­the­nol nodig, ook wel vita­mi­ne B5 genoemd. Wat je nog meer op open won­den smeert, is ook goed voor me. Panthenol maakt me elas­tisch en glan­zend en is een opti­ma­le bescher­ming tegen invloe­den van het mili­eu. Echter, je moet me niet crè­me met pijn­lij­ke zalf nu. Het is bij­voor­beeld beter om noten te eten. Maar avo­ca­do’s, yog­hurt en vis zor­gen ook voor pan­the­nol.

Laten we samen­vat­ten: Mijn opti­ma­le menu zou wor­den gebak­ken ei met oes­ters en noten. In plaats daar­van u ook cham­pig­nons eten. Biotine, zink en pan­the­nol zijn inbe­gre­pen. Paddenstoelen eten kan ik me goed her­in­ne­ren.

“Maar er moet meer dat helpt,” velen zullen nu afvragen wie bijna geen haar.

Dr. Harriet Rapprich, der­ma­to­loog uit Darmstadt, is bij ons.

Hallo. – Goedeavond.

Velen die ik ken, gebrui­ken ook der­ge­lij­ke sham­poos. Brengt dat iets mee?

Als je alleen een pri­mai­re haar­uit­val wilt behan­de­len, die erfe­lijk is, bren­gen der­ge­lij­ke sham­poos eigen­lijk niet veel. De mees­te sham­poos hier bevat­ten cafe­ï­ne. Dit is alleen nut­tig voor de bloed­cir­cu­la­tie van de hoofd­huid. Maar de the­ra­pie van een erfe­lij­ke haar­uit­val of haar­uit­val met een ande­re reden, dit is anders.

Dit zou niet de eni­ge the­ra­pie moe­ten zijn. Dit zijn bij­voor­beeld alleen sham­poos om soms ‘ne sca­ling’ te behan­de­len.

De twee. – Precies.

Dit wordt gevolgd van tijd tot tijd door een haar­uit­val. Maar dit mag niet wor­den gebruikt voor de eni­ge the­ra­pie van haar­uit­val. Dit gebruikt meest­al alleen de reke­ning van de fabri­kant. Er is hier ook zo’n klein ster­re­tje. Aan de ach­ter­kant kun je lezen dat alleen geschubd haar helpt.

Maar wat helpt echt met haar­uit­val die ik geërfd van mijn vader of opa?

In het geval van erfe­lij­ke haar­uit­val van de mens, is er een medi­cijn dat we al vele jaren ken­nen. Dit is de zoge­naam­de finas­te­ri­de. Dat kun je mee­ne­men. Dit stopt eigen­lijk de haar­uit­val. Soms kan het zelfs de wer­ke­lij­ke toe­stand ver­be­te­ren. Echter, als een man moet je de drug per­ma­nent te nemen. Zodra je het neer, de haar­uit­val blijft.

We weten ook voor meer­de­re jaren dat de drug bij­wer­kin­gen die moe­ten wor­den opge­merkt heeft.

Zouden ze dat zijn?

Men beschrijft suï­ci­da­le gedach­ten, de ver­ster­king van depres­sie. Het kan lei­den tot erec­tie­stoor­nis­sen en ook tot libi­do ver­lies.

Toch nemen man­nen dat?

Ja. Ik denk dat het de moei­te waard is voor veel men­sen. Het gebeurt ook niet bij elke pati­ënt, maar deze bij­wer­kin­gen wor­den steeds meer beschre­ven.

En het moet wor­den voor­ge­schre­ven?

Precies. Er zijn ook vrou­wen met haar­uit­val en man­nen die dit niet heb­ben geërfd. Er zijn ver­schil­len­de rede­nen voor haar­uit­val.

Wanneer wordt het 7000 jaar of 30 jaar pro­ble­ma­tisch?

Haaruitval van maxi­maal 100 haren per dag is nor­maal. Daar moet nie­mand zich zor­gen over maken. Van 150 haren per dag is het twij­fel­ach­tig. Vooral als het over enke­le maan­den is. Dan moet je naar een der­ma­to­loog en heb­ben het gecon­tro­leerd.

Wat, maar mijn genen kun­nen lei­den tot haar­uit­val?

Het moet gezegd wor­den dat het niet alleen door man­nen geïn­du­ceer­de, gene­ti­sche bepaald, d.w.z. voor­be­stemd haar­uit­val. Vrouwen kun­nen ook last heb­ben van erfe­lij­ke haar­uit­val. Dit is het haar­ver­lies dat geen invloed heeft op vrou­wen in de gehei­me raad hoek gebied. Maar dit gebeurt voor­al in het top­ge­bied en ver­spreidt zich ver­vol­gens over de hele hoofd­huid in het fron­ta­le gebied.

Kan een vrouw kaal wor­den?

Ze krijgt geen kaal­heid. Dit is de meest voor­ko­men­de vraag vrou­wen vra­gen: “Krijg ik een kaal­heid?” №. Het leidt tot een uit­ge­spro­ken dun­ner wor­den van het haar. Maar er is nooit of zeer zel­den een kaal­heid, maar voor­al een dun­ner wor­den. Dit is goed nieuws voor vrou­wen die lij­den.

In wel­ke geval­len helpt dit?

We heb­ben net gezien wat er gedaan kan wor­den op het gebied van voe­ding.

In wel­ke geval­len helpt dit 0 000 jaar?

Er is ook dif­fuus haar­uit­val. Dit treft voor­al vrou­wen. Er is een sto­ring in het hele hoofd­ge­bied. Daar kun­nen vele rede­nen voor zijn. Dit kan een voe­dings­fout zijn, bij­voor­beeld een zeer streng vega­nis­tisch dieet. Maar zelfs een zeer vle­zig, vet­rijk dieet kan lei­den tot een der­ge­lij­ke haar­uit­val. Maar ook defi­ci­ën­tie symp­to­men zoals zink of ijzer­te­kort.

Bij vrou­wen met een zeer ster­ke men­stru­a­tie treedt ijzer­te­kort vaak op. Dit leidt ook tot een haar­uit­val. Je moet uit­zoe­ken wat een tekort je hebt. Circulair haar­ver­lies behoort ook tot de moge­lijk­he­den.

Wat kan ik eraan doen?

Dit is heel gebrui­ke­lijk. Er wordt beschre­ven dat 1–2% van de men­sen kan ont­wik­ke­len cir­cu­lai­re haar­uit­val in de loop van hun leven. Dit geldt voor man­nen en vrou­wen en voor alle leef­tijds­groe­pen. Maar dit is vaak spon­taan omkeer­baar. Dat wil zeg­gen, de haren komen terug. Als dit niet het geval is, kan het wor­den behan­deld met cor­tiso­ne zal­ven, bij­voor­beeld, of in het geval van uit­ge­brei­de injec­tie. Wat de voet­bal­fan het meest weet over Jürgen Klopp is de trans­plan­ta­tie van haar. De nor­ma­le per­soon kan niet in staat zijn om dit te ver­oor­lo­ven. Degenen die erover naden­ken:

Raad je zoiets aan?

Dit hangt af van het gevoel van de man van hoe­veel hij lijdt aan het. Er zijn ver­schil­len­de mani­fes­ta­ties. U aan­vul­len of her­be­bos­sen een iets lich­te­re haar­groei met iets der­ge­lijks. Maar om een vol­le­di­ge kaal­heid met grafts is erg duur. En je moet je voor­stel­len hoe dat eruit ziet op oude­re leef­tijd. Dat kun je aan­vul­len. De heer Klopp heeft dat bij­voor­beeld gedaan.

Maar hoe zit het met 20–30 jaar van­af nu, wan­neer er meer is uit­ge­val­len?

Dan stopt het getrans­plan­teer­de haar. Dit ziet er soms gro­tesk uit. Maar dat moet je weten. En het betaalt geen kas­sa. – De kas­sier draagt dit niet. Belangrijke infor­ma­tie over haar­uit­val.

Ik denk dat we heb­ben ver­licht met vele mythen en recla­me belof­ten. Bedankt dat je ons hier hebt gehol­pen.

Please enter cor­rect post id for Video SEO Post

Laat een reactie achter

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Lees voordat u het verzendt
Ik heb het privacybeleid gelezen en begrepen. Ik ben het ermee eens dat mijn gegevens en gegevens elektronisch zullen worden verzameld en opgeslagen om mijn vraag te beantwoorden. Let op: U uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken door een e-mail te sturen naar info@factorhair.de.

Factor haar

Droom niet van mooi, gezond haar. Met Factor Hair Activator u het probleem bij de wortel aanpakken en nieuwe haargroei activeren met een slagingspercentage van meer dan 93%.

Profiteer van onze unieke formule, waarvan de werkzaamheid is bewezen door klinische studies. Word dikker, gezonder en sterker haar dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

Factorhair 2019 © alle rechten voorbehouden.

Initiative: Fairness im Handel

Lid van het initiatief "Fairness in Trade".
Informatie over het initiatief: https://www.fairness-im-handel.de

Webmaster affiliate programma voor exclusieve beauty producten