Zonnebrandcrème voor haar

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Sonnenschutz für Haare verhindert  Haarausfall durch Sonnenbrand
De per­fec­te zon­ne­brand­crè­me voor haar

Te veel zon kan ver­sto­ren de hoofd­huid en het bevor­de­ren van haar­uit­val. Haar bleek­mid­del in de zon, wor­den gekraakt en broos. Zonnebrand op de hoofd­huid kan ern­sti­ge scha­de aan fol­li­kels en de boven­ste lagen van de huid ver­oor­za­ken. Degenen die hou­den van hun haar moet altijd vol­doen­de bescher­ming tegen de zon in de zomer.

Waarom beschadigt de zon huid en haar?

Er is al lang ver­hoog­de gevoe­lig­heid als het gaat om de bescher­ming van de huid van het lichaam. Huidkanker tarie­ven spre­ken voor zich. Slechts een paar roe­ke­lo­ze en risi­co­ne­men­de men­sen stel­len zich voor onbe­paal­de tijd en zon­der bescher­ming bloot aan de zon.

De UV-stra­ling van de zon is agres­sie­ver gewor­den als gevolg van ver­an­de­rin­gen in de atmos­feer van de aar­de in de afge­lo­pen decen­nia. Vooral wij, in Midden-Europa, moe­ten ons aan­pas­sen. Ons zon­ne­scherm is van natu­re niet zo goed als het don­ker­ge­tin­te men­se­lij­ke type.

In het geval van hoofd­huid en haar stopt de nieuw gevon­den gevoe­lig­heid vreemd snel. Te veel men­sen den­ken nog steeds dat het haar zou de hoofd­huid te bescher­men tegen zon­ne­brand.
Voor een deel, dat is waar. Echter, de apex en haar bij­la­gen blij­ven gevaar­lijk zwak­ke pun­ten. Als het hoofd­haar opklaart, dun­ner wordt of als het al gedeel­te­lijk is mis­lukt, moet de bescher­ming tegen de zon wor­den bediend.

Bent u op zoek naar een goe­de zon­ne­brand­crè­me voor uw gezicht met extra anti-aging effect? Biotulin UV30 Daily Skin Protection Cream,de dage­lijk­se bescher­men­de crè­me die boven­dien rim­pels ver­min­dert!

Natuurlijke haaruitval als gevolg van zon en warmte

Naast haar­uit­val als gevolg van zon, is er een zeer natuur­lij­ke ver­hoog­de haar­uit­val in de zomer. Als de tem­pe­ra­tu­ren stij­gen, gooi­en we het hoofd­haar van men­sen af, net zoals veel die­ren dat doen.

Vooral in de late zomer, na het bor­ste­len of kam­men, kan er meer haar in de bor­stel dan anders het geval is.

Bij nor­ma­le men­sen, deze natuur­lij­ke sei­zoens­ge­bon­den haar­uit­val van de alge­he­le ver­schij­ning van haar­pracht is niet merk­baar ver­der.

In het geval van dege­nen die getrof­fen zijn door haar­uit­val, aan de ande­re kant, ze doen. Ze wil­len het laat­ste over­le­ven­de haar bescher­men en niet ver­lie­zen door de zon of ande­re fac­to­ren.

Haaruitval als gevolg van zonnebrand

De hoofd­huid is een van de meest gevoe­li­ge gebie­den van de huid. Normaal gespro­ken wordt het bedekt door het hoofd­haar en tot op zeke­re hoog­te zo beschermd op een natuur­lij­ke manier.

Mensen die het haar dra­gen gescho­ren, lij­ders van haar­uit­val of kaal­heid dra­gers kun­nen krij­gen een zon­ne­brand op de hoofd­huid bij­zon­der snel.

Hoofdhuid bruint niet zo gemak­ke­lijk als ande­re delen van de huid. Normaal gespro­ken bescher­men zoge­naam­de mela­no­cy­ten (pig­ment­cel­len) de huid tegen zon­licht.
Het aan­tal mela­no­cy­ten in de huid vari­eert indi­vi­du­eel. Op de hoofd­huid en in ande­re ver­bor­gen delen van het lichaam is het aan­zien­lijk lager dan op de armen, op de schou­ders of op het gezicht.

Zuid-Europeanen en men­sen met een don­ke­re huid heb­ben over het alge­meen meer pig­men­ten en dus een bete­re natuur­lij­ke bescher­ming tegen bloot­stel­ling aan de zon. Midden- en Noord-Europeanen daar­en­te­gen zijn sim­pel­weg niet gemaakt voor een per­ma­nent ver­blijf in de bran­den­de zon. Het hoofd wordt voor­al bedreigd door de bij­na ver­ti­ca­le inci­den­tie van de zon­ne­stra­len.

Agressief zon­licht en UV-stra­ling stop­pen niet aan het huid­op­per­vlak. Ze drin­gen door in die­pe lagen. Daar kun­nen ze ern­sti­ge scha­de aan stam­cel­len ver­oor­za­ken. Stamcellen dra­gen de infor­ma­tie voor een opti­ma­le ver­nieu­wing van huid- en haar­cel­len. Schade in dit gebied kan lei­den tot blij­ven­de ver­sto­rin­gen in de haar­groei en de schoon­heid van het haar. Bestaand haar wordt afge­weerd of infe­ri­eur haar wordt gere­pro­du­ceerd. In het slecht­ste geval stop­pen de fol­li­kels vol­le­dig met hun werk.

Beste van een eenmalige

Zonnebrand zal niet onmid­del­lijk per­ma­nent scha­de aan de hoofd­huid en het haar. Om onom­keer­ba­re scha­de met haar­uit­val te ver­oor­za­ken, moet de hoofd­huid per­ma­nent wor­den bloot­ge­steld aan extre­me stress van de zon.

Het gevaar kan slui­pen. Een lich­te zon­ne­brand ver­oor­zaakt niet meer dan gevoe­lens van span­ning op de hoofd­huid. Als de zon­ne­brand niet als zoda­nig wordt her­kend en seri­eus wordt geno­men, gaat de stress onge­hin­derd door.

Als u graag bui­ten in de zomer, heb­ben dun haar en een lich­te huid, moet je altijd den­ken aan vol­doen­de bescher­ming tegen de zon voor je haar.

Zon en zee – een gevaarlijk mengsel voor haar

Naast pure UV-stra­ling, zout en chloor water doen een goe­de baan van hun haar en hoofd­huid.

Wie weet dit niet, na het bad in de zee de haren zijn onge­woon vol en grip­py.
Dit lijkt mis­schien aan­ge­naam op het eer­ste. Vooral dun haar ziet er weer vol­ler uit op deze manier. Bovendien ligt het heer­lijk gesty­led op het hoofd als gevolg van het zwa­re zout en blijft in vorm door zelf.

Maar het zout in het haar is gevaar­lijk. Het ver­wij­dert vocht uit het hoofd en droogt de hoofd­huid uit. De struc­tuur van het haar wordt ruw­ge­maakt en geo­pend voor scha­de­lij­ke invloe­den.

Experts advi­se­ren om jezelf te dou­chen onmid­del­lijk na het baden in zout water met vers water. Waar de zee is wild en hein­de en ver­re geen dou­che beschik­baar, een leve­ring van drink­wa­ter in plas­tic fles­sen helpt. Pas op voor kraan­wa­ter in de zui­de­lij­ke lan­den. Dit wordt ook gemengd met een bepaal­de hoe­veel­heid chloor, voor­al in de zomer. Daarom, de voor­keur aan goed­koop drink­wa­ter te gebrui­ken uit de super­markt.

Chloor toe­voe­gin­gen en ande­re che­mi­sche stof­fen in het zwem­bad dro­ge huid en haar ook op een onaan­ge­na­me manier. Ook hier moet hel­der water zo snel moge­lijk wor­den gespoeld. Een natuur­lij­ke hydra­te­ren­de ver­pak­king in de avond kan gestrest haar weer in vorm bren­gen.

De markt biedt nu een rij­ke selec­tie van sham­poos en ver­zor­gingstoe­pas­sin­gen spe­ci­aal voor de feest­da­gen. De ver­zor­gings­stof­fen kun­nen chloor en zout per­fect uit het haar trek­ken en uit­spoe­len. Bovendien vor­men ze een bescher­men­de film om de pene­tra­tie van scha­de­lij­ke stof­fen te voor­ko­men.

Zonnebrandcrème spray voor haar

Zonnesprays zijn nu ook beschik­baar voor haar. In prin­ci­pe wer­ken de sprays net als ande­re zon­ne­brand­mid­de­len. Ze blok­ke­ren tot op zeke­re hoog­te de pene­tra­tie van scha­de­lij­ke UV-A- en UV-B-stra­len.

De sprays zijn zo gerang­schikt dat ze als een bescher­men­de film op de hoofd­huid en het haar lig­gen. In plaats van mine­ra­le fil­ters, deze sprays gebrui­ken alleen che­mi­sche fil­ters. De mine­ra­le oplos­sin­gen zou­den het haar te veel wegen.

Goede zon­ne­brand­crè­mes voor het haar niet vet en vor­men geen vet­te glan­zen­de film. Bovendien zijn er pro­duc­ten alleen voor de hoofd­huid. Met een dose­ren­de stam wor­den deze zon­ne­brand­crè­mes spe­ci­fiek toe­ge­past op de top en de haar­bij­la­gen.

Biologische bescherming tegen de zon voor haar

Degenen die gevoe­lig zijn voor che­mi­sche zon­we­ring sprays heb­ben het niet zo gemak­ke­lijk op het moment. Tot nu toe is er geen puur bio­lo­gisch gepro­du­ceerd zon­ne­scherm alleen voor het haar. In ieder geval, geen spray.

Als u wilt, u spray nor­ma­le bio­lo­gi­sche zon­ne­brand­crè­ver op je haar en hoofd­huid. Echter, man­nen en vrou­wen moe­ten ver­wach­ten dat het geval en de soe­pel­heid van het haar zal ver­an­de­ren als gevolg. Om de zon­ne­brand­crè­me daar­na weer van het hoofd te krij­gen, mag dit expe­ri­ment alleen wor­den gedaan met in water oplos­ba­re zon­ne­sprays.

Anders kun­nen gevoe­li­ge huid- en haar­ty­pes met spe­ci­a­le ver­zor­gings­pro­duc­ten scha­de beper­ken. Kuren en hydra­te­ren­de ver­pak­kin­gen ver­ster­ken het haar en voor­zien het van veel goed vocht.

Anders is er maar één oplos­sing voor gevoe­li­ge natuur­ty­pen – dop op en neer in de scha­duw!

Zonnebescherming met hoeden, hoeden en sjaals

Natuurlijk, de goe­de oude zon­ne­hoed beschermt ook tegen zon­ne­brand op de hoofd­huid. Maar pas op, niet alle chi­que en modi­eu­ze model­len zijn even geschikt als een bescher­men­de maat­re­gel in de zomer.

Breedgaas edstraw hoe­den nog steeds laat te veel zon­licht door te geven. De situ­a­tie is zeer ver­ge­lijk­baar met dun­ne stof dop­pen of caps.

Zelfs een mooie doek kan alleen maar brand­won­den te snel. Zwarte sjaals, hoe­den en hoe­den trek­ken de zon bij­na magisch aan.

Wanneer de zon knalt het meest of in zeer war­me gebie­den, alleen spe­ci­a­le hoe­den en hoe­den met een vei­li­ge UV-zon bescher­ming te hel­pen.

Dergelijke model­len zijn te vin­den in hoog­waar­di­ge retai­lers voor out­door kle­ding of bij zeer goe­de hoe­den fabri­kan­ten. Ze zijn gemaakt van bij­zon­der strak gewe­ven natuur­lij­ke vezels zoals katoen, wol of lin­nen en kun­nen zon­we­rend gecoat wor­den.

Een zon­ne­hoed zon­der spe­ci­a­le UV-bescher­ming mag niet onzorg­vul­dig zijn. Zittend op het strand voor uren in de zon, de hoed of een pet kan mis­lei­den­de vei­lig­heid over te bren­gen.

Ein Sonnenhut ohne speziellen UV-Schutz schützt Ihren Kopf nicht vor einem Sonnenbrand uns Haarausfall
Een zon­ne­hoed zon­der spe­ci­a­le UV-bescher­ming beschermt je hoofd niet tegen zon­ne­brand en haar­uit­val

Voorzichtigheid met metaal op het hoofd en de zon

Naast de kleur zwart, metaal trekt zon­ne­stra­len. Haarclips met metaal, acces­soi­res op zon­ne­hoe­den of gla­zen met meta­len onder­de­len moe­ten taboe zijn in hoog zon­licht.

De glin­ste­ren­de opper­vlak­ken reflec­te­ren en ver­ster­ken het zon­licht. Tegelijkertijd kun­nen ze een ech­te elek­tri­sche span­ning op het hoofd gene­re­ren. De haren zijn per­fec­te ont­van­gers voor deze span­nin­gen. In het haar ver­oor­za­ken ze scha­de en zet­ten ze de hoofd­huid boven­dien onder stress.

Veel fabri­kan­ten van haar tand­vlees en co. pro­du­ce­ren nu hun goe­de­ren vol­le­dig vrij van meta­len.

Kleuringen, krultang en styling in de zomer

Degenen die last heb­ben van haar­uit­valmoe­ten zich toch ont­hou­den van slo­pen­de sty­ling metho­den. Chemische haar­kleur kan wor­den ver­van­gen door natuur­lij­ke pig­men­ten.

In de zomer wordt haar gewoon bloot­ge­steld aan gro­te­re stress. Vers gekleurd haar kan onaan­trek­ke­lijk ver­va­gen na het zon­ne­ba­den. In het zwem­bad water, blon­di­nes kun­nen krij­gen een onaan­ge­na­me groe­ne steek.

Veel goed­ko­pe haar­gels, sprays en sty­ling pasta’s stick haar pori­ën en hoofd­huid. In de zomer en bij hoge tem­pe­ra­tu­ren rea­ge­ren deze pro­duc­ten vaak heel anders dan in het koe­le­re sei­zoen. Gel wordt hard en broos. Het haar kan niet goed zit­ten, ondanks haar­lak. Degenen die delen deze erva­rin­gen moe­ten geven hun haar een sty­ling pau­ze ten min­ste in de zomer.

Ook stress­vol zijn behan­de­lin­gen met krul­tan­gen, golf­ij­zer, de föhn (als het moet, dan beter föhn era­dry) of zelfs per­ma­nen­te gol­ven.

Natuurlijke pro­duc­ten en bio­lo­gi­sche haar­ver­zor­ging zijn min­der stress­vol dan che­mi­sche pro­duc­ten. De zomer kan de bes­te tijd om over te scha­ke­len naar aan­vaard­ba­re haar­pro­duc­ten. De hoofd­huid en het haar zal zeker bedan­ken hun dra­ger.

Laat een reactie achter

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Lees voordat u het verzendt
Ik heb het privacybeleid gelezen en begrepen. Ik ben het ermee eens dat mijn gegevens en gegevens elektronisch zullen worden verzameld en opgeslagen om mijn vraag te beantwoorden. Let op: U uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken door een e-mail te sturen naar info@factorhair.de.

Factor haar

Droom niet van mooi, gezond haar. Met Factor Hair Activator u het probleem bij de wortel aanpakken en nieuwe haargroei activeren met een slagingspercentage van meer dan 93%.

Profiteer van onze unieke formule, waarvan de werkzaamheid is bewezen door klinische studies. Word dikker, gezonder en sterker haar dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

Factorhair 2019 © alle rechten voorbehouden.

Initiative: Fairness im Handel

Lid van het initiatief "Fairness in Trade".
Informatie over het initiatief: https://www.fairness-im-handel.de

Webmaster affiliate programma voor exclusieve beauty producten